Budapesti Közlöny, 1888. február (22. évfolyam, 26-50. szám)

1888-02-01 / 26. szám

Budapest, 1888. 26. szám. Szerda, február 1 HIVATALOS LAP. gZEBKEBZTŐSÉQI IRODA : IV. kerület, hatvani-utcza 7. «zárn L emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatu, : Ferencziektere, Athenaeum-épSlet. Előfizetési Árak : naponkénti póttal tiétküldétiel, vagy helyben házhoz hordva; Egész évre ....................... 20 frt Fé lévre ....... 10 » Negyedévre..............................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200* szóig 2 frt, 200—800-szóig S frt és Így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr* bélyegdij, az ese dékes nyugtabólyeg és as esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. IVSagánhirdetések: Egy hatodhasáboa petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. hó 16-án kelt legfelső elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, miszerint: Skribestyei-Rigyitsky Pál budapesti lakos, a III-ad oszt. szerb királyi Takova- rend jelvényét; — vásonkeői gróf Zichy Géza cs. és kir. kamarás, tetétleni lakos, a Daneborg-rend és Wasa-rend középkeresztjeit; — báró Splényi Ödön budapesti m. kir. államrendőrségi detectiv- felügyelő, a szerb kir. Takova-rend középkereszt­jét; — Tatárczy Károly bercules-fürdői lakos és kincstári fürdőbérlő, a román korona-rend tiszti keresztjét; — Frischfeld Frigyes és Bauer Ágoston budapesti lakosok, a szerb kir. Takova-rend V. osz­tályú jelvényeit, elfogadhassák és viselhessék. Ö császári és Apostoli királyi Felsége legk. mél­tóztatott : manforti báró Manfroni Mór ellentengernagyot, a pólai tengerészeti-arzenál parancsnokát, — ezen alkalmazásától való fölmentés mellett — a hajó- hadosztály parancsnokává, és Rohrscheidt Arno ellentengernagyot, a közös badügyministerium tengerészeti osztálya hadmü-. veleti irodájának főnökét — ezen állásától való fölmentés mellett — a pólai tengerészeti-arzenál parancsnokává kinevezni; egyúttal megparancsolni, hogy ezen alkalomból nevezetteknek, eddigi alkal­mazásukban teljesített sikeres szolgálataik elisme­réséül, a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassék; továbbá: gróf Cassini Oszkár sorhajó-kapitányt, a közös hadügyministerium tengerészeti osztálya hadmű­veleti irodájának főnökévé kinevezni; azután Riedl Rudolf ezredesnek, a 13. sz. gyalog-ezred parancsnokának, a megtartott felülvizsgálat alap­ján «ez idő szerint szolgálatképtelen» gyanánt való szabadságolását, várakozási illetménynyel, egy év tartamára elrendelni; helyére pedig Urbaschek Alf rédet, a 101. sz. gyalog-ezred ez­redesét, a 13. sz. gyalog-ezred parancsnokává ki­nevezni ; továbbá: Biringer Hermann sorhajó-kapitánynak, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését, saját kérel­mére elrendelni és neki ezen alkalomból a czimz. ellentengernagyi jelleget díjmentesen adomá­nyozni ; azután: kornitzi báró Guretzky Sándor 36. sz. gyalog­ezredbeli őrnagynak, a megtartott felülvizsgálat alapján «csapatszolgálatra képtelen, helyi szolgá­latra alkalmas» gyanánt való nyugállományba he­lyezését, és Magrinelli Alajos 5. sz. hadtest-tüzérezredbeli őrnagynak, a 6. sz. hadtest-tüzérezredhez való át­helyezését elrendelni; továbbá Schmidt András 41. sz. gyalog-ezredbeli 1. oszt. századosnak, saját kérelmére történő nyugalomba helyezése alkalmából, és alpentreui Vigelius Albert tiroli vadász-ezred- beli 1. oszt. századosnak, a fölülvizsgálat alapján «csapatszolgálatra képtelen, helyi szolgálatra al­kalmas» gyanánt történő nyugalomba helyezése alkalmából, — a czimz. őrnagyi jelleget díjmente­sen adományozni; azután olaszvári lovag Lendvay Oszkár vezérkari 1. oszt. századosnak; Rubin Károly 12. sz. gyalog-ezredbeli, és Szaszkiewicz Tamás 11. sz. drag.-ezredbeli fő­hadnagyoknak, — a cs. kir. Landwehr tettleges állományába való áthelyezésüket elrendelni; továbbá: Trümmer Lipót 25. sz. gy.-ezredbeli, Rezác Venczel 12. sz. tábori vadászzászlóalj beli; Kostenzer Oszvald tiroli vadászezredbeli, és Brykowicz Antal 95. sz. gy.-ezredbeli hadna­gyoknak, a birodalmi tanácsban képviselt királysá­gok és országok csendőrségéhez való áthelyezésü­ket — még pedig a három elölnevezettre nézve a még nem teljesített honvédségi szolgálati-kötele­zettség fentartásával — elrendelni; azután dr. Urbanek Ferencz 1. oszt. ezredorvosnak a budapesti 17. sz. helyőrségi kórháznál, a megtar­tott felülvizsgálat alapján «rokkant» gyanánt tör­ténő nyugat maztatása alkalmából a czimz. törzs­orvosi jelleget díjmentesen adományozni; dr. Gallasch Broniszláv, tart. 1 oszt. katonai orvosnövendéket a gráczi 7. sz. helyőrségi kórház­nál, — a cs. és kir. közös hadsereg tettleges állo­mányában főorvossá kinevezni; végül elrendelni, hogy Schreiber Cosmas 98. sz. gy.-ezredbeli 1. oszt. számvivő-századosnak, saját kérelmére történt nyugalomba helyezése alkalmából, bosszú és kö­telességhű szolgálatai elismeréséül, a legf. meg­elégedés kifejezése tudtára adsssék ; és Remenyik Henrik, a közös hadügyministerium szak-számviteli osztályában alkalmazott katonai számtanácsos, a megtartott felülvizsgálat alapján «rokkant» gyanánt nyugalomba helyeztessék. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister: Molnár István balaton-szentgyörgyi lakost (u. p. Kesztbely-pályaudvar) és uradalmi tiszttartót, Somogyvármegye marczali-i járására nézve az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kirj minister: Heidler Károly karkóczi lakost, Nyitra- vármegye galgóczi járására nézve az állandó gaz­dasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister: báró Fischer Gusztáv gálszécsi lakost, Zemplénvármegye gálszécsi járására nézve az ál­landó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság: Gyenis Sándor adóhivatali gyakornokjelöltet, a siklósi m. kir. adóhivatalhoz díjtalan gyakornokká nevezte ki. L ő w y Armin debreczeni illetőségi! ugyan­ottani lakos, saját, valamint Ilona, József, Erzsébet és Elek nevű kiskorú gyermekei vezetéknevének «Lukács»-ra kért átváltoztatása, f. évi 5091. sz. belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Lővensohn Samu talián-dörögdi illetőségű ugyanottani lakos, saját, valamint Kamilla, Matild és Vilma nevű kiskorú leányai vezetéknevének «Löké»-re kért átváltoztatása, f. évi 5097. sz. bel­ügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Kiskorú Hirscbl Ignácz nagy-kanizsai illető­ségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Horvdt»-ra kért átváltoztatása, f. évi 5098. sz. belügyminis­teriumi rendelettel megengedtetett. A m. kir. igazságügyminister, f. évi 1605. sz. alatt, a következő körrendeletét intézte az összes kir. já­rásbíróságokhoz. Tapasztaltatván, hogy az 1881: LX. t.-cz. 34., 35. és 36. §§-ainak rendelkezései folytán az ingó­ságokra vezetett végrehajtási eljárás során kibo­csátott árverési hirdetmény ellen az előterjesztések sok esetben a czélból adatnak be, hogy az elren­delt árverések foganatosítása jogellenes módon megakadályoztassék: ennek megszüntetése czéljá- ból — arra való tekintettel, hogy az árverési hir­detmény ellen az előterjesztés az 1881: LX. t.-cz. 35. §-a szerint a hirdetmény kézbesítésétől számí­tandó 8 nap alatt adandó be, minélfogva az árve­rés foganatosítására halasztó hatálya csak a törvé­nyes 8 napi batáridő alatt beadott előterjesztés­nek van; tekintve továbbá, hogy a jogerőre emel­kedett árverési hirdetmény előterjesztéssel többé meg nem támadható és ebből folyólag a kiküldött­nél beadandó előterjesztésnek akkor sincsen helye, ha az ugyanazon árverési hirdetmény ellen a birő- ságnál közvetlenül már beadott előterjesztés el- utasittatott — a bírói ügyviteli szabályoknak, illetve az ezen szabályok módosítása éa kiegészítés tár­gyában 1881. évi november hó 1-én 3274/1. M. E. szám alatt kiadott igazságügyministeri rendelet­nek, nevezetesen ezen utóbbi rendelet 15. §-ának pótlásául, az 1868: LIY. t.-cz. 6. §-a alapján a kö­vetkezőket rendelem: 1. Az ingóságokra vezetett végrehajtások ese­teiben a bírói kiküldött az árverési határnapot az Lapunk mai számához egy ív «Hivatalos Értesítői van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents