Californiai Magyarság, 1982. január-december (60-61. évfolyam, 1-51. szám)

1982-01-01 / 1. szám

Ismét egy új esztendő köszöntött be. Ilyenkor illenék mér­leget csinálni a régiről. Meg kellene közelebbről nézni, mi jót és rosszat éltünk át az elmúlt évben és talán fel lehetne vetí­teni a várható jövőt, legalábbis reményeinket. Nehéz belekez deni. Annyi minden van mögöttünk, s olyan sok minden vár ránk a problémák megoldatlanságának folyamányaképp, hogy valamennyien ijedten állunk a nagy számadás előtt. Sajnos egyéni életünket, családunk létét- és helyzetét, be­fogadó- és szülőhazánkét is a mindent átfogó nagypolitika árnyékolja be. Személyes valónk, jelenünk és jövőnk függ­vénye ennek a nagy ismeretlennek. Az új év nagy rejtélye: quo vadis nagyvilág és benne mi is? Hogy rossz felé me­gyünk, vagy rohanunk, azt legalábbis érezzük. Már az opti­misták is kétkedőkké váltak. 1981-ről szóló számadásunk első tételeként iktassuk ide, hogy ez az esztendő volt a világ terrorizmus „minta” éve, amikor a római Pápát, és az amerikai Elnököt meg akarták ölni és az egyiptomi Elnököt le is gyilkolták. Amikor diktá­torok és politikai nagyságok hivatalosan és félhivatalosan a vélt ellenfelek kiirtásával politizáltak. És . . . számunkra, magyarok számára a múlt évi zárszámadás mindent átszíne­ző külön főfejezete a lengyel „ügy” kell legyen. A lengyel ügy, mely a vasfüggöny lengyel osztagának kommunista pártját, legalábbis annak vezető szerepét ravatalra h'elyezte. A lengyel 'kommunista párt ugyanis Politburójával, Kis- és Nagytanácsával együtt impotenssé, alkalmatlanná vált a kor­mányzásra a lengyel népakaratot képviselő szakszervezeti mozgalommal szemben. (A tízmilliós Solidarity családtagok­kal együtt legalább 30 milliót képvisel, azaz az egész 35 mil­liós lengyel népet.) A külellenség céljaira fenntartott lengyel népi hadsereget kellett „bevetni” a nép ellen, a világ proletár jai lengyel részlege ellen. 1981. december 13. a lengyel nép gyászünnepe, egyben azonban a vasfüggöny ideológiájának temetési „circum dererunt”-a is. Ezt az áramlatot, annak to­vábbi hullámait az egyes vasfüggöny-mögötti országok kommunista diktátorai ^ csak fegyverrel tudják megállítani, terrorral a nép akarata és vére ellenében. Századunkban egy év alatt annyi minden történik, mint kétszázaddal előbb ötven év leforgása alatt. Ha Amerikán keresztül indulunk neki a múlt esztendő általános felmérésé­nek, azzal kell kezdjük szemlénket, hogy 1981. januárjában új elnök került az amerikai elnöki székbe. Úgy is mondhat­nánk: vadonatúj. Reagan „idegen” volt Washingtonban, soha nem viselt kongresszusi tisztséget, egyetlen politikai ugró­deszkája a megelőző ciklusú kaliforniai kormányzósága volt. Mint úi ember lépett be egy új világba körülvéve a politikai akarnokok ellenszenvétől, a tudálékosak- és okoskodók félszimpátiájától és az egész világ csodavárásától. Nagy ígé­retekkel és nagy tervekkel indult bélelve politikai és emberi makacssággal, de egyben kitartással. Még egy egész esztendő sem telt el, de a Fehér Házat igénylő demokraták, a demok­rata többségű „alsóház” mérhetetlenül türelmetlen. Már ké­szülődik az újabb honfoglalásra. Nem együttműködést pró­bál. Nem arról beszélnek mind a két parton, hogy az ország-, a nép érdeke a fontos, mind a két párt azt kell szolgálja, ha­nem a jelszó: kilőni a republikánusokat, vissza a Fehér Há­zat a demokraták Jogos” tulajdonába. Pártjátékká változott az ország sorsa. Alig lehet vitás, hogy kül- és belpolitikai, vi­lág- és ország-gazdasági problémák vannak, de ezeket az idő, a körülöttünk lévő világ, s benne a Fehér Ház megelőző gaz­dái, valamint a demokrata Kongresszus okozták. Mégis vala­hogy az a polgári közérzet van kialakulóban, hogy nemcsak a washingtoni levegő tisztul, de honatyáink nagyképűsége is fogyóban van 1981-el. Ezzel útban van, - talán csak kez­dő politikai tánclépésekkel, — a politikai erkölcs általános jellegű gyógyulása és normalizálódása. Ezt idegesen várja az amerikai polgár. Visszatekintve az elmúltakra az amerikai politikai atyaság ugyanis nem érdemelte ki a „páter famili- as” nemes jelzőt. Ennek hiánya pedig áthat mindenen. Re­méljük ez a valuta is emelkedik 1981-el legalább úgy, mint a dollár nemzetközi árfolyama. A dollár országon kívül tekin- télyesedik. Országon belül azonban abból egyre kevesebb van, mert kevesebbet nyomnak, kormányhasználatra. A köl- csön-kamat magas, vele a munkanélküliek létszáma is. Az egész világ gazdasági problémákkal küzd, inflációval és mun kanélküliséggel, csak a százalékok hullámzó mérve ijesztget a statisztikákban eltérő számadatokkal. Közben a kétrészre A lengyel tragédia csak komplikálódik 1939-ben Európa háborúba ment Danzigért. Vajon 1982-ben a Gdanskra átkeresztelt Danzigért mennyit hajlandó áldozni a szabad vi­lág? Ez a nagy kérdés. Ezt kutatja Moszkva. Ezt szeretné tudni az egész világ. Reagan elnök bejelentette, hogy (egyelőre) mit és mennyit áldoz Amerika a lengyel ügyért. Az áldozat kizárólag gazdasági: a lengyel repülőjárat (LÓT) nem landolhat amerikai területen, lengyel halász­hajók nem halászhatnak amerikai vizeken, az Export-Import bank nem újítja meg a biztosítást a lengyel földre szállítandó árukra. Ezt meghaladóan a US javasolja szövetségeseinek a magasabb technológi­ával gyártott áruk szállításának felfüggesztését. A US nem szállít élel­met a hivatalos Lengyelországnak, de a magánackiókat nem akadá­lyozza, viszont a menekült-táborokban lévő lengyelek ellátását meg­gyorsítja. Erre vonatkozóan mondotta az izraeli véderőminiszter, Sharon, hogy az amerikai szovjet politika „gyermekes” és „impo­tens”. A sokmillió tonna amerikai búza folyik a szovjetba és az olaj­vezeték épül Szibériába. A lengyel helyzet az ünnepek során csak any- nyiban változott, hogy a nyílt sztrájkok nagy részben megszűntek, de termelés alig van, s a passzív ellenállás általános méreteket öltött. Ez az, mely ellen semmilyen fegyveres erő nem tud megfelelően eljárni. A legszomorúbb a lengyel nép csalódása a lengyel „népi hadseregben”, mely nem „állott át” a néphez, illetve vakon teljesíti a parancsot, s a nép katona-fiai fegyvereinek nagyszámú áldozata van. HÍREK a nyugtalan világból KÉT ÉVVEL EZELŐTT, de­cember 27-én vonultak be az oro szók Afganisztánba. Két év alatt sem sikerült a szovjetnak az af­gán honfoglalást konszolidálni. A 90 ezer szovjet katona csak a fővárost, Kabult uralja, de azt is csak nappal, az ország az afgán felkelőké. A KONGRESSZUSI KIHALL­GATÁSOK eredményeként meg­hirdették, hogy a 600 billió dol­láros 55 millió dolgozót szolgá­ló munkásnyugdíj-alap veszély­ben van, mert azt egyes munkás­vezér — ,,mobster"-ek kikölcsö­nözték és elherdálták. A JAPÁNOK A SZOVJET KÖZVETLEN árnyékában kény­telenek haderejüket újraépíteni.' A 78 éves volt szenátor és .okiói US követ, Mansfield ez ügyben dolgozik. 100,REAGAN ÁLTAL HÍVA TALBAULTETETT 1982-ben el AZ OLASZ EMBERRABLÁS Európában Olaszország vezet a terroristák akcióiban és az ember­rablás statisztikájában. „Népi nyomozás, népi börtön, népi igazságszol­gáltatás" hirdetik az emberrablók. Melyik „nép" nevében és érdeké­ben? Jaruzelski lengyel katonai diktátor nyomán? Kinek a megbízásá­ból? Saját szakádra? Milyen dogma, teória, világnézet jegyében? Csak hagyja posztját. Ezek között lesz az energia- és az oktatásügyi mi­niszter is, mert hivatalaikat leépí­tik és beolvasztják. HELVES-E, HOGY A CIA ÉS AZ FBI kémkedik amerikaiak között? Sajnos, mondják az ille­tékesek, itt az ideje, mert túl sok a beépített és a másik tábor javára ügyködő. A törvény előtt mindenki egyenlő? Akasztottak már milliomost? Azt mondják, hogy sok megérdemelte volna. És Patty Hearst a Symbionese Liberation Ármy „tábornoknő­je"? Úgyis mint bankrablásban, terrorbombázásban, és gyilkosságban közreműködő? Nemcsak, hogy „sikerült" szennyesét, - az újságkirály papára való „tekintettel" — félig-meddig tisztára mosni, de Alvin Moscow társszerzőségével megjelent „Every Secret Thing" című köny­vében újabb bűncselekményekben való részvételét is közreadja. Ám, ezekért sem vonják felelősségre, megjósolván, hogy csak igazságügyi költséget jelentene a bírósági fórum, de „siker nem várható". A bűn­szövetkezetben részesek: így a Harris házaspár, azonban „vígan ül" a börtönben. úgy, egy újabb misztikus akarnok és világmegváltó parancsára? US brig. generál James Dozier elrablása új fejezet az olasz emberrablás és terror akciók tevékenységében, mert eddig még nemzetközi keretben nem ügyködtek. A generális a legmagasabbrangú NATO tiszt Dél-Európá- ban és birtokában volt a NATO-titkoknak, állítólag a titkos, code jelek nek és írásnak nem. Minden bizonnyal a NATO-nak, Amerikának és egyben az olasz hatóságoknak is érdeke, hogy ezt a szabad garázdálko­dást felgöngyölője. Egyes hozzáértők azt ajánlják, hogy tűzzenek ki egy szokatlan magas „jutalmat" a nyomravezetőnek, az olaszoknál az efféle célravezető. A BÍRÁK MUNKAIDEJÉT egy bizottság (Citizens Com- mittee) ellenőrzi, s megállapítot­ta pl. L.A-ben, hogy van bíró, aki átlagban csak három órát dolgozik, legalábbis három órát tölt a bíróságon munka, vagy tárgyalószobájában. AZ ATOMENERGIA BÍZOTT SÁG az iráki atomerötelepen nem talált katonai célokra hasz­nálható bombát, vagy annak gyártására vonatkozó nyomokat októberben megejtett szemléje során. szakadt világ tagoltsága egyre csak nő. Vele nemcsak a gazda sági problémák, de a háború-béke, a fegyverkezés atommal színezve — egyre fenyegetőbb méreteket ölt. „Otthon és itthon” egyaránt bizonytalanság lepte el az új év küszöbét. Szülőhazánk kenyere ugyan gyarapodott, ha nem is minő­ségben, és nem is mind a tízmilliónak. Az ige és uralma azon bán változatlan és szovjet. A 36 éves politikai felhők nem oszlanak és az ég alján megjelentek a friss politikai- és gazda­sági fellegek is, hiszen magában a szovjetben is óriásiak a problémák és megakadt a lakosság élelmezése a bolsevizmus 64 évfordulóján. Igaz, „itthon”, befogadó Hazánkban sem gondtalan a szilveszter. Számtalan család szilveszteri háza- táján megjelent az állástalanság réme és a velejárók. Sajnos, ezt az aggodalomteli óesztendőt így kell lezárnunk de 1982-öt üdvözöljük optimizmussal. Higyjünk abban, hogy a szovjet aggastyánok világhatalmi tébolya meggyógyul és gyűlöletének is vannak határai. Higyjük, hogy mindez a vasfüggönyre, s benne szülőhazánkra is jobb napokat hoz. És higyjünk Amerika erejében, józanságában és vezetőinek bölcsességében, s így abban, hogy 1982-ben a politikai- és gazdasági nap sugara felmelegíti az egész világot. Isten adja! A HAVI 1,140 DOLLÁROS FIZETÉSŰ ÁLLAMI welfare el­lenőr saját magának is folyósí­tott fizetésén felül welfaret, kb. évi 6,000 dolláros összegben. — + — AZ EURÓPAI PACIFISTÁK Reagan beszéde után is ugyan­azon hangnemben beszélnek, mint a szovjet. Semmi nem jó és elég, ami Amerikából jön, de a szovjet fegyverkezési akciók érthetők és elfogadhatók. EGY AFRIKAI VALLOMÁSA AZ AFRIKAI politikusokról: „kétharmada a segítségnek, le­gyen az élelem, vagy pénz, soha nem éri el a rászorultakat. A korrupt politikusok a segély egy részét elsikkasztják, a másik ré­szét pedig szovjet fegyver-vásár­lásra költik. Ezekkel a fegyve­rekkel ’hallgatattják el az elé- gületlenfcedő alattvalókat" (US News & World Rep. 11-16-81.) MAGYA * G (CAUFORNIAHU •’«*, (UPS 084-4^ An American Newspaper in Hungárián Language, 207 S. Western Ave.,Suite 201, Los Angeles, Ca. 90004. Ph: 384-7642, 463-3473 LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, SAN DIEGO CALIFORNIA, PHOENIX ARIZONA Si"9le copy in the us 40 cents -VOLUME 59 ­in Canada 45 cents CALIFORNIAI , 1922 THE OLDEST Hungárián Weekly Newspaper West of the Mississippi 60. ÉVFOLYAM No. 1. — Friday January 1. 1982. ESTABLISHED in DR. NÁNAY ENDRE: *\Jilá(jli elyzet

Next

/
Thumbnails
Contents