Budapesti Közlöny, 1889. október (23. évfolyam, 227-253. szám)

1889-10-01 / 227. szám

Budapest, 1889. 227. szám. Eedd, október 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Seebkesbtóségiiboda : rv. kerület, Dorz-utcza 7. szám I. emelet, 5. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziektere, Atbenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 írt Félévre . 10 » Negyedévre ..................................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajozárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri IS kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij' külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. Lapunk szerkesztőségi irodája f. évi október 1-ével az Athenaeum- épiilet (IY. kerület, Ferencziek-tere 4. szám) I. emeletére helyeztetett át. A m. kir. pénzügyminister: Nyárády Zsigmond pénzűgyigazgatósági számtisztet III. oszt. minis- téri számtisztté és Tóth Vincze állami becsüst a fővárosi adófelügyelő mellé ideiglenes minőségű III. oszt. szám tisztté nevezte ki. Kiskorú Klein Lőrincz és Klein Márton szilágyszentkirályi illetőségű vártelki lakosok veze­téknevének «Kis»-re kért átváltoztatása, f. évi 63.640. sz. belügyministeri rendelettel megenged­tetett. HIVATALOS RÉSZ. O császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi szeptember hó 22-én Gödöllőn kelt legf. elhatáro­zásával : Lukas sievits Guidó ezredesnek, a 2. hon­véd gyalogféldandár parancsnokának, saját kérel­mére nyugállományba helyezését legk. elrendelni méltóztatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister: Mixich Lajos és Kralovics Gyula posta- és távirda-szám- tiszteket végleges minőségű posta- és távirda- számvizsgálókká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister: Melcher Károly posta- és távirda-segédtisztet, továbbá Kotzó Sándor és Kucera István mindkét szakból vizsgázott posta- és távirda-gyakornokokat végle­ges minőségű posta- és távirda-tisztekké nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister: Halász János, Wladyka Dániel, Tarnóczy Béla, Úrhegyi Tivadar, Keresztúry Sándor, Tóth Géza és Rosos Endre posta- és távirda-tanfolyamot végzett hall­gatókat ideiglenes minőségű posta- és távirda-gya- kornokokká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister: Pálmay Jenőt, Szeles Jánost, Szahola Imrét, Gying Dezsőt és Dohók Emilt ideiglenes minőségű posta- és táv- irda-gyakornokokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Gyük József III. oszt. adóhivatali ellenőrt a girálti kir. adóhivatal­hoz III, oszt. adótárnokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Byber Elek és Zahoray Kálmán pénzügyigazgatósági számtisz­teket, Merkás István fogyasztási adóhivatali tisz­tet, Györkovács János, Móder László, Varga Ödön, Vertse Károly, Durugy Ferencz, Simkó János, Krausz Miksa Rezső, Turny JózsefHavas Simon, Darkó Elek és Nemessányi Gyula adótiszteket, továbbá Hoffmann Márkus, Hajéi Ottokár és Nagy Rezső adóhivatali számtiszteket, Balásy Bertalan állami végrehajtót és Gödri János pénz- ügyigazgatósági iroda-segédtisztet ideiglenes minő­ségű czukorgyári ellenőrökké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Bergel József Y. oszt. adótisztet a szikszói kir. adóhivatalhoz III. oszt. ellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister: Pechár Kornél számtisztet a lévai, és Benczúr Jenő számtisztet a trencséni pénzügyigazgatósághoz III. oszt. szám­tisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a rónaszéki kir. só- bányatelepen létesített kisdedóvódához óvónővé Czirinko Emma okleveles óvónőt nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister : Rieger József kaposvári állami főgymnasiumi rendes tanárt ezen minőségében véglegesen meg- erősitette. Létay László 5-ik és hiripi és ivacskói Böszörményi Sándor 12-ik honvéd gyalog-féldandárbeli, Péscha Sándor 3-ik és Filó János 5-ik honvéd huszárezredbeli — to­vábbá : Galambos Adolf szolgálaton kívüli viszonybeli honvéd gyalog szabadságolt állományú hadna­gyoknak ; végre: Titzer Antal 3-ik honvéd huszárezredbeli sza­badságolt állományú állatorvosi gyakornoknak a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilé­pés, a szolgálati kötelezettség teljesítése után viselt tiszti (tisztviselői) rendfokozatuk megtar­tása nélkül, 1889. évi október hó 1-ével megen­gedtetett. Zesewitz Julián 23. honvéd gyalog-féldandár­beli szabadságolt állományú hadnagynak, viselt tiszti rendfokozatáról kérelmezett leköszönése el­fogadtatott. A trencséni m. kir. pénzügyigazgatóság által: Sztanek István Y. oszt. adótiszt a trencséni adóhi­vatalhoz IV. oszt. adótisztté neveztetett ki. A trencséni m. kir. pénzügyigazgatóság által: Somossy Jenő szegedi YI. oszt. adótiszt hasonló minőségben a trencséni kir. adóhivatalhoz áthe­lyeztetett. W e n c z e 1 Endre szepes-remetei illetőségű székesfejérvári lakos vezetéknevének « Ormos»-ra kért átváltoztatása, f. évi 62.964. sz. belügymi­nisteri rendelettel megengedtetett. Kohn Adolf fiumei illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Kemény»-re kért átvál­toztatása, f. évi 63.665. sz. belügyministeri rende­lettel megengedtetett. Hont vármegye Ledény és Némethi községeinek szőlőiben a phylloxera jelenléte megállapittatván, a nevezett községek határa a földmivelésügyi m. kir. ministernek f. évi 48.389. számú rendeleté­vel zár alá helyeztetett. Tolna vármegye Győré községének szőlőiben a phylloxera jelenléte megállapittatván, a nevezett község határa a földmivelésügyi m. kir. minis­ternek f. évi 48.398. számú rendeletével zár alá he­lyeztetett és az 1889. évi 9135. számú rendelettel megállapított szegzárdi zárlati csoporthoz csatoltatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi szeptember hó 27-én 48.229. szám alatt kelt ren­deletével megengedte, hogy a Somogy vármegye területéhez tartozó Hetes községben minden szer­dán hetivásár tartassák. A homoliczi önkéntes tűzoltó-egylet alapszabá­lyai, a m. kir. belügyminister által, f. évi 63.897. sz. alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. Az enyedi önkéntes tűzoltó-egylet alapszabá­lyai, a m. kir. belügyminister által, f. évi 63.898 szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A gyöngyösi dalegyesület alapszabályai, a m* kir. belügyminister által, f. évi 63.920. sz. alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. Pályázati Hirdetmény. A boszniai és herczegovinai általános elemi iskoláknál több tanítói és segédtanítói állomás lesz betöltendő. Az előbbiekkel 500 frtnyi évi fizetés, továbbá természetbeni laká5», kert és fűtés vagy esetleg megfelelő kártalanítás, az utóbbiakkal pedig 360 frtnyi évi fizetés, 40 frtnyi lakpénz, vagy természet­beni lakás és fűtés van egybekötve. A tanítói állásra pályázók a törvényesen meg­szerzett tanképesités, a segédtanítói állásra pályá­zók pedig valamely tanitóképezde sikeres bevég­zését kimutatni kötelesek. Azonfelül mindegyikük hiteles módón igazolni tartozik, hogy a Boszniában Lapunk mai számához háromnegyed ív <Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents