Californiai Magyarság, 1979. január-szeptember (57. évfolyam, 1-38. szám)

1979-01-05 / 1. szám

O t" Í3" ÍO SD H» 10 <-* O r- O P G> « W o e: uí • ti r- p H M* c> f 3 S O P o n O' >— *<; o a o h -* ►i* CALIFORNIAI MAGYARSÁG (CALIFORNIA HUNGÁRIÁN S) An American Newspaper in Hungárián Language. 105. S. Western A ve., Los Angeles, Ca. 90004. Ph: 384-7642, 463-3473--------i\IGELES, SAN FRANCISCO, SAN DIEGO CALIFORNIA, PHOENIX ARIZONA SINGLE COPY 35 CENTS - VOLUME 56. - NO. 1. - FRIDAY. JANUARY 5, 1979. A detente után jött a Panama csatorna, majd Nemzeti Kína kiárusítása és most jön a szovjet a SALT-tal. A szená­tus már Panamánál is megtévesztve érezte magát és szám­talan „választási komplikációt” okozott egyes szenátorok­nak (pl. Bakernek, aki az elnökjelöltségre is kacsingat) a csatorna-szerződés mellett való kiállása. DR. NÁNAY ENDRE: A szovjettal való szerződés, a másik nagyhatalommal va­ló kölcsönös fegyverkezési lemondás többet kíván, mint át­lag honatyai bölcsességet. Olyan széles látókört igényel, melyet a „csak” amerikai látóhatár, a fogalmak washing­toni szemlélete, tudálékos közhelyek hangoztatása, Ameri­ka vélt nagyságának és erejének adagolása nem biztosit, de különösen nem elegendő az amerikai kémkedésbe vetett naiv hit vagy az amerikai technikai szupremáciába burkolt, elszigetelődés. Mind a két nagyhatalom, Amerika és a Szovjetunió hiva­talosainak egyhangú elismerése az, hogy a SALT a két ha­talom háború utáni státusának legfontosabb okmánya. Hat évi tárgyalás eredménye, ha ugyan a benne foglaltak ered­ménynek lesznek nevezhetők, főleg Amerikára vonatkozó­an. Mi végső elemzésben a SALT. a Strategic Arms Limita- tion Treaty. a stratégiai fegyvereket korlátozó szerződés? Az amerikai vezérkar jelenlegi főnökének nyilatkozata sze­rint kölcsönös fegyverkorlátozási szerződés, mely azonban „nem oldja meg a veszélyes védelmi problémákat és az Egyesült Államoknak meg kell találnia a szerződésen belül a szovjet veszély elleni reális védekezést”. A fegyverek (töl­tetek) számának korlátozása. 1980-ra az oroszok képesek lesznek minden amerikai földi rakétát (a jelenlegi ezer Minuteman es ötvennégy Ti­tán rakétát) elpusztítani és ezt a SALT nem fogja kizárni, mondotta az új leszerelési tárgyalás-főnök, George Seigni- ous. Ezért az Egyesült Államok kénytelen kétszáz mozgó (mobile) rakétát építeni. Amerika eddigi politikája az „el­riasztó" nukleáris fegyverkezés volt. míg a szovjeté a „meg­nyerése" a nukleáris háborúnak. A sok általános szerződési rendelkezés egyik legszivhez- szólóbbja a szovjet számára az lenne, mely szerint a szovjet a szerződés értelmében köteles lesz megsemmisíteni sok­száz már meglevő rakétáját és sokmilliós velejáróit. Ez és hasonló praktikus részletek ejtették gondolkodóba a szov­jet ügyekben némileg járatos szenátorokat. Nem egy fejez­te ki aggályát, kételyét afelett, hogy a szovjet az effélére valóban hajlandó-e. végrehajt-e egy ilyen rendelkezést és az a gyakorlatban ellenőrizhető-e? Az öregebb politikus rókák tartózkodó mosollyal kisérik az amerikai adminisztráció SALT erőlködéseit és van aki csak azt ismételgeti, lehet, hogy a szovjet be is tartja? Ha igen, akkor ez lesz az első szerződés 61 év után, melyet betart ... és ha nem . . . mit érnek a szankciók . . . nem okoznak több. nagyobb kom­plikációt, mint az Egyesült Államok naiv bizalmával szer­kesztett és kivitelezett betűhalmaz? Bár a tényállás tejessége kedvéért nem szabad elhallgat­ni. hogy a szovjet rakéták legnagyobb része szintén a föld­ből kilőhető és mozgathatatlan (mint a Minuteman is), de szétszórtan épített az óriási birodalomban, főleg nem la­kott területeken. Így tehát egy ellenséges támadás nem sok kárt okozna a hadi célpont kilövését meghaladóan. A rendelkezésre álló híranyag szerint a SALT ügyében négy kérdés tisztázatlan és vár rendezésre. A szovjet legha­tásosabb fegyvere, a Backfire (már van belőle legalább két­száz raktáron). Ez nukleáris töltettel mélyen be tud hatolni Európába. Ezt nem hajlandó megsemmisíteni a szovjet. Csupán azt ígéri, ellenünk nem fogja használni. De ha hasz­nálja, semmilyen viszont amerikai lehetőséget nem kötött ki a szerződés-egyenlegül a szovjet ellen. Ezt a szenátus ele­ve nem hajlandó elfogadni. A második az U.S. Cruise Missi- le. pilóta nélküli, gyors, alaosonyrepiilésű rakéta, mely egyelőre az Egyesült Államok leghatékonyabbja, olyannyi­ra izgatja a szovjetot. hogy számát és nagy bombázókon való szállítását a legminimálisabbra akarja korlátozni, de eddig nem sikerült közös nevezőre jutni. Á harmadik prob­léma, hogy hány külön nukleáris robbanófeje lehet mind­egyik félnek interkontinentális rakétáihoz? A számokban a felek messze vannak egymástól. Végül a negyedik, a leg­kényesebb: hogyan fog az Egyesült Államok meggyőződni arról, hogy a szovjet nem ,,csal"? Ezt az aggodalmat nyíl­tan hangoztatják a honatyák, mert immáron állítólag 95%- bán kész a szerződés, de az utolsó akkordok során köztu­domásúvá vált, hogy a szovjet az egész hírszolgálati nyelve­zetét megváltoztatta, új kóddal adja rádióutasításait, így nem tudni mit csinál, ellenőrizhetetlenné válik minden szer (Folytatás a 2. oldalon.) MEXIKÓ OLAJHATALOM LESZ ? A mexikói olajmezők, illetve olajfeltárások a Mexikói Öböl délkeleti részén (Veracruz, Ta- basco, Tampico partjain) talál­hatók, 150 mérföldre keletre a fővárostól, Mexico Citytől. A te­rület, ahol a feltárás folyik vagy legalábbis az olaj található, kb. 4,400 négyzetmérföldnyi és Chi- contepec olajterületnek nevezik. 16,000 olajkutat kellene felál­lítani az eddigi kutatásoknak megfelelően. Arról ábrándoznak, hogy a jelen kutatások által iga­zolt készlet meghaladhatja a 300 billió hordót és a már kitermelt olaj magas kvalitású, földközeli olaj, mely nem sok finomítást igényel, tehát rendkívül értékes. Mexikó nem tagja az OPEC (Organization of Petroleum Ex­porting Countries)-nak és nem is akar az lenni. 1990-re Mexikó el­érheti Szaud-Arábia termelését, sőt esetleg túl is haladhatja. A szomszédos Mexikó jelenleg az illegális bevándorlásokkal okoz gondot Amerikának. Lehet hogy a közeljövőben kisegíti az Egyesült Államokat energiazava­rából? Egyelőre még az Egye­sült Államok nem jelent meg a mexikói olajpiacon technológiá­jával, nem avatkozott bele a fel­tárásba sem és homály fedi, hogy az Energiaügyi Minisztérium mi­ért mellőzi kalkulációjában a me­xikói olajat. EGYIPTOM VITÁJA FINANSZÍROZÓJÁVAL, SZAUD-ARÁBIÁVAL Az egyiptomi állami rádió az UPI jelentése szerint szokatlanul éles támadást intézett mecénása, Szaud-Arábia ellen, illetve az „Arab Petroleum Potentat"-ok ellen. Szaud-Arábia a pduatűo u. le- kezleten megakadályozta ugyan- Egyiptom kiközösítését az arab együttesből, de újabban már egy­re nyíltabban ellenzi Egyiptom önálló útjait anélkül, hogy béke­papírjában kifejezetten ragasz­kodna az izraeliek Sinai kivonu­lásához és az általános, főleg a palesztin kérdés közel-keleti ren­dezéséhez. A rádiónyilatkozat az arab olaj gazdagokat, így Szaud-Arábiát is úgy emlegette, mint az arab sze­gény nép ellenségét, aruk csak magán bankszámlájukon gyűjtik a petro-dollárt, mit sem törődve a milliók bajaival. A Camp Dávidban körvonala­zottakat ma már csak Omán, Ma­rokkó és Szudán helyesli, de a szudáni álláspont is ingadozó. A Szovjet első intézkedése Románia átlépésére A szovjet átadta a forgalomnak a világ legnagyobb tengeri komp­ját, mely az Ogyessza melletti II- jicsevből indul Románia kihagyá­sával (elmellőzésével) a bulgáriai Várnába. A 240 mérföldes Feke­te tengeri utat a háromemeletes óriás komp a romániai part (Constanca romániai kikötő) ki­kerülésével teszi meg és naponta menetrendszerűen közlekedik. Teherbírása szokatlanul nagy. Két teljes vonatot, 108 teherva­gont szállít, 13,000 tonna súly­ban. Bulgária kereskedelme teljesen a szovjetre van építve és az áru­cserét ez a komp van hivatva el­látni. Ez a komp (ferry) fogja le­bonyolítani a szovjet balkáni üz­letét is. A híradások kihangsúlyozzák, hogy a szovjet a számára megbíz­hatatlan Romániát ki akarja ik­tatni terveiből. Minthogy első­osztályú és leghűbb kiszolgálója Bulgária, meg kellett vele terem­teni a direkt összeköttetést, mely egyben a csapatok és a ha­dianyag szállítását is ellátja. Tudvalevő, hogy a szovjet és Bulgária között fekszik Románia mely megtagadta több ízben is az engedélyt a szovjet csapatok átvonulását illetően. így tehát a szovjet kénytelen volt ezt a költ­séges módot alkalmazni a két or­szág közötti összeköttetésre. AZ EURÓPAI NATO SZÖVETSÉGESEK FELEMELT KÖLTSÉGVETÉSE Míg Románia megtagadta a Varsói Paktum felemelt költség- vetéséhez való hozzájárulást, a NATO európai csoportja az Egye sült Államok által javasolt 3%-os emelést bevezette, sőt a saját véderejükre 1979-ben 50 billió dollárt kívánnak költeni moder­nizálás címén. A NATO európai csoportja 10 évvel ezelőtt alakult az egyes eu­rópai tagok: Belgium, Dánia, Né­metország, Görögország, Olasz­ország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Törökor­szág és Anglia részvételével. (A franciák deGaulle óta nem vesz­nek részt a NATO katonai bé­kemanővereiben.) A felemelt költségvetést gazdasági okokból Török-, Görögország és Portugá­lia nem köteles fizetni. A legna­gyobb aránylagos teher Norvégi­áé, mert tengeri és szárazföldi határai speciális védelmi beren­dezéseket igényelnek. Amerika NATO költségvetését megemelte, a legmodernebb fegy verekkel és berendezésekkel cse­réli fel a jelenlegieket. Az Egye­sült Államok védereje . 1979­es költségvetésének összeállítása most folyik. A véderőminiszter (Brown) éppen most volt Brüsz- szelben a NATO költségvetésé­nek megbeszélésére. HÍREK a nyugtalan világból A JORDÁN KIRÁLYNAK 14 KÉRDÉSE VAN úgy Izrael, mint az arab világ felé és egyre bizonytalanabb abban, hogy Camp Dávid alapgondolata az arab béke. A szovjet - Népi Kína szerint — Észak-Japánhoz közel, a leg­délibb, japánoktól elfoglalt szi­geteken EGY ÓRIÁSI NUKLE­ÁRIS BÁZIST ÉPÍT, Népi Kína viszont — a szovjet szerint — Kambodzsában épít egy óriási LÉGI ÉS TENGERI KIKÖTŐT. AZ ARGENTIN URALKO- DÓNÖ, PERON EGYKORI FELESÉGE, EVITA még mindig „csodát művel”, de most a lon­doni színházakban, mint pop­opera. Tömegeket - vonz. Evitát Elaine Page alakítja, nemcsak ő, de a hangja is „szép". Az NBC TV megnyerte azt a pert, melyet egy anya indított 9 éves lánya megerőszakolása mi att, állítván, hofjy a támadók a ,,Born Innocent” című tv darab­ból vették a mintát. Viszont a 13-as állomás folytatólagosan be­mutatta „Evening at Byzantinum” című Irwing Shaw darabot, mely éppen azt igazolja, hogy EGYES TV SZÖVEGKÖNYVI RÓK FANTÁZIÁJA MILYEN ZŰR­ZAVART IDÉZHET FEL a vi­lágkormányzás egyensúlyában. A Civil Service Commission, mely az állami, közületi állá­sok szakszervezet-szerű szerve­zete. beismeri. hogy EGYES ALKALMAZOTTAK NAGYON KEVESET DOLGOZNAK, má­sok fizetése viszont sokkal ma­gasabb, mint a magánszektorban ugyanazon munkakörű vagy fele­lősségű személyé. A POLITIKAI ÁLLÁSOKRA VALÓ „FUTÁS” tipikus ameri­kai karrier-betegség, amely a kri­tikus időkben tömegeket fertőz meg, főleg azokat, akiknek pén­ze van, vagy remélik a sikeres tarhálást. ALGÉRIA KOMMUNISTA ÉS SZOVJETBARÁT FŐNÖKE Boumedienne (53) speciális vér­összetétele állandó agyrögöt termelt és 8 nemzet 40 orvosa sem tudott rajta segíteni. A 18 milliós olajgazdag szocialista or­szág válságos diktátorcsere előtt áll. — + — IRÁN MODERNIZÁLÁSI ÁL­MAINAK BEFELLEGZETT, legalábbis egy időre. Az olajter­melés leállt, a tüntetők rombo­lásai billiós károkat okoztak, a tőke és az idegen vállakózás me­nekül Iránból. A Peoples Teniple főpapja egyik gyermekének vallomása szerint a „VALLÁS (KULT) CSAK FEDŐNEVE” VOLT A FŐPAP. JIM JONES POLITI­KAI KARRIERJÉNEK. ESTABLISHED in 1922 THE OLDEST Hungárián Weekly Newspaper West of the Mississippi ÉVFOLYAM

Next

/
Thumbnails
Contents