Budapesti Nap, 2003. március (2. évfolyam, 51-62. szám)

2003-03-01 / 51. szám

Catherine Deneuve: Nem szeretem a férfias nőket Fotó: Kecskeméti David A budapesti Operabál dísz­vendége a francia filmcsillag, Catherine Deneuve lesz, a bá- lozók ma este csodálhatják meg közelebbről. Mi annyit tudtunk meg a színésznőtől, hogy jó kapcsolatban van gyerekeivel és az unokáival, saját bevallása szerint szépsé­gét az édesanyjától örökölte - és a ma esti bálon Gaultier-ru­hát fog viselni. És ha választ­hatna kollégái közül, akkor Jude Law-t vinné el bálba, mert biztosan jól táncolnának együtt. Catherine Deneuve vissza­utasítja, hogy legendaként emlegessék, és nem tartja he­lyesnek, hogy a mai mozi nő­alakjai kemények, már-már férfiasak: ő az érzékenységet, a nőisséget tartja fontosnak. Válaszaiból kiderült, hogy globalizációellenes, hangsú­lyozta a különböző kultúrák, hagyományok tiszteletben tartását. Olvasmányairól el­árulta, hogy a napokban vette kézbe a forgatókönyvet, amely Kertész Imre Sorstalan- ság című regényéből készült. (Részletek a 12. oldalon) Katonás pazarlás Hogyan verjünk el köny- nyen, gyorsan néhány milliárdot felesleges beru­házásokra? Az egymást sűrűn követő radarvásár­lások frappáns választ ad­nak erre az első pillanat­ban nem túl könnyűnek tűnő kérdésre. Csúcstechnológiát képviselő lokátorok érkeznek Magyaror­szágra 2004 elejétől, megvásár­lásukhoz 23 milliárd forinttal járult hozzá Magyarország. Az új haditechnika, amely a NATO légvédelmi rendszerének szer­ves részét képezi majd, a nem­régiben korszerűsített szovjet gyártmányú radarokat hivatott helyettesíteni. Az 1999-ben meghirdetett radartenderen győztes konzorcium tagjai kö­zött található a svéd Gripen va­dászrepülőgép gyártásában ér­dekelt angol BAE System is. Az új komplexumok nagyobb tel­jesítményűek elődjeiknél, és így részei lehetnek az egyelőre még csak elképzelés szintjén létező európai rakétavédelmi ernyőnek. A három radar szá­mára a megfelelő telepítési kör­nyezet megtalálása azonban számos problémát vont maga után, és rendszeresítésük meg­kérdőjelezi a NATO-segítséggel megvalósult korábbi lokátor­korszerűsítés értelmét. Arra a kérdésre, hogy a 17 szovjet lokátor utólag felesle­gesnek bizonyuló felújítása mennyibe került, illetve ebből mennyit állt a honvédelmi tárca, a program vezetője nem kívánt pontos választ ad­ni, de milliárdos nagyságren­det említett. A légvédelmi eszközöket a mecseki Zengővárra, a bükki Bánkútra és Békéscsabára ter­vezi elhelyezni a honvédség. (Részletek a 10. oldalon) Nem tudni, ki osztja Medgyessy milliárdjait Még nem ismeretes, hogy a Belügyminisztériumban, a Miniszterelnöki Hivatal­ban, vagy esetleg máshol kezelik-e az az ötmilliárd forintos pénzalapot, ame­lyet Medgyessy Péter a ha­zai önkormányzatok veze­tőivel való találkozásán ígért a településeknek. Az érintetek ebből az ösz- szegből egészíthetnék ki ön­részüket, mely elengedhetet­len ahhoz, hogy az európai uniós pályázatokon egyálta­lán elindulhasanak. A fővárost és Pest megyét magában foglaló Közép-ma­gyarországi Régió ügynöksé­génél egy tucat szakember se­gíti az önkormányzatokat pá­lyázataik megírásában. A hárommilliós lakosú régió igényeinek ellátására azonban ennyi ember kevés - legalábbis a kht. vezetője szerint. Tíz-ti­zenöt olyan piaci cég is műkö­dik ma a fővárosban, amely a települési önkormányzatok uniós pályázatait készíti elő. Némely közülük nem ked­veli a sikerdíjas megoldáso­kat. Az önkormányzatokkal igyekeznek olyan megállapo­dást kötni, amely szerint nem fizetnek a cégeknek előre, de az elnyert támogatásokból megbízásokat kapnak. Bagyin József, Aszód pol­gármestere lapunknak el­mondta: örül a kormányfő be­jelentésének. Úgy véli, az alap akkor érné el a célját, ha azokhoz az önkormányzatok­hoz jutna el, amelyek pályá­zataikat önerő hiányában nem tudják beadni az uniós alapokhoz. Valószínű azonban, hogy főleg azokat az önkormány­zatokat támogatják majd, amelyek kész pályázatokkal rendelkeznek. (Részletek a 6. oldalon) Az ellenzék nem száll le Atkáriról Olcsóbb internet: nem csak a Matávnál A fővárosi Fidesz-MKDSZ- frakció a közgyűlés hétfői ülé­sén kezdeményezi annak az eseti vizsgálóbizottságnak a felállítását, amelynek feladata lenne kivizsgálni: miként veszthetett 276 millió forintot a főváros egy devizaügyleten tavaly decemberben. A grémi­umnak azt kellene vizsgálnia: egyszeri rossz döntés szüle­tett, esetleg felmerül-e a ha­nyag kezelés gyanúja. Atkári János szerint a valuta átváltása azért volt szükséges, mert napi számlákat kellett ki­fizetni. A főpolgármester-he­lyettes közölte: csak évek múl­va, a hiteltörlesztéshez szük­séges devizaátváltáskor derül majd ki, hogy valóban érte-e veszteség a fővárosi önkor­mányzatot. Szerinte a fidesze- sek tudatlanságukból kíván­nak politikai tőkét kovácsolni. (Részletek a 4. oldalon) Hosszas, jobbára a média nyil­vánossága előtt zajló szakmai vita eredményeként tegnap megtört a jég: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a Matávtól független alternatív szolgáltatókkal is megállapo­dott az árak 25%-os csökkenté­séről. A kedvezményes, az in­ternetezés és a telefon díját egy­aránt magába foglaló lakossági előfizetési csomagokat e hó de­rekától már meg is rendelhet­jük; a szolgáltatók legkésőbb jövő hétre ígérték részletes ajánlataik kidolgozását. Az ár­csökkenés részben állami tá­mogatásból, részben pedig a szolgáltatók hozzájárulásából jön össze; ez kiegészül azzal, hogy a díjak beszedésével járó költségeket és kockázatokat az összeköttetést biztosító Matáv magára vállalja. Szatmári Géza, a GTS Da- tanet vezérigazgatója kérdé­sünkre ugyanakkor kijelen­tette: bár az EU-átlag kétsze­resét elérő díjak jelenlegi mérséklése után szélesebb körű és intenzívebb internet- használatra lehet számítani Magyarországon, az igazi át­törést csak a PC-árak csökke­nése hozhatja meg. (Részletek a 9. oldalon) Helyi hírek Hatszögletű, ferde hasáb ­REFORMÁTUS TEMPLOM A kelenföldi Ildikó téren lévő építmény első pillanatra egy földbe fúródott űrhajónak tű­nik. A „titok” akkor lepleződött le, amikor az épület csúcsára felkerült a csillag, s elkészült az új református templom 17. oldal Lassan pusztulnak a fenyők Él Pasaréten egy ember, aki azon dolgozott har­minc évig, hogy az örökzöldek örökké zöldellje­nek. Az évtizedek munkája rokkanttá tette, ma már egy ásónyi földet sem tud megmozgatni. Kertjében jelenleg nyolcszáz gyönyörű fenyő­csemete várja lassú pusztulását 18. oldal A Főnix újjáéled a Gyenes utcában Márciustól új műsorokkal jelentkezik az óbudai televízióként aposztrofált Főnix csatorna. Az igé­nyes közönségnek szánt műsorokat a nap 24 órájában sugárzó infocsatoma fogja keretbe, s te- letextszolgáltatásuk is megújul 19. oldal Naptár Közgyűlés elé vinnék a pengefalat A Fidesz-MKDSZ-frakció a testület hétfői, rendkívüli ülésén vetetné napirendre a város- tervezési és városképvédelmi bizottság határo­zatának felülvizsgálatát 4. oldal Az APEH KIJAVÍTJA A HIBÁT Visszafizetik a hibás útmutató miatt befizetett többletadót 9. oldal Hat HALOTT Csak a nagymama maradt életben a család­ból egy XVII. kerületi szén-monoxid-mérge- zésnél 25. oldal **1 ||*riK»itWWfWn|ir Időjárás mai nap SZOMBAT Legmagasabb napi hőm.: 7 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 0 “c Napkelte: 6 öra 24 perc Napnyugta: 17 őrá 27 perc HOLNAP VASÁRNAP Legmagasabb napi hőm.: 7 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 1 C Napkelte: 6 óra 23 perc Napnyugta: 17 öra 29 perc Előfizetéses telefonszám: 328-3222 E mail: elofizetes@bnap.hu Hirdetésfelvétel: 328-3230 s IIIIJl IIISÍ! flllllí — Budapesti Nap — AZ ELSŐ NAPII^^MMS^ÖpNEK \ lÁlapítva: 2002 \ 2003. március 1., szombat, II. évfolyam 51. szám ■Lg?« . V ■■ . ' J * * UGG0 JATSZMA Csak egészséGvBudapest szlengnagyhatalom ' Megnyílt Szendrő Szabolcs MEG SZADDAM I^ÉLKULf BEKE n L m fotókiállítása a Mountex-házban Helyszíni riportunk az iraki Irbil városából 20 ePzes en világbajnokok vagyunk ­- 32. oldal 7. oldal mondta Grétsy László nyilatkozatában 16. oldal Csupor-ÜoWodl ^ Autóval rendelkező < ^ V ik dk A & A „k óvadékát éves/kétéves J 1 g I i: i g átvállaljuk. “"lisi O OUU UUU W r* Tel, 328-3222

Next

/
Thumbnails
Contents