Budapesti Közlöny, 1887. december (21. évfolyam, 274-298. szám)

1887-12-01 / 274. szám

Budapest, 1887. 27é. szám. Csütörtök, deczember 1. BUDAPESTI HITÁTAL08 LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám I, emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziektere, Atlienaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ............................20 frt Fé lévre ....... 10 » Negyedévre..............................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és Így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr* bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kórt lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir» detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több* szőri hirdetésért 18 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 0 császári és Apostoli királyi Felsége, legk. méltóztatott: ghyczi, assa- és ablancz-kürthi Ghyczy Béla al tábora agynak, a budapesti m. kir. I. honvéd-ke­rület parancsnokának nyugalomba helyezését, sa­ját kérelmére elrendelni és neki ez alkalommal sok évi, az ellenség előtt is kitüntetett szolgálata elis­meréséül, a 2. oszt. vaskoronarendet díjmentesen adományozni; Lukinácz Ede vezérőrnagyot, a 83. m. kir. hon- véd-gyalog-dandár parancsnokát, — a budapesti m. kir. I. honvéd-kerület ideiglenes parancsno­kává kinevezni; továbbá: kosnadoli lovag Rischanek Antal vezérőrnagy­nak, az 58. gy.-dandár parancsnokának, a jól meg­érdemelt nyugalomba helyezését elrendelni; azután megparancsolni, hogy: bayersheimi lovag Schwitzer Lajos vezérőrnagy­nak, a 11. gy.-dandár parancsnokának, előbbi al­kalmazásában, mint a 15. hadtest vezérkari főnöke, teljesített jeles szolgálata elismeréséül, a legfelső megelégedés kifejezése tudtára adassák ; továbbá elrendelni: Thour Ferencz őrnagynak a 14. sz. gy.-ezredben, áthelyezését szolgáttételre a 4. hadtest parancs­nokságához, számfeletti viszonyba helyezéssel az említett ezredben; Wilkens Lajos várakozási illetékkel számf. sza­badságolt őrnagynak a 67. sz. gy.-ezredben, az ujabbi fölülvizsgálat alapján «rokkant» gyanánt a jól megérdemelt nyugalomba helyezését; Planner Vincze czimzetes őrnagynak visszahe­lyezését saját kérelmére a cs. kir. Landwehr nem tényleges állományából, — a hadsereg nyugállo­mányába ; Cora Gyógy hadnagynak a 22. sz. gy.-ezredben, áthelyezését a birodalmi tanácsban képviselt ki­rályságok és országok csendörségének állományába: Landwehr kötelezettségének fentartásával; azután: Kronvogel József tart. hadnagyot a 2. sz. vonat­ezredben, főhadnagy-hadbíróvá a tartalékban ki­nevezni; Swoboda Ferencz nyug. 1. oszt. százados-hadbí­rónak a czimzetes őrnagy-hadbirói jelleget díj­mentesen adományozni ; továbbá kinevezni: főorvosokká a tartalékban: a következő tart. segédorvosokat, az összes gyógy tudományok tudorait: Wagner Józsefet, a 19. sz. táb. vadász-zászlóalj­ban, és Mosler Miksát, az 55. sz. gy.-ezredben; a következő tart. segédorvos-helyetteseket, az összes gyógytudományok tudorait: Gottlieh Rudolfot, a budapesti 16. sz. helyőrs. kórháztól, — a 70. sz. gy.-ezredhez; Buder Ferenczet, a budapesti 16. sz. helyőrs. kór­háztól, — a 7. sz. hadtest-tüzér-ezredhez ; Moser Henriket, az innsbrucki 10. sz. helyőrs. kórháztól, — a tiroli vadász-ezredhez; Wicke Györgyöt, a bécsi 2. sz. helyőrs. kórház­tól, — a 49. sz. gy.-ezredhez ; a következő tart. 1. oszt. kát. orvos-növendé­keket, az összes gyógytudományok tu­dorait : Lucker Adolfot, a theresienstadti 13. sz. helyőrs. kórháznál ; Hammerschlag Albertet, a bécsi 1. sz. helyőrs. kórháztól, — a 4. sz. gy.-ezredhez ; Merkl Ferenczet, a bécsi 1. sz. helyőrs. kórház­tól, — az 50. sz. gy.-ezredhez; Gonda Pétert, a krakói 15. sz. helyőrs. kórház­* tói, — az 51. sz. gy.-ezredhez; Theodorovits Dömötört, a krakói 15. sz. helyőrs kórháztól, — a 39. sz. gy.-ezredhez ; segédorvossá a tartalékban: Degiovanni János tart. 2. oszt. czimz. 1. oszt. kát. orvos-növendéket, az összes gyógytudományok tudorát, a ragnsai 24. sz, helyőrs. kórháztól, — a 22. sz. gy.-ezredhez; segédorvosokká: a következő, jelenleg szolgáló 2. oszt. kát. orvos-növendékeket, az összes gyógytudo­mányok tudorait: Kurowec Jánost, a bécsi 1. sz. helyörs. kórház­nál, és Rátz Istvánt, a budapesti 16. sz. helyőrs. kór­háznál ; végül: Bazal Béla élelmezési őrmesternek a krakói kát. ágyraktárnál, hosszú és kötelességhü szolgá­lata elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozni. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Kiticsán Zsigmondot, a budapesti m. kir. vegykisérleti állomásnál ideiglenes minőség­ben alkalmazott segédvegyészt, állomásában végle­gesítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Mayer Anna vörösvári állami óvónőt jelen állásá­ban végleg megerősítette. A soproni m. kir. pénzügyigazgatáság, Gede János számgyakornokot a zirczi kir. adóhivatalhoz VI. oszt. adótisztté nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f.\évi 60,225. szám alatt a következő ren­deletet intézte Abauj- Torna vármegye közönségéhez. A tornai felső-járás Boldva-Vendégi község sző­lőiben a phylloxera jelenléte konstatáltatván, a rovar elhurczolásának megakadályozása czéljából a következőket rendelem: 1. A nevezett község határában levő összes sző­lőterület (esetleg kertek is, melyekben egyes szőlőtőkék állanak) zár alá helyeztetik. 2. A szőlővesszőnek a község határán kívül eső községekkel való forgalmára nézve, a szőlővessző- szállitás szabályozása tárgyában 1886. évi 69,171. szám alatt kiadott rendeletem határozatai irány­adók. 3. A szőlőnövény minden egyéb alkatrészeinek (a szőlőfürt kivételével), továbbá használt duczok és szőlőkaróknak, szölölevélbe csomagolt bármi­nemű tárgyaknak a zár alá vett község határából való kivitele szigorúan tiltatik. 4. Ezen intézkedésről a szomszéd községek ki­hirdetés utján azzal értesitendők, és a szőlő- birtokosok egyúttal figyelmeztetendők, hogy a zár­lat alá vett községben foglalkozó szőlőmunkásokat szőlőikben alkalmazni óvakodjanak, mert ezek ruháikon, de főleg szerszámaikon a szabad szem­mel nem igen látbató rovart könnyen elhurczol- hatják még az egészséges szőlőbe is. 5. A jelen rendelet ellen vétők az 1883. évi XVII. törvényczikk értelmében az abban kiszabott büntetés alá esnek. Utasítom a vármegye közönségét, bogy a tett intézkedésről, nevezetesen a zárlatnak mikénti fo­ganatosításáról ide azonnal jelentést tegyen. Kelt Budapesten, 1887. évi november hó 25-én. A minister helyett: Matlekovits, s. k. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi rn. kir. minister, f. évi 60,226. sz. alatt a következő rende­letet intézte Abauj-Torna vármegye közönségéhez. A tornai felső-járás Torna község szőlőiben a phylloxera jelenléte konstatáltatván, a rovar elhur­czolásának megakadályozása czéljából ezennel a következőket rendelem: 1. A nevezett község határában levő összes sző­lőterület (esetleg kertek is, melyekben egyes sző­lőtőkék állanak) zár alá helyeztetik. 2. A szőlővesszőnek a község határán kívül eső községekkel való forgalmára nézve, a szőlővessző- szállitás szabályozása tárgyában 18R6. évi 69,171. szám alatt kiadott rendeletem határozatai irány­adók. 3. A szőlőnövény minden egyéb alkatrészeinek (a szőlőfürt kivételével), továbbá használt duczok és szőlőkaróknak, szőlőlevélbe csomagolt bármi­nemű tárgyaknak a zár alá vett község határából , való kivitele szigorúan tiltatik. Lapunk mai számához háromnegyed ív «Hivatalos Értesitő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents