Budapesti Nap, 2003. március (2. évfolyam, 63-75. szám)

2003-03-17 / 63. szám

Barokk zenekari koncertcsemege Igazi kuriózum várja holnap nyeit. Repertoárjuk gerincét a este az Olasz Intézetbe látó- XVI-XVIII. századi barokk ze- gató közönséget. A Tavaszi neszerzők művei jelentik. Az Fesztivál idei díszvendége, az __alkotásokat nagy mesterség­olasz Campania tartomány beli tudással és fantáziával hozta el Európa-szerte közis- élesztik fel hangszereik segít- mert, barokk muzsikát játszó ségével. A produkció előtt a zenekarát. Az Antonio Florio programsorozat többi részét alapította Cappella Della Pieta ismerteti Antonio Bassolino, De’ Turchini több mint más- Campania tartomány kor­fél évtizede járja Európa leg- mányzója. rangosabb zenei rendezvé- (Részletek a 13. oldalon) Támad a titokzatos kór A budapesti illetékeseket még nem hozta lázba az a titokza­tos tüdőgyulladás, amely Ázsi­ából terjedve már több euró­pai országban is kisebb páni­kot idézett elő. Az Egészség- ügyi Világszervezet (WHO) ál­tal atipikusnak nevezett tüdő- gyulladás rejtélyes formája ed­dig Kínában, Vietnamban, Taj­vanon, Hongkongban és Ka­nadában okozott megbetege­déseket. Ausztriában és Svájcban már óvintézkedéseket hoztak miatta. Nyugati szomszé­dunknál egyelőre megelégsze­nek a hatóságok azzal, hogy az Ázsiából érkezőket még a gép elhagyása előtt egy orvos felvilágosítja a betegségről. (Részletek a 25. oldalon) Női Petőfi a Múzeumnál Tavaszias időben jó ünnepel­ni. Ugyan még nagykabátban sétálunk a tömeggel a Nemze­ti Múzeum felé, az előbukka­nó napsugarak azonban már melengetik arcunkat, a még kissé hűvös szellőt is si- mogatónak érezzük. Az idei március 15-én a szokottnál korábban kezdtek gyülekezni az emberek a Múze­um kertjében, csalá­dok, párok, időseb­bek, fiatalabbak egy aránt. Turisták is kí­váncsiak voltak az előadásra, fő­leg németek és franciák jöttek. A Kál­vin téri alul­járót elözönlötték a kokárda- és zászlóárusok. A bejáratnál a játék- és a lufiárusok is meg­jelentek, a kertben lacipecse- nyések várták a megéhezett ünneplőket. Szinte termé­szetesnek hatott ebben a közegben a külön­böző szórólapokat osztogató fiatalok látványa. A szombati központi ünnepség legfurcsább újítása az volt, hogy Pe­tőfi Sándort idén női szereplő alakította, így női tolmá­csolásban hall­hattuk a Talpra magyart. (Részletek a 4. oldalon) A diplomáciai párbaj utolsó felvonása Háborúellenes tüntetésektől volt hangos a világ az elmúlt hét végén, miközben a diplo­mácia gépezete teljes gőzzel üzemelt. Villepin francia kül­ügyminiszter - Fischer német és Ivanov orosz külügyminisz­terrel együtt - a Biztonsági Ta­nács rendkívüli ülését javasol­ja. Powell amerikai külügymi­niszter elutasította Villepin ja­vaslatát. Párizs az ultimátumot ellenzi, de a fegyverzet-ellen­őrzés szoros menetrendjét ille­tően kész a kompromisszum­ra. Irak Bagdadba hívta Hans Blixet és el-Baradeit, az ENSZ főellenőreit, hogy az együtt­működésről és a még függő­ben levő problémák megoldá­sáról tárgyaljanak. Bush ame­rikai elnök, Blair brit és Aznar spanyol kormányfő az Azori- szigeteken dönt arról, hogy visszavonják-e a tervezetet. Áz utóbbi valószínűségét jelzi, hogy mindhárman nyilatkoz­tak: nincs szükség újabb hatá­rozatra, mert az 1441-es magá­ban foglalja a fegyveres erő al­kalmazását is. (Részletek all. oldalon) Pontonon az unióba Fotó: Puskás Erzsi Európa több nézetből A kormány és az ellenzék képviselői március 15-e kapcsán az európai uniós csatlakozással kapcsolatos álláspontjuk népszerűsítésére törekedtek. Összeállítá­sunkban a két fél EU-s állásfoglalásainak vezérmotívumait emeltük ki a hét végi be szédekből. Az európaiság és a magyarság nem­zeti hagyomány, szívünkben mindig békében megfértek. Feltételezik egymást, nem kell közü­lük választani - a magyar örökség nél­kül Európa is szegényebb lenne. Az EU-csatlakozás kihívásának csak egy minden állampolgárával szolidáris némzet felelhet meg, az egység biztosítja a versenyké­pességet. A népszavazás történelmi pil­lanat, a magyar szabadságra és Európára egyszerre mondunk igent. AZ ELLENZÉK Az EU-csatlakozás érdekhá­zasság, amelyen belül Ma­gyarországnak a saját érde­keit kell képviselnie. Csak akkor aknázható ki, ha a nemzeti érdekek iránt erősen elkötelezett kormány van ha­talmon. A konzervatív, keresztény értékeket valló emberek azért mondhatnak igent az Európai Unióra, mert Euró­pában ennek az értékrend­nek többségi támogatása van. A népszavazás a felelősség áthárításának álságos gesztusa, mert a kormány képtelen meggyőző érv­rendszert felsorakoztat­ni a csatlakozás támoga­tása mellett. (Részletek a 10. oldalon) A KORMÁNY Helyi hírek Az Aréna nem zaYarja Lágymányost A minisztérium szerint a Tüske, vagyis a lágy­mányosi sportcsarnok befejezését nem hátrál­tathatja a Budapest Sportaréna által megkötött szerződés 17. oldal Állatkertész díszpolgár A XVI. kerület díszpolgárának az idén dr. Per- sányi Miklóst, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatóját választották 21. oldal Törzsasztal sörrel és kántorral A katolikus kántorral az élén Szigetszentmik- lós egyik sörözőjében megalakult a település fejlődését segítő Törzsasztal 23. oldal „Roma koncepció” a IX. kerületben A Ferencváros 8000 roma származású lakójá­nak gondjairól tárgyalt a Roma Kisebbségi Ön- kormányzat a kerület vezetőivel 24. oldal NAPTÁR Hatmillióig védettek a betétek A jelenlegi háromról hatmillió forintra emelke­dik az uniós csatlakozás napjától az Országos Betétbiztosítási Alap (ÓBA) által kifizethető legmagasabb kártalanítási összeg 9. oldal Ismét nő a parkolási díj A fizetőparkolás újabb utcákra történő kiter­jesztését javasolta pénteki ülésén a főpolgár­mesteri kabinet 4. oldal Két Kossuth-díjas Marton László Március 15. alkalmából átadták az idei Kos­suth- és Széchenyi-díjakat, Marton László ren­dező és Marton László szobrászművész is Kossuth-díjas lett 5. oldal IDŐJÁRÁS MAI NAP HÉTFŐ Legmagasabb napi hőm.: 7 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 0 °C Napkelte: 5 őrá 53 perc Napnyugta: 17 óra 51 perc HOLNAP KEDD Legmagasabb napi hőm.: 7 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 0 C Napkelte: 5 őrá 51 perc Napnyugta: 17 óra 52 perc Előfizetéses telefonszám: 328-3222 E mail: elofizetes@bnap.hu Hirdetésfelvétel: 328-3230 9 II!Ili Ilii! I ™ Budapesti Nap — AZ ELSŐ NAPILAP BUDAPESTIEKNEK ! Alapítva: 2002 , 2003. március 17., hétfő, II. évfolyam 63. szám Egyéves a Nemzeti Színház Nagy sireruvolt apóntonhídnak Dr£BudáitTánc^ím^ - ­gjfc ÄW Számos sikeres rendezvény után csitulni Több mint 12D 'ezrOTrotfak kiváncsiak a Duna két ma & ho, este adja elfi Dracu|a MmÜÉ látszik a politikai vihar a nemzet partiét osszekotd pontonhidraamey az című kétfelvonásos táncjátékát WSFW teátruma körül 2. oldal EU-csatlakozast népszerűsítette 4. és 15. oldal 13. oldal I I A tavasz legszínesebb budapesti napjai A Tavaszi Fesztivál hírei és eseményei máreitis 14-től .11 -ijj; mindennap a Feszliválhírekben, a 13. oldalon é

Next

/
Thumbnails
Contents