Californiai Magyarság, 1982. január-december (60-61. évfolyam, 1-51. szám)

1982-01-01 / 1. szám

2. oldal CALIFORIMIAI MAGYARSÁG No. 1. 1982. január 1. CALIFORNIAI MAGYARSÁG CALIFORNIA HUNGÁRIÁN S BlHj —PMl Editor: MÁRIA FÉNYES 207 South Western Avenue, Suite 201, Los Angeles, California 90004. or.P.O. Box 74773. Los Angeles, California 90004. Telefon: (213) 384-7642, (213) 463-3473. Előfizetés egy évre $ 18.00, félévre $ 10.00. Külföldre $ 20.00. félévre $11. Subscription rates int the US $ 18,00 fór a year, $ 10,00 fór six months. In foreign countries $ 20.00 fór year, $ 11.00 fór six months. Entered as second-class matter September 30,1926 at the post Office óf Los Angeles, California, under the Act of March 3. 1879. SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT LOS ANGELES, CALIFORNIA A KULTURCSERE MISZTIKUMA OSZLÖBAN. SÓ BERNÁT: Interjú A reagani spórolás elérte a kü­lönböző diákcsere-akciókat, sőt a politikai színezetű kultúrcsere intézményt is. A program rész­beni gazdája a Division of Edu- cational and Cultural Affairs of the US International Communic- ation Agency. Ennek az intéz­ménynek sokféle aktivitása van, így többek között kezeli az International Visitors, azaz nem­zetközi utazgatok ügyeit is. El­eddig már 55 %-kal megkúrtí- tották költségvetését (Amerika Hangja javára) s újabban még 12 %-os csökkentést terveznek. A programban sokezer diák vesz részt, s az amerikaiak számára nagyon hasznos a „másik világ” megismerése egyetemi oktatás keretében is. A politikai naivitás­ból ébredező amerikai hivatalo­sak azonban arra is rájöttek, hogy a kommunista országok nem kizárólag a „tanulmányi, vagy tudományos" vonalat ho­norálják a diákcsere során, ha­nem az „arra politikailag érette­ket" részesítik a csere-lehetősé­gében. Azt pediglen már egészen tisztán látják, hogy a „tudós­csere" nem más, mint kommunis ta propaganda, legalábbis a vas­függöny érdekei szempontjából. Számtalan olyan esetet ismertet a nyomozás, mely azt igazolja, hogy ezekben a programokban a vasfüggöny mögül ide csak a politikailag teljesen megbízható jöhet, éspedig a legtöbb esetben határozott politikai — féltudomá nyos, vagy tudománytalan —, rendeltetéssel. Sőt: az innen oda­érkező csere-alanyt is igyekszik a vasfüggöny illetékes országa úgy szelektálni, kellő diplomáciai ügyességgel, hogy az is kiszolgá­lója legyen az „eszmének", vagy valami konkrét feladatnak. Egyes hírforrások az egész akci­ót úgy értelmezik, hogy a leg­több esetben beleilleszthető kü­lönböző FBI vizsgálati keretbe, mert „felderítő", idegen hatal­mat (közvetlen,vagy közvetve) ki szolgáló tevékenység, legalábbis a megváltó ige hirdetője, álcáz­va, fedezve megtévesztő jogcí­mekkel. Most, hogy külpolitikai­lag Amerika többirányú zsákut­cába került az illetékesek rájöt­tek arra is, hogy Amerika jóhisze műségét milyen nagyszámú „két urat is szolgáló" feji a legválto­zatosabb tudományos és kutató, stb. alcímeken. TÖBB ÉVTIZEDES KÖLTE­KEZÉSI kudarc után is a millió­fizetéses munkásvezérek össze­fognak a Kennedy demokraták­kal és tovább akarják folytatni az államcsőd felé vezető politi­kát. HARRISON SZENÁTOR HE­LYE MEGÜRÜL, mert az ismere tes arab (Abscam) megvesztege­tési ügyben a szenátort elítélték. Hírek vannak arról, hogy helyé­re Nixon pályázik. (?) REAGAN ELNÖK PUERTO R ICO-1 feladással bombát tartal­mazó levelet kapott, de a robba­nószerkezetet idejében kiszerel­ték. Öreg Rose Kennedy (már 91 éves múlt), a leghíresebb amerikai cián feje, lecsapott lehetetlenül viselkedő uno­káira. Megparancsolta, szed­jék össze magukat és kerül­jék a botrányokat. Egy közeli barát szerint Rose dühös a 29 unokából álló „bandára”, amely sárba tiporja a család nevét külön­böző bolondériák, kábító­szer, rendőrségi letartózta­tás, diszkopartikon való rész vétel utáni autókarambolok és még ki tudja, mennyi min den miatt. Bár magas kora és egészségi állapota sok mindenben akadályozza, mégis ő osztja a parancso­kat. Most ráparancsolt Ted-. re, hogy ,,pattogtassa meg az ostort” a kölykek feje fe­lett. Még egy méltatlan inci­dens — és nincs pénz! Visel- kedejenek rendesen, vagy ki rekeszti őket a millióiból. A legjobb fenyegetés. Mert ha nincs money, hiába a Kennedy név! — + —. A királynő beavatkozik. Diana, a vadászat római is­tennője nyíllal ölte a vadat. A másik Diana, a walesi her­cegnő ma önmaga az űzött vad. Egy fiatal angol fotóripor­ter teleobjektívvel lekapta a három hónapos — állapotos fiatalasszonyt, amint a kas­télyuk kertjében éppen átöl­te a férje. Nagy dolog! A jól sikerült kép meg is jelent a „Daily Star” első oldalán, — „lovebirds” aláírással. Erre a Buckingham Palace az ország összes főszerkesz­tőihez felhívást intézett, hogy utasítsák fényképésze­iket, legyenek tekintettel a főhercegnő állapotára és kí­méljék meg az effajta tola­kodástól. Egyben kérték, hogy a jövőben csak hivata­los ténykedései alkalmával készítsenek képeket, - ha lehetséges. Ezzel a vadászatot legma­gasabb helyről — lefújták. — + — A 63 évvel ezelőtt állati kegyetleneséggel lemészá­rolt cári család hét tagját — szentté avatták, Manhattan­ban, a 93. utca 75-ben, egy bálteremből átalakított ,,ka- tedrális”-ban, mely ma az orosz orthodox egyház haj­léka. Emigrációs, Oroszor­szágon kívüli kb. 70,000 tag ja van ennek az egyháznak, 17 püspöke, számtalan pap­ja. Hatvan évvel ezelőtt ala­pították. Most a Romano- vok és még 8000 áldozat el- • nyerték ott a szentek koro­náját s a szertartást egy „Éretted mártír cár” című énekkel zárták le. A „Sowjetskaja Rossija” a kommunista párt egyik szó-. A műterem ajtaján egyszerű, szerény névtábla függött csupán. Hazánk külföldre szakadt nagy fia nem tagadta meg önmagát. Magyarul volt kiírva: SRÓFSÁNDOR festő-és szobrászművész Megilletődve nyomtam le a ki­lincset. Szívem a torkomban do­bogott. Most ... most... pár pil­lanat, gondoltam, és szemtől szemben fogok állni a nagy Sróf- fal. Beléptem. A helyiségben félho­mály volt, amit a szemem csak lassan szokott meg. Mintha temp lomba léptem volna. A sarokban, háttal nekem, előrehajolva a Mes tér dolgozott. Igen, nincs mese, ez a Sróf, a nagy Sróf személyesen, állapítot tam meg magamban boldog izga­lommal. Lassan megfordult. Rámnéz- zett. Hirtelen dadogni kezdtem... — Bocsánat, izé .... a Mester... ugye a „FÁRADT KOR" munka társa vagyok, ugyebár megtet­szett Ígérni ezt a kis interjút, in- terjúcskát ugyebár.... hehehe... mostan bátorkodtam ... hehehe.. Türelmetlenül félbeszakítva fá­radtan intett, hogy üljek le. Leültem a műteremben látha­tó egyetlen székre. A Mester egy háromkerekű piros biciklin fog­lalt helyet. — Hol végezte a tanulmányait Mester? — kezdtem el a beszél­getést. — Rubbish, — felelte olyan tö­mör egyszerűséggel, ahogyan csak igazán nagy magyarok szok­ták magukat kifejezni idegenben. — A művészetet nem lehet ta­nulni fiatal barátom, mint a víz­vezetékszerelést, vagy a perec­sütést. Az régen volt,amikor a magukat művészeknek nevező festőiparosok majmolták az éle­tet és almákat festettek, meg meztelen nőket. Ma egy igazi mű vész önmagát adja a pillanat va­lóságában. Menekül a tértől, a formáktól, a realitástól. Perspek­tíva? Egyensúly? Keret? Ósdi elavult dolgok. Szemei tűzben égtek, míg eze­ket mondta. Egyre hevesebben beszélt. Izgalmában kétszer is csengetett a biciklin. — A mostan készülő művek megmutatják az utat az objektív formák korlátlan szubjektív absztrahálásával. Ma ugyanis szu­perhumán belső világunk már csak absztrahált színekben és je­lekben fejezhető ki. Ezt az iro­dalomban a neo-exhibicionizmus fejezhetné ki, amit maguknak kellene művelni fiatal barátom. De hát eh, maguk, - legyintett lekicsinylőén, — maguk még a szürrealista d a d a i z - must sem ismerik ... — Bocsánat — vetettem közbe kicsit sértődötten, — á Mester kétségtelen aláértékeli ambíciói­mat. Nekem tetszik ilyet monda­ni? Nekem, aki HANS ARPOT betéve idézem. Bántott kicsit a dolog. Meg­akartam mutatni én is, hogy mit csöve persze azonnal éles hangon bírálta ezt a tettet, mondván, hogy a new yorki ceremónia „káromlás” és a hazai orthodox egyházat mindenkép sérti és nevetsé­gessé teszi. Az emigráns egy­tudok. Egy használt varrógép mellé álltam és szavalni kezdtem: Teste körül fekete sír. Csak sír, csak sír, csak sír bi­zony, Esőfelével könnyezik S gyászfátyolt húz fel a napon. Fél varázsló, fél karmester. Sétabot nélkül dirigál Száján a titkos-sírásnak És zsebtelenkendővel jár És kivágja a fajankót a garzonfestő állványból. Egyszer eggyé kétszer ketté Tépi vaskalapját, s dalol... Mikor befejeztem, a Mester fel­állt, hozzámlépett, könnyes szemmel átölelt és nyakamba bo­rulva elénekelte a „János bácsi a csatában" című dalt. Pillanatra én is elérzékenyültem. Akkor még nem tudtam, hogy rövide­sen én leszek a fajankó. — A Mester ugyebár — folytat­tam —az absztrakt expresszioniz- mus kifejezője? Szomorú gond­felhő futott át a homlokán. Fá­radt sóhajjal felelt: — Látja ez az én tragédiám. Mélységesen félreértenek. Én a neo-absztrakt expresszionizmus megalapítója vagyok. Elővettem jegyzetfüzetemet és beleírtam: NEO. Ez láthatóan kicsit megnyug­tatta. így folytatta. — Ennek a művészi kifejező­formának a lényege a befeléfor- dulás. Érti ezt? A be-fe-lé-for- du-lás. Amikora művész önleiké­nek súlytalanságába süllyed... így mondta: önlelkének. — Ámen, — feleltem halk, re­megő hangon. — Egyben bocsánatot kérek a tévedésért. De most nem is aka­rom a munkáját tovább zavarni. Még csak annyit kérnék, láthat­nám talán néhány művét mes­ter? Felállt. Egyetlen mozdulattal lerántott egy foltos pizsamanad­rágot egy festményéről. Nem tudtam leplezni megdöb­benésemet. Észrevette. — Ha haha... barátom, - szólt gúnyosan — látom maga sem ért a modern művészethez, csak a szája jár. Hát ide figyeljen fiam. Először is modern képeket alkot­ni elsősorban annyi, mint új tech nikai formákat keresni. Ezért mi már régen fütyülünk az ecsetre és a palettára. Ez a kép például amikor ké­szült, nem az állványon volt, hanem a földön. A festék egy szardiniás dobozba került, ami­nek az alja ki lett fúrva, és így a festék felülről csurgott a vászon­ra. És ez az látja, ahol megtalál­juk az új utat... A KÉP ÖNMAGA ALKOTTA ÖNMAGÁT! (Nem mertem megmondani, de titokban hálával gondoltam ar ra, hogy a szakácsművészet még nem emelkedett ilyen magaslat­ra. Elképzeltem, amint egy szür­realista szakács egy lábosba bele­ház feje Gregory pátriárka erre csak annyit válaszolt, hogy „gyilkosok ritkán tisz­telik meg azokat, akiket — meggyilkoltak”! DEL MEDICO ERZSÉBET Folytatás az 5. oldalon. WST jAlrx & iEUa’a ! Ártó Se S’tma | | European Pastry Shop í 7356 Melrose Avc., L.A., CA. 90046. T.: (213) 651-3165 ! MINDEN NAP KÉTSZER FRISS MAGYAR KENYÉR | ZSEMLE — KIFLI — KALÁCSOK TORTÁK: Dobos, Diós, Rumos, Mokka, KRÉMES | ALMÁS, CSERESZNYÉS és TÚRÓS RÉTES DIÓS ÉS MAKOS BEJGLI | Üzleti órák: ! 8-tól este 7-ig - Vasárnap, hétfőn és ünnepnap zárva. Gyors, kompjúterizált szerviz. VÍl3Q ' ------------------------------------------------------------­Ke pulo- ©S (£Agencyr Inc. Frankfurton át Jumbo ~ ^ ______________TELEFON 24 ÓRÁN ÁT. Lu fthansa gépen. . . hdÍÓÍGQVGK. ( (213) 996-3510• (800) 423-5288 (Kalifornián kívül) i4-9o nap tartózkodás. minden részébe . . , , # ........... Ár változás fenntartva. Szálloda- foglalás Autob«Hés. «o, JSÍ “ HAWAII ODA-VISSZA: $298.- A legmodernebbül felszerelt magyar utazási iroda. *1333______________________Tulajdonos J

Next

/
Thumbnails
Contents