Budapesti Viszhang, 1853. január-április (2. évfolyam, 1-28. szám)

1853-01-02 / 1. szám

AZ ÉLET IRODALOM ÉS MŰVÉSZET KÖRÉBŐL. SZERKESZTI S KIADJA SXV * VIRGIN, 1853. MÁSODÉVI FOLYAM 1. VASÁRNAP JAN. 2. Teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk. Hirfüzér. ** ApestiLloydtársaság közelebb meg- tartá előre hirdetett közgyűlését. Két főtárgya volt:a tár­sulati titkár állása , s az indítandó közlöny fölötti meg­állapodás. Titkárt 1500 frt évi fizetéssel az igazgató vá­lasztmány nevezend ; a tervezett lap megindítását szinte a választmány eszközlendi, úgy hogy annak biztosítása 100 és 50 frtos részvények útján történjék. ** Pesten egy uj casino van tervezetben. Miután a nemzeti casinoba juthatás igen költséges ,. a Lloyd helyisége pedig a város délkeleti részeitől igen távol van, többen tanácskoztak egy uj társas kör előállítása végett. A születendő társulat félig meddig már meg is van keresztelve : Athenaeum lenne a neve , mennyiben legin­kább az irodalom és művészet érintkezési központjául szolgálna. A részvény évenkint 12 frt pp. és bútorzatra egyszer mindenkorra 6 pfrt lenne. Remény van , hogy a város azon becses könyvtárát, melyet részére Frank ha­gyományozott , teljes biztosítás mellett használatra áten­gedendő ** A nemzeti színházban tartandó bálákban az étel és italokról Michalek a Páris város szálloda vendéglőse fog gondoskodni. A nevezett ur ügyessége e téren sokkal ismeretesebb, semhogy a legmerészebb reményekre ne jo- gosítná még a legnagyobb étvágygyal bírókat is. A mi a zenét illeti, az ellen sem lehetend méltányos kifogás, mi­után SárkÖzy és Morelly zenekarai játszandnak. ** A helybeli jótékony nőegylet táncz- vigalma f. hó 9-én fog megtartatni a Lloyd-társulat fő­teremében; a kisorsolandó becses kézmunkák Aebly ur vá­szonkereskedésében lesznek közszemlére kitéve. **Kolozsvárotta dec. közepén Nagy Ferencz tanár eszméje után létesített gyümölcskiállításon 125 alma s 30 körte faj jelent meg a közönség színe előtt. E szerint ki Erdélyt ismeri, tudni fogja, hogy gyümölcstermesztését ezen első kísérlet nagyon hiányosan képviselő. A kezdet nehéz ! ** Közelebb a főváros fényes katonai temetésnek volt szemtanúja. Schuknecht Antal tábornoknak , Ma­gyar, Horváth és Erdélyországban a tüzérség főfelügye­lőjének szokott pompával megejtett eltakaríttatását értjük. ** A pesti polgári lövölde közelebbi közgyűlésében az elöljáróság elválasztatván, főlövészmes- terré Kimer József neveztetett. ** Napóleonnak mint mondják szándoka egy érdemrendet állítani fel irók és művészek számára. Ez igen méltányos, mennyiben ezen osztály dec. 2-ka óta minden- kép igyekezett kitüntetni,hogy a keresztet szereti — avagy nem csúszott e hozzá ? ** Lamartinetól liir szerint a szultán visz- szavette azon földbirtokot, melyet neki Törökországban ajándékozott. Érette fizetni fog évenkint valamit. Pár év múlva a fizetendő összeg szállítatik le.s ismét pár év múlva végkép elmarad. ,,De jaj csak igy jár minden az ég alatt stb." Levél-tárcza. ( —у. K.) Szatmár-Németi, dec. 24. Örömmel jelenthetem,miszerint hölgyeink lelkesebbjei megérték a kor hatalmas szózatát — „pártoljuk forrón a hazai irodalmat, s ez által nemzetiségünket44 — és ezt nem csak puszta óhajtással, hanem anyagi hozzájárulással is szépen bebizonyiták. Úgy hiszem nem veendik hízel­gésnek, sem pedig hölgyeink szerénységét megsérteni nem fogom , ha tudatom a tisztelt olvasókkal,hogy Szatmárból a ,,Viszhang44-nak egy gyönyörű virágbokor előfizetőnéje került ki ; mi minden bizonnyal haladást és irodalmi ízlést tanúsít. Ha ez üdvös úton haladnak folyvást kitartó buz­galommal e jó honleányok — akkor férfiainkat messze ha- gyandják a még mindig borongó homályban , hol minden tenyészik, csak rózsa nem újra éledő szépirodalmunk szá­mára ! — Vajha rövid időn a felől tehetnék értesitést, mi­szerint többre becsültetik már férfiaink részéről is egy talpraesett magyár könyv a veszélyes kártyajátéknál ! ! Volna nekünk egy széptehetségü költőnk is , R i s к ó I g n á c z — bár csak elbájolná őt szépeink közöl vala­melyik , hadd penditné meg már oly hoszú ideig pihent lantját! — (A költészetnek más ága is van ! Szerk.) Folyó hó 19-én estve, egy polgártársunk háza a vái’03 egyik legdíszesebb részén tűz által elhamvadt. Szerencse hogy az egész napon át dühöngött szélvész est vére meg- csilapult; mert most színházunknak is csak hamvait hint­hetnek leendő színészeink árva fejére. Úgy hallom , hogy

Next

/
Thumbnails
Contents