Californiai Magyarság, 1979. január-szeptember (57. évfolyam, 1-38. szám)

1979-01-05 / 1. szám

2. oldal CALIFORNIAI MAGYARSÁG No. 1. — 1979. január 5. CALIFORNIAI CALIFORNIAI MAGYARSÁG CALIFORNIA HUNGARIANS Editor: MÁRIA FÉNYES 105 S. Western Ave., Los Angeles CA 90004. - T.: 384-7642,463-3473 Minden hónap első számában San Franciscoi Hírek és a harmadik számban Napnyugat Irodalmi Melléklet. Előfizetés egy évre S14.00, fél évre S8.00. Külföldre S16.00, fél évre S9.00. Subscription rates in the USA S 14.00 fór a year, S8.00 fór six months. In foreign countries S 16.00 fór a year, S9.00 fór six months. , Inteted at aecond-dass malter September 30, 1926 ot the post Office at Los Angeles, Caiifornia, under the Act of March 3. 1879. SECOND-CLASS POSTAGE PAIO AT LOS ANGELES, CALIFORNIA. (VILÁGHELYZET. Folytatás az első oldalról.) ződésbeli pont. Még a levegőből szerezhető kemadaió’k sem jelentenek sokat és ilymódon a számonkérés vagy szer­ződésszegés illuzórikusnak látszik. A szerződés ugyan azt a nagylelkű megállapítást is rögzíti, hogy egyik fél sem kor­látozza a másikat az ellenőrzés mikéntjében. De hogy az Egyesült Államok kivitelezze azt a hatalmas és zárt szovjet birodalomban, ahol a földi kémszolgálat kizárt vagy telje­sen minimális, arra nincs kádencia. A bölcsek most már azt hangoztatják, hogy amikor Hrus csov azt ígérte „we will bury you", azaz a szovjet eltemeti Amerikát, az alatt azt értette, hogy az efféle szerződések- . kel, csendes-kedves infiltráeióval, tudós-, párt- és kultúrcse- rékkel. ügyes propagandával, a lakosság körében való elégii- letlenség keltésével, gyújtogatással, szabotázzsal itt és ott. diplomáciai ügyeskedéssel eltünteti az itteni demokratikus­nak nevezett jelent. A szovjetnek nem célja a gazdag Ame­rikát lebombázni és pusztává varázsolni, nem akarja a gaz­dag Amerikát szegényen megszerezni, de mégcsak a gazdag proletárokat sem tervezi hadi tényekkel ellenségévé alakí­tani. Amerikát szovjetizálni. valamiféle csatlósává szeretné átképezni. Sajnos csak egy fél tucat szenátor van. akik tisztán látják a hruscsovi elveket és még tisztábban szenátortársaik nai­vitását. A tisztán látók közé aligha sorolhatók az adminisz­tráció részéről a SALT-ot intézők: Helmut Sonnenfelt. Les- lie Gelb, Gerald Miller. L. P. Bloomfield. A SALT vitába az amerikai közönség is bekapcsolódott. A televízión a múlt • hetekben minden nap megjelent Mr. Gelb a külügyminisz­térium megbízásából és a kérdésekre választ adott. Nagyon satnya válaszokat. Talán meggyőző lenne Donald Bridges a L. A. Timisben megjelent egyik megállapításával lezárni a tudnivalókat: Carter nem látja a tényeket és a történelmi képet úgy, mint ahogy azt Brezsnyev látja. Annak idején nem szemlélték az eseményeket és a történéseket egyazon tükörből Hitler. Sztálin és Roosevelt sem. Ez a baj! Ami­kor mi kölcsönös leszerelésről beszélünk, mi azt értjük, hogy mi is. de a szovjet is -leszerel. Ezt egy diktatúra nem teheti, mégha meg is ígéri. A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTER ROMÁNIÁBAN Charter Budapestre Budapestről oda - vissza Los Angeles 601.00 dollár - Rövid és hosszú tartózkodásra. Egy út (one way) 362.00 dollár, plusz tax. New Yorkban és egy európai fővárosban díjmentesen lehet tartózkodni. Vámmentes gyógyszer- és ajándékcsomag Magyarországfá, Romániába, Csehszlovákiába. GERÖ TRAVEL 1162 N. Orange Gr., W. Hollywood, Caiifornia 90046 Telefon: (213) 650-1598 Hungárián Csárdás MAGYAR ÉTTEREMBEN 1610 N. Vine Street, Hollywood, Caiifornia 90028 (Sunset és Hollywood Blvd. között.) T.: 463-4375 BENCZE MÁRTA dalénekesnő MtiLLER ANTAL kitűnő zongorista Szenzációs új műsorral szórakoztatják a kedves vendégeket esténként 8-tól, kedd kivételével. Kedden a zongoránál BÉLA KITŰNŐ MAGYAR KONYHA Nyitva 7 napon át vacsorára 5-től éjjei 2-ig. — Magyar borok, koktél. — Szeretettel várja magyar vendégeit: SZÉN FT GYÖRGY tulajdonos POTPOURRI CONTINENTAE MAGYAR DELÍCATESSEN 2305 Wilihire Blvd., Santa Monica. - T.: 829-2377 KIVÁLÓ IMPORT CSEMEGE­ÁRUK FRISS FELVÁGOTTAK, magyar módra készült csabai kolbász, szalámi, disznósajt, májas és véres hurka. VALÓDI FÜSTÖLT SONKA! Eredeti, Magyarországról importált mák, paprika, szilvalekvár, méz, málnaszörp. - KONZERVEK. IMPORTÁLT RUSZLI ­Valódi magyar metélt tészták, tarhonya, Glóbus savanyúságok, lecsó, lekvárok, befőttek. MAGYARORSZÁGRÓL IMPORTÁLT BOROK MINDEN FAJTÁJA! Egyéb európai és kaliforniai boroK és söroK nagy választékban. Importált csokoládék, bonbonok, keksz, PRESSO KÁVÉK, GESZTENYE PÖRÉ. Drazsék. Rétestészta és tortalapok. Importált sajtkülönlegességek. Kvárgli. Juhturó. Dr. OETKER gyártmányok, 4711-es és NIVEA kozmetikai cikkek. Piatnik kártyák. MAGYAR KÖNYVEK-SZAKÁCSKÖNYVEK Szótárak, hanglemezek, kazetták. HERENDI PORCELÁNOK minden változata. Magyar blúzok, térítők, dísz- és ajándéktárgyak. Háztartási cikkek, készülékek. PRESSO KÁVÉFŐZŐK. Naponta FRISS magyar rozskenyér, zsemlye, kifli, krémes, i bejgli és dobostorta. - FINOM SZENDVICSEK NAGY VAl ASZTÉKBAN. — A helyszínen is fogvaszthatók. Nyitva 9:30—6:30-ig. Szombaton 10—6-ig J VASÁRNAP ZÁRVA. Postán is szállítunk. ELADÓ A turopean Meat Speciaities húsmarket és feldolgozó üzem Érdeklődők hívják angolul reggel 8:30-tól du. 5:30-ig: 764-7516 Jean Francois Poncet decem­ber 18. és 21. között Ceausescu vendége volt. Röviddel Blimen- jthal US pénzügyminiszter után érkezett. A franciák segítenek Kanadának egy billió dolláros nukleáris erőmű építésében Ro­mánia részére. Ez lesz az első eset, hogy a nyugatiak a vasfüg­göny mögé eladnak értékes nyu­gati technológiát. Mind a négy erőmű a Regátban lesz. A fran­cia-román barátkozás során a román sajtó külön kiemeli, hogy a románok ugyanazt teszik a Vaisói Paktummal, mint a fran­ciák a NATO-val, azaz „korlá­tozott fenntartással" vesznek részt benne. A románok nagy ke­gyesen, mindennek ellenében, meggyorsították a vízumok kia­dását a kéttészakadt francia- román családok, valamint a fran­cia-román leendő házasfelek ré szére. A román sajtó egyidejűleg azt is közölte, hogy védelmi költség- vetését csökkenti. Pénzügyi in­dokai között szerepel az energia drágulása, az OPEC által történt olajáremelés következménye­képp előállott helyzet. Aem jjQfUol, de é/tdeAel... A lás vegasi ragyogó strip éjjel is ugyanolyan forgal­mas, mint nappal. Mert ott az idő soha nem áll meg. Ha valakinek eszébe jut, hogy éjjel 2 órakor lemenjen a ka­szinóba és az élete munkájá­val összegyűjtött pénzecské­jének a nyakára hágjon, sen­ki meg nem gátolja. így tett egy ohioi özvegy is, s mikor már egy centje sem volt, ta­xiba ült s megkérte a sofíort vigye ki a sivatagba, talán ott egy csörgőkígyó véget- vet nyomorult életének. A jószívű vezető visszavitte a hotelbe. Azóta is ott moso­gat, mert a számláját sem tudta kifizetni. Vagy egy házaspár, akik úgy osztották be, hogy az egyik aludt, a másik játszott — felváltva. Mindenüket el­vesztették persze. Azért ne­kik nagyobb szerencséjük volt, mert a hotel ellátta ő- ket hazáig ingyen benzinnel. Egy A1 Spinello nevű iro­dista is megunta a semmit­mondó. szürke életet, el­ment Las Vegasba, minde­nét otthagyta és végül „Gamblers Anonymus” kö­nyörült. meg rajta. Az ott­hon vezetője úgy nyilatko­zott, hogy ezek az urak ( és hölgyek) autón érkeznek - és talicskán jutnak haza, ke­rülő utakon. A megrögzött szerencselovagok a Ceasars Palace olajmágnás vendégei­vel akarnak lépést tartani. Ezer dolláros rulett golyók­kal kezdik és a downtown sötét játékbarlangjai 25 cen­tes ,.slot-machine”-ja várja őket később. Mert nekik mindenképpen játszani kell! A kaszinók egyikében sincs óra, mint megfigyel-!, , hettük. El akarják kerülni, hogy az idő múlása az élet valóságába vigye vissza a na­iv gyermekként szórakozó publikumot.Mert miből len­ne nekik különben napi mil­lió és millió dollár bevéte­lük? — + — Néhányan talán azért el­lenzik a halálbüntetést, mert jól vannak informálva. Ugyanis egy ilyen kivégzés nagyon drága mulatság. Meg tudtuk például, hogy Fran­ciaországban egyedül a gu­illotine karbantartása évente 40.000 dollárba kerül! (Ta­lán drága az olaj? ) Még sze­rencse, hogy csak egy van belőle — éspedig hol lehetne másutt, mint Párizsban? A parlamentnek külön költség vetése van erre a célra ,.ki­végzési kiadások” címen. Az eddigi hóhért André Ob- rechtnek hívták. Hallotta néhányszor a hivatalos szö­veget, hogy ..bakó, teljesít­se kötelességé' '• ( a-francia forradalomban nem mond­tak semmit, ott csak felhúz­ták és leenv^dfék ezt a ne­mes találmányt) A hóhér közben 79 éves lett és a Co­te d,Azur-on tölti nyugdíjas napjait. Egy-egy végrehajtás­ért 1,250 dollárt kapott, hát abból gyűjthetett. Még olyan esete is volt. hogy hordozható guillotinet kel­lett magával vinnie és a helyszínen összerakni, mi­kor távol a fővárostól akadt dolga. Utóda egy Chevalier nevű ember lett (finom neve van erre a célra), de annak már könnyebb dolga van, ugyan­is időközben beszüntették -a hordozható guillotine hasz­nálatát, helyette a bűnöst a párizsi Santé fegyházba ( ez is jó név)'viszik be, -Pilla natnyilag csak három halál raitéltjük van, de azok is ke­gyelmi kérvényt nyújtottak be. DEL MEDICO ERZSÉBET AZ IDEGEN VÁLLALATOK ÉS A MEZŐGAZDASÁGI IN­GATLANOK NEM AMERIKAI TULAJDONOSAI ELÖZÖN- LÖTTÉK AMERIKÁT. A „sza badság" nevében ezt tétlenül né­zi a törvényhozás és még a viszo­nosság alkalmazását sem kívánja meg. jT MEGNYÍLT MEGNYÍLT I muskátli] MAGYAR ÉTTEREM | ( volt EL GRECO) KITŰNŐ MAGYAR ÉTELEK. (Fehér Piriké főz.) i KOKTÉL. BOR,SÖR j i T: 655-5455 I Esténkint E DANKó FEHÉR NÁNDOR j zenekara játszik Tánc. 0 ’’ A zongoránál c7'CanMo * JiríRur S I, 6405 Wilshire Blvd. (A San vincente és La Jolla között) Jl Vv Nyitva hétfőtől szombatig d.e. 11-től. Vasárnap d.u. 5-től. ** 301 aaBB—3Bai BEIBE .^=iiai— i—

Next

/
Thumbnails
Contents