Budapesti Közlöny, 1888. szeptember (22. évfolyam, 203-227. szám)

1888-09-01 / 203. szám

Budapest, 1888. 203. szám. Szombat, szeptember 1, BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZERKESZTŐSÉ« IRODA I TV. kerület, hatvani-atcza 7. izám L emelet, 8. ajtó. Kiadó-hív atal : Ferencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, T»gy helyben házhoz hordva | Egész évre ............................20 írt F élévre ....... 10 » Negyedévre................................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő “-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-flzóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és Így további— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr* bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajozárjával is megkül­dendő. IVIagánhirdetések: Egy hatodhasábos petitaor egytssrl Hz- de teáért 19 kr, kétszeri 18 kr, éa tSbb- szőri hirdetésért 18 kr mindül Mfc. tatáméi. A bélyegdíj külön minden beik. tatás után 30 kr oszt. ért. ÍSS2 HIVATALOS RÉSZ. Igazságügyi magyar ministerem elő­terjesztésére, járásbirákká: a liptóujvári járásbírósághoz: Vitalis Kálmán liptó­szentmiklósi, a vámosmikolai járásbíró­sághoz : Polgár József miavai, a marosillyei járásbírósághoz: dr. Korber Endre szász­városi, végül a berettyóújfalui járásbíró­sághoz : Szakáll Pál berettyóújfalui járás- birósági albirákat nevezem ki. Kelt Münchenben, 1888. évi augusztus hó 27-én. Febencz József, s. k. Fabiny Teofil, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, alügyészekké: az egri ügyész­séghez : dr. Bakonyi Kálmán budapesti főügyészségi fogalmazót, a máramarosszi geti ügyészséghez: Petrovits Lajos ottani járásbirósági, a nagykanizsai ügyészség­hez: dr. Kiss István sárbogárdi járásbiró­sági, a kézdivásárhelyi ügyészséghez: dr. Kovács Gyula kovásznál járásbirósági albi­rákat ; végül a karánsebesi ügyészséghez : Mészáros Tivadar aradi törvényszéki jegy­zőt nevezem ki. Kelt Münchenben, 1888. évi augusztus hó 26-án. Febencz József, s. k. Fabiny Teofil,'s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi augusztus hó 20-án kelt legf. elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy mohrensterni lovag Schwartz Alfréd cs. és kir. II. oszt. követségi ta­nácsos, a szerb királyi Takova-rend Il-od osztályát; Blühdom Jenő cs. és kir. tiszteletbeli követségi ta­nácsos, az olasz királyi szent Móritz- és Lázár-rend középkeresztjét; báró Wacken Ágost cs. és kir. kö­vetségi titkár, az orosz császári szt. Szaniszló rend Il-od osztályát; Sartini Károly Szilárd bukaresti cs. és kir. követségi iroda-titkár pedig a szt, György-rend középkeresztjét — elfogadhassák és viselhessék. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi augusztus hó 20-án kelt legf. elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy Licen Antal küsz- tendjei cs. és kir. tiszteletbeli consul, a pápai szt. Gergely-rend középkeresztjét, és Depolo József, az antivári-pristani cs. és kir. alconsulság ügyvivője a montenegrói fejedelmi Danilo-rend III-ad ősz' tályát — elfogadhassák és viselhessék. Ö császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben kinevezni méltóztatott: tart. föhadnagy-hadbirákká: a következő tart. hadnagyokat: Lorenz Alfrédet, a 14. sz. gy.-ezredben; dr. Müller Rezsőt, a 2. sz. vonat-ezredben, és dr. Beránek Zdenkót, a 15. sz. nehéz üteg-osz­tálynál ; továbbá: tart. főorvosokká: dr. Hasenberg Károly segédorvos-helyettest, a gráczi 7. sz. helyőrségi kórháztól, — a 71. sz. gy.-ezredhez; valamint a következő tart. 1. oszt. kát. orvosnöven­dékeket : dr. Zerner Tódort, a brünni 5. sz. helyőrségi kérbáztól, — a 8. sz. gy.-ezredhez; dr. Krsztanits Istvánt, a gráczi 7. sz. helyőrségi kórháztól, — a 64. sz. gy.-ezredhez; dr. Grabscheid Mózest, a krakói 15. sz. helyőr­ségi kórháztól, — a 45. sz. gy.-ezredhez; dr. Kocsis Elemért, a bécsi 2. sz. helyőrségi kór­háztól, — a 82. sz. gy.-ezredhez; dr. Káldi Dezsőt, a zágrábi 23. sz. helyőrségi kórháztól, — a 6. sz. hadtest-tüzérezredhez; dr. Mezzena Károlyt, az innsbrucki 10. sz. hely­őrségi kórháznál, és dr. Lefkovics Bertalant, a krakói 15. sz. helyőr­ségi kórháztól, — az 1. sz. dragonyos-ezredhez ; tart. segédorvosokká: a következő tart. 1. oszt. kát. orvosnöven­dékeket : dr. Fiikor Lajost, a budapesti 17. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Fischer Miksát, a zágrábi 23. sz. helyőrségi kórháztól, — az 52. sz. gy.-ezredhez; dr. Raksányi Árpádot, a trieszti 9. sz. helyőr ségi kórháztól, — a budapesti 16. sz. helyőrségi kórházhoz ; dr. Metzl Adolfot, a brünni 5. sz. helyőrségi kórháztól, — a 21. sz. gy.-ezredhez ; dr. Schranz Győzőt, a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháztól, — a 69. sz gy.-ezredhez; dr. Hofmann Jakabot, a prágai 11. sz. helyőr­ségi kórháztól, — a 42. sz. gy.-ezredhez; azután a következő tart. 2. oszt. (czimzetes 1. oszt.) kát. orvosnövendékeket: dr. Ullmann Bélát, a nagyszebeni 22. sz. hely. őrségi kórháznál; dr. Kreisler Ignáczot, a lembergi 14. sz. helyőr­ségi kórháznál ; dr. Groszmann Zsigmondot, a brünni 5. sz. hely­őrségi kórháztól, — a 3. sz. gy.-ezredhez; továbbá segédorvosokká: a következő tényleges szolgálatban álló 2. oszt. (czimzetes 1. oszt.) kát. orvosnöven dékeket: dr. Anticevic Györgyöt, a bécsi 1. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Donth Ernőt, a prágai 11. sz. helyőrségi kórháznál, és dr. Hammerschlag Rezsőt, a krakói 15. sz. hely­őrségi kórháznál; továbbá: főorvosokká a cs. éskir. hadse­reg tettleges állományában dr. Drobner Emil tart. segédorvost, a 41. sz gy .-ezredben; dr. Feitis Lajos tart. 2. oszt. (czimz. 1. oszt.) íat. orvosnövendéket, a prágai 11. sz. helyőrségi tárháznál, és dr. Kos Mihály 2. oszt. kát. orvosnövendéket, a krakói 15. sz. helyőrségi kórháznál; azután: dr. Peőirka Jaromir tart. 1. oszt. kát. orvosnö­vendéket, tettl. állományú ideiglenes corvett-or- vossá, és dr. Rudinger Gyula tart. 1. oszt. kát. orvosnö­vendéket, tart. tengerészeti segédorvossá. 0 császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá: Prager Rezső várak, illetékkel szabadságolt 1. oszt. kát. főhadbiztosnak, a 11. hadtest hadbiz­tosságánál, — az újabban megejtett felülvizsgálat alapján, »hivatásszerű kát. szolgálattételre alkal­matlan, de állandó felsőbb parancsnokságoknál, rat. hatóságoknál és hadseregbeli intézeteknél való ideiglenes szolgálattételre alkalmas« gyanánt, és az utóbbiakra leendő előjegyzése melletti nyugdí­jaztatását elrendelni; azután: Kostner József, 1. oszt. tűzmesternek a prágai tüzérszertárnál, sok évi és sikeres szolgálatai elis­meréséül, — továbbá Strempl József 1. oszt. számvevőségi altisztnek az 5. sz. huszárezredben, és Kessler Márton, ugyanazon ezredbeli őrmester­nek — hosszú és kötelességhű szolgálataik elis­meréséül, — mindháromnak a koronás ezüst ér­demkeresztet adományozni; végül a kezelötisztek tettleges állományában: Herrmann József hadnagy-kezelőtisztet, főhad­nagy-kezelőtisztté ; Vörös János, és Stetz Márton törzsőrmestereket pedig hadnagy­kezelőtisztekké kinevezni. Scherka Béla hadapród, a Henrik főherczeg ne­vét viselő 51. számú gyalog-ezredtől, a 8. honvéd­gyalog féldandár 1-ső; Matesserán János hadapród, a Vilmos főherczeg nevét viselő 12. sz. gyalog­ezredtől, a 7. honvédgyalog féldandár 2-ik; kör- pényesi Kontz Sándor hadapród, a III. Vilmos Né­metalföld királyának nevét viselő 63. sz. gyalog­ezredtől, a 22. honvédgyalog féldandár 2 ik, és Graef András hadapród, a báró Schönfeld nevét viselő 82. sz. gyalogezredtől, a 24. honvédgyalog féldandár 1-ső keretszázadához, az 1882. évi XXXIX. törvényczikk 3. §-ának e) betűjében fog­lalt határozvány alapján, és a közös hadügyminis- ter úrral egyetértőleg, a cs. és kir. közös hadsereg­ből a m. kir. honvédség tettleges állományába, a reájuk háramló törvényes szolgálati kötelezett-ég fentartásával, f. évi augusztus hó 18-ával áthe­lyeztettek. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Kempf József budapesti V. kér. kir. kath. főgym- nasiumi helyettes tanárt a budapesti VII. kér. állami gymnasiumhoz rendes tanárrá nevezte ki. A budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvény­szék elnöke, a vezetése alatt álló kir. törvényszék­hez segédszolgává: Gazdag János napdijas szolgát nevezte ki. Lapunk mai számához negyed ív melléklet, s egy ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents