Budapesti Közlöny, 1888. október (22. évfolyam, 228-253. szám)

1888-10-02 / 228. szám

Budapest, 1888. 228. szám. Kedd, október 2 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HITÁTALOS LAP. Bzbbkxbztőségh iboda : IV. kert let, hatvani-utcz a 7, jzim L emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferenciiektere, Athenaeum-épület. mm Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva I Egész évre ............................20 frt Fé lévre ....... 10 » Negyedévre..............................5 » E gy telje* lap Ara 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó htrdetórck díjjal elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 firt, 100—200- szóig 2 frt, 200—SOO-szóig S frt és Így tovább.—* Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr« bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és aa esetleg kórt lappéldányok ára 30 krajezárjával te megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyuarl Ui detésért 18 be, kétszeri 16 kr, és tBteb' szőri hirdetésért IS kr minden hots- tatásnál. A bélyegdij külön minden kaik- tatás után 80 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán : Karnis Ferencz pető- szinyei körjegyzőnek, sok évi közhasznú működése elismeréséül, az arany érdemke­resztet adományozom. Kelt Grödöllőn, 1888. évi szeptember hó 22-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége: Vacaresco Tódor újonnan kinevezett román királyi rendkí­vüli követet és meghatalmazott ministert f. évi szeptember hó 29-én külön kihallgatáson fogadni és meghitelező-iratát átvenni méltóztatott. 0 császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister 1. a. előterjesztésére, f, évi szep­tember hó 18-án kelt legfelső elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy herczeg Hohenlohe- Waldenburg Frigyes cs. és kir. követ­ség! titkár, az orosz császári Szt. Szaniszló-rend II. osztályát, — ehrensteini báró Sterneck- Daublebsky Richard cs. és kir. követségi titkár, a franczia becsület-rend tisztikeresztjét, és gróf Széchen Miklós cs. és kir. tiszteletbeli követségi titkár, ugyanazon rend lovagkeresztjét — elfogad­hassák és viselhessék. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, a kö­zös külügyminister 1. a. előterjesztésére, f. évi szeptember hó 18-án kelt legfelső elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy kirchrathi Froon Ágost I. oszt. udvari és ministeri hivatal­tiszt a közös külügyministeriumban, az olasz ko­rona-rend lovagkeresztjét elfogadhassa és visel­hesse. A cs. és kir. közös legfőbb számszék : Marquet Győző fogalmazó-gyakornokot számtanácsosi se­géddé nevezte ki. A fiumei m. kir. tengerészeti hatóság: Duimich Kdzmér costreua-s.-luciai lakost, és Czár Antal lussinpiccoloi lakost — kereskedelmi tengerész­kapitányokká; továbbá Dobrovich Alajos fiumei lakost, és Randich Dragimir costrena-s.-barbarai lakost — kereskedelmi tengerészhadnagyokká nevezte ki. Schuchmann Mihály öcsödi illetőségű ugyan- ottani lakos vezetéknevének <Sárközi>-re kért átváltoztatása, f. évi 61,539. sz. belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Weisz József szinyérváraljai illetőségű seprősi lakos vezetéknevének * Fehér*-re kért átváltozta­tása, f. évi 61,602. sz. belügyministeriumi ren­delettel megengedtetett. S z i d 1 e r Márton nagybátonyi illetőségű sza­tócs, úgy a saját, mint törvényes gyermekei : Etel­ka, Eleonora, Árama, Berta, Árpád, Béla és Zol­tán vezetéknevének «i?euesi«-re kért átváltozta­tása, f. évi 62,150. sz. belügyministeriumi ren­delettel megengedtetett. Schneideí' Gyula eperjesi illetőségű földbir­tokos úgy a saját, valamint kiskorú gyermekei u. m.: Tivadar János, Viktória, Gyula Lajos és Stefánia Valeria vezetéknevének eSzelényn-re kért átváltoztatása, f. évi 62,238. sz. belügyminis­teriumi rendelettel megengedtetett. A pénzügyministerium ideiglenes vezetésével meg­bízott m. kir. minister elnöknek f. évi szeptember hó 29-én 59,338. sz. alatt kelt rendelete: az általá­nos denaturáló szerrel denaturált szesz elárusitása tárgyában. A szeszadóról szóló 1888. évi XXIV. t.-cz. vég­rehajtása iránti «Utasítás» E. mellékletét képező, az adómentes használatra szánt szesz tárgyában kiadott szabályzat II. 12. pontja, illetve III. 9. pontja kapcsán ezennel rendelem, hogy nemcsak azok a felek, kiknek számára a szesznek denatu- rálása az általános denaturáló szerrel eszközöl­tetett, hanem amazok is, kik ily módon denaturált szeszt más oly feleknek engednek át, kik azt köz­vetlenül a fogyasztóknak árásitják el, kötelesek az említett szabályzathoz tartozó F. minta szerinti hivatalosan előkészített szelvénynyel ellátott el­adási lajstromot vezetni, melyből a denaturált szeszmennyiségek beszerzésének igazolására a ve­vőknek eladási bárczák kiszolgáltatandók. Kelt Budapesten, 1888. évi szeptember hó 29 én. A Solt község területén az 1884: XVII. t.-cz. 122. §-a értelmében létesített ipartestület alap­szabályai, a földmivelés-, ipar- és kereskede­lemügyi m. kir. minister által, f. évi 47,409. szám alatt, a jóváhagyási záradékkal elláttattak. A budapesti borbély, fodrász és paróka-készitő ipartestület kebelében létesült «budapesti fodrász­segédek segélypénztár és önképző egyesületének» alapszabályai, a földmivelés-, ipar- és kereskede­lemügyi m. kir. minister által, f. évi 48,810. sz. alatt, a jóváhagyási záradékkal elláttattak. A pozsonyi ügyvédi kamara részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Oszvald János szakolczai ügyvéd, önkéntes lemondása folytán, az ügyvédek névjegyzékéből kitöröltetett. NMHIVATALOS RÉSZ. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Glodián Tódor berekszói gör. kel. román lelkész részére ö t v e n forint államsegélyt engedélyezett. 1888-ik évi junius hóban önkéntes lemondás foly­tán megsemmisült szabadalmak. 1. Dr. Blumenthal Móricz Grünauban, Berlin mellett, eljárás nyálkától ment oltókivonat előállí­tására ; a szab. kelt 1886. jul. 13., megs, önkéntes lemondás folytán 1888. jun. 26. 2. Schückher Vilmos Bécsben, módszer robbanó­szer előállítására «Óriásit» elnevezés alatt; a szab. kelt 1887. nov. 14., megs, önkéntes lemondás foly­tán 1888. jun. 8. 1887- ik évi deczember hóban a dijak nem fizetése miatt érvénytelenné vált szabadalom. 193. Miller Ádám mérnök Londonban, szellőzte- tesi készülék vasúti kocsik vagy gyorsan mozgó jármüvek számába; a szabad, kelt 1884. decz. 7., megs. 1887. decz. 7. 1888- ik évi junius hóban titokban tartásról való lemondás. 1. Schmeidler J. N. Bécsben, javítás celluloid fehérneműkön ; a szabad, kelt 1887. májas 9., le­írás nyilt. 1888-ik évi junius hóban újabb díjfizetés által érvény ességben fentartott szabadalom. 336. Rosental Miksa bádogosmester Budapesten javított váltó-jelző lámpás ; a szab. kelt 1886. máj 25., fiz. 3-ik évre, titkos leírás. 1888-ik évi junius hóban engedélyezett szaba­dalmak. 215. Sztrakay Norbert Budapesten, mell- és> karvéd; a szab. kelt 1888. junius 30., fiz. 1 évre leírás nyilt. 216. Oelhoffer H. Gy. és Édeskuty L. Budapes­ten, gáznemekkel telitett folyadékok lecsapolására való készülék ; a szab. kelt 1888. jun. 8., fiz. 1 évre leírás nyilt. 1888-ik évi junius hóban átruházott szaba­dalmak. 1. Stauffer Bernát Kölnben, részére Belgiumban 1878. jan. 30. óta 20 év tartamára szabad, kenő­készülék egyenesen működő nyomcsavarral; a szab. kelt 1878. decz. 4., leirás nyilt. Ezen szaba­dalom Bernben, 1888. jun. 1-én kelt engedmény alapján Hedding Henrik Antalra Bécsben (megh. Paget és Moeller mérnökök Bécsben) teljesen át­ruház tatott. 2. Gatling Gun Company Hartfordban, előbb Accles George James Londonban, javítások a gép Lapunk mai számához egy ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents