Budapesti Nap, 2003. február (2. évfolyam, 27-39. szám)

2003-02-01 / 27. szám

Ez a tél, úgy tűnik, már csak a kátyúk jegyében telik. La­punk eddig is igen sokat fog­lalkozott a témával, de talán még mindig nem eleget. A számok önmagukban is „im­ponálóak”. Az év első hónap­jában 8000 kátyú keletkezett a főváros útjain, és a biztosí­tók naponta átlagosan majd 2000 ügyféllel foglalkoznak. Vélhetőleg ez késztette a Ma­gyar Autóklub vezetését arra, hogy levélben forduljon a fő­polgármesterhez, közbenjárá­sát kérve az ügyben. Ugyanis a polgármesteri hivatalok ká-- tyúügyben mossák kezeiket. Amennyiben az illetékes ön- kormányzat nem ismeri el, hogy az ő felügyelete alatt ál­ló utak méretes lyukai okoz­ták a gépkocsi sérülését, az autósok peres útra is terelhe­tik az ügyet, ám ezzel a lehe­tőséggel nem sokan élnek, mivel az alacsony eljárási ér­tékű perek hosszadalmasak és költségesek. Jelenleg sem­milyen közvetlen szabályo­zás nem kötelezi az önkor­mányzatokat arra, hogy az észlelés után mihamarabb helyrehozzák az utakon talál­ható sérüléseket. (Részletek a 6. oldalon) Kátyúba futott a kártérítés Veszélyes gázpalackok Budapesten nem lesz tömeges iskolabezárás A szakértők szerint számta­lan budapesti lakásban tárol­hatnak szabálytalanul gázpa­lackokat, amelyek bármikor felrobbanhatnak. A főváros­ban tavaly 25 esetben riasz­tották gázrobbanáshoz a tűz­oltókat. Ezek között volt olyan tűzeset is, amely halá­los áldozatokat követelt. Az, hogy nem történt több hasonló tragédia, gyakorlati­lag csak a szerencsének kö­szönhető. Mivel a tűzoltók­nak sem kapacitásuk, sem pe­dig hatáskörük nincs arra, hogy a lakásokat egyenként és tüzetesen átvizsgálják, nem lehet tudni, hogy valójá­ban hány fővárosi lakásban tartanak robbanásveszélyes szerkezeteket. Ez azért külö­nösen veszélyes, mert a pane­lekben a lakásokat csak egy vékony fal választja el egy­mástól, és robbanás esetén akár több emelet is romba dőlhet. A fővárosban 2002- ben többnyire a PB-gázpalac- kok okoztak robbanást, de a gázszerelvények rossz állapo­ta miatt is történt hasonló eset. A tűzoltók többször ta­láltak olyan gázpalackokat is, amelyeket szándékosan, fel­tehetően öngyilkossági szán­dékkal rongáltak meg. (Részletek az 5. oldalon) A gyermekek száma Buda­pesten csaknem minden kerületben csökken, az agglomerációban azonban van olyan település is, pél­dául Érd, ahol a beköltö­zők nagy száma miatt in­kább intézménybővítésre lesz szükség. A XI. kerületben iskola-össze­vonások várhatók, Óbudán vi­szont a létszámcsökkenés el­lenére sem zárja be kapuit egyetlen iskola sem. A II. ke­rületben nincs hiány gyere­kekből: az utánpótlás az agg­lomerációból érkezik; Szent­endrén viszont helyi rendelet­ben tiltották meg a körzeten kívüli gyermekek felvételét. Az I. kerületben az átlagos osztálylétszám 20; hogy kriti­kus lesz-e idén a beiratkozók száma, arról csak áprilisban tudnak nyilatkozni. Csepelen évente 150-200 gyerekkel ke­vesebb jár iskolába, van olyan osztály, amely 13 tanulóval kezdi meg az évet. így szep­temberben valószínűleg be­zárja kapuit a Görgey Artúr Általános Iskola. A XXIII. ke­rületben és Halásztelken nem terveznek iskolabezárást. A XV. kerületben már évekkel ezelőtt kialakítottak egy olyan konstrukciót, amely néhány évig ellenáll a megszüntetés kényszerének, bár az ottani intézményekben is egyre ke­vesebb tanulóval számolhat­nak. A XIII. kerületben ápri­lisban döntenek az iskolákról, de a helyzet nagyjából ugyan­az, mint Csepelen: évente 200 tanulóval kevesebb iratkozik be. Nem változtatnak az isko­lák számán a belvárosi kerü­letekben, Ferencvárosban és Józsefvárosban, s nincs ve­szély a XIV., XVI., XVIII. kerü­letekben, illetőleg az utóbbi­val határos agglomerációban. A XVIII. kerület már ijem fo­gadja a környező települések iskolásait, a közeljövőben meginduló lakásépítések re­ményt adnak újabb nebulók érkezésére. (Részletek a 17-24. oldalon) Autóvásárlási tippek Helyi hírek Cselekedni önmagunktól Szomolányi Attila, a Nagykovácsi Polgári Egy­let egyik alapítója a nyolcvanas évek végén te­lepedett le végleg Nagykovácsiban, és azóta dolgozik a közösségért 18. oldal Don Bosco rendje a fiatalokért A szalézi rend tagjai világi életük részeként mint nevelők, pedagógusok dolgoznak 19. oldal Gyurkovics Tibor volt a vendég Ha lenne a Sashalmi Könyvtárnak csillára, azon is lógtak volna, amikor az írót várták ven­dégségbe 20. oldal Naptár Felmondják a szerződést A Thököly úti tetőtér-beépítés visszásságairól írt cikkünk kapcsán szerkesztőségünket meg­kereste az önkormányzat: a lakókat megté­vesztő építési vállalkozóval kötött szerződés felmondása is szóba kerülhet. 3. oldal EU-kampány indul a fővárosban A városvezetés néhány napon belül kampányt indít, hogy minél többen támogassák az ápri­lis 23-án tartandó népszavazáson az EU-csat- lakozást 6. oldal A kormányfői aláírás megosztotta A MAGYAROKAT Az Egyesült Államok iraki politikája melletti ál­lásfoglalást már Szlovákia, Szlovénia és Lettor­szág is támogatja. Budapesten a koalíció az ed­digi irányvonal folytatásáról, az ellenzék az egyeztetés hiányáról beszél 10. oldal Időjárás mai NAP SZOMBAT Legmagasabb napi hőm.: -2 °C Legalacsonyabb napi hőm.: -11 °C Napkelte: 7 őrá 10 perc Napnyugta: 16 óra 44 perc HOLNAP VASÁRNAP Legmagasabb napi hőm.: -4 C Legalacsonyabb napi "őm.: -11 C Napkelte: 7 őrá 08 perc Napnyugta: 16 óra 45 perc Ha értünk az autókhoz, akkor érdemes körülnézni a hasz­nált autókat árusító kereske­désekben. így jelentős össze­get megspórolhatunk, az egy­éves autót 20-30%-kal olcsób­ban is megvásárolhatjuk, mint az újat. Legyünk azonban óva­tosak, főleg, ha a piacra vető­dünk: vigyük magunkkal megbízható autószerelő isme­rősünket, s ellenőrizzük a törzskönyvet és az iratokat! A legjobb, ha készpénzért tud­juk az autót megvenni. Ám ha ez nem megy, akkor használt és új autóra is vehetünk fel hi­telt vagy köthetünk lízingszer­ződést. Ha van használt gép­kocsink, akkor célszerűbb közvetlenül eladni, mint be­számíttatni, mert az árkülönb­ség 20-30% is lehet. (Részletek a 2. oldalon) A Pest megyei jobboldal nem szereti a fővárost A Pest Megyei Önkormány­zat fideszes frakciója tovább­ra sem támogatja a Közép­magyarországi Régió meg­alakulását - jelentették be a képviselőcsoport tegnapi tá­jékoztatóján. Az ügy nem előzmények nélküli, hiszen------ÉftL ------------­az előző közgyűlés fideszes elnöke már korábban jelezte: az uniós pénzekhez való hozzájutás miatt Pest me­gyének szerintük önálló ré­giót kellene alkotnia. A Fi­desz kiáll amellett, hogy az ezeréves megyerendszer ­némi módosítással - megma­radjon. Szabó Imre, a köz­gyűlés szocialista elnöke úgy véli, a szétválás kalandorpo­litika, felelőtlenség, veszé­lyezteti az európai uniós csatlakozásunkat. (Részletek a 4. oldalon) Előfizetéses telefonszám: 328-3222 E-mail: elofizetes@bnap.hu Hirdetésfelvétel: 328-3232 Mindéül szelvény nyer! m I, A Szerencsejáték Rt. és a Magyar Könyvklub közös akciója minden nyeretlen m™r szerencsejáték Rt. on-ime játékra a Könyvklub könyvesboltjaiban! információs telefon: (27) 578 210 könyvklub tffeu C'^O-lö U -3X C I/W) I(S&ihov www.bnap.hu “jn T Budapesti JMap AZ ELSŐ NAPJÁÉ' BUDAm%EKNEK _______________________ QV . ----------------------------------­■ (C :i I l Alapítva: 2002 j 2003. február I, szombat, II. évfolyam 27. szám I * AZ ÉLET FARAGOTT EDZŐT HUZATOS MARÁDÍ^&IMÍtÉS METRÓ MEGTALÁLTA AZ ÉLETET A MARSON? ^ GELLEI IMRÉBŐL Bemutatjuk Horváth András csillagász-űrkutatót, aki L M Interjú labdarúgó-válogatottunk A felújításra pályázó cégek nem tudják, tesznek-e úgy véli: életet talált a Marson szövetségi kapitányával 12. oldal valamit a huzat ellen 7. oldal 30. oldal 9 I?! öli ill ÖlH7 ^

Next

/
Thumbnails
Contents