Budapesti Közlöny, 1920. szeptember (54. évfolyam, 200-224. szám)

1920-09-16 / 212. szám

8 Felhívás. A »Szocializált Kéményseprő Üzemek lebonyo­lítás alatt« felszámolóbizottságának alulírott elnöke az 5193/1919. M. E. sz. rendelet 9. §-a és az 5284/1920. M. E. sz. rendelet értelmében felhívja mindazokat, akik a felszámoló tömeggel ízemben igényeket kivánnak támasztani, hogy ezeket a jelen felhívás közzététele napjától szá­mított 30 nap alatt a bizottság elnökének (Budapest, II., Eő-utca 34. I. emelet) írásban jelentsék be, mert különben a tömeg felosztása alkalmával csak azokat az igényeket fogja a bizottság figyelembe venni, amelyek fennállása és összege a felszámolóbizottság rendelkezésére álló könyvekből minden kétséget kizáró módon megállapítható. Felhívom továbbá mindazokat, akik a fel­számoló szervvel való összeköttetésből kifolyólag jogtalanul gazdagodtak,, avagy valamely a fel­számoló tömeghez tartozó pénzösszegnek vagy ingóságoknak (áruk, felszerelési tárgy, könyv stb.) birtokában vannak, hogy az igy szerzett vagyoni előnyt, illetve a birtokukban levő pénzösszeget vagy ingóságokat haladék nélkül szolgáltassák vissza. A felszámoló tömeget a hivatkozott 5193/1920. M. E. sz. rendelet 6. §-ánál fogva az eljárás be- fejeztéig fizetési halasztás (moratórium) illeti meg. A felszámoló tömeggel szemben támasztható igények érvéuyesitése a rendes birói útra nem tartozik, hanem fennállásuk tekintetében első- iokon az alulírott felszámolóbizottság dönt. Budapest, 1920. évi szeptember hó 10-én. Nemes Jenő, / pénzügyminiszteri osztálytanácsos, 6205 8—1 a folszámolóblzoítság elnöke. MEGHÍVÓ. A Tarpai Gazdasági Népbank Részvénytársaság 1320. óvl szeptember 26-án délután 3 órakor tartja meg saját hivatalos helyiségében X. évi rendes közgyűlését, melyre a t. részvényesek oly figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy szavazati jogát csak az a részvényes gyakorolhatja, akinek a birtokában levő részvény saját nevére szabályszerűen átíratott. Tárgyak: 1. Az igazgatóság és felügyelő- bizottság jelentése a lefolyt üzletévről, a zár­számadások előterjesztése s a tiszta nyereség mikénti felosztása iránti határozathozatal. — 2. Az igazgatóság és felügyelőbizottságnak a felmentvény megadása. — 3. Az alaptőke fel­emelése. — 4. Indítványok. Tarpa, 1920 szeptember havában. Az Igazgatóság. Megjegyzés. Az eredeti zárszámadások és lel­tárak az intézet hivatalos helyiségében 15 napi köz­szemlére a t. részvényesek rendelkezésére állanak s * hivatalos órák alatt megtekinthetők. Mérlegszámla 1919 december 31-én. VAGYON: Pénzkészlet 72.394K95 f. Váltó­tárca 176.692 K 94 f.Folyószámlaadósok 41.834K 48 f. Idegen pénzintézeteknél elhelyezett tőke 313.465 K 17 f. Értékpapírok 37.669 K 90 f. Leltár 998 K. Letétek 72.300 K. Összesen 715.355 K 44 f. — TEHER: Részvénytőke 150.000 K. Tartalékalap 4.525 K 21 f. Folyő- számlabetétek 38.606 K 19 f. Takarékbetétek 439.492 K 25 f. Osztalékok 1.462 K. Illetékek 70 K 40 f. Letéteményezők 72.300 K. Passzív átmeneti kamatok 1.888 K 53 f. Egyenleg mint nyereség 7^010 K 86 f. Összesen 715.355 K 44 f. Eredményszémla 1919 december 31-ón. VESZTESÉG: Jutalékok 3.250 K. Adók és illetékok 4.024 K 78 f. Jelenléti dijak 754 K. Visszkamatok 509 K 65 f Tiszti fizetések S.611 K 34 f. Költségek 2.939 K 56 f. Ház­bér 400 K. Nyereség 7.010 K 86 f. Összesen 28.500 K 19 f. — NYERESÉG: Váltó és egyéb kamatok 25.565 K 31 f. Dijak 2.781 K 93 f- Értékpapírkamat 88 K. Ingatlanjövedelem 50 K. Áthozott nyereség 14 K 95 f. Összesen 28.500 K 19 f. 6209 Rácz József Kovács Gábor Bode Béniám vasérigaigató. főkönyvelő. . pónztárnok. A „PRÜ0EXTIA“ Nemzetközi Élet- és Tökebiztositó Slészvényíársaság 1920. évi szeptember hó 30-án délelőtt 11 órakor tartja IV. évi rendes közgyűlését a társaság hivatalos helyiségeiben (Budapest, VI. kér., Anker-palota), amelyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívjak. Napirend: 1. Igazgatósági jelentés a lefolyt 1918—1919. üzletévekről. 2. A mérleg-, valamint a nyereség- és veszteségszámla előterjesztése, a felügyelőbizott­ság jelentése. 3. A felmentvény megadása. 4. A felügyelőbizottság megválasztása. 5. Az igazgatóság indítványai. Megjegyzés. Azon részvényesek, kik a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottak által résztvenni óhajtanak, az alapszabályok 16. §-a értelmében ideiglenes részvényeiket, a le nem járt szelvényekkel együtt, legalább három nappal a közgyűlés előtt a »Prudentia« Nemzetközi Élet- és Tökebiztositó Részvénytársaság pénztáránál, vagy az »Anker« Élőt- és Járadékbiztosító Társaság wieni pénztáránál letétbe helyezni tartoznak. Budapest, 1920 szeptember 14-én. A „PRUDENTIA“ Nemzetközi Élet- és Tökebiztositó Részvénytársaság igazgatósága. 6198 (Utánnyomás nőm dijaztatik.) Budapesti Egyesített Városi Vasutak (HÉV). A Budapesti Egyesített Városi Vasutak helyiérdekű vasút vonalain 1911. évi november hó 15-étől érvényes helyi árudijszabáshoz (II. rész) a VII. pótlék, a Budapesti Egye­sített Városi Vasutak kezelése alatt álló Haraszti—Ráczkevei Helyiérdekű Vasút vonalán 1917. évi február hó 1-től érvényes helyi árudijszabáshoz (II. rész) a III. pótlék és az ezen vasúton 1917. évi február hó 1-től érvényes közös árudijszabáshoz (II. rész) III. pótlék érvénybeléptetése. 1920/ évi október hó 1-ével a Budapesti Egyesitett Városi Vasutak helyiérdekű vasút vonalain 1911. évi november hó 15-étől érvényes helyi árudijszabáshoz (II. rész) a VII. pótlék a kezelésünk alatt álló Haraszti—Ráczkevei Helyiérdekű Vasúton 1917. évi február hó 1-től érvényes helyi árudijszabáshoz (II. rész) III. pótlék, a Budapesti Egyesitett Városi Vasutak Budapest-Vágóhíd—Dunaharaszti és Haraszti—Ráczkevei Helyiérdekű Vasút állomásai között 1917. évi február hó 1-től érvényes közös árudijszabáshoz (II. rész) a IV. pótlék lép érvénybe. E pótlékok által a jelenleg érvényben álló szállítási díjtételek a kiiometrikus rendszer fentartása mellett a Magyar kir. államvasutak 1920 augusztus hó 11-étől felemelt helyi árudij- szabása megfelelő díjtételeinek magasságára arányosan felemeltetnek. A fenti pótlékok közül a VII. pótlék, azonkívül a helyi árudijszabás II. rész IV., IX. és X. fejezet módosítását, illetve kiegészítését is tartalmazza. E pótlékok által a Budapesti Egyesitett Városi Vasutak helyiérdekű vonalain érvényes helyi árudijszabáshoz 1919. évi julius hó 1-től kiadott VI. pótlék, a Haraszti—Ráczkevei Helyi­érdekű Vasút helyi árudijszabásához 1918. november hó 16-án kiadott II. pótlék és az ezen vasúton érvényes közös árudijszabáshoz 1918 november hó 16-án kiadott H. pótlék dijszámitási táblázat és állbmási díjszabások cimü fejezetében foglalt szállítási díjtételek egyidejűleg hatályon kívül helyeztetnek. A uj pótlékok megjelenésük után a Budapesti Egyesitett Városi Vasutak (Hév) keres­kedelmi szakosztályában (Budapest, Kertész-utca 10. szám) az azokon feltüntetett áron meg­szerezhetők. Budapest, 1920 szeptember hó 15-én. A Budapesti Egyesitett Városi Vasutak igazgatósága «207 • a Haraszti—Ráczkevei Helyiérdekű Vasút nevében is. Budapesti Közlöny WIaganhirdetései 1920. szeptember 16. MEGHÍVÓ aM áros i Tu táj kereskedelmi Részvénytársaságnak 1920. óvl szeptember hó 30-án délelőtt 11 órakor a társaság irodahelyiségében (Buda­pest, V-, Dorottya-utca 6. szám) tartandó rendes évi közgyűlésére. Napirend: 1. Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyvhitelesitők kiküldetése. 2. Az igazgatóság jelentése az elmúlt üzleti évről. 3. A mérleg és nyereség-veszteségszámla bemutatása és a felügyelőbizottság jelentése g ezekre nézve a közgyűlés határozathozatala. 4. A felmentvény feletti határozathozatal. 5. Az igazgatóság megválasztása. 6. A felügyelőbizottság megválasztása. Figyelmeztetnek a tisztelt részvényesek, hogy az alapszabályok értelmében a közgyűlésen csak a* bir szavazati joggal, aki részvényeit a közgyűlést megelőzőleg legalább nyolc nappal előbb a le nem járt szelvényekkel együtt a Magyar Leszámítoló ős Pónzváltóbanknál letétbe helyezi. Tiz darab részvény egy szavazatra jogosit. Az igazgatóság. A Marosi Tutajkereskedelmi Részvénytársaság 1919/1920. üzletévröl szóló mérlege. Mérlegtételek. VAGYON: Pénztár 347310 K. Erdőállomány 1,049.215'S0 K. Befektetések 539.89F25 K. Adósok 69.636'26 K. Összesen 1,662.216'41 K. TEHER: Részvénytőke 600.000'— K. Tartalékalap 5000'— K. Értékcsökkenési tartalék- alap 342.45489 K. Adótartalék (hadinyereségadóra) 45.000'— K. Hitelezők 618.43618 K. Nyereségátbozat 5091 87 K. Ez évi nyereség 46.233‘47 K Összesen 1,662.216'41 K. Nyereség-veszteségtételek. VESZTESÉG: Kamatok 592309 K. Tiszti fizetések és lakbérek,43.091'59 K. Költségek 49.439'35 K. Áttét értékcsökkenési tartalékalapra 20.000'— K. Áttét adótartalékalapra 15.000'— K. Nyere.ségáthozatal 5091 87 K. Ez évi nyereség 46.233 47 K. Összesen 184.779'37 X NYERESÉG: Nyereségáthozatal 509B87 K. Ez évi nyersjövedelem' 179.687'50 K Összesen 184.779 37 K. Budapest, 1920. évi junius 30-án Az igazgatóság. Megvizsgálta és helyesnek találta. esői A felíigyelőblzottság. Budapest, 1920. Nyomatott az »Athenaeum« r.-t. könyvnyomdájában (VII., Kákóczi-ut 54. sz.)

Next

/
Thumbnails
Contents