Corvina, 1879 (2. évfolyam, 1-32. szám)

1879-01-18 / 1. szám

MEGJELENIK HAYONKINT 1-4-szer Az egylet tagjai ingyen kapják. Hirdetések ára : 3-hasábu petitsoron­kint tagoknak 2 kr., nem tagok­nak 5 kr. és a bélyeg. CORVINA. A „CORVINA"-nak szánt kéziratok (cikkek és hirde­tések) Aigner Lajos-hoz, Budapesten, váci-utca 1. szám küldendők. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. II. évfolyam. BUDAPEST, 1879. január 18. 1. szám. Újonnan megjelent könyvek.*) AJ 31 a g y a r nyelve n. „Athenaeum" könyvkiadó-hivatala Budapesten. Ábrányi Kornél ifj. Titkolt szerelem. Regény 2 kötet. Bpest, 1878. (K. 8-r. 256 és 247 1.) 2 frt 40 kr. Regre Alajos. Az elzárt gyámleány. Vig elbeszélés. Bpest 1878. (K. 8-r. 186 1.) 90 kr! Ebers György. Egy egyptomi királyleány. Történelmi regény. A német eredetiből fordította Huszár Imre. 3 kötet. Bpest, 1878. (K. 8-r. 202. 256 és 285 1.) 3 frt­Jókai Mór. Egy hírhedett kalandor a XVII. századból. Regé­nyes korrajz. 3 kötet. Bpest, 1879. (K. 8-r. 186, 188 és 167 1.) 3 frt. Il-ik Kákaí Aranyos. Gróf Andrássy Gyula. Politikai élet és jellemrajz. Bpest, 1878. (N- 8-r. 224 1.) 2 frt. Petőfi Sándor összes költeményei. Hazai művészek rajzaival dí­szített Tépes népkiadás. Bpest, 1879. (8-r. 423 1.) Vászon­kötésben 2 frt. —Torkos László. Olvasókönyv a köjtészettaiihoz. A költészeti ne­mek és fajok szerint. 2 ik jav. kiadás. Bpest, 1879. (N. 8-r. 304 1.) 1 frt 50 kr. Ifj, Csáthy Károly Debreczenben. Bayler István, Ifj. Debreczen sz. k. város térképe. Debreczen, Egri kis képes naptár 1879-ik évre. Szerk. Luga László. I évi folyam. Eger, 1878. (8-r. XVI, 16. XVI 1.) 16 kr. Egri népkönyvtár. Szerk. Luga László. Kiadja: az egri egy­házmegyei irodalmi egylet, III. Bartók István. Pázmány Pé­ter. Élet és korrajz. Eger, 1*78. (8-r. 64 1.) 20 kr. Rapaics Raymund dr. Egyetemes egyháztörténelem. Kútfők és jelesebb szerzők nyomán. 1. kötet. Keresztény ó-kor, Eger­1879. (X. 8-r. XVI, 465 1.) 2 frt 50 kr. Franklin-társulat Budapesten. Háború-Krónika Szerk. Nagy Miklós. XXI. füzet. (81 — 84. sz.) Bpest, 1878. (4-r. 641-672 1.) 30 kr. Lessing Gotthold Ephraim. Bölcs Náthán. Drámai költemény öt felvonásban. Németből ford. Zichy Antal. Bpest, 1879. (8-r. 255 1.) 1 frt 50 kr. Lauffer Vilmos Budapesten, Dienes Lajos. Tréfaságok az ifjúság — 1878. (K. 4-r. 24 1.) Kötve számára. 14 képpel. Bpest, 90 kr. 1879, (Mérték: 1"^60°) 80 kr. Eggenberger-féle könyvkereskedés Budapesten. Gazdasági zseb-naptár az 1879-ik évre. XIX. évi folyam. Szer­kesztő-tulajdonos Kodolányi Antal. (16-r, XVI, 128 1.) szö­veg és 4 iv kockázott papir.) Vászonkötésben. - - .Mellék­lete: Magyar gazdák évkönyve. II. évfolyam. 1879. Szerk. Kodolányi Antal. (16-r. 216 1.) Bpest, 1879. Együtt 2 frt. Orvosok zseb-naptára az 1879. évre, VI. évfolyam. Szerk. id. dr. Purjesz Zsigmond. Bpest, (16-r. 147 1. és Jegyzéknapló) Vászonköt. 1 frt 50 kr. Ügyvédek, közjegyzők és birák zzeb-naptára az 1879-ik évre- < VII. évfolyam, Szerk. Kovács Ferencz. Bpest, (16-r, XVI, / 169 1. szöveg és jegyzék-napló.) Vászonköt. 1 frt 50 kr­Érsek-lyceumi könyvnyomda Egerben. ­(Szolcsányi Gyula bizománya.) Egri képes naptár 1879-ik évre XV, évi folyam. Szerkeszti Luga László. Eger, 1878. (8-r. XVI, 64, XVI 1.) 25 kr. Tettey Nándor és társa Budapesten. (Évkönyv.) A békésvármegyei régészeti és müvelődéstörténehni társulat évkönyve, 1876/7. 1 Szerkeszti Zsilinszky Mihály társ. főtitkár. III. kötet. B.-Gyula, 1878. A társulat kiadása. (N, 8-r. IV, 228 1.) Bizom. 1 frt. D) Ugyanaz. IV. kötet. 1877/8. B.-Gyula, 1878. (N. 8-r. IV, """'220 1.) Bízom. 1 frt. ( —) A székelje művelődési és közgazdasági egyesület második évkönyve 1877-re. Az egyesület központi választmánya meg­bízásából szerkesztette Buzogány Áron, egyl. titkár. Bpest, 60 kr. (Bor- Bpest, , frt 50 kr. Szerkeszti, Kálmán Lajos. Bpest, 1878. (M. 8-r. 104 1.) 1 frt. története. Az 1849-ki orosz *) Könyvészetünk minél teljesebbé tétele végett felkéretnek a kiadók, hogy kiadványaiknak egy-egy példányát, megjelenés után azonnal, ezen rovat vezetője Makáry Gerő (ifj. Nagel Ottó könyvkereskedésében) cime alatt beküldeni szíveskedjenek. 187*. (N. 8-r. 208 1.) Bizom. Erödi Dániel újabb költeményei. Sopron, 1878. 18 79.) (16-r. 191 1.) Bizom. Gyermek lap, Legolcsóbb képes. Kiadja: Serédy G. 1. félév. Papirkötésbeu Korn F. A. A magyarok legújabb invasiótól napjainkig. Jelesebb államférfiak s katonai tekin­télyek közreműködése mellett kiadta —. IV. rész. A török rokonszenv s az oroszellenes érzület Magyarországban. Kos sixth Lajosnak erre vonatkozó nevezetes leveleivel. III. fiizp M.-Óvár, 1878. Czéh Sándor. (N. 8-r. 97- 144 1.) Biz. 50 I Si^sovics Károly. Mezőgazdasági talaj isme. Vezérfonal. Kassa, 1878. (Bor. Bpest, 1879.) (8-r. IV, 112 1.) 80 kr. Wajdits József Nagy-Kanizsa Foquet Jaques.-Á farsangi fánk, bábakenyér és kétszersült ké­szítés titka. Reményi toldalék- és szalonnás pogácsa, jó ka­lács és széna-rétes készítési módjával bővítette egy magyar nő. N.-Kanizsa, é. n. (K. 8-r. 26 1.) 60 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents