Budapesti Közlöny, 1888. november (22. évfolyam, 254-278. szám)

1888-11-01 / 254. szám

Budapest, 1888, 254. szám. Csütörtök, november 1. BUBAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Bzebkesztös&ii iroda : 1Y. kerület, borz-utcza 7. szám I. emelet, 5. ajtó. Kiadó-hív atal : Ferencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ,,,,,, 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre ..............................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kórt lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. Lapunk szerkesztőségi iro­dája, folyó évi november hó 1-ével, a IV. kér. borz-utczai 7. számú ház I-ső emeletére helyeztetett át. HIVATALOS RÉSZ. ö császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott: Roknic György 6. sz. gy.-ezredbeli ezredesnek, a jólmegérdemelt nyugalomba helyezését saját ké­relmére elrendelni; Hatzl Adolf alezredesnek a műszaki tüzérség­nél, a szerajevoi tüzérszertár parancsnokának, a jólmegérdemelt nyugalomba helyezését saját ké­relmére elrendelni; gróf Bissingen-Nippenburg Ottó 13. sz. huszár­ezredbeli főhadnagynak, Rainer főherczeg ő cs. és kir. fensége udvartartásába, szolgálattevő kamarási minőségben leendő beosztását elrendelni; Pflanzer Vilmos tábornok-hadbírót, a kát. fő­törvényszék előadóját, — a kát. legfőbb törvény­szék előadójává, és dr. Ktoeizer László fregatt orvost, kivételesen 2. oszt. ezredorvossá kinevezni; Scheuch Ede 3. sz. vonat-ezredbeli 1. oszt. szá­zados-számvevőnek, saját kérelmére történő nyuga­lomba helyezése alkalmából, hosszú, kötelességhű és különösén sikeres szolgálata elismeréséül, és Frind Károly 1. sz. hadmérnök-ezredbeli 1. oszt. százados-számvevőnek, sok évi jeles szolgálata elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagkereszt­jét ;továbbá: Slaboch János testőr-számvevőnek és 1. oszt. számtisztnek 0 Felsége csatlós-testörségénél, saját kérelmére történő nyugalomba helyezése alkal­mából, sok évi, mindig hű szolgálata elismeréséül, a számtanácsosi czimet és jelleget díjmentesen adományozni; azután kinevezni: — 1888. évi november hó 1-ével — építészeti főigazgatókká: Mayer Lörincz építészeti igazgatót a zágrábi hadmérnök-igazgatóságnál, és Lepier Hemilc építészeti igazgatót a mostári hadmérnök-igazgatóságnál, — mindkettőt ugyan­ezen szóig, alkalmazásában való meghagyással; továbbá: dr. Müller Ferencz kormánytanácsosnak és a kát. állat-gyógy ntezet tanulmányi igazgatójának és tanárának, a jói megérdemelt nyugalomba helye­zését saját kérelmére elrendelni, és neki ezen al­kalomból, 46 évi kötelességhű és mindig jeles szolgálata elismeréséül, az udvari tanácsosi czimet és jelleget díjmentesen adományozni; azután: dr. Forster Lipót kormánytanácsost és a kát. állat-gyógyintézet tanárát, — ugyanezen intézet tanulmányi igazgatójává kinevezni; végül: Forst József 2. sz. dragonyos-ezredbeli őrmes­ternek, hosszú és kötelességhü szolgálata elisme­réséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adomá­nyozni. Ö császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben kinevezni méltóztatott továbbá: — 1888. évi november hó 1-ével — főhadnagyokká: a következő hadnagyokat: Duschka Józsefet, a 18. sz. gy.-ezredben; Francié Balázst, a 86. sz. gy.-ezredben; thurnfelsi és ferklebeni Reinhart Ottót, a 42. sz. gy.-ezredben; lohauseni báró Jordis Ottót, a 14. sz. gy.-ezredtől — a 27. számúhoz; csikszentmihályi Schreiber Lipótot, a 65. sz. gy.-ezredben; Bischitzky Szigfridet, a 2. sz. gy.-ezredben; Somogyi Károlyt, beosztva a bosznia-herczego- vinai 3. 8Z. gy.-zászlóaljhoz, számf. a 23. sz. gy.-ez­redben, — ugyanazon szóig, alkalmazásában; Kasica Lászlót, a 35. sz. gy.-ezredben; Ellinger Ferenczet, a 20. sz. gy.-ezredben; Kyrie Rezsőt, az 59. sz. gy.-ezredben; Bikar Emilt, a 23. sz. gy.-ezredben; Babié Rikárdot, a 86. sz. gy.-ezredben; Weigert Arnoldot, a 81. sz. gy.-ezredben; Eichler Emilt, a 83. sz. gy.-ezredben; Teppner Györgyöt, a 7. sz. gy.-ezredben ; lovag Schätzl Antalt, a 89. sz. gy.-ezredben; Ponetz Gottliebot, a 32. sz. gy.-ezredben; Diugha Ödönt, a 19. sz. gy.-ezredben; Beile Ferenczet, az 50. sz. gy.-ezredben; Konvalina Rikárdot, a 72. sz. gy.-ezredben; Mildner Józsefet, a 43. sz. gy.-ezredben ; Sebön wetter Ármint, a 82. sz. gy.-ezredben; lovag Czerminski Jánost, a 90. sz. gy.-ezredben; Knapp Edét, a 29. sz. gy.-ezredben ; Sztrókay Lajost, a 34. sz. gy.-ezredben; Fischer Antalt, a 31. sz. gy.-ezredben; diószeghi Kiss Pált, az 5. sz. gy.-ezredben ; Wojewódka Jenőt, a 24. sz. gy.-ezredben; Bailla Miklóst, a 63. sz. gy.-ezredben ; Sebastian Jakabot, a 70. sz. gy.-ezredben; lovag Czaykowski Jenőt, a 65. sz. gy.-ezredben; Grosz Károlyt, a 29. sz. gy.-ezredben; Tomljenovié Józsefet, a 77. sz. gy.-ezredben ; Hackmüller Sándort, a 2. sz. gy.-ezredben; Walter Bélát, a 68. sz. gy.-ezredben; Müller Edét, a 36. sz. gy.-ezredben; Wyrobek Ferenczet, a 13. sz. gy.-ezredben; moldelbei lovag Negrelli Miksát, a 75. sz. gy.- ezredben ; Tarkőy Oszkárba 61. sz. gy.-ezredben; Brozek Mártont, az 67. sz. gy.-ezredben; gy.-ez­a 49 — a Lapunk mai számához egy és háromnegyed ív «Hivatalos Értesítő) van csatolva Bruckmann Adolfot, az 1. sz. gy.-ezredben; seltei-i Seitle Károlyt, a 42. sz. gy.-ezredben; Krinner Lajost, a 48. sz. gy.-ezredben ; Plisnier Albertet, a 97. sz. gy.-ezredben; Giehne Lajost, a 6. sz. gy.-ezredben ; Stainl Józsefet, a 73. sz. gy.-ezredben; Vucinic Jenőt, a 89. sz. gy.-ezredben; Pammer Rezsőt, a 39. sz. gy.-ezredben ; lovag Mochnacki Ferenczet, a 80. sz. redben; Rothbauer Tódort, a 48. sz. gy.-ezredben ; Skoday Rikárdot, a 63. sz. gy.-ezredben ; Vest Józsefet, a 99. sz. gy.-ezredben; Weber Jánost, a 84. sz. gy.-ezredtől — számúhoz; Lang Ottót, a 63. bz. gy.-ezredben; Heiszig Ferenczet, a 27. sz. gy.-ezredben ; Waniek Henriket, az 55. sz. gy.-ezredtől 40. számúhoz ; Elter Lajost, a 37. sz. gy.-ezredben; Záwaczky Istvánt, a 34. sz. gy.-ezredben ; Oswald Győzőt, a 75. sz. gy.-ezredben; Flecker Adolfot, a 95. sz. gy.-ezredben ; Pirkner Józsefet, a 99. sz. gy.-ezredben ; weidenburgi és groszkirchheimi báró Fron- müller Henriket, a 27. sz. gy.-ezredben; Schell Zsigmondot, a 66. sz. gy.-ezredben; Petrovich Rezsőt, a 86. sz. gy.-ezredben; Gössmann Ottót, a 101. sz. gy.-ezredben; Oláh Sándort, a 67. sz. gy.-ezredben; Rosman Sándort, a 36. sz. gy.-ezredben ; Meixner Adolfot, a 78. sz. gy.-ezredben; lovag Jasinski Mariánt, a 80. sz. gy.-ezredben; Jacubenz Pált, az 58. sz. gy.-ezredben; Benischko Rezsőt, a 18. sz. gy.-ezredben; Túrna Károlyt, a 35. sz. gy.-ezredben ; Záruba Józsefet, a 78. sz. gy.-ezredben; Riscbka Nándort, az 1. sz. gy.-ezredben; Mustetiu Józsefet, az 50. sz. gy.-ezredben; Roszmanitz Mártont, beosztva a kát. földrajzi intézethez, számf. a 60. sz. gy.-ezredben, ezen szóig, alkalmazásában való meghagyással; Czernyl Theobaldot, a 30. sz. gy.-ezredben; Spatzier Józsefet, a 18. sz. gy.-ezredben; Hirmer Károlyt, a 47. sz. gy.-ezredben; Ebner Manót, a 48. sz. gy.-ezredben ; Schenk Alfrédet, a 91. sz. gy.-ezredben; Kanik Ferenczet, a 88. sz. gy.-ezredben; Farsky Ottokárt, a 21. sz. gy.-ezredben; Bartmann Pált, a 90. sz. gy.-ezredben; Hrzenjak Győzőt, a 16. sz. gy.-ezredben; Maíuran Antalt, a 102. sz. gy.-ezredben; Hrdliczka Pált, a 45. sz. gy.-ezredben; Sagai Jánost, a 90. sz. gy.-ezredben; Hadler Frigyest, a 41. sz. gy.-ezredben; Grcevió Lukácsot, a 96. sz. gy.-ezredben; nordendorfi Sauer Vilibáldot, a 73. sz. gy.-ez­redben ;

Next

/
Thumbnails
Contents