Büntető Jog Tára - Polgári Törvénykezés, 1898. október-1899. március (37. kötet, 1-25. szám)

Tartalomjegyzék

TÁRTÁL OMJEGTZEK. A tartalomjegyzék rendszere a következő: BÜNTETŐ JOG TÁKA. 1. Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. (1878: Y.) 2. Büntető törvénykönyv a kihágásokról. (1879 : XL.) Mindegyik törvényre vonatkozó anyag a törvények szakaszai szerint soroltatik fel; az egyes szakaszoknál felsorolt anyag vezérszavak szerint betűrendbe van szedve. 3. Eljárás a kir. bíróságok és a közigazgatási hatóságok előtt, és pedig: A) Általában. B) Hatás­kör; illetékesség ; bírák; jogsegély. C) Felek. D) Előzetes és kényszerintézkedések; előnyo- raozás; vizsgálat; vád alá helyezés. E) Bizonyítás. F) Érdemleges eljárás. G) Jogorvoslat- H) Büntetés végrehajtása; költségek; kártérítés és egyéb magánjogi igények. 4. Más törvények és rendeletek időrendben. 5. Irodalom. Ö. Vegyesek. 7 A büntető ügyekben közölt végítéletek iktató számainak mutatója. Figyelmeztetés: A curiai Ítéleteknek iktató szám szerinti kimutatását azért közöljük, hogy lapunk olvasói, ha vagy más gyűjteményből, vagy a közlési hely megjelölése nélkül idéztetik valamely periratban vagy értekezésben egyik curiai Ítélet, azt könnyen feltalálhassák. Köviditésck : Az arabs szám a lapszámot jelenti, és pedig azon lapszámot, melyen a kijelölt ítélet vagy értekezés kezdetét veszi. C. = Curia; t. = kir. Ítélő táblák, mindegyiknél a székhely jelezve; tsz. = kir. törvényszék a székhely megjelölésével; főii. = kir. főügyész, mindegyiknél a szék­hely jelezve. M. = ministertanácsi határozat; B. = belügyminister; I. = igazságügy minister É. = érteke­zés. — * = annak a jele, hogy a közölt határozat megbeszéltetett. F 7. Telekkönyvi rendtartás. 8. Ügyvédi rendtartás. 9. Döntvények mutatója. 10. Kir. ítélő táblák határozattáraiba felvett hatá­rozatok mutatója. 11. A hivatkozott törvények és egyéb jogforrá­sok mutatója. POLGÁRI TÖRVÉNYKEZÉS. 1. Anyagi magánjog és pedig; A) Dologi jog. I B) Kötelmi jog. C) Családi jog. D) Öröklési jog. 2. Kereskedelmi jog és eljárás. 3. Váltójog és eljárás. 4. Csőd. 5. Polgári perrendtartás . A) Általában ; B) Uj j sommás eljárás. fi. Végrehajtási törvény.

Next

/
Thumbnails
Contents