Budapesti Közlöny, 1888. március (22. évfolyam, 51-77. szám)

1888-03-01 / 51. szám

r 1 Mi e törvényczikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall- ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind máj hi veink által megtartatjuk. Kelt Budapesten, ezernyolczszáz nyolczvannyolczadik évi február hó huszonötödik napján. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s k. 2 ó császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott Kostersitz József vezérőrnagynak, all. hadtest mérnökkari főnökének, betegség miatt ezen állo­másától való fölmentését, és nagy-sei bori lovag Rylski Kornél hadmérnök- törzsbeli ezredesnek, a 10. hadtest mérnökkari főnökének — hasonló minőségben all. hadtest­hez való áthelyezését elrendelni; egyúttal Hirsch Farkas hadmérnük-törzsbeli ezredest és theresienstadti had mérnök ségi igazgatót — a 10. hadtest mérnökkari főnökévé kinevezni; Oottl Ferencz ruhakezelési karbeli ezredesnek, a brünni 1. sz. ruharaktár parancsnokának, a jól­megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérel­mére elrendelni; neki ezen alkalomból a ezimz vezérőrnagyi jelleget díjmentesen adományozni és megparancsolni, hogy kötelességhű és jeles szol­gálatai elismerésed!, a legfelső megelégedés kife­jezése tudtára adassék; továbbá Hausner József ruhakezelési karbeli alezredes­nek, a kaiser-ebersdorfi 4. sz. ruharaktár parancs­nokának — hasonló minőségben a brünni 1. sz. ruharaktárhoz való áthelyezését elrendelni, és Thomas Ferenczet, a budapesti 2. sz. ruha- raktárhoz beosztott őrnagyot,—a kaiser-ebersdorfi ruharaktár parancsnokává kinevezni; azután Trnka Károly 4. sz. gy.-ezredbeli őrnagynak, és Sternadt József 26. sz. gy.-ezredbeli őrnagynak, a felülvizsgálat következtében »jelenleg szolgálat­képtelen« gyanánt, várakozási illetékkel, egy év tartamára való szabadságolásukat elrendelni; to­vábbá kampbrücki Gegenbauer János 1. sz. vonat- ezredbeli őrnagynak, a jólmegérdemelt nyuga­lomba helyezését saját kérelmére elrendelni; neki ezen alkalomból a ezimz. alezredesi jelleget díj­mentesen adományozni és megparancsolni, hogy hosszú, mindig kötelességbű és az ellenség előtt is kitüntetett szolgálatai elismeréséül, a legfelső megelégedés kifejezése tudtára adassék; Nossek Adalbert 1. sz. vonat-ezredbeli számf. őrnagynak és szerajevói vonat-szakaszbeli szemle­parancsnoknak, a nevezett ezred rendsz. állomá nyába való beosztását elrendelni, és annak helyébe Watteck Ferencz 1. sz. vonat-ezredbeli 1. oszt. századost — szerajevói vonat-szakaszbeli szemle­parancsnokká kinevezni; továbbá: Strmac Miklós 96. sz. gyalog-ezredbeli 1. oszt. századosnak, saját kérelmére történt nyugalmaz- tatása alkalmából, és Kohlbek József egészségügyi csápatbeli 1. oszt. századosnak, a megejtett felülvizsgálat következté­ben «rokkant és népfölkelési szolgálatra alkalmat­lan» gyanánt történt nyugalmaztatása alkalmából, a ezimz. őrnagyi jelleget díjmentesen adomá­nyozni ; hartenthali Hartmann Douglas 42. sz. gyalog­ezredbeli 1. oszt. századosnak, továbbá niederer- és wuthwehri Mederer Ágost 45. sz. gyalog-ezredbeli, Schmitt Károly 49. sz. gyalog-ezredbeli, és Celle Guidó 61. sz. gyalog-ezredbeli főhadna­gyoknak, a cs. kir. Landwehr tettleges állomá­nyába való áthelyezésüket elrendelni; Matyja Károly 56. sz. gyalog-ezredbeli had­nagynak, még nem teljesített honvéd szolgálati kötelezettségének fentartásával — a birodalmi ta­nácsban képviselt királyságok és országok csend­őrségéhez való áthelyezését, és dr. Vogel Ferencz 2. oszt főtörzsorvosnak, a brünni 5. sz. helyőrségi kórház főnökének, vára­kozási illetékkel, utólagos felülvizsgálat mellett leendő szabadságolását elrendelni. A m. kir. igazságügyminister jegyzőkké: a pest­vidéki kir. törvényszékhez: dr. Karádi Bertalan budapesti, és a pancsovai kir. törvényszékhez: Krutsay Gyula kassai ügyvédeket; aljegyzőkké pedig a vingai járásbírósághoz: dr. Vesztermayer Vidor temesvári kir. törvényszéki, a szilágysom- lyói kir. járásbírósághoz : Lederer Zsigmond tas- nádi kir. járásbirósági joggyakornokokat nevezte ki. A m. kir igazságügyminister irodatisztté az eperjesi kir törvényszékhez: Dessewffy Pál ottani írnokot; — inokokká: a marosvásárhelyi kir. tör­vényszékhez : Timpernagel Károly ottani, a mun­kácsi kir. járásbírósághoz : Péter Ferencz és Kiss István beregszászi kir. törvényszéki dijnokokat nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister: Zombor Károly sátoraljaújhelyi kir. ügyészségi Írnokot, e márma- rosszigeti kir. törvényszéki fogházhoz fogházfel­ügyelővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister: Kiss József vin­gai kir. járásbirósági aljegyzőt az ujaradi kir. já­rásbírósághoz helyezte át. A fiumei m. kir. tengerészeti hatóság a keres­kedelmi tengerészethez: Capponi Cölestint Lussin- piccolóból tengerészkapitánynyá, — Zupár Atillát Lovranából és Suttora Antal Ferenczet Lussin- piccolóból pedig tengerészhadnagyokká nevezte ki. A kassai m. kir. pénzügyigazgatóság: Eötvös Kálmán adóhivatali gyakornokot a tokaji kir. adó­hivatalhoz VI-od osztályú adótisztté nevezte ki. A szolnoki kir. törvényszék elnöke: Márta Kálmán ügyvédjelöltet, a szolnoki kir. törvény­székhez dijas joggyakornokká nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister: Szász József vinczellériskolai mun­kavezetőt, a szentimrei földmives-iskolához ideig­lenes minőségű kertésztanitóvá nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 1949. szám alatt a kővetkező ren­deletet intézte valamennyi másodfokú iparható­sághoz. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister urnák f. évi január hó 5-én 19. sz. alatt hozzám intézett átirata folytán, az 1884 évi XVII. t.-czikk 5. §-a és 101. § a c) pontjának érvényesítése tárgyában múlt évi deczember hó 20-án 64,831. sz. alatt ki­bocsátott rendeletemet kiegészítem azzal, hogy azon ipartanmühelyek sorába, a melyeknek bevég­zése után a törvény 101. §. c) pontja értelmében a tanulónak, ha 15 évét betöltötte, munkakönyv adandó, az asztalos- és esztergályos-mesterségnél a budapesti I. kerületi állami elemi és polgári is­kolai tanitóképző-intézet gyakorló polgári iskolá­jával összekötött ipartanmühelyt is sorolom, a ugyanezen jogosítványban részesítem azon iparos- tanonezokat is, kik az említett tanítóképző-intézet ipartanmühelyében megfelelő tanonczidőt gyakor­lati tanulással eltöltenek. Ezen alkalommal a fentidézett rendeletnek azon tételét, hogy «az asztalos-ipar önálló űzésére jogo- sittatnak azok, a kik a budapesti I. kerületi állami elemi és polgári iskolai tanítóképzőnek ipartanmü- helylyel összekötött gyakorló polgári iskoláját si­kerrel látogatták», oda módosítom, hogy az asz­talos-ipar önálló üzésére feljogosittatnak azok, a kik a budapesti I. kerületi állami elemi és polgári iskolai tanítóképző-intézetben ipartanitóságra ké­pesítettek. Az említett 64,831/887. számú rendeletnek je­len szám alatt a fentebbiek szerint kiegészített szövegét, hivatalos használat végett azon meg­jegyzéssel küldöm meg, hogy a mennyiben a mel­lékelt példányok az elsőfokú iparhatóságok ellá­tására nem elegendők, felkérés folytán további példányokat fogok a hatóság rendelkezésére bo­csátani. Kelt Budapesten, 1888. évi február hó 14-én. A minister helyett: Matlekovits, s. k. államtitkár. Melléklet az 1949/1888. számú földmivelés-, ipar- é* kereskedelemügyi m. kir. ministeri rendelethez. R endelet valamennyi másodfokú iparhatósághoz, várme­gyékben az alispánhoz, törvényhatósági joggal fel­ruházott városokban a tanácshoz. (A 64,881/887. sz. rendelet kiegészítése.) Az ipartörvény 1884. évi XVII. t.-cz. 5. §-a által felhatalmaztatván megállapítani és felsorolni azon mesterségeket, melyeknek üzéséhez a kellő kép­zettséget a 4. §. értelmében ki kell mutatni és meg­jelölni azon ipartanfolyamokat, ipartanműhelyeket, iparszakiskolákat és az iparoktatás ismeretkörére kiterjedő tantervvel biró tanitézeteket, a me­lyeknek bizonyitványnval igazolt sikeres látoga­tása, a tanonezbizonyitvány bemutatása és a két évi múhelybeli foglalkozás nélkül is elégséges a 4. § ban említett képesítéshez kötött mesterségek űzésére ; továbbá ugyanazon törvény 101. §-ának c) pontja azt rendelvén, hogy annak, a ki élte 15. évét betöltötte és gyakorlati ipariskolát be- végzett, munkakönyv adandó, e két rendbeli tör­vényes intézkedés végrehajtása czéljából követ­kezőket rendelem: Az említett törvény végrehajtásáról szóló áta- lános rendeletem 2. és 3. §-ában megjelölt összes képesítéshez kötött mesterségeknek az ács, építő­mester, kömives és kőfaragó mesteségek kivételével önálló üzésére jogosítottak mindazok, kik a buda­pesti kir József-müegyetemen oklevelet nyertek, a kivételt képező négy mesterségre nézve a képesí­tés, valamint a szükséges engedély továbbra is csak az 1884. évi október hó 30-án 46,188. szám alatt kibocsátott itteni rendelet értelmében meg­szerezhető.

Next

/
Thumbnails
Contents