Budapesti Közlöny, 1887. július (21. évfolyam, 147-173. szám)

1887-07-01 / 147. szám

Budapest, 1887 Péntek, julius 1 M7. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szxkusztőségiiroda : IV. kerület, hatvani-utcza T. ez ám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencxiektere, Athenaemn-épulet Előfizetési Arak : naponkénti paital izétkflldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ..............................20 írt F élévre...................................10 » N egyedévre................................5 » E gy teljes lap éra 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegeden beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 8 frt és Így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után SOkr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg U bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért * HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar mioisterem előterjesztése folytán, Walther Ágoston ma­gyar államvasuti igazgatónak és törvényes utódainak, a közlekedésügy terén tett ki­váló szolgálatai elismeréséül, a magyar ne­mességet adományozom. Kelt Bécsben, 1887. évi junius hó 22-én. Ferencz József, b. k. Br. Orczy Béla, s. k. Dr. Maixner Ferencz zágrábi egyetemi tanárt, és Jelovsek Márton eszéki főreális­kolai igazgatót középtanodai országos is­kolai felügyelőkké; továbbá Stipeúc József határőrvidéki népiskolai felügyelőt, val mint Cuvaj Antalt, a siseki polgári iskola I igazgató tanárát népiskolai országos iskolai felügyelőkké; végül dr. Uhlir Mátyás ha- tárorvidéki középtanodai felügyelőt az eszéki főreáliskola igazgatójává ezennel ki­nevezem. KeltSchőnbrunnban, 1887. évi junius hó 19-én. Ferencz József, s. k. Bedekovich Kálmán, s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztésére, dr. Áhél Jenő budapesti tudomány-egyetemi nyilvános rendkívüli tanárt ugyanezen egyetemen a classica-philologia nyilvános rendes ta­nárává a rendszeresített illetményekkel ki­nevezem. Kelt Bécsben, 1887. évi junius hó 23-án. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi junius hó 13-án lseidben kelt legfelső elhatározá­sával, legk. megengedni méltóztatott, hogy dr. Ku- kuljevic de Sacci Milutin boszniai kerületi főnök a részére adományozott pápai Gergely-rend kö­zépkeresztjét elfogadhassa és viselhesse. A pénzügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök, Skrobanek Károly segédhivatali aligazgatót a m. kir. pénzügyminis- teriumhoz segédhivatali igazgatóvá nevezte ki. A pénzügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök, Trischler Károlyt tójelöltek számára egyenkint 300 írttal rendszere­sített nehány ösztöndíj lévén az 1887—1888. tan­évtől kezdve adományozható, felhivatnak mind­azok, kik ily ösztöndijt elnyerni óhajtanak, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz intézett, kellően felszerelt folyamodványukat f. évi julius hó 20-ig a m. kir. mintarajziskola és rajz­tanárképző igazgatóságához (Budapest, Andrássy- ut 71. sz.) nyújtsák be. A pályázat feltételei a következők: Hiteles igazolása annak: a) hogy a pályázó ép testalkatú, hibátlan látér- zékkel bir és a 18-ik korévet már betöltötte; b) hogy anyagi segély nélkül szaktanulmányait folytatni jptelen; c) 1 az orsz. rajztanárképzőnek első osztá­lyát v ite, vagy dj a reáltanoda vagy főgymnasiumnak, eset­leg a polgári iskolának legalább 6 osztályát jó si­kerrel végezte. e) Előjoggal bírnak az oly pályázók, kik érett­ségi vizsgálatot tettek, vagy netalán* magasabb körű tanulmányokat végeztek. f) Kívántatik, hogy a pályázó a szabadkézi raj­zolásban oly fokú készültséggel bírjon, melyből további kiképzés feltétele mellett rajztanári hiva­tására következtetni lehessen. g) Készültségének kellő fokát sajátkezű rajz­munkálatok beküldése, eshetőleg külön vizsgálat utján kell igazolnia. h) Az ösztöndíjnak az első tanféléven túl élvez- hetése az arravalóság és sikeres haladás bizonyí­tékaitól tétetik függővé. B) M Ü vés z n ö v e n d é k e k ösztöndíjai. Az orsz. mintarajziskola haladottabb művész növendékei részére (kivételesen oly ifjak számára is, kik művészeti előtanulmányaikat netalán má­sutt végezték) ugyancsak az orsz. mintarajzisko- lánál rendszeresített, 100 frttól 500 írtig terjed­hető nehány ösztöndíj fog az 1887—88-ik tanévre adományoztathatni. j Iz ily ösztöndíjak elnyerésének feltételei: a J művészeti tehetség, és a segélyre szorult állapot | igaz> j.. Tizenhat évesnél fiatalabb pályázók te- kin'-etbe nem vétetnek. A szabályszerűen felszerelt kérvények, rajz- vagy festmény-próbák mellékle­tével, ugyancsak f, évi julius hó 20-ig a vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz czimezve, az orsz. mintarajziskola igazgatóságánál nyújtandók be. Kelt Budapesten, 1887. évi junius hó 10-én. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. m vnisteriumtól. és Blaschek Gézát, továbbá Fodor Zoltán adóhiva­tali számtisztet, valamint Androvich József adó­felügyelői számtisztet III. oszt. pénzügyminister számtisztekké, és Nyárády Zsigmondot a pestme­gyei adófelügyelő mellé III. oszt. számtisztté ne­vezte ki. A pénzügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. mmisterelnök, Hekenast Kálmán I. oszt. pénzügyőri biztost pénzügyőri főbiztossá nevezte ki. A magy. kir. belügyministeriumhoz: Bötskej Lajos fizetés nélküli hivataltiszt valóságos hivatal­tisztté neveztetett ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, \ Székely János pánezéiesehi állami elemi iskolai rendes tanítót jelen állásában végleg megerő­sítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Koleszár Zsuzsánna holubinai állami elemi iskolai rendes tanítónőt jelen állásában végleg megerő­sítette. A maros-vásárhelyi kir. Ítélő tábla elnöke, a vezetése alatti kir. Ítélő táblához: Stefáni Elek végzett joghallgatót díjtalan jog-gyakornokká ne­vezte ki A főváros: rn. kir. P^nzügyigazgatóság, Balás Béla végzet* jogászt díjtalan fogalmazó gyakor­nokká nevezte k. A fővárosi ra. kir. pénzügyigazgatóság, Goeff Gottfriedet, a m. kir. központi illcitékszabási hiva­tal kézbesítőjét, a budapesti kir. központi dij és illeték-kiszabási hivatalhoz hivatalszolgává ne­vezte ki. A kir. Curia elnöksége, Réh Jenő és Kémény Benő házi szolgákat a kir. Curiánál hivatalszol­gákká léptette elő ; továbbá Komadinovics István 65. sz. honvéd-zászlóalj beli kiszolgált szakaszveze tőt, és Vörös László budapesti kir. törvényszéki kisegítő szolgát és 38. sz. cs. és kir. gy.-ezredbeli tartalékos tizedest házi szolgákká nevezte ki. Pályázat az orsz. tn. kir. mintarajziskola és rajztanárképzö- nél az 1887—1888-iki tanévre betöltendő állami ösztöndíjas állomások tárgyában. A) Rajztanár- és raj ztan.i tój elöl­tek ösztöndíjai. A m. leír. raiztnnárkénznn rniztánar és raivlnní­Sorsolási jég A magyar jelzálogos irtványföld-) váltsági áll; junius hó 21-én Buda; Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents