Budapesti Közlöny, 1920. szeptember (54. évfolyam, 200-224. szám)

1920-09-16 / 212. szám

Budapesti Közlöny 1920 szeptember 16, Okiratm»£8emmi5it&s. 11. P. 38198/3. 1920. szám. A budaptsti kir. törvényszék ezennel közhirré teszi, hogy a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület által Budaposten 1906. évi október hó 5. napján 535. sorozat, 9. szám alatt 100 koronáról bemutatóra, fize­tési idő kitétele nélkül kiállított, nem kamatozó, sor­solás alá eső, még ki nem sorsolt, szelvénynyel és szelvőnyutalványnyal -el nem látott nyereményköt­vényre nézve a megsemmisítési eljárás a Ganzl Fülöp Viktor kereskedő móri lakos által (képv. dr. Heumann József székesfehérvári tigyv.) előterjesztett kérelmei folytán mogindittatott. Ennélfogva az 1881: XXXIII. t-c. 10. §. értelmében felhivatik a fent körülirt értékpapír ismeretlen birto­kosa, hogy birtoklását a kötvény kisorsolása folytán bekövetkezendő fizetési naptól számítandó 3 (három) év elteltéig a bíróságnál jelentse be, különbon folya­modó njabb kérelmére az értékpapír semmisnek fog nyilváníttatni. Budapest, 1920 augusztus 17. A buda- pesti kir. törvényszék. 8720 3—2 Okiratmegsemmiíés. II. P. 39139/1. 1920. sz. A buda­pesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a Magyar Olasz Bznk r.-t. budapesti (V., Nádor-u. 16.) cég (képv. dr. Czukor Gábor budapesti ügyvéd) kérelmére a Buda­pesten 1920. évi április hó 22. napján a Magyar Orszá­gos Bank r.-t. által saját rendeletére kibocsátott, a Neuschloss-Liohtig repülőgépgyár r.-t. által elfogadott, 1920. évi augusztus hó 4. napján Budapesten a ki­bocsátónál VI., Andrássy-ut 5. szám alatt fizetendő 100000 K váltóösszegröl szóló s állítólag olveszett váltóra nézve a megsemmisítési eljárást 1920. évi II. P. 39139/1. sz. végzésével megindította. Ennélfogva az 1876: XXVIL t.-c. 77. §-a értelmé­ben a fent körülírt váltó birtokosát felhívja, hogy arra vonatkozó igényét a váltó felmutatása mellett a jelen hirdetménynek a »Budapesti Közlöny« hivatalos lap­ban való első megjelenését követő naptól számított 45 nap alatt ennél a törvényszéknél jelentse be, mert különben a folyamodó újabb kérelmére a váltó semmis­nek fog nyilváníttatni. Budapest, 1920. augusztus hó 17-ón. A budapesti kir. törvényszék. 8674 3—2 Okiraiiuígscmmisités. 11. P. 40144/5. 1919. szám. A budapesti kir. törvényszék ezennel közhirré teszi, hogy a m. kir. pénzügyminiszter által Budapesten 1908. évi junius hó 6. napján D. betű 946896, és 946897. számok alatt, továbbá 1892 december }-ón D. betii 209S72. és 209873. számok alatt egyenként 1000 ko­ronáról bemutatóra, fizetési idő kitétele nélkül kiállí­tott, 4%-kal kamatozó, sorsolás alá nőm eső szelvények­kel és ezelvónyutalványnyal ollátott 4 drb m. korona- járadékkötvónyro nézve, amelyek mindegyükéhez ki­adott szegények utolsó darabjai és pedig a D. betű 946896. és 946897. számú kötvényekhez kiadott szel­vények utolsó darabjai 1923 december 1-én, a D. betű 209872. és 209873. számú kötvényekhez kiadott szelvé­nyek utolsó darabjai pedig 1922 december ,1-én járnak le, a mcgsemmisitósi eljárást Bunzl Emil gyáros ortmanni (Nómetausztria) lakos kérelmére (képv. dr. Vásárhelyi Hugó budapesti ügyvéd) az 1919. évi 11. p. 40144/5. számú végzésével megindította. Ennélfogva a tvszék az 1881. XXXIII. t.-c. 9. §-a értelmébön felhívja a fent körülírt megsemmisült ér­tékpapírok ismeretlen birtokosát, hogy birtoklását « kötvények mindegyikéhez kiadott szelvények utolsó darabjainak fentebb megjelölt lejárati napjától három év elteltéig a bíróságnál jelentse be, különben folya­modó újabb kérelmére az értékpapírokat amennyiben a hiv. t.-e. 17. §-a értelmében későbbi akadály fent nem forog, sommiseknek nyilvánítja. Budapest, 1920. augusz­tus 17. A budapesti kir. törvényszék. 8677 3—9 Okiratmcgsemmisités. Pk. I. 189535/2. 1920. szám. A budapesti központi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat: a Pesti hazai első takarékpénztár egyesület r.-t. József-Ferenc- városl fiókpénztára által Budapesten 1914. évi október hó 30-án 36554. sz. sor. C. 3. alatt B. J. J. betűkre 650 koronáról kiállított, az időközi betétek és kivótolek után jelenleg 5440 korona tőkeértékű takarékpénztári betéti könyv moysemmisitése iránt az eljárást Bakosa Gézáné mikobudal lakos kérőimére folyamatba tetto. Ennélfogva fölhívja az emlitott okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számí­tott egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező «sotben a bíróság azt a jelzett határ­idő eltolto után a folyamodó njabb kérőimére sommis­nek fogja nyilvánítani. Budapest, 1920. évi augusztus hó 11. napján. A budapesti központi királyi járás­bíróság. 8678 3—2 Gkíratsaegsommíiiiés. Pk. I. 186863/1. 1920. szám. A budapesti központi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat: a Posti hazai első takarékpénztár egyesület Berlini-téri fiók- pénztára által 1919. évi február 6-án 28993/1. 2. szám alatt Takács Gábriel névre kiállított 10Ö00 K összogot tartalmazó betéti könyv megsemmisítése iránt az el­járást Takács Józsefnó Tyncsák Ilona budapesti lakos kérelmére folyamaiba tetto. Ennélfogva felhívja az cmlitett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számí­tott egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határ­idő eltelte után a folyamodó újabb kérelmére semmis­nek fogja nyilvánítani. Budapest, 1920 julius 21-én. A budapesti központi kir. járásbíróság. 8979 3—2 OkiratsiejssiBmisitií. Pk. I. 187043/2. 1919. szám. A budapesti központi kir. járásbíróság közhirré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat: a »Her­mes« magyar általános váltóüzlet r.-t. által 1920 már­cius hó 29-én 1060. szám alatt Pázmán Jóska névre 1250 koronáról és 1920 április hó 1-én Pázmán József névre 50 koronáról kiállított felülbélyegzés végett átadott bankjegyekről szóló két darab pénztári elis­mervény megsemmisltéso iránt u eljárást Páz»án József budapesti (Szarvas-n. 6. sz.) lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említőit okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számí­tott egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetbon a biróság azt s jelzett határ­idő letelte után a folyamodó njabb kérelmére semmis­nek fogja nyilvánítani. Budapest, 1920. évi augusztus hó 6. napján. A budapesti központi kir. járás- bíróság^ _____________________________8743 3—2 Okirat mejsantmisiíés. Pk. II. 8677/1. 1920. szám. A debreezoni kir. járásbíróság közhirré teszi, hogy az állítólag elveszett kővetkező okiratok: a m. kir. kormánynak 1700/1920. M. E. rendelete alapján foga­natosított pénzfelülbólyegzés alkalmával államkölcsön­ként igénybe vett 5000 korosáról a Debroczeni első takarékpénztár által Ethey János részére 1920 május 28-én 111/.1Í06. sz. a. és 4820 koronáról ugyanosak a Debroczeni első takarékpénztár által 1920 május 25-ón 111/1107. sz. a. Ethey Jánosnó szül. Leökös Matild nevéro kiállított pénztári elismervények meg­semmisítése iránt az oljárást Ethey János és neje (képv. dr. Debreczony Barana ügyvéd) kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az emlitott okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számí­tott ®gy ér alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ollonkezö esotben a bíróság azt a jelzett határidő letolte után a folyamodó njabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Debreczen, 1920. évi augusztus hó 17. napján. A debreczeni kir. járás­bíróság. 8689 3—2 Ckiratmogscmmisités. P. 1631/1920. szám. A kalocsai kir. törvényszék közhirré teszi, hogy az állítólag el­veszett következő okirat: a Sárközi Takarékpénztár Kalocsán zálogkölcsön intézető által 1919 október 29-ón özv. Sztojka "Lajosáé sz. Pap Róza kalocsai lakos részére 2 drb . 150 koronára becsült és 140 korona kölcsönösszeg mellett zálogba helyezett aranygyűrűről kiállított 15747. számú zálogjegy megsemmisítése iránt az oljárást özv. Sztojka Lajosné sz. Pap Róza kalocsai lakos kérőimére folyamatba tette. . Ennélfogva fölhívja az omliíeít okirat birtokosát, hogy a joion hirdetménynok a Budapesti Közlönyben történt első beiktatását követő naptól számított 45 nap az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esotbon a biróság azt a jelzett határidő lotolto után a folyamodó újabb kérőimére semmisnek fogja nyilvání­tani. Kalocsa, 1920. évi augusztus hó 6-án. A kalocsai kir. törvényszék. 8701 3—2 OJiirstiasgsímmiiiiés. Pk. I. 185664/1920. sz. A buda­pesti központi kir. járásbiróság közhirré teszi, hogy az állítólag elveszott következő okirat: Friedmann Zsigmond feladó által Storn Mór Biidszentmihály oimre feladott áruról a magyar kir. államvasutak nyíregyházi állomása által 3/652. sz. a. kiállított gyorsára fuvar­levél kapcsán'1919. március 21-én 906/6283. sz. .platt ugyanezen állomás által kiadott és 1035 koronáról szóló utánvéti igazolvány -megsemmisítése iránt az ol­járást Friedmann Zsigmond nyíregyházi lakos kérel­mére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az emlitott okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számí­tott egy óv alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a biróság azt a jelzett határ­idő letolta után a folyamodó újabb kérelmére semmis­nek fogja nyilvánítani. Budapest, 1920 julius 12-én. A bndapest központi kir. járásbiróság. 8709 3—2 Okiratmsgssmmisiíés. 3650/1. 1920. sz. A szegedi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett követkozé okirat: a Szegedi kézmiivesbank szállító- osztálya által 4548. sz. alatt kiállított 74 kor. kölcsön­összeg ellenében elzálogosított egy darab arany lánc és medalionról szóló 1920. évi február hó 20-iki le­járatú zálogjegy megsemmisítése iránt az eljárást Kovács Teréz szogedi Pusztaszeri-utca 9. lakos kérel­mére folyamatba totto,. Ennélfogva fölhívja az említett okirat birtokosát hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számí­tott 45 nap alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a biróság azt a jelzett határidó letelte után a folyamodó újabb kérelmére sommisnek fogja nyilvánítani. Szöged, 1920 junius 21. A szegedi kir. törvényszék. 8717 3—2 Okiratmegseramisiíés. Pk. I. 185171/2. 1920. szám. A budapesti központi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett kővetkező okirat: 1. a Trieszti általános biztositó társaság által 450915. szám alatt Triesztbon 1911. évi február hó 22-ón Valkóczi L. Pál biztosított életére, annak neje szül. Kohn Janka mint kedvezményezettnok megélés esetén pedig 1931. évi február hó 22-én biztosítottnak kifizetendő 10.000 koro­náról szóló biztosítási kötvény és 2. a Trieszti általá- lános biztositó társaság által 506606. szám alatt Trieszt­ben 1915. óvi február hó 19-ón Valkóczi L. Pál bizto­sított életére, annak neje szül. Kohn Janka mint kod- vozményezettnek kifizetendő 10.000 koronáról szóló biztosítási kötvény megsemmisítése iránt az eljárást Valkóczi L. Pál budapesti lakos kérőimére folyamatba tette. Ennélfogva felhivje az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számí­tott egy óv alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert, ellenkező esotbon a biróság azt a jelzett batár­idő eltelte után a folyamodó újabb kérelmére sem­misnek fogja nyilvánítani. Budapest, 1920 julius 9. A budapesti központi kir. járásbiróság. 8719 3—3 CkiralBssgseiíiFaisités. Pk. I. 188807/1920. szám. A budwejti központi kir. járásbiróság közhirré teszi. hogy az állítólag elveszett következő okirat: a Magyar- Hollandi biztosító részvénytársaság által Klein Károly budapesti lakossal kötött 65433. számú 1906 szaptem- ber 22-iki keletű, 1926 szeptember 26. lejáratú és 4000 K névértékű életbiztosítási kötvény, továbbá ugyancsak a Magyar-Hollandi biztositó r.-t. által Klein Károly bnda- pasti lakossal kötött 113338. számú 1913 augusztus 25-iki keletű, 1933 szeptember 1-i lejáratú és 6000 korona névértékű élotbiztositási kötvény megsemmisí­tése iránt az eljárást Klein Károly budapesti lakos kérel­mére folyamatba tette. Ennélfogva fölhívja az emlitott okirat birtokosát, hogy a jolen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követé naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a biróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó njabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Budapest, 1920 julius hó 28. napján, A budapesti központi kir. járásbiróság. 8666 3—3 Okiratmfgssrmr.iäitsi. A törvényszék az alább körül­írt elveszett értékpapírra nézve kért megsemmisítési oljárást az 1881.- XXXIII. t.-e. 9. §-a alapján megindítja és egyidejűleg a kővetkező hirdetményt bocsátja ki: 11. P. 33534/3. 1920. Szám. A budapesti kir. tör­vényszék ezennek közhirré tsszi, hogy a m. kir. pénz­ügyminiszter által Budaposten 1916. évi május hó 1. napján D. botü 2497. szám alatt 50000 koronáról be­mutatóra kiállított, 1926 junius hó 1-én lejáró, 5%%-aI kamatozó, sorsolás alá nem eső, szelvényekkel ellátott, szelvény atal vány nélküli m. áll. pénztárjegyre nózv«j amelyhez kiadott szelvények utolsó darabja 1926, ári junius hó 1. napján jár le, a megsemmisítési etyárási a Magyar agrár- és járadékbank r.-t. budapesti (V., Nádor-u. 16.) oóg kérelmére (kórr. dr, Oznkor Gábor ügyvéd) az 1920. évi 11. P. 33534/3. Számú végzésé­vel megindította. Ennélfogva a törvényszék a 1881: XXXIII. t.-c. 9. §-a értelmében felhívja a fent körülirt elveszett értékpapír ismeretlen birtokosát, hlgy birtoklását a pénztárjegy­hez kiadott szelvények utolsó darabjának lejárati nap­jától 1926. junius 1-töl Számított három év elteltéig a bíróságnál .jelentse be, különben folyamodó újabb kérel­mére az értékpapírt, amennyiben a hiv. t.-c. 17. §-a értelmében későbbi akadály fenn nem forog, semmis­nek nyilvánítja. Budapest, 1920. óvi augusztus hó 17-ón. A budapesti kir. törvényszék. 8675 3—3 Okira.rsicgssíaVnisités. Pk. 1.188442/1920. sz. A buda­pesti központi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy a? állítólag elyoszott kővetkező okirat: 1. a Magyar Álta­lános Hitelbank budapesti cég által XXVI. könyv 34466. sz. a. 48000, azaz nógyvounyolcezer koronáról kiállított Saláta József nóvr.o szóló, 2. a Magyar általános taka­rékpénztár által 43179. sz. a. 50000 K, azaz ötvenezer koronáról kiállított Saláta József névre szóló botét- könyvok mogsemmisitéso iránt az eljárást folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az emlitott okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számított egy óv alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben & biróság azt a jelzett határidő el­telte után a folyamodó újabb kérolméro semmisnek fogja nyilvánítani. Budapest, 1920 julius hó 14. napján. A budapesti központi kir. járásbiróság. 8618 3—3 MAGANHÍRDETÉSEK. Felhívás. A Budapesten VII., Nyár-ntca 16. sz. alatt létező Erdeiné és Koznia, ezelőtt Erdei Forenc és Társa laka­tosáru- és gépműhelyét egyik ügyfelem megvette. Hite­lezőket felkérem, hogy követelésüket nálam folyó hő 22-ig jelentsék be, mert különben vevő nem szava­tol érte. Dr. Erdős Zsigmond ügyvéd, 6212 Budapest, VI., Gróf Zichy Jenö-u. 41. Felhívás. Az 1920. évi IV. t.-c. 20. §-ának 3. bekezdése alapján állami kezelésbe vett Cukorközpontnak az 5430/1920. M. B. számú rendelet 1. §-a alapján a m. kir. pénzügyminiszter által kinevezett felszámoló bizottsága ezennel felhívja mind­azokat, akiknek a Cukorközponttal szem­ben anyagi vagy tárgyi követelésük van, hogy azokat a felszámolóbizottság alul­írott elnökének (Budapest, I, Vár, pénz­ügyminisztérium II. em. 12.) hat héten belül annál is inkább jelentsék be, mert utóbb beérkező igények tekintetbe vétetni nem fognak. Budapest, 1920 szeptember 15. A Gukorközpont felszámoló bizottsága: Pf. Uilmaiiii István, 6200 3—1 miniszteri tanácsos, elnök.

Next

/
Thumbnails
Contents