Budapesti Közlöny, 1887. február (21. évfolyam, 25-47. szám)

1887-02-01 / 25. szám

Budapest, 1887. 25. szám, Kedd, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIYATAL08 LAP. Bzbekesztősúqiiroda : IV. kerület, hatyani-utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. . Kiadó-hivatal : Fere&oziektere, Athenaemn-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre..................................5 » Egy telje, lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A ..Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir- de tőnek díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasáboa petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 18 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, néhai gróf Gyulai Sarmi nyugalmazott altábornagy magyar grófi méltóságát kegyelemből örök- befogadott mostoha fia Gyulai-Javorzik Adolfra átruházom. Kelt Bécsben, 1887. évi január hó 19-ikén. Ferencz József, s. k. Br. Orczy Béla, s. k. v 0 császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott : Möraus Antal vezérőr-nagynak, a 19. gyalog­dandár parancsnokának, a jól megérdemelt nyuga­lomba helyezését saját kérelmére elrendelni és neki ez alkalomból, sok évi mindig jeles szolgála­tai elismeréséül, a Lipót-rend lovag-keresztjét díj­mentesen adományozni; siegesterni Gelb Károly őrnagynak a 49. sz. gy.- ezredben, a jól megérdemelt nyugalomba helye­zését saját kérelmére elrendelni, és neki ez alka­lomból a czimzetes al-ezredesi jelleget díjmentesen adományozni ; továbbá adományozni: gróf Brandis Antal «szolgálaton kívüli» szá­zadosnak legfelső kegyelemből a czimzetes őrna­gyi jelleget díjmentesen; Wojatsek János intézeti hadnagynak a nagy- szombati kát. rokkantak háza helyi ellátási állo­mányában, legfelső kegyelemből a czimzetes fő­hadnagyi jelleget díjmentesen; dr. Schalek József nyug. törzs-orvosnak a czim- zetes 2. oszt. fő-törzs-orvosi jelleget díjmentesen; azután kinevezni: — 1887. évi február hó 1-ével — fő-orvosokká a tartalékban: a következő tart. segéd-orvosokat, az összes gyógytudományok tudorait: Piatkiewicz Bogdánt, az 57. sz. gy.-ezredben; Klein Zsigmondot, a 11. sz. nehéz-üteg osz­tálynál, és Stefanides Józsefet, a prágai 11. sz. helyőrs. kórháznál; továbbá : König József tart. segéd-orvos-helyettest, az összes gyógytudományok tudorát, a bécsi 1. sz. helyőrs. kórháztól, — az 1. sz. táb. vadász-zászló­aljhoz ; a következő tart. 1. oszt. kát. orvos-növendé­keket, az összes gyógytudományok tu­dorait : Anton Vilmost, a josefstadti 12. sz. helyőrs. kórháztól, — a 6. sz. táb. vadász-zászlóaljhoz; Meschendorf er Frigyest, a bécsi 2. sz. helyőrs. kórháztól, — a 97. sz. gy.-ezredhez; Hellmich Gusztávot, a theresienstadti 13. sz. helyőrs. kórháztól, — a 35. sz. gy.-ezredhez; Beck Józsefet, a gráczi 7. sz. helyőrs. kórház­tól, — a tiroli vadász-ezredhez; Pop Albint, a nagy-szebeni 22. sz. helyőrs. kór­háztól, — a 62. sz. gy.-ezredhez; Kovács Istvánt, a laibachi 8. sz. helyőrs. kór­háztól, — az 5. sz. hadtest-tüzér-ezredbez ; Kontur Bélát, a budapesti 17. sz. hely őrs. kór­háztól, — a 39. sz. gy.-ezredhez ; segéd-orvossá a tartalékban: Kanitz Norbert tart. 1. oszt. kát. orvos-növendé­ket, az összes gyógytudományok tudorát, a bécsi 2. számú helyőrs. kórháztól, — a 4. sz. gy.-ez­redhez ; segéd-orvosokká: a következő jelenleg szolgáló 2. oszt. kát. orvos-növendékeket, az összes gyógytudo­mányok tudorait: Engel Edét, Frank Edét, és Krcméry Cyrillt, a prágai 11. sz. helyőrs kór­háznál ; végül: Friedberg József egy éves önkéntes segéd-orvos- helyettest, az összes gyógytudományok tudorát a krakói 15. sz. helyőrs. kórháznál, — fő-orvossá a cs. és kir. hadsereg tényleges állományában. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, az 1884 : XVII. t.-cz. 10 §-a alap­ján és az 1884. évi október hó 30-án 46,188. sz. alatt kibocsátott rendelet értelmében, az építőmes­tereket képesítő és Budapesten működő vizsgáló bizottságot következőleg szervezte: Elnök: lovag Ybl Miklós, műépítész, főrendi­házi tag. J e g y z ő : dr. Ballagi Béla, ministeri segéd­fogalmazó. Tagok: Anion József építőmester, Bobula János építőmester, Czigler Győző épitész, Devecis del Vecchio Ferencz fővárosi mérnök, Dötzer Li- pót építőmester, Hausmann Alajos épitész, Hof- hauser Lajos építőmester, Hegedűs Károly az állami középipartanoda igazgatója, Kauser János építőmester, Kolbenheyer Gyula építészeti tanár, Lukse Fábry Béla kir. főmérnök, Mihálovics Antal kir. középitészeti felügyelő, Nagy Dezső műegye­temi tanár, Ney Béla épitész, Pártos Gyula épitész, Pucher József építőmester, Schnedár János mű­egyetemi tanár, Steindl Imre műegyetemi tanár, Bérezik Gyula kir. mérnök és Wagner János épí­tőmester. A m. királyi pénzügyminister, Péter Ferencz kataszteri becslőbiztost a Mosonmegye, és Rátho- nyi Béla kataszteri becslőbiztost a Csanádmegye területén működő kir. adófelügyelő mellé, ideigle­nes minőségben, irattárt kezelő I. oszt. irodatisz­tekké nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Ginczeri Nándor strázsai állami népiskolai rendes tanítót, jelen állásában végleg megerősí­tette. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Németh Lukács gyomai lakos föld­birtokost, Békésmegye gyomai járására, az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Dózsa Gergely tomesdi lakost, Hu- nyadmegye körösbányai járására, az állandó gaz­dasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Szentiványi Elek brádi lakost, Hu- nyadmegye brádi járására, az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Nagy Géza kun-szentmártoni lakost, Jász-Nagykun-Szolnokmegye tiszai alsó járására, az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Kisfaludy Sándor tatai lakost, Ko- márommegye tatai járására, az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Mező Béla kövesdi lakost, Nagykü- küllömegye szent-ágotai járására, az állandó gaz­dasági tudósítói tiszttel bízta meg. Dr. Kiss Sándor 3-ik sz. honvéd-gyalog-fél- dandárbeli szabadságolt állományú főorvosnak, és dr. Rosenthal Bertalan 7-ik sz. honvéd-huszár- ezredbeli szabadságolt állományú főorvosnak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilépés» védkötelezettségüknek teljesítése után, viselt tiszt^ rendfokozatuknak megtartása nélkül, népfölkelési kötelezettségüknek fentartása mellett, f. évi ja­nuár hó 31-ével megengedtetett. A szatmári m. kir. pénzügyigazgatóság, Trahán. János m.-szigeti IV. oszt. adótisztet hason minő- se'gben a nagy-bányai kir. adóhivatalhoz helyezte át. Lapunk mai számához egy ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents