Budapesti Közlöny, 1887. április (21. évfolyam, 74-98. szám)

1887-04-01 / 74. szám

Budapest, 1887. 74. szám. Péntek, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZEBKBSZTŐIÍai IRODA : IV. kerület, hatvani-utcza 7. íikm I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hit atal : rereDCziektere, Athenaenm-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai Baótkitldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész érre ..............................ÍO frt F élévre.................................10 » Negyedévre..............................5 » E gy telje« lep Éra 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal olölegesen beküldendők ; még pedig lOO-sséig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egysseri beiktatás után 80 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábo* petiUor egyazon hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, éa több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. 1887. évi XII. TÖKVÉNYCZIKK az 1 8 8 7. évi állami költségvetésről. (Szentesítést nyert 1887. évi márczius hó 19-én. — Kihirdettetett xz »Országos Törvénytárc-ban 1887. évi márezius hó 20-án.) (Folytatás.) Rovatonként Czimenként Fejezetenként Rovatonként Cziraenként Fejezetenként f o r i n t f o r i n t II. Beruházások. 6. ez. 5614 darab tiszavidéki vasúti részvény törlesztésére az 1880. évi I. Fejezet. XXXVIII. t.-cz. alapján 1377149 7. ez. A maros-ludas-beszterczei helyi Állandó országház építésére az 1884. érdekű vasút építési költségeihez évi XIX. t.-czikk alapján: 600000 való hozzájárulás fejében, az 1884. évi XXXII. t.-cz. alapján 150000 II. Fejezet. 8. ez. A bihar-békési helyi érdekű vasút építési költségeihez való hozzá­Béliig y minister iuin: járulás fejében, az 1885. évi XVIII. t.-cz. alapján 150000 1. ez. A nemzeti színház faalkotmá­9. ez. Torontáli helyi érdekű vasutak nyu színpadának vasszerkezetű gépe­építési költségeihez való hozzájáru­zeíekkel kicserélési költségekre I. lás fejében 55000 részlet 6974 2. ez. A pozsonyi országos kórháznak 10. ez. Az állandó kataszter által az a Pozsony sz. kir. városában létesült 1884—1885. években felmért és általános vízvezetékkel való össze­helyszínelt községek kataszteri mun­köttetés költségeire 3161 kálatainak átalakítására, valamint a 3. ez. Ugyanott az árnyékszékeknek kataszteri térképeknek a földadó­önműködő »Watercloset« szerke­nyilvántartás és azzal kapcsolatos zetre való átalakításával járó kiadá­hiteltelekkönyvi átalakítások czél­sokra 2089 jaira és a felmérés munkarészeknek az 1885. évi XXII. t.-cz. értelmében Együtt (II. fejezet, 1—3. czim.) 12224 a földadó-kataszter részére eszköz­lendő lemásolására 100000 III. Fejezet. Együtt (III. fejezet, 1—10. czim) 3473884 Pénzügyministerium: 1. ez. Építkezésekre a dohányjöve­IV. Fejezet. déknél 523220 2. ez. Építkezésekre a sójövedéknél Közmunka- és közlekedési ministerium: 3. ez. Építkezésekre az állami jószá­4800 ' goknál 62000 1. ez. A budapesti dunarész szabályo­4. ez. Beruházások bányászat és pénz­zására 149000 verésnél 2. ez. A fiumei kikötő építésére: 1. A körmöczbányai Nándor-al­a) szerződésben foglalt munkálatok tárna berendézésére 125000 folytatására és uj építkezésekre 875000 2. A szélaknái hányahivatal alá b) felügyeletre 25000 tartozó hányamüveknél telj esi­tendő feltárási munkálatokra 180000 Összesen (2. czim) 900000 3. A pénzverdénél 47215 4. A zalathnai főbányahivatalnál 18500 3. ez. A felső Duna általános szabá­5. A vasmüveknél teljesítendő lyozási munkálataira: építkezésekre 41000 a) szabályozási munkálatokra 1050000 6. A selmeczbányai erdészeti aka­b) felügyeletre 50000 démia kiépítésére II. részlet­ként 40000 Összesen (3, czim) 1100000 Összesen (4. czim) 451715 4. ez. A Tiszánál létesítendő szabályo­zásra: 5. ez. A vágvölgyi vasút megvételére a a) szabályozási munkálatokra 490000 6,988.000 frttal megállapított vé­b) felügyeletre 10000 telár 1887. évben fizetendő részlete, az 1879. évi XXVII. t.-cz. alapján 600000 Összesen (4. czim) 500000 Lapunk mai számához egy ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents