Budapesti Közlöny, 1889. július (23. évfolyam, 151-176. szám)

1889-07-02 / 151. szám

Budapest, 18S9. 151. szám. Eedd, julius 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : IY. kerület, borz-utcza 7. szám I. emelet, 5. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziektere, Athenaeum-épülat. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések házhoz hordva s dijjai elölegesen beküldendők, még pedig Egész évre . . , . . frt 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Félévre > Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. Negyedévre ...................... > bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg Egy teljes lap ára 30 kr. kórt lappéldányok ára 30 krajezárjavai is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. 1889. évi XXI. TORVÉNYCZIKK az 1 8 8 9. évi állami költségvetésről. (Szentesítést nyert 1889. évi junius hó 15-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár«-ban 1889. évi junius hó 16-án.) (Folytatás.) ___________ 3 . §. Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetitek ki, a következő előirányzat szerint: A) Rendes bevételek: I. Fejezet. Állami adósságok: 1. ez. Az állami kölcsönök tőketörlesz tési évi aranyjárulékai fedezésére ki bocsátandó kötvények eladásából 2. ez. A földtehermentesitési kötvények törlesztésének fedezésére kibocsá tandó kötvények eladásából 3. ez. Szőlődézsmaváltság: A váltságkötelezettek járadékai 4 ez. Maradvány- és irtványföldek meg váltása: A váltságkötelezettek járadékai 5. ez. Sorsolási kölcsön: A budapesti állami hidak tiszta be­vétele A rakpartokért fizetendő haszonbér Az 1870. évi X.t.-ez. 4. §-ában meg jelölt társulatok és vállalatok álta fizetendő községi pótlékok Összesen (5. czim) 6. ez. A budapesti állami hidak bevé­teleiből az 1870. évi XXX. t.-cz alapján elvállalt budapesti lánczhic elsőbbségi kölcsön szükséglete fe­dezésére 7. ez. Az 1880. évi XX. t.-cz. alapján fölvett tiszai és szegedi kölcsön pén zeiből adott kölcsönök évi járulékai Együtt (I. fejezet 1—7. czim) II. Fejezet. A Állami számvevőszék : Házbérjövedelem a bérbeadott he­lyiségek után Rovatonként Ozimenként {Fejezetenként f o r i n t 489041 11325 325270 4664575 8432865 1250000 243000 825636 98977 2389976 17905029 Ozimenként Fejezetenként III. Fejezet. O császári és Apostoli királyi Felsége személye körüli ministerium: A külföldre szóló útlevelek kiállítási dijaiból IV. Fejezet. Belügyministerium: 1. ez. Központi igazgatás és földteher­mentesitési alapigazgatóság: Járulék a földtehermentesitési alap­ból a fölgUhermentesitési alap­igazgatóság költségeinek fede­zésére Járulék az országos törvények és rendeletek tárának jövedelméből az ezen tárat szerkesztő titkár, valamint egy hivataltiszt fizeté­sének és lakpénzének megtérí­téséül Összesen (1. czim) 2. ez. Országos levéltár 3. ez. A nemzeti színházi alapok jőve delméből 4. ez. Általános közigazgatási bevé­telek : Betegápolási költségtéritmény Törvénytelen ágyból származott, Becsben és egyéb lajtántuli le- lenczházakban ápolt gyermekek tápdijainak visszatérítése Országos tébolydák bevételei «Hivatalos lap» jövedelme Orsz. törvények és rendeletek tárá nak jövedelme Fővárosi rendőrség átalánya Útlevelek kiszolgáltatásáért járq ! jakból Közigazgatási hatóságok által meg­állapított pénzbüntetésekből be­folyó jövedelem Különféle bevételek 1895 (Folytatjuk.) Összesen (4. czim) Együtt (IV. fejezet 1—4. czim) 1015068 m Lapunk mai számához egy ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents