Budapesti Orvosi Újság, 1920. július-december (18. évfolyam, 27-52. szám)

1920-09-16 / 38. szám

1920. 38. szám. _____________BUDAPESTI ORVOSI ÚJSÁG___________________________603 k austica vagy hasonló eljárás, a tumort eltüntetik, de sokszor azért nem vezetnek gyógyuláshoz, hanem nagy, bűzös, javulás- tendentiát nem mutató defectusokat okoz­nak. Ennél már jobb a sebészi radicalis- mus. Egy ilyen esetet mutat be, más kór­házból származót. Hozzászólásának lényege tehát az, hogy czélunk nem az efajta radiumkezelés legyen, hanem a radium- sugaraknak a tumorszövetre való elek- tivitását kell mentői jobban kihasználni megtanulnunk. Hajek nem támadja meg ezt az okoskodást, de figyelmeztet arra, hogy nem lehet mindig keresztülvinni. Említi egy esetét, egy orrgaratüri sarcomát, a melybe lyukat fúrva berakta a Dominici- csövet 20 mgr. rádiummal két 24 órás ülésre. 4 hét alatt a desperatusnak lát­szott eset teljesen meg volt gyógyulva! Óvatosság a beteg életébe került volna 1 Réthi kiemeli, hogy kisebb radiumadagok csak a sarcomákra hatnak jól, carcinomá- nál csak nagy adagokkal érünk czélt. Operabilis eseteket operáljunk, inopera- biliseknél azonban ne óvatoskodjunk túl­ságosan. Sokszor a rádium később opera­bilissé teszi a tumort. (Wiener mediz. Wochenschrift, 1919, 45. szám.) sz. Liebermann T. dr. Gégekiirtás két laterális metszés­ből. (Killian, Berlin.) 1920 márcz. 13.-án a berlini laryngologiai társaságban Killian előadta, hogy bemutatott betegén a median- fistula elkerülése végett a gégekiirtást két, a sterno-cleido-mastoideus mentén ejtett metszésből végezte igen jó eredménnyel. Érdekes, hogy a gégekiirtás mostani for­májának kidolgozója, Gluck is megpróbálta ezt a módot, de nem sikerrel. (Deutsche med. Wochensdirift, 1920, 23. sz) sz. Liebermann T. dr. A negyedik mandula gyuladása. (Finder, Berlin.) Nem túlgyakran észlel­hető kórkép, melyet azonban mégis is­merni kell, a nyelvgyöki lymphatikus con- glomeratumnak, az úgynevezett negyedik mandulának a gyuladása, melyet acut láz, a fül felé sugárzó fájdalmak, a nyelvcsont tájára gyakorolt nyomás fájdalmassága engednek gyanítani, az esetben, ha a nyelési nehézségeknek és egyéb jelen­ségeknek a garat egyszerű megtekintésénél nem tudjuk okát találni. A gégetükörrel való vizsgálat (melyet ebben az esetben a gégetükrözésben nem gyakorlott is köny- nyen végezhet, mert a gégetükrözési kísér­let is mindig a kérdéses területet mutatja meg a tükörben. Ref.) a nyelvgyöki miri­gyek injiciáltságát, az epiglottis oedemáját mutatja, néha genyes, fluctuáló területet is. A kórkép ritkán fajul gégeoedemává, mely tracheotomiát is tett már szükségessé, rendesen külső és belső jégapplicatióval leküzdhető, néha a nyelvgyöki genyes hely megfelelően hajlított műszerrel való incindálása válhatik szükségessé. (Deutsche med. Wochenschrift, 1920, 22. sz.) sz. Liebermann T. dr. A chronikus tonsillitis. (Finder, Berlin.) Megkülönbözteti a constitutionalis alapon fennálló hyperplastikus formát, melyet mindig tuberculosis-gyanusnak, vagy legalább is tuberculosis-hajlamossági symptomának tart, a gyuladásosan hyper­plastikus formától. A differentialis diagno- sist a mandulára gyakorolt nyomás által felszínre hozható genyes lakunatartalcmra építi, az esetben, ha ez a genyes lakuna- tartalom nem látszik magától is. Figyel­meztet arra, hogy a mandula néha úgy el van bújva, hogy nem is látszik na­gyobbnak a rendesnél, míg az ember az arcus felhúzása által nem vizsgálja. Therapeutice a chronikus mandulagyula- dásnál gyakori kinyomást, a lakunák kifecskendését, kiecsetelését, kiszivattyu- zását és esetleges éles feltágítását ajánlja. Operatív utón gyermekeknél a hyper­plastikus formánál az egyszerű amputatiót gyakorolja, felnőtteknél a gyuladásos for­mánál a tonsillectomiát. Gyermekeknél az utóbbi formánál szintén ezt, és pedig narcosisban, de szoros indicatioállítás mellett. Figyelmeztet a tonsillectomia veszélyére énekesek színészek, stb.-ik hang­jának megváltozása szempontjából. Meg­jegyzi a ref., hogy a fentiekkel sok tekin­tetben nem érthet egyet. Először is ami a hyperplasiás forma értelmezését illeti, épp oly gyakran, mint lymphatikus-scrofulás gyermekeknél látjuk ezt egészen egész­séges gyermekeknél is, de feltűnő, hogy a szülőknél találni sokszor tuberculosist vagy pedig, és ez a gyakori, luetikus infectiót a múltban 1 Másodszor a thera- peutikus tanácsoknál, egyenesen veszélye­

Next

/
Thumbnails
Contents