Budapesti Közlöny, 1889. december (23. évfolyam, 279-302. szám)

1889-12-01 / 279. szám

Budapest, 1889, 279. szám. Vasárnap, deczember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZEKKESZTÖBiöI IRODA I IV. kerület, Ferencziektere í. szám Athenaeum-épület. Kiadó-hiyatal : Ferencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai sEétktlldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 Félévre ....... 10 Negyedévre ...........................5 E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után SO kr. bólyegdij, az esedékes nyugtabólyeg és az esetleg kórt lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: * Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán: Szabó István róm. kath. plébánosnak és a magyar tudomá­nyos akadémia tagjának, a tudomány és az irodalom terén 50 éven át kifejtett buzgó és sikeres működése elismeréséül, Ferencz József rendem lovagkeresztjét adó - mányozom. Kelt Gödöllőn, 1889. évi november 24-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar minis terem előterjesztése folytán: Markovics Ivánnak, az országgyűlési gyorsiroda másodfőnöké­nek, a honvédségi intézmény érdekében tett szolgálatai elismeréséül, Ferencz József- rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Gödöliőn, 1889. évi november 24-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére: Ilánrich József pozsonyi és Seyfried József beszterczebányai törvény- széki bírákat a budapesti ítélőtáblához birákká kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1889. évi november 24-én. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére: Vincenti Lajos kolozsvári tör­vényszéki jegyzőt a nagy enyedi, dr. Horváth Ferencz kalocsai törvényszéki jegyzőt a szegzárdi, Csiszár Béla újvidéki törvény- széki jegyzőt az újvidéki, végül clr. Hódossy Géza szegzárdi törvényszéki jegyzőt a paksi járásbírósághoz albirákká kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1889. évi november 23-án. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére: Günther Kálmán debreczeni tör­vényszéki jegyzőt a margittai járásbíróság­hoz albiróvá kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1889. évi november 24-én. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi november hó 20-án kelt legf. elhatározásával legk. megengedni méltdztatott, hogy temerini gróf Szécsen Antal főudvarnagy, a persa schah O Felsége által neki adományozott nap- és orosz- lánrend első osztályú jelvényét elfogadhassa viselhesse. Ő császári és Apostoli királyi Felsége: kölesei Kende Péternek, Ung vármegye alispánjának, a kamarád méltóságot díjmentesen legk. adomá­nyozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott: Vallner Antal várakozási illetékkel szabadsá­golt vezérőrnagynak, az újonnan megejtett felül­vizsgálat alapján «szolgálatképtelen» gyanánt a jólmegérdemelt nyugalomba helyezését saját ké­relmére elrendelni és megparancsolni, hogy neki ezen alkalomból — hosszú, mindig kötelességhű és jeles szolgálata elismeréséül — a legf. megelé­gedés kifejezése tudtára adassák; tarrawehri Obst Ede várakozási illetékkel sza­badságolt 10. sz. gy.-ezredbeli alezredesnek, az újonnan megejtett felülvizsgálat alapján «csapat­szolgálatra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas» gyanánt nyugalomba helyezését elrendelni; báró Königsbrunn Arthur 48. sz. gy.-ezredbeli alezredesnek a 34. sz. gy.-ezredhez leendő áthe­lyezését elrendelni, s a bécsi gyalog-hadapródis­kola parancsnoklásától való fölmentése alkalmá­ból — ezen állomásán teljesített kötelességhö és íeles szolgálata elismeréséül — a katonai érdem­keresztet adományozni; Streitenfels Imre 82. sz. gy.-ezredbeli számf. alezredesnek, a bécsújhelyi kát. akedémia tanárá­nak, ezen állomásától való fölmentése mellett, a 83. sz. gy.-ezred tettleges állományába való áthe­lyezését elrendelni; lipcsei Szártory Rudolf 34. sz. gy.-ezredbeli őr­nagyot, a bécsújhelyi katonai akadémia tanárává kinevezni; lovag Kotowski Miczisláv 80. sz. gy.-ezredbeli alezredesnek, valamint Wischinka Adolf 95. sz. gy.-ezredbeli őrnagy­nak kölcsönös áthelyezését; Reutter György várakozási illetékkel szabad­ságolt 98. sz. gy.-ezredbeli alezredesnek, az újra megtartott felülvizsgálat alapján «csapatszolgá­latra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas» gyanánt nyugdíjaztatását; kressensteini báró Kress Frigyesnek, az utóla­gos felülvizsgálat alapján várakozási illetékkel szabadságolt 4. ez.dragonyosezredbeli alezredesnek, a felülvizsgálat következtében «csapatszolgálatra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas» gyanánt nyugdíjaztatását; Hagen Adolf 5. sz. dzsidásezredbeli alezredes­nek a 12. sz. dragonyosezredhez áthelyezését; báró Blangy Henrik 7. sz. gy.-ezredbeli őrnagy­nak, a felülvizsgálat következtében «jelenleg szolgálatképen» gyanánt, várakozási illetékkel, egy év tartamára leendő szabadságolását; grünenwaldti Haasz Kamill 48. sz. gy.-ezredbeli őrnagynak, a felülvizsgálat következtében «jelen­leg szolgálatképtelen» gyanánt, várakozási illeték­kel, egy év tartamára leendő szabadságolását; Renner Károly várakozási illetékkel szabadsá­golt, s az újonnan megtartott felülvizsgálat alap­ján «szolgálatra alkalmasnak» talált 5. sz. drago- nyosezredbeü őrnagynak, ezen ezred tettleges állo­mányába való áthelyezését elrendelni ; Wojatschek Szvatopluk várakozási illetékkel szabadságolt 1. sz. vártűzér-zászlóaljbeli őrnagy­nak, az újonnan megtartott felülvizsgálat alapján «rokkant és mindennemű népfölkelési szolgálatra is alkalmatlan» gyanánt nyugalmaztatását elren­delni, és neki ezen alkalomból az alezredesi jelle­get ad honores díjmentesen adományozni; Schwab János műszaki tüzérségi őrnagynak, a steini lőporgyár parancsnokának, jelenlegi alkal­mazásától való egyidejű felmentése és a tüzér- törzsbe leendő áthelyezése mellett, a műszaki és közigazgatási kát. bizottsághoz való beosztását elrendelni; Günther Vilmos műszaki tüzérségi 1. oszt. szá­zadost a steini lőporgyárnál, ezen gyár parancs­nokává kinevezni; Ékért Károly 60. sz. gy.-ezredbeli 1. oszt. szá­zadosnak, a megtartott felülvizsgálat következté­ben «rokkant» gyanánt történő nyugalmaztatása alkalmából, az őrnagyi jelleget ad honores díjmen­tesen adományozni; Vogelhuber Ede 59. sz. gy.-ezred bsli, valamint Kiima Venczel utászezredbeli hadnagyoknak — még nem teljesített Laudwehr-szolgálati kötele- zettségök fentartásával — a birodalmi tanács­ban képviselt királyságok és országok csendőrsé­gébe áthelyezésüket elrendelni; Kleemann József tengerészeti főbiztosnak, öt­venedik szolgálati évének betöltése alkalmából, valamint jeles és ismételten megdicsért szolgálata elismeréséül, a Lipót-rend lovagkeresztjét díjmen­tesen adományozni; dr. Jeglinger József 91. sz. gy.-ezredbeli 1. oszt. ezredorvost a 29. gy.-hadosztály főnökorvo­sává kinevezni; blaskoveci dr. Lábas Ferencz cs. és kir. hadten­gerészeti fregatt-orvosnak a m. kir. honvédorvosi tisztikar tettleges állományába 2. oszt. ezred- orvosi minőségben való áthelyezését elrendelni; továbbá a cs. és kir. boszna-vasutnál éveken át teljesitett sikeres szolgálatuk elis­meréséül : Neumeister Ignácz és Lapunk mai számához egy ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva. J

Next

/
Thumbnails
Contents