Budapesti Közlöny, 1920. szeptember (54. évfolyam, 200-224. szám)

1920-09-16 / 212. szám

1920 szeptember 16. Budapesti Közlöny 3 HIVATALOS HIRDETMÉNY r v e r e s e Átveri*. Pk. XII. 228983/1920. szám. Dr. Hirs0h Thoophil ügyvéd által képviselt Bokor Erzsébet ja­vára 925 korona követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán al­perestől 1920. évi junius hó 25-én lefoglalt és 7200 koronára beesült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-o." 20. §-a alapján az 1920. Pk. XII. 228983. jkvben irt folülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálog­jogot nyertek volna, alperes lakásán Budapesten, VII., Erzsóbet-körut 29. sz. II. emelet 15. ajtósz. a. leendő megtartására határidőül 1920. ióvi szeptember hó 16. napjának délelőtti Izórája tűzetik ki, amikor a birói- lag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg boesáron alul is eladatnak. Budapest, 1920. évi augusztus hó 30-án. Füredy Ferenc, kir. bir. végrehajtó. 8772 1—1 ['.rvtréi. 1920. Pk. VI. 228392. szám. Dr. Cukor Gábor budapesti ügyvéd által képviselt Villányi pezsgőgyár és borpince r.-t. javára 4517 korona követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróságnak 1919. évi P. II. 4612/2. s*. végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán alperestől 1920. óvi junius hó 1-ón lefoglalt és 7600 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak a fenti számú jkvben a felülfoglaltatók követelése erejéig is, ameny- nyibon azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Budapesten, VII. kér., Hungária-körút 153. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1920. évi szeptem­ber hó 18. napjának d. u. %2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságok a logtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul ia elaaatnak. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégiítetéshez tartanak jogot, amennyibon részükre foglalás korábban eszközöltetett volna s ez a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje­lentéseiket az árvorés megkezdéséig nálam Írásban vagy szóval bojolentoni tartoznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján való kifüggesztését kövotő naptól számittatík. Budapest, 1920. óvi szeptember hó 1. napján Pongrász Olivér, kir. bírósági végrohajtóy 8774 1—1 árverés. 1920. Pk. IX. 226690/3. szám. Dr. Sándor Lajos budapesti ügyvéd javára 1371 kor. 50 fill, köve­telés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járás­biróság 1918. óvi 29653. száma végzésével elrondelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1920. évi ja­nuár hó 27-ón lefoglalt és 11000 koronára becsült Ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a fenti sz. jkvben a felülfoglaltatók követelés» erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Budapesten, VH. kerület, Dohány-utca 47. ssámu házban V. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1920. óvi szeptember hó 22. napjának délután 3 érája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mollett esetleg becsáron alul is eladatnak. Felhivatnak mindazok, 3dk 83 elárverezendő ingó- lágok vételárából a végrehajtató követelését megolőzó kielógittetóshez jogot tartanak, amonnyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett volna s ez a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje­lentéseiket az árverés megkezdéséig nálam Írásban vagy szóval bejoienteni tartoznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól számittatík. Kelt Budapesten, 1920. évi szeptember hó 4. napján. Pongrácz Olivór, kir. bir. végrehajtó. 8783 1—1 Árverés. 1919. Pk. XI. 227296. sz. Dr. Szirtes Sándor ügyvéd által képviselt Braun Mór végrehajtató javára 250 K követelés és jár. iránt a budapesti központi kir. járásbiróság előtt fenti szám alatt folyamatba tett végrehajtási ügyben a biróilag lefoglalt 2000 koro­nára becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak Budapesten, VII. kér., Dohány-üíca 39. sz. III. emelet 18. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül Í920. óvi szeptember bó 17. napjának déli 12 órájára tűzetik ki, mikor is a lefoglalt zöldmintás 0-íi szobaszőnyeg a legtöbbet igórőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is eladatik. Budapest, 1920. évi április hó 31. napján. Dr. Forgács Tivadar, központi kir. járásbiróság! végrehajtó. 8815 1—1 Árverés. 1919. Pk. 1653/6. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 9364/4. 1913. számú végzősével dr. Gsrdos Félix budapesti ügyvéd által képviselt Kelemen D. és társa végrehaj­tató részére 179 korona 20 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt s 3180 K-ára becsült ingóságokra a fenti végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogosult alap- és fblülíoglalíatók követelése erejéig végrehajtást szen­vedő 1-kAsán, Budapest, I. kér., Márvány-utca 2. számú hájban földszint 6. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1920. óvi szeptember hó 17. napjának dél­előtt &y2 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést s egyéb ingóságokat a leg­többet igórőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul in aiadom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árve­rés megkezdéséig nálam Írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1920. óvi augusztus hó 22-ón. Réh Fe­renc, kir. birósági végrehajtó. 8812 1—1 Árverés. 1918. Pk. V. 229295. szám. Dr. Képes An­dor ügyvéd által képviselt Schwartz Lajos végrehajtató javára 500 korona követelés és járulékai iránt a buda­pesti központi kir. járásbiróság olött fenti szám alatt folyamatba tett végrohajtási ügyben a biróilag lefoglalt és 1000 koronára becsült ingóságokra az árverés el­rendeltetvén, annak Budapesten, Y. kér., Markó-utca 25. szám II. em. 265. ajtósz. alatt leendő megtartására határidőül 1920. óvi szeptember hó 18. napjának d. e. 11 órája tűzetik ki, mikor is a lefoglalt drágaságok és egyéb ingóságok a legtöbbet igórónek készpénzfizetés mellett, esetlog boesáron alul is eladatnak. Budapest, 1920. óvi szeptember bó 4. napján. Dr. Forgács Tivadar, központi kir. bir. végrehajtó. 8784 1—1 Árvsrés. 1919. Pk. II. 7141/31. sz. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi járásbiróság fenti számú végzésóvei nóh. özv. Róth Leónó szül. Márkus Leonóra hagyatékához tartozó, 3784 koronára becsült ingóságokra a fenti végzés folytán az árverést elren­delem, annak megkozdvo Budapest, III. kér. Timár-u. 2. számú házban és folytatva III., Lajos-utca 187/189. számú házban fdsz. 15. ajtószám alatt loendó megtar­tására határidőül 1920. évi szeptember hó 23. napjának délután 3 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt edényeket, ágyneműt, alsó- és felsőruhát s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, boesáron alul is eladom. Folhivom mindazokat, kik a befolyandó vételárból kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben zálogjoguk az iratokból ki nem tűnik, igényüket az árverés mog- kozdó8éig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1920. évi szeptember hó 8-án. Róh Ferenc, bírósági vógrohajtó. 8813 1—1 Versenytárgyalás. 1304/1920. sz. A pápai m. kir. dohánygyár részére az 1921. óvi január hó 1-től 1921. évi december hó 31-ig terjedő egy, esetlog 1923. évi docembor hó 31-éig 3 azaz három érre a dohányjöve- dóki javaknak és kőszénnek, valamint a tűzifának a helybeli vasúti állomásról és vissza, továbbá a gyár telepén Összegyűlendő szemét- és bófuvarozásának biztosítása iránt a dohánygyári igazgatóság hivatalos helyiségében folyó évi október hó 25-én délelőtt 10 óra­kor versenytárgyalás fog tartatni. A fuvarozandó javak egy óvi átlagos összsúlya 16000 mótermázsát tesz ki, melyből 4000 métermázsa a kőszénre, 2000 métermázsa a tűzifára esik. Az 1 koronás bélyeggel ellátott ajánlathoz az egy évben fuvarozandó átlagsnly után járandó egész ösz- szeg 5%-át tevő bánatpénznek a helybeli ni. kir. állam- pénztárba történt befizetését igazoló nyugta mellék­lendő ós lepecsótolvo »Ajánlat dohányjövedéki javak fuvarozására« felirattal ellátandó s a versenytárgyalás napján 10 óráig alulírott igazgatóságnál benyújtandó. Az általános szerződési feltételek alulírott igazgató­ságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Pápa, 1920. évi szoptembor hó 6. napján. M. kir. dohánygyári igaz­gatóság. *1412 1-1 Felhívások. Felhívás. 1331/2. 1919. sz. A kaloosai kir. törvény­szék dr. Bchöffer József kalocsai ügyvéd által képviselt Szokolai Zsuzsanna dunavecsei lakos folyamodó ké- relmo folytán az 1894: XXXI. t.-e. 77. §-dnak b) pontja alapján felhivja ismeretlen helyen tartózkodó Bilcsik Adám volt dunavecsei lakost, hogy feleségével az 1893. óvi november bó 22. napján az apostagi ref. egyház lolkésze előtt kötött házasságon alapuló életközüsségot a jeleu hirdetménynek a hivatalos hírlapban történt másodszori beiktatását követő naptól számított egy év alatt állitsa vissza, mert ellenkező esetben a folyamodó koresete következtében a bíróság a házasság felbon­tása felől fog határozni. Felhivja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bíró­ságot értesítse, mert ellenkező esetben a megindítandó bontóperben uj hirdetményi idézés mellőzésével dr. Jurcsó Lajos kalocsai ügyvéd, most kinevezett ügy­gondnok fogja őt kópviselni Kalocsa, 1920. évi szop­tembor hó 6. A kalocsai kir. törvényszék. *1402 2—2 Felhívás. P. 2220/1920. szám. Az egri kir. törvény­szék dr. Dalios Iván és dr. Pataky István egri ügy- védak által képviselt Tóth Albertnó szül. Víg Erzsébet egri lakos napszámos folyamodó kérelme folytán az 1894: XXXI. t.-o. 77. §-ának b) pontja alapján felhivja az ismeretlen helyen tartózkodó Tóth Albert földmives volt egri lakost, hogy feleségével Tóth Aibcrtnó szüL Vig Erzsébet egri lakossal az 1911. évi május hó 6. napján az egri m. kir. állami anyakönyvvezető előtt kötött házasságon alapuló életközösséget a jóién hir­detménynek a hivatalos lapban történt másodszori beiktatását követő naptól számított egy óv alatt állitsa vissza, mert ellenkező esotben a folyamodó keresete következtében a bíróság a házasság felbontása felől fog határozni. Felhivja továbbá, hogy tartózkodó helyéröl a bíró­ságot értesítse, mert ellenkező esetben a megindítandó bontóperben uj hirdetményi idézés mellőzésével dr. Erlach Sándor ügyvéd, egri lakos, most kinevezett ügy­gondnok fogja ót képviselni. Eger, 1920. évi augusztus hó 28-án. Az egri kir. törvényszék. 8792 2—1 Felhivá3. P. 2772/1920. szám. A győri kir. törvény­szék dr. Baroza Dezső győri ügyvéd által képviselt Podráska Ferencnó győri lakos folyamodó kérelme folytán az 1894. évi XXXI. t.-o. 77. §-ának b) pontja alapján felhivja az Ismeretlen helyon tartózkodó Podráska Fereno szegedi születésű volt győri lakost, hogy folo3égével, Podráska Ferencnó sz. Farkas Máriá­val az 1892." óvi május hó 5. napján a györsövónyházat róm. kath. egyház lelkószo előtt kötött házasságon alapuló óletközössógot a jelen hirdetmónynok a hiva­talos hírlapban történt másodszori beiktatását követő naptól számított egy év alatt állitsa vissza, mert ellen­kező esetben a folyamodó kerosete következtében a bíróság a házasság felbontása felől fog határozni. Felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bíró­ságot értesítse, mert ellenkező esetben a megindítandó bontóporben uj hirdoíményi idézés mellőzésével dr. Szalay József ügyvéd, győri lakos, most kinevezett ügygondnok fogja öt képviselni. Győr, 1920. óvi szep­tember hó 2-án. A győri Mr. törvényszék. *1410 2—1 Feibivás. 10766/1920. szám. Felhívom a soproni állomáshelyéről engedély nélkül eltávozott Sinl^ósz Viktor II. osztályú államrondőrt, ki ismeretlen helyon tartózkodik, hogy a mai naptól számítandó 8 nap alatt állomáshelyét annál Is inkább foglalja el, mert ellen- esetben olybá fogom tekinteni, ki állásáról önként lemondott és a létszámból törlését fogom elrendelni. Szombathely, 1920. évi szeptember hó 12-ón. A magyar királyi államrondórsóg szombathelyi kerületének fő­kapitánya. *1411 1—1 Feíhivá*. 2. szám. A kereskedelemügyi magyar kir. miniszter nr a volt úgynevezett szociális termelés népbiztosságának kó- és ipari bányászati osztálya (kő-, kőzet- ós ásványbányászati szakosztálya) áltai létre­hozott ügyleteknek az 5193/1919. M. E. számú kor- mányrendeiot alapján való felszámolását 1920. évi augusztus 6-án 58783. sz. a. kelt roadeletévol elren­delvén, a felszámolási eljárással és az emlitett bányá­szati osztály ügyleteinek lebonyolításával a volt u. n. népgazdasági tanács III. főosztályának bányászati szak­csoportját felszámoló bizottságot bízta meg. A felszámoló bizottság alulírott elnöke az 5193/1919. M. E. rendeletének 9. §-a érteimében felhívja! mind­azokat, akik ezzel a felszámoló tömeggel szemben igé­nyeket kivannak támasztani, hogy ezeket a jelen hir­detés közzététele napjától számított 30 nap alatt a bizottság elnökénok (Budapest, V. kér. Zoltán-u. 2—4. 1/20.) írásban jelentsék be, mórt különben a tömeg folosztása alkalmával csak azokat az igényeket fogjuk figyelembe venni, amelyeknek fennállása és összege a felszámoló bizottság rendelkezésére álló könyvekből minden kétséget kizáró módon megállapítható. Amennyiben egyes hitolezök igényeiket az alulírott felszámoló bizottság 1919 szeptember 29-ón közzétett hirdetésére már bejelentették volna, a bej®lentést megismételni nem tartoznak. Felhivom továbbá mindazokat, akik a felszámoló gazdasági szervvel való Összeköttetésből kifolyólag jog­talanul gazdagodtak volna, az igy szorzott vagyoni előnyt a tömegbe haladék nélkül szolgáltassák vissza. Az egyes felszámoló tömeget a hivatkozott rendelet 6. §-ánál fogva az eljárás befojeztéig fizetési halasztás (moratórium) illeti meg. A felszámoló tömeggel szemben támasztható igények órvónyesitése a rendes bírói útra nem tartozik, hanem fennállásuk tekiníotóben az elsőfokon alulírott felszámoló bizottság dönt. Egyben felhivom mindazokat a pénzintézeteket, amelyeknél a fentemlitott bányászati osztálynak folyó- J számlája van, hogy ezt a körülményt a bizottságnál lehetőleg minél előbb jelentsék be. Budapest, 1920. óvi szeptembor hó 2-án. Papanek Ernő, pénzügyminiszteri tanácsos, elnök. *1414 3—1 Hirdetmények Kirásimony. Pk. 819/3. 1920. szám. A nagymartoni kir. járásbiróság közhirró teszi, bogy Steiner Istvánnó Strodl Mária íraknói lakos a Lnblin mellett 1914. évi augusztus bó 29. napján végrendelet hátrahagyása mel­lett hősi balált balt Steiner István volt fraknói lakos után maradt örökség tárgyára, jelesül: a leltár 1—5. tótol alatt 135 K órtókii ingó vagyonra és a fraknói 550. sz. tlkvi betétben + 1544.1545. hrsz. alatt foglalt ingatlan vagyonra örökösödési bizonyítvány kiadását kérte. A kir. járásbiróság az 1894: XVI. t.-c. 100. §-a értel­mében felhivja mindazokat, akik a fent megjelölt ha­gyatékra mint örökösök, kötelesrészre jogosítottak vagy utóörökösök igényt támasztanak, hogy igényeiket e hirdotménynok a Budapesti Közlönyben közzététele napját követó naptól számított 45 nap alatt a kir. járásbíróságnál jelentsék bo, mert ellonkezó esetbon a kir. járásbiróság az örökösödési bizonyítvány kiadását a kérvény alapján fogja elrendelni. Nagymarton, 1920. óvi augusztus hó 22. napján. A nagymartoni kir. járás­biróság. 8793 1—1 Hirdetmény. Pk. 725/3. 1920. szám. A csepregi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy Lágler Magdolna, Mária, Simon, Erzsébet, István, Ágnes, Henrik, Anna, Erzsébet, Ágnes, Gregorieh Ferenc, Mária, János és József nómotzsidányi lakosok a Nómetzeldány község­ben 1920. óvi május hó 2. napján végrendelet hátra

Next

/
Thumbnails
Contents