Budapesti Közlöny, 1920. szeptember (54. évfolyam, 200-224. szám)

1920-09-16 / 212. szám

1920 szeptember 16. Budapesti Közlöny IVIagánhirdetései 7 «SKh» Réthy Ferenc szigorló gyógyszerész indexét el- Te8zitette, kéri a megtalálót, hogy azt Hajós-utca 26., IH. em. 12. alá leadni szíveskedjék. 6195 3—2 Säppelt Vilmos névre szóló bányászindex elve­szett Sopron—Budapest közti vasútvonalon. Kérem megtalálóját a főiskolára megküldeni. 6211 3—1 Felhívás. Ügyfeleink megvették Nánássy Pál VII., Thököly-ut 20. szám alatti vendéglői üzletet- Esetloges hitelezők követelésüket nyolc napon belül jelentsékbe. Később jelentkezők figyelembe nem vétetnek. Magyar András üzletközvetitő irodájában, 6199 VII., Szövetség-utca 39. Árverési hirdetmény. Kardos János erzsébetfalvai borkereskedőtől Oláh Venezel által meg-, de át nem vett 500 hektoliter űrtartalma különböző nagyságú hor­dók 185.000 korona kikiáltási áron folyó hó 20-án délután 2 órakor Erzsébetfalván eladó helyiségeiben a késedelmes vevő terhére és veszélyére .nyilvános árverésen kir. közjegyző közbenjöttével a legtöbbet Ígérőnek, kikiáltási áron alul is készpénzfizetés ellenében el fog adatni. Árverési illetéket vevő viseli. Erzsébetfalva, 1920. évi szeptember hó 13-án. Dr. Kemény Ignácz ügyvéd, 6202 Erzsébetfalva, Kossuth Lajos-u. 29. MEGHÍVÓ a Fairbanks Merles- és Gépgyár Részvénytársaság folyó évi október hó ll-én déli 12 órakor Buda­pesten, VI., Hungária-ut 83. sz. alatt tartandó rendes közgyűlésére. Map!rend: 1. Az igazgatóság és felügyelő­bizottság jelentéseinek előterjesztése. — 2. Az 1918. és 1919. évi mérleg és veszteség-nyereseg- számla megállapítása és határozathozatal a veszteségegyenlegnek a jövő üzletév számlájára való átvitel tárgyában. — 3. Határozathozatal az igazgatóság és felügyelőbizottság részére való felmentvény tárgyában. — 4. Az igazgatóság és felügyelőbizottság megválasztása és azok illet­ményeinek megállapitása. — 5. Esetleges indít­ványok. Jegyzet. Azon részvényesek, akik a közgyüléson szavazati jogukat gyakorolni kívánják, tartoznak rész­vényeiket a még le nem járt szelvényekkel együtt az alapszabályok 11. §-a értelmében a közgyűlést meg­előzően legalább három nappal az Első Magyar Ipar­bank pénztáránál (Budapest, V., Nádor-utca 12. szám) letétbo helyezni. 1918. évi mérlegszámla. Vagyon: Pénztár és bankkövetelések 7803'94K. Adósok 205.657'75 K. Irodai berendezés 2840'— K. Óvadékok 1241 K. Veszteség 25.73574 K. Összesen 243.278 43 K. Teher: Részvénytőke 150.000'— K. Tartalék- alap 1067 31 K. Hitelezők 92.21112 K. Össze­sen 243.278'43 K. 1918. évi ve3zleség-nyereségszámia. Tartozik: Leírások 430'— K. Vegyes költségek 28.229'38 K. Kamatok 2979'56 K. Múlt évi veszteségátbozat 29.172'27 K. összesen 60.811'21 K. Köretei: Brutto árunyere3ég 35.07547 K. Veszteség 25.73574 K. Összesen 60.811 21 K. Í9I9. évi mérlegszámla. Vagyon: Pénztár és bankkövetelések 741412 K. Adósok 206.238 72 K. Irodai berendezés 2410'— K. Oradékok 1241 K. Veszteség 897 63 K. Összesen 218.20P47 K. Teher: Részvénytöke 150.000'— K. Tartalék- alap 1067'31 K. Hitelezők 67.134 16 K. Össze­sen 218.20T47 K. 1919. évi veszteség-nyereségszámla. Tartozik: Leírások 430'— K. Vegyes költségek 16.198'65 K. Kamatok 45'86 K. Múlt évi veszteségátbozat 25.73574 K. Összesen 42.410'25 K. Követel: Brutto árunyereség 41.51262 K. Veszteség 897'63 K. Összesen 42 410'25 K. Az igazgatóság. Felülvizsgálta és helyesnek találta. 6210 A feliigyelöbizottság. Felhívás. Végh László ügyfelem megvette Ecker Györgynének Rákos­palotán, Pázmány-utca 74. szám alatt levő vendéglőjét. Felhívom a hitelezőket, hogy követeléseiket nálam NYOLC NAP ALATT jelentsék be. Hirdetmény. Az Újlaki Tégla- és Mészégető Rész- vénytársulat rendkívüli közgyűlése az alap­tőkének 6 millió koronáról 9 millió koronára való felemelését határozta el Két régi részvény alapján egy darab uj részvény vehető át dara­bonként 850 koronáért szeptember 20-ától 28-álg bezárólag az Angol-Magyar Banknál. Az nj részvények 1921-től kezdve osztalékjogosultak. 6204 Dr. Szűcs András ügyvád, Újpest, István-ut 4. 6203 Hirdetmény. Á Nemzetközi Kereskedelmi Részvénytársaság­1920. évi szeptember hő 14-ik napján megtartott közgyűlésén elhatárolta az alaptőkének 2,000.000 koronáról 4000 (négyezer,) darab egyenként 500 (ötszáz) korona névértékű névre szóló uj részvény kibocsátása által 4,000.000 (négymillió) koronára való felemelését. Az uj részvények a korábbi kibocsátású részvényekkel teljesen egyenjogúak és az 1920. üzletév elejétől kezdődőleg részesednek a társaság üzleteredményében. A közgyűlés felhatalmazza ehhez képest az igazgatóságot, hogy a régi részvények birtokosainak összesen 2000 azaz kettőezer darab uj kibocsátású részvényt ajánljon fel és pedig minden két részvény után egy-egy uj kibocsátású részvényt. Az elővételi jog 1920. évi szeptember hó 16-tól 1920. évi október 30-ig bezárólag gyakorolható a »Nemzetközi Kereskedelmi Részvénytársaság« (IV., Egyetem­utca 3.) pénztáránál. Ezen időponton túl minden elővételi jog megszűnik és a visszamaradó uj kibocsátású részvények szabadkézből leendő elhelyezéséről az igazgatóság fog gondoskodni. Az elővételi joggal megterhelt összesen 2000 (kettőezer) darab uj kibocsátású részvényt az igazgatóság a közgyűléstől nyert felhatalmazás folytán szabadkézből helyezi el. Az uj kibocsátású részvények árfolyama 500 azaz ötszáz korona, mely teljes egészében készpénzben befizetendő az elővételi jog gyakorlásával egyidejűleg a társaság pénztáránál. Az uj kibocsátású részvényekre egyelőre ideiglenes részvényelismervények (seripsek) adatnak ki, melyeknek végleges részvényekre való kicseréléséről az igazgatóság később fog gondoskodni Budapest, 1920. évi szeptember hó lő-én. 6197 Az igazgatóság. j* ■ ■ ■ ........................., ---------- ——■» —1 ■ ................. ■■ ... . ■ y ■ ,i .ura M eghívó a Devecseri Hengermalom Részvénytársaság budapesti bej. cégnek 192®. óvi szeptember hó 27-én délelőtt 11 órakor a társaság hivatalos helyiségében Budapesten, V. kerület, Bátbory-utca 5.* félemelet 6. szám alatt tartandó IV. rendes közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság évi jelentése, a felügyelőbizottság jelentése, az 1919/20. évi zárőszámadás és mérleg jóváhagyása és a felmentvény megadása. — 2. A nyereség megállapitása és felosztása iránti határozathozatal. — 3. A felügyelőbizottság egy évre leendő megválasztása. Budapest, 1920 szeptember hó 7. Az igazgatóság. Jegyzet. A közgyűlésen résztvenni akaró részvényesek az alapszabályok 9. §-a értelmében a még nem esedékes szelvényekkel ellátott részvényeket a közgyűlés előtt 8 nappal a társasági pénztárnál letenni tartoznak. A mérlegazámla közöltetett a »Budapesti Közlöny« folyó hó 14-én megjelent 210, számában. 6173 j Budapesti Egyesített Városi Vasutak (HÉV). HIRDETMÉNY. A Budapesti Egyesített Városi Vasutak helyiérdekű vonalain érvényes személy­es podgyászdijszabáshoz (H. rész) VIII. pótlék, a Budapesti Egyesitett Városi Vasutak kezelése alatt álló Haraszti—Ráczkevei Helyiérdekű Vasút helyi személy- és podgyászdijszabáshoz (II. rész) IV. pótlék és az ezen vasúton érvényes közös személy- és podgyászdijszabáshoz IV. pótlék érvénybeléptetése. 1920. évi október hó 1-ével a Budapesti Egyesitett Városi Vasutak helyiérdekű vonalain személy, podgyász, expresszáru és kutyák szállítására 1910. évi augusztus hó 15-étől érvényes díjszabáshoz (II. rész) a VHI. pótlék, a Budapesti Egyesitett Városi Vasutak kezelése alatt álló Haraszti—Ráczkevei Helyiérdekű Vasút vonalán személyek, podgyász, expresszáru és kutyák szállítására 1917. évi december bó 10-étől érvényes díjszabáshoz (II. rész) a IV. pótlék és a Budapesti Egyesitett Városi Vasutak (HÉV) Budapest-Vágóhid—Dunaharaszti és Haraszti— Ráczkevei Helyiérdekű Vasút állomásai között 1917. évi december hó 10-étől érvényes közög személydijszabáshoz a IV. pótlék lép érvénybe. E pótlékok által a jelenleg érvényben álló II. és III. osztályú menet- és havi bérletjegy­árak 100—100%-kal és a podgyászviteldijak mintegy 200%-kal felemeltetnek. A III. osztályú menetdijaknál azzal a megszorítással, hogy a Magyar kir. államvasutak hasonló távolságra érvényes személyvonatu III. osztályú menetdijainál nem magasabbak. A fenti pótlékok közül a VIII. pótlék azonkívül a személy díjszabás H. rész »Munkás hetibérletjegyek« cimü H. szakasz, valamint a »Menetdij kedvezmények« cimü VI. ßzakasz L b) és I. c) fejezet módosítását, illetve kiegészítését is tartalmazza. Tanuló bérletjegyek, valamint munkás hetibérletjegyek árai nem emeltetnek, azok tehát 1920. évi október hó 1-től kezdve a jelenlegi áron továbbra is kiadatnak. E pótlékok által a fenti díjszabásokhoz 1920. évi március hó 29-én kiadott VEI., illetve III—ELI. pótlékokban foglalt menetdijtáblázatok és podgyászszállitási díjtételek egyidejűleg érvényen kívül helyeztetnek. Az uj pótlékok megjelenésük után a Budapesti Egyesitett Városi Vasutak (HÉV) keres­kedelmi szakosztályában (Budapest, Kertész-utca 10. sz.) az azokon feltüntetett áron megszerezhetők. Budapest, 1920. évi szeptember hó 15-én. A Budapesti Egyesített Városi Vasutak Igazgatósága 6206 a Harasztit-Ráckevei Helyiérdekű. Vasút nevében Is.

Next

/
Thumbnails
Contents