Budapesti Közlöny, 1888. december (22. évfolyam, 279-301. szám)

1888-12-01 / 279. szám

Budapest, 188$. 279. szám. Szombat, deczember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, borz-utcza 7. szám I. emelet, 5. ajtö. Kiadó-hivatal : Ferencziektere, Atüenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre . ..... 20 írt Félérre ....................... , 10 » Negyed évre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos ÉrtesitöK-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig l00-8zóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabólyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajozárjával is megkül­dendő. Magánhirdete'sek: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás ntán 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 0 császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi no­vember hó 26 án kelt legf. elhatározásával: daru­vári Daruváry Alajosnak, a kir. curia másodelnö­kének, a belső titkos tanácsosi méltóságot díjmen­tesen legk. adományozni méltóztatott. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére : Gérászim János erzsébetvárosi törvényszéki bírónak a gyulafehérvári tör­vényszékhez kért átkelyeztetését jóváha­gyom, és törvényszéki birákká a nagysze­beni törvényszékhez: Gross Sámuel ottani, az aradi törvényszékhez: dr. Fábián Lajos ugyanottani, végül a kaposvári törvény­székhez : Selcz József esztergomi járásbiró- sági albirákat nevezem ki. Kelt Gödöllőn, 1888. évi november hó 24-én. Ferencz József, s. k. Fabiny Teofil, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére albirákká az aradi járásbiróság- hoz: dr. Dániel Lajos ottani és a palánkai járásbiróságboz: dr. Schuld: Kálmán újvi­déki törvényszéki jegyzőket, a szegedi já- rásbiróságlioz pedig: Kopasz Ferencz buda­pesti törvényszéki aljegyzőt nevezem ki. Kelt Budapesten, 1888. évi november hó 26-án. Ferencz József s. k. Fabiny Teofil, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége: csik- szent-domokosi Sándor Lászlónak, Maros-Torda- xnegye alispánjának, a kamarási méltóságot díj­mentesen legk. adományozni méltóztatott. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi no­vember hó 17-én kelt legf. elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy lovag Boleslawski Károly cs. és kir. ministeri tanácsos és főconsul, a porosz kir. korona-rend II. osztályát, — Neumann Tódor cs. és kir. consul pedig a pápai Pius-rend középkeresztjét elfogadhassák és viselhessék. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott: lovag Kosak Lajos ezredesnek, a 76. sz. gy.-ez- red parancsnokának, és Lehmann Ferencz ezredesnek, a 65. sz. gy.-ezred parancsnokának, ezredparancsnoki minőségükben teljesített jeles szolgálataik elismeréséül, a Lipót- rend lovagkeresztjét, — továbbá Dorner Rajmund ezredesnek, a 4. sz. gy.-ezred parancsnokának, és wilhelmsthali Kleinschmidt Ferencz ezredesnek, a 100. sz. gy.-ezred parancsnokának, ugyancsak ez­redparancsnoki minőségükben teljesített jeles szol­gálataik elismeréséül, a vaskorona-rend 3. osztá­lyát — díjmentesen adományozni; azután: Stingl Gusztáv 24. sz. gy.-ezredbeli, és fürichshaini Fürich József 12. sz. gy.-ezredbeli alezredeseknek, hadapródiskola-parancsnoki minő­ségükben teljesített jeles szolgálataik elismeréséül, a kát. érdemkeresztet, és Jelen Alajos 11. sz. huszárezredbeli 1. oszt. fő­állatorvosnak, a tanítás és az állatgyógyászat terén teljesített sok évi és sikeres szolgálata elismeré­séül, a koronás arany érdemkeresztet adományozni; továbbá: Görtz Brúnó 90. sz. gy.-ezredbeli számf. őr­nagynak, a hadi lőiskola parancsnokának, — ezen szóig, állásától való fölmentése mellett, a 6. sz. gy.-ezred tettleges állományába való áthelyezését elrendelni és neki ezen alkalomból, hadi lőiskola- parancsnoki minőségében kifejtett kiválóan kötele- ségbü és sikeres működése elismeréséül, a Ferencz- József-rend lovagkeresztjét adományozni; helyébe pedig Krawehl Ayost tiroli vadász-ezredbeli számf. és szolgálattételre a hadi lőiskolához beosztott őr­nagyot, a nevezett ezrednél továbbra is számfölötti gyanánt vezetendőleg, a hadi lőiskola parancsno­kává kinevezni; azután: Triyler Antal 5. sz. dzsidás-ezredbeli őrnagynak, a felülvizsgálat eredményéhez képest «csapatszol­gálatra alkalmatlan, de helyi szolgálatra alkalmas» gyanánt, az utóbbira való előjegyzéssel leendő nyugalmaztatását elrendelni; buldenfeldi báró Wucherer Károly 48. sz. gy.- ezredbeli számf. századosnak, beosztva Vilmos fő- herczeg ő cs. és kir. fensége udvartartásához, ezen szóig, alkalmazásától való fölmentését elrendelni és megparancsolni, hogy neki ezen alkalomból, eddigi alkalmazásában teljesített igen jó szolgála­tai elismeréséül, a legf. megelégedés kifejezése tudtára adassék ; helyébe pedig gróf Thun- Hohenstein Vincze 3. sz. huszárez­redbeli főhadnagynak. Vilmos főherczeg ő cs. és kir. fensége udvartartásához leendő beosztását megparancsolni ; továbbá: de Leporini Bálint 91. sz. gy.-ezredbeli 1. oszt. századosnak, a felülvizsgálat eredményéhez képest «csapatszolgálatra alkalmatlan, de helyi szolgálatra alkalmas» gyanánt gyanánt történő nyugalomba helyezése alkalmából, — Sommer Ferencz 12. sz. vártüzér-zászlóaljbeli 1. oszt. századosnak, saját kérelmére történő nyu- galmaztatása alkalmából, — lovag Bergmann Miksa békeállománybeli 1 oszt. századosnak, a felülvizsgálat eredményéhez képest «rokkant» gyanánt történő nyugalmazta- tása alkalmából, és Schiavini Achilles nyug. 1. oszt. századosnak — a czimz. őrnagyi jelleget díjmentesen adomá­nyozni ; Kellner Edgár nyug. hadnagynak legf. kegye­lemből a czimz. főhadnagyi jelleget dijmentesen adományozni; Hummel Márk budapesti kát. lelkésznek, hosszú, hivatásához hű és sikeres szolgálatai elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adomá­nyozni ; végül: dr. Grittner Bódog törzsorvost a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháznál — az 1. gy.-hadosztály főnök­orvosává, és lovag dr. Poglies Lajos törzsorvost a lembergi 14. sz. helyőrségi kórháznál — a 30. gy.-hadosz- tály főnökorvosává kinevezni. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi november hó 21-én kelt legf. elhatározásával,a cs. és kir. közös külügyminister 1. a. előterjesztése alap­ján : herczeg Schönburg-Hartenstein János fogal­mazó-jelöltet fizetés nélküli követségi attachévá legk. kinevezni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminister: dr. Felber Arthur kaposvári kir. alügyészt a győri kir. ügyészséghez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister jegyzővé a nyír­egyházai kir. törvényszékhez: Zsindely Ferencz ottani aljegyzőt; aljegyzőkké pedig a szegzárdi kir. törvényszékhez: dr. Mittermayer Frigyes bu­dapesti, a gyulafehérvári kir. törvényszékhez i Kiss Márton kolozsvári kir. törvényszéki, a teker kir. járásbírósághoz : Végh Ferencz kőhalmi, a bozo- vicsi kir. járásbírósághoz : Dobozy György máros- ludasi kir. járásbirósági és a pécskai kir. járásbí­rósághoz : Popovics Péter aradi kir. törvényszéki joggyakornokokat nevezte ki. A m. kir- igazságügyminister telekkönyvveze­tővé a szilágysomlói kir. járásbírósághoz: Szabó József zilahi kir. törvényszéki segédtelekkönyv- vezetőt nevezte ki. A m kir. igazságügyminister Írnokká a bánffy- hunyadi kir. járásbírósághoz : Mircse Lajos maros- vásárhelyi kir. ítélőtáblái dijnokot nevezte ki. Lapunk mai számához egy ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents