Budapesti Nap, 2003. február (2. évfolyam, 40-50. szám)

2003-02-17 / 40. szám

Átvonulást kér az USA Nincs könnyű helyzetben a magyar kormány. Szombaton tapasztalhatta: nemcsak a közvélemény-kutatási adatok jelzik egyértelműen az ország lakóinak „békepártiságát”, de a felvonuló tüntetők az utcá­kon is kifejezésre juttatták akaratukat: semmiféle segít­séget ne nyújtson a magyar kormány az Egyesült Álla­moknak a háborús előkészü­letekhez. Eközben nyilvánosságra került az amerikaiak újabb üzenete, amelyben azt kérik tőlünk: engedélyezzük, hogy fegyveres erőik személy- és teherszállításra igénybe ve­hessék a magyar közutakat és vasútvonalakat. Mivel nem egyszerű átvo­nulásról van szó normális időszakban, amikor a kor­mány dönt, hanem Magyaror­szág területéről indított kato­nai akcióban való részvételre irányul a kérés, teljesítéséhez minősített parlamenti döntés szükséges. Azaz az ellenzék beleegyezése nélkül nincs en­gedély... (Részletek a 10. oldalon) A büdzséről vitatkoznak Elfogadhatatlannak tartják a budapesti szocialisták a pén­teken kipostázott költségve­tési tervezetet, amely 334 milliárd forintos kiadással és 34 milliárd forintos hitelfel­vétellel számol. Vajda Pál fő­polgármester-helyettes a Bu­dapesti Nap kérdésére el­mondta: szomorú, hogy a ja­vaslat egyáltalán nem ad mű­ködési támogatást a BKV- nak, holott legalább 11 milli­árd forint kell a közlekedési társaságnak. Elfogadhatatlan az is, hogy a tavalyi 32 milliárd forintról 15 milliárdra csökkenti a vá­rosüzemeltetési ágazatra költhető pénzt. Vajda szerint ez a pénz semmire nem len­ne elegendő, hiszen például a hókotrás januárban egymil- liárd forintot emésztett fel. Bőhm András, az SZDSZ frakcióvezetője érdemben nem akart nyilatkozni a ja­vaslatról, és nem tartja he­lyesnek azt sem, hogy ezt Vajda Pál megtette. A köz­gyűlés március elején két na­pig vitázna a büdzséről. Hoz­zátette: Vajda akár el se men­jen a koalíciós egyeztetésre, ha a sajtón keresztül tárgyal­ná a tervezetet. (Részletek a 4. oldalon) Béketüntetések voltak Budapesten Fotó: Móricz Simon Rég volt igazi jó kis demonst­ráció. Olyan, mint a Duna Kör szervezte Duna-parti sé­ta, vagy a hőskor gigantikus Erdély-tüntetése. Február 15- én, szombaton azonban újra megtelt Budapest néhány te­re, s - eltekintve egy-két nem igazán eurokonform inci­denstől - bebizonyosodott, hogy a főváros lakói nem csak a politika percémberei mellett vagy ellen szólíthatók az utcára. Bebizonyosodott, hogy ellentétben a már-már az óvodákban is tapasztalha­tó hadipropagandával és az igazságos háború melletti politikai érvekkel, sem Ali, a sarki döneres, sem pedig Ko­vács úr, a Volkswagenjét mo­só marketingmunkás nem kér Amerika háborújából. Voltak egypáran, akik úgy gondolták, nem indulnak el olcsó konzervet és végtele­nül tartós és gazdaságos tésztát vásárolni, helyette in­kább nemet mondanak arra a háborúra, amelyből „fele­lős” politikusaink, pró és kontra, gazdasági, illetve po­litikai tőkét próbálnak ková­csolni. Voltak, szerencsére csak kevesen, akik a balhé miatt jöttek. S voltak olya­nok is, akik, élve a véle- ménnyilvánítás alkotmányos jogával, egy kordonnal - nemzetbiztonsági okok mi­att - kettéválasztott tér két oldalán egymással versenyt pfújolva „tettek a gyűlölet el­len”. Február 15-e, hasonló­an a világ más nagyvárosai­hoz, a béketüntetések napja volt Budapesten is. (Részletek a 7. és a 10. oldalon, képriportunk a 29. oldalon) Egyeztetés lesz a metróról A négyes metró megépíté­sének költségei közül Bu­dapest fizetné az előkészí­tést, a tervezést és a meg­állók környezetének fel­színi rendezését - mondta Demszky Gábor. A főpolgármester a hét végén reagált a miniszterelnök keddi beszédére. Medgyessy Péter az Európa-tervet ismertetve azt mondta: az év második fe­lében megindulnak a négyes metró építési munkálatai. A Városháza korábban el­küldte a kormánynak a metró­építés finanszírozására vonat­kozó elképzelését: eszerint Bu­dapest az építési költségek mintegy harminc százalékát vállalja. Demszky Gábor úgy értelmezi Medgyessy szavait, hogy a számla többi részét a kormány állja.- Bár Budapest rosszabb helyzetben van, mint egy éve, a miniszterelnök beszéde, amely­ben meghirdette az Európa-ter­vet, reményt ad arra, hogy a kö­vetkező évtől kezdve látványo­san javulhat a főváros helyzete - mondta Demszky Gábor.- Hogy hogyan oszlahak meg a költségek, arról a főpol­gármesternek és a miniszterel­nöknek még egyeztetnie kell - reagált Demszky szavaira a kormányszóvivő. Gál J. Zoltán lapunknak elmondta: rövide­sen alkalma adódik Demszky Gábornak arra, hogy a finan­szírozás részleteit megbeszélje Medgyessy Péterrel. (Részletek a 4. oldalon) Óvodákat és iskolákat zárnak be Kelenföldön A XI. kerületi önkormányzat előreláthatóan február 20-i testületi ülésén tárgyalja meg azt a javaslatot, mely szerint iskolákat és óvodákat szüntetnének meg, illetve vonnának össze a kerület­ben. Előreláthatóan a Mér­nök Utcai Általános Iskola tanulói szeptembertől a Keveháza utcában működő általános iskolában folytat­ják tanulmányaikat. A Kani­zsai utcai óvoda épületébe a XI. kerületi Logopédiai Inté­zet költözik - tudtuk meg a XI. kerületi önkormányzat sajtóosztályától. Molnár Gyula XI. kerületi polgármester már beiktatása­kor jelezte, hogy a kerületben iskola-összevonások várha­tók. A hivatal az intézkedést a csökkenő gyerekszámmal magyarázza. Terveik szerint így jelentő­sen több pénzt tudnak majd fordítani a megmaradó isko­lákra és óvodákra. A kerület vezetői úgy vélik, a pedagó­gusok nem maradnak munka nélkül. Az önkormányzat ebben az évben a tavalyinál 400 mil­lió forinttal többet, 1,7 milli- árdot szán az iskolák fenntar­tására, az állami normatíva összege is növekedett, 600 millió forinttal. (Részletek a 17. oldalon) Helyi hírek Habsburg Ottó az Európai Unió ÉS HAZÁNK KAPCSOLATÁRÓL Több százan gyűltek össze szombat délután a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimná­zium aulájában, ahol Habsburg Ottó, a Nem­zetközi Páneurópai Unió elnöke beszélt az Eu­rópai Unió és hazánk kapcsolatáról, és az ápri­lis 12-i népszavazás jelentőségéről 23. oldal A ZENEKAR-ALAPÍTÓ Holnap este hét órakor a Fáklya Klubban mu­tatkozik be első hangversenyével a Terézvárosi Ifjúsági Zenekar, melynek alapítója és karmes­tere Madaras Gergely, a Bartók Béla Zeneművé­szeti Szakközépiskola hallgatója 24. oldal Naptár Behavazott P+R parkolók Budapesten kevés, összesen körülbelül 4000 férőhely van a 30 P+R parkolóban, télen eze­ken a helyeken ráadásul még a hóbuckák is nehezítik a parkolást 5. oldal Lassú olvadás esetén nem fenyeget ÁRHULLÁM Kilencbalatonnyi, hóban kötött víztömeg vár­ja az enyhülést a Duna vízgyűjtő területének Budapest feletti szakaszán 6. oldal AZ MDF ŐRZI ÖNÁLLÓSÁGÁT Elsöprő többséggel ismét Dávid Ibolyát válasz­totta meg az MDF elnökévé a párt XVIII. orszá­gos gyűlése szombaton Budapesten 10. oldal Szétszórt gatyák és többórás SZÉPÍTKEZÉS A nőket a figyelmetlenség és a rendetlenség, míg a férfiakat az órákon át tartó szépítkezés, és a „nincs egy rongyom, amit felvegyek” sopánkodás bosszantja a legjobban 25. oldal Időjárás MAI NAP HÉTFŐ Legmagasabb napi hőm.: -1 °C Legalacsonyabb napi hőm.: -11 °C Napkelte: 6 óra 46 perc Napnyugta: 17 óra 09 perc HOLNAP KEDD Legmagasabb napi hőm.: 0 °C Legalacsonyabb napi hőm.: -11 C Napkelte: 6 óra 44 perc Napnyugta: 17 óra 10 perc Előfizetéses telefonszám: 328-3222 E mail: elofizetes@bnap.hu Hirdetésfelvétel: 328-3230 9 B 1+ ( Ilii! I 1 4' 4 j Ö.1S82 _ Budapesti Nap .... AZ ELSŐ NAPJLAR^BUOAPESTIEKNEK § Alapítva: 2002 2003. február 17., hétfő, II. évfolyam 40. szám Ahol a friss forint még Idén 255 milliárd forinton Gazdag üzletemberek szegény ROPOGÓS ÉS MELEG OSZTOZIK BUDAPEST SPORTJA Zakatolva ömlik a pénz Zajlik a forrásmegosztási vitának nevezett Török András ny°lcadik fallabdabajnoki cime k a verőgépekből 15. oldal alkufolyamat 2. oldal 32. oldal • I Minden szelvény nyer! m A Szerencsejáték Rt. és a Magyar Könyvklub közös akciója minden nyeretlen magyar. BEMNcauÁriK «T. on-line játékra a Könyvklub könyvesboltjaiban! könyvklub

Next

/
Thumbnails
Contents