Budapesti Közlöny, 1889. november (23. évfolyam, 254-278. szám)

1889-11-01 / 254. szám

Budapest, 1889. 254. szám. Péntek, november l. BUBAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Ferencziektere 4. szám Athenaeum-épület. Kiadó-hivatal : Ferencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 írt Félévre ...... • 10 » Negyedévre ..........................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő “-be iktatandó hirdetések dijjai elölegeaen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 írt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr, bélyegdij, az esedékes nyugtabólyeg és az e. Tog kórt lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. íVlagánh'rdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ö császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott: lovag Korwin Manó altábornagynak, a 31. gyalog-hadosztály parancsnokának szabadságolá­sát szükség esetén újra alkalmazásának fentar- tása mellett — várakozási illetékkel, saját kérel­mére elrendelni és neki ezen alkalomból, hosszú, mindig igen sikeres és az ellenség előtt is kitűnő szolgálata elismeréséül, a Lipói-rend lovagkereszt­jét díjmentesen adományozni; Hotze Frigyes altábornagyot, a törzstiszti tan­folyam parancsnokát és a hadi löiskola felügyelő­jét, a 31. gyalog-hadosztály parancsnokává kine­vezni, és neki ezen alkalomból a törzstiszti tanfo­lyamon kifejtett sikeres működése, valamint a gyalogság új fölfegyverezése és fölszerelése kö­rül szerzett kiváló érdemei elismeréséül, a 2. oszt. vaskorona-rendet, a 3. oszt. hadiékitménynyel díj­mentesen adományozni; Hauschka Alajos vezérőrnagyot és landwehr* dandárnokot Lembergben — a törzstiszti tanfo­lyam parancsnokává és a hadi löiskola felügyelő­jévé kinevezni; Schmidt Móricz vezérőrnagynak, az 58. gyalog­dandár parancsnokának, hasonló minőségben land­wehr- dandárnok gyanánt Lembergbe áthelyezését elrendelni; báró Fittel Henrik altábornagynak betegség miatt kért szabadságolását, várakozási illetékkel, hat hó tartamára elrendelni; Zukal Vincze tüzértörzsbeli őrnagynak és tüzér­ségi szemle-parancsnoknak Serajevoban, a felül­vizsgálat következtében «ezidőszerinfc szolgálat­képtelen» gyanánt, várakozási illetékkel, egy év tartalmára leendő szabadságolását elrendelni; lindenwaldi lovag Czetsch Lajos nyug. őrnagy­nak, az alezredesi jelleget ad bonores díjmentesen adományozni; 8chützenaui Prennschitz Arthur 68 ik, és keresztszegi és adorjáni gróf Csáky Sándor 101. sz. gy. ezredbeli 1. oszt. századosokat, a m. kir. testiségben testőrré, egyszersmind lovas-szá­zadossá kinevezni; Czermák Venczel 23. sz. gy.-ezredbeli 1. oszt. századosnak, saját kértére történő nyugalmazta- tása alkalmából; Galli János 80. sz. gy. ezredbeli 1. oszt száza­dosnak, a felülvizsgálat alapján «rokkant* gya­nánt történő nyngalmaztatása alkalmából, és Randhartinger Rudolf békeállománybeli 1. oszt. századosnak, saját kértére történő nyugdí­jaztatása alkalmából, — az őrnagyi jelleget ad bonores díjmentesen adományozni; Iliit Péter kát. nyugdíjasnak, a c*. és kir. had­seregben általa előbb viselt nyug. l.oszt századosi rangot leaf, kegyelemből újra adomáüyoxni; Istvanovic Miklós 101. sz. gy. ezredbeli,és Czeisberger János 61. sz. gy. ezredbeli főhadna­gyoknak, a m. kir. honvéd gyalogság tettleges állományába, továbbá Plank Ede 4. sz. hadtest-tüzérezredbeli főhad­nagynak, a m. kir. honvéd lovasság tettleges állo­mányába áthelyezését elrendelni; dr. Fodor Gyula 52. sz. gy. ezredbeli 2. oszt. ezredorvosnak a m. kir. honvédorvosi tisztikar tettleges állományába áthelyezését elrendelni; továbbá kinevezni: — 1889. november 1-ével — dr. Ottó Vilmos 31. sz. gy. ezredbeli tart. főor­vost a nagyszebeni 22. sz. helyőrségi kórházhoz tart. 2. oszt. ezredorvossá; dr. Trzcienieclci Kázmér 24. sz. gy. ezredbeli tart. segédorvost, ezen beosztásában való megha­gyással, tart. főorvossá ; azután : tart segédorvosokká: dr. Reithoffer Richard tart. segédorvos-helyet- test a bécsi 1. sz. helyőrségi kórháznál, ezen be­osztásában való meghagyással; dr. Holpern Henrik tart. segédorvos-helvettest a lembergi 14. sz. helyőrségi kórháztól az 57. sz. gy. ezredhez; a következő tart. 1. oszt. kát. orvosnöven­dékeket: dr. Riegel Antalt, a krakói 15. sz. helyőrségi kórháztól az 1. sz. dzsidásezredhez; dr. Wallner Károlyt, az innsbrucki 10. sz. helyőr­ségi kórháztól a linzi 4. sz. helyőrségi kórházhoz; dr. Ehrlich Dávidot a lembergi 14. sz. hely­őrségi kórháztól a 77. sz. gy. ezredhez ; dr. Nieszner Ervint, a bécsi 1. sz. helyőrségi kórháztól a przemysli 3. sz. helyői ígi kórházhoz; dr. Bolgár Lörinczet, a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháztól a 67. sz. gy. ezredhez; dr. Schwartz Jakabot, a lembergi 14. sz. hely­őrségi kórháztól a 7. sz. dsidásezredhez ; dr. Arnstein Józsefet, az olmützi 6. sz. helyőr­ségi kórháznál; a következő 2-od, czimz. 1. oszt. tart. kát. orvoanövendékeket: dr. Eisenstädter Miksát, a pozsonyi 19. sz. hely­őrségi kórháznál; dr, Keller Dávidot, a krakói 15. sz. helyőrségi kórháztól a 11. sz. dzsidásezredhez; dr. Reinkopf Izidort, a komáromi 18. sz. hely­őrségi kórháztól a kassai 20. sz. helyőrségi kór­házhoz ; dr. Weitzner Mártont, a nagyszebeni 22. sz. helyőrségi kórháznál; dr. CmstoA Jeriö tart. segédorvos-helyettest a krakói 15. sz. helyőr égi kórháznál — ideigl. cor- vett-orvos-a; végül: Moleua Engelbert hadszergyári főmedernek, nyugalomba helyesé e alkalmából, sokévi kötele*- seghö szolgálata elismeréséül, az ezüst érdemke- nsztet adományozni. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi október hó 22-én kelt legf. elhatározásával: Boeheim Vendelnek, a legf. császári ház fegyver­gyűjteménye őrének, a Ferencz József-rend lovag- keresztjét legk. adományozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi október hó 22-én Meránban kelt legf. elhatáro­zásával : Graenzenstein Arthur várakozási illeték­kel szabadságolt honvéd ezredesnek, a megtartott felülvizsgálat alapján mint «jelenleg szolgálat- képtelen»-nek, még egy év tartamára várakozási illetékkel való szabadságolását legk. elrendelni méltóztatott. 0 császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi október hó 22-én Meránbaa kelt legf. elhatározá­sával : dr. Drexler József nyugállományú honvéd huszár főhadnagynak a czimzetes századosi jelle­get díj mentesen legk. adományozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége f. évi októ­ber hó 8-án Eisenerzben kelt legf. elhatározásá­val : dr. Singer Adolf ügyvédet előbb viselt had- iiagyi rendfokozatába, a magyar honvéd gyalogság szolgálaton kívüli viszonyában, legk. njból kine­vezni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. ki­nevezni méltóztatott. továbbá: — 1889. november 1-ével — a gyalogságnál: főhadnagyokká: a következő hadnagyokat: Perknovsky Károlyt, a 78. sz. gy. ezredben; Bozic Jánost, a 16. sz. gy. ezredben ; Kovács Gézát, a 62. sz. gy. ezredben; Cantarutti Jánost, a 42. sz. gy. ezredben; Pénz Józsefet, beosztva a 2. sz. boszna-her- czegoviuai gy. zászlóaljhoz, szarni, a 16. sz. gy. ezredben, ezen szclg. viszonyában való megha­gy áss, 1,­Leitner Józsefet, a 23. sz. gy. ezredben; Zahiadniczek Ferenczet, a 9. sz. gy. ezredben; Zipfelmayer Mátyást, a Öl. sz. gy. ezredben ; Schidla Ágostot, a 3. sz. gy. ezredben; Grünzweig Rudolfot, a 102. sz. gy. ezredben: Heysz Jánost, az 53. sz. gy. ezredben; Huáák Károlyt, a 77. sz. gy.ezredben; <. Senitza Konráuot, az 52. sz. gy. ezredben; Udy Rajmundot, s 27. sz. gy. ezredben ; ronsei lovag Griez Mihályt, a 61. sz. gy. ez­redben ; Niemetz Győzőt, a 92. sz. gy. ezredben; Szoták Dezsőt, a 39. sz. gy. ezredben ; sü8senbergi báró Baselli Arthurt, a 42. sz. gy, ezredben; Reiner Zsigmondot, a 68. sz, gy. ezredben; Lapunk mai számához egy és egynegyed ív <Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents