Budapesti Közlöny, 1887. október (21. évfolyam, 223-248. szám)

1887-10-01 / 223. szám

Budapest, 1887. 223. SZílTÍL Szombat, október 1. BUDAPESTI «»KÖZLÖNY. HIVATAL OS LAP. * Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani-uteza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.................... ...... 20 frt Fé lévre ...•••■ 10 » Negyedévre..................................5 » E g'y telje» lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitöw-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr* bólyegdij, az esedékes nyugtabólyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajozárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hú> detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több* szőri hirdetésért 13 kr minden beik- tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A belügyministerium ideiglenes vezeté­sével megbízott Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, gróf Gyürky Abrakára Nógrád és Nyitra vár­megyék főispánját — Nógrád vármegye főispáni állásában való meghagyása mel­lett — Nyitra vármegyei főispáni állásá­tól, saját kérelmére felmentem s helyébe Szalavszky Gyula Nyitra vármegye alispán­ját ezen vármegye főispánjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1887. évi szeptember hó 29-én. Ferencz József, s. k. Br. Orczy Béla, s. k. A belügyministerium ideiglenes vezeté­sével megbízott Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Jakab ffy Imre királyi tanácsost s Krassó-Szörény vármegye alispánját ezen vármegye fő­ispánjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1887. évi szeptember hó 29-én. Ferencz József, s. k. Br. Orczy Béla, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, birákkára budapesti váltó- és kereskedelmi törvényszékhez: Ney Aladár budapesti Y. kerületi és dr. Wetzel Gyula budapesti VIII.—X. kerületi járásbirósági albirákat nevezem ki. Kelt Budapesten, 1887. évi szeptember hó 25-én. Ferencz József, s. k. Fabiny Teofil, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, Szkicsák Ignácz liptó-szent-mik- lósi járásbirónak törvényszéki bírói minő­ségben a lőcsei törvényszékhez kért áthe- lyeztetését jóváhagyván, törvényszéki bi- rákká: a csik-szeredai törvényszékhez: Sándor Albert oklándi, a beregszászi tör­vényszékhez: Both Miklós munkácsi és az ipolysági törvényszékhez : Zubovich Román ottani járásbirósági albirákat nevezem ki. Kelt Budapesten, 1887. évi szeptember hó 27-én. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, ügy ész szé: a lugosi ügyész­séghez : dr. Katona Béla budapesti al- ügyészt ;alügyészekké pedig: a brassói ügyészséghez: Bodó Sándor nagy-ilondai s a kolozsvári ügyészséghez: Sámi László Kolozsvár városi járásbirósági albirákat ne­vezem ki. Kelt Budapesten, 1887. évi szeptember hó 27-én. Ferencz József, s. k. Fabiny Teofil, s. k. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, legk_ méltóztatott: báró Joelson Alfréd várakozási illetékkel számf szabadságolt altábornagynak,a saját kérelmére esz. közölt ujabbi felülvizsgálat alapján, «szolgálatkép­telen» gyanánt a a.. megérdemelt nyugalomba helyezését elrendelni; lovag Fabrizii János vezérőrnagynak, a 21. gy.-dandár parancsnokának, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését, saját kérelmére elrendelni és neki ez alkalommal hosszú, mindig jeles és az ellenség előtt kitüntetett szolgálata elismeréséül,a Lipót-rend lovag keresztjét dijmentesen adomá­nyozni ; karaisi báró Karaisl Ferencz ezredesnek a béke­állományban, térparancsnoknak Olmützben, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését, saját kérel­mére elrendelni és neki ez alkalommal a czimzetes vezérőrnagyi jelleget dijmentesen adományozni; továbbá elrendelni: Leeder Vilmos alezredesnek a békeállománybani a bécs-ujhelyi kát. akadémia tanárának, a jól meg­érdemelt nyugalomba helyezését, saját kérel­mére ; Sehreyer Móricz őrnagynak a 28. sz. gy-ezred­ben, a fölülvizsgálat alapján «ez idő szerint szol­gálatképtelen» gyanánt, a várakozási illetékkel számfelett szabadságoltak viszonyába helyezését egy év tartamára; Prantner Venczel őrnagynak a 44. sz. gy.-ez- redben, a fölülvizsgálat alapján «rokkant» gya­nánt a jól megérdemelt nyugalomba helyezését; Kocher János várakozási illetékkel számf. sza­badságolt, az ujabbi felülvizsgálatnál «szolgálatra alkalmasnak» talált őrnagynak az 50. sz. gy .-ez­redben, — bevonulását tényleges szolgálatra, egy­idejű áthelyezéssel a 98. sz. gy .-ezredhez; azután adományozni: a czimzetes őrnagyi jelleget dij­mentesen : a következő 1. oszt. századosoknak: strassthali lovag Etz Konrádnak a 11. sz. gy.­Hofmann Adolfnak, a nyugállományban ; továbbá: Reznicek János 1. oszt. századosnak a 6. Sz. dzsi- dás-ezredben, — előjegyzését őrnagyi helyi alkal­mazásra elrendelni; dr. Mühlvenzl Ferencz 1. oszt. főtörzsorvosnak, a 13. hadtest egészségügyi főnökének, a fölülvizs­gálat alapján «rokkant» gyanánt nyugalomba he­lyezését elrendelni és ez alkalommal sok évi, há­borúban és békében egyaránt jeles szolgálata elis­meréséül, a 3. oszt. vaskorona-rendet dijmentesen adományozni; dr. Deisch Frigyes 2. oszt. főtörzsorvosnak, a linzi 4. sz. helyőrs. kórház főnökének, nyuga­lomba helyezését, saját kérelmére elrendelni és neki ez alkalommal sok évi, kötelességhü és sike­res szolgálata elismeréséül, a czimz. 1. oszt. fő- törzsorvosi jelleget dijmentesen adományozni; azután kinevezni: főorvosokkáa cs. és kir. hadsereg tény­leges állományában: dr. Kontur Béla tart. főorvost a 39. sz. gy.-ez- redben; Max Ignácz tart. segéd-orvoshelyettest, az összes gyógytudományok tudorát, a brünni 5. sz. helyőrs. kórháznál; Halphen József tart. 1. oszt. kát. orvos-növen­déket, az összes gyógytudományok tudorát, a prágai 11. sz. helyőrs. kórháznál; Ági István tart. 2. oszt. kát. orvos-növendéket, az összes gyógytudományok tudorát, a budapesti 17. sz. helyőrs. kórháznál, és MaXéj József kát. orvos-jelöltet, az összes gyógytudományok tudorát: továbbá: Mühln Ferencz 1. oszt. százados számvevőnek a kát. állat-gyógyintézetnél, nyugalomba helyezése alkalmából, sok évi, mindig kötelességhű és jeles szolgálata elismeréséül, a Ferencz József-rend lovag keresztjét adományozni; Sarac Simon 2. oszt. kát. főszámtanácsosnak a 13. hadtest hadbiztosságánál, nyugalomba helyezé­sét, saját kérelmére elrendelni és neki ez alkalom­mal sok évi és igen sikeres szolgálataelismeréseül, a Ferencz József-rend lovag keresztjét adomá­nyozni ; azután elrendelni: Schredt József főhadbiztosnak a 15. hadtest had- biztosságánál, a várakozási illetékkel számf. sza­badságoltak viszonyába helyezését, egy év tarta­mára ; Hiersch Lajos hadbiztosnak all. hadtest had­biztosságánál, a fölülvizsgálat alapján «rokkant» gyanánt nyugalomba helyezését; végül: Mayer Antal élelmezési őrmesternek a franzens­Ferencz József, s. k. Fabiny Teofil, s. k. ezredben, saját kérelmére történt nyugalomba he­lyezése alkalmából, és festei kát. élelmezési raktárnál, nyugalomba helye* Lapunk mai számához egy íy «Hivatalos Értesítő» van csatolva-

Next

/
Thumbnails
Contents