Corvina, 1880 (3. évfolyam, 1-32. szám)

1880-01-14 / 1. szám

MEGJELENIK HAVONKINT 2-4-szer. Az egylet tagjai ingyen kapjak. Hirdetései: ára: 3-hasábu petitsoron­kint tagoknak I kr., nem tagok­nak 5 kr. és a bélyeg. A -.CORVTX.V'-nak szár.; kéziratok (cikkek és hirde­tések) Aigner Lajos-hoz, Budapesten, váci-utea 1. szám küldendők. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETENEK KÖZLÖNYE. III. évfolyam. BUDAPEST, 1S80. január 14. 1. szám. Újonnan megjelent könyvek*) AJ M a y y a )' n y el v e n. Aigner Lajos Budapesten. Balázs Sándor. Tarka képek. (Beszély és rajzgyűjtemény.) Ki­adta a Petőfi-társaság. 'Eiső kötet. (8-r. 219 1.) Bpest, é. n. 1879. 1 frt 60 kr. Beregszászy Lajos. A hazai zongoraipar érdekében véd- és vád­irat. (8-r. 40 1.) Bpest, 1879. Nyom. Kocsi Sándornál. Bízom; 30 kr. Magyar Könyvesház. 71—78. szám. (VIII. évfoly. 1-8.) (16-r.) Bpest, 1879. Minden szám 20 kr. Tartalma: 71 — 74. Neményi Ambrus. Kortörténelmi rajzok. Eiső kö­tet. (179 1.) 75—78. Ugyanaz. Második kötet. (213 1.) Pintér Sándor. A palócokról. Népismertető tanulmány. (N. 8-r. 96 1.) Bpest., 1880. 80 kr. Rényi Rezső. Petrarca és Kisfaludy Sándor. Irodalomtörténeti tanulmány. (N. 8-r. 91 I.) Bpest, 1880. 80 kr. Kiiián Frigyes Budapesten. Havi szemle. Szerk. Bodnár Zsigmond. 1880. J;nuárhavi füzet. (N. 8-r. 1 —132 1.) Bpest, 1880. Szerkesztő saját kiadása. Bizom. Füzetje U 80 kr. Krausz Armin Veszprémben. Tóth Kálmán, P. Téli regék. (K. 8-r. 144 1.) Veszprém, 1880. 80 kr. Légrády íestverek Budapesten. Névkönyve. A magyar királyi honvédelmi ministerium és hon­védség —. 1S8Ó évre. Rendfokozati és beosztási kimutatással. Hivatalos kiadás. (N. 8-r. 248 1.) Bpest, 1880. l frt 20 kr. Meiiner Viímos Budapesten. Hellwald-Toldy. A föld és népei. 17. füzet. (N. 8-r. 489—520 1.) Bpest, é. n. 1880. Egy-egy füzet 30 kr. Ribáry Ferenc, dr. Képes világtörténet. 25. füzet. (II. kötet. 7. füzet.) (N. 8-r. 233—272 1.) Egy-egy füzet 30 kr. Pfeifer Ferdinánd Budapesten. Kováts Gyula, dr. Az írói és művészi tulajdonjog. (N. 8 r. 84 1.) Bpest, 1879. Wilckens F. C. és fia könyvny. Bizom. 80 kr. Rautmann Frigyes Budapesten. Koszom. A Petőfi-Társaság havi közlönye. Szerk. Szana Ta­más. III. kötet. 1. füzet. 1880. Januárhó. (N. 8-r. 1—96 1.) Bpest, 1880. Egy-egy füzet 80 kr. Magyar Lexikon. Szerkeszti Somogyi Ede. 45. füzet. V. kötet. *) Könyvészetünk minél teljesebbé tétele végett felkéretnek a kiadók, hogy kiadványaiknak egy-egy példányát, megjelenés után azonnal, ezen rovat vezetője Aigner Károly (Aigner Lajos könyvkereskedésében^ cirne alatt beküldeni szíveskedjenek. 257—320 1. (Chaudiéres-Ciotat.) (5-.r. Bpest. é. n. 1880. Egy­egy füzet 30 kr. Stein János Kolozsvárott. De Gerando Antonina. Nőtan, vagy az asszonyi hivatás tudo­mánya. Intézetek, képezdék, felső nép- és polgári iskolák meg magánhasználatra. (K. 8-r. 102 1.) Kolozsvár, 1880. 30 kr. Természettudományi társulat Budapesten. Herman Ottó. A fillokszéra. Vészkiáltás a magyar szőlők érdeké­ben. Egy rajzzal és egy kőnyomatú táblával. A kir. ma­gyar természettudományi társulat megbízásából, (N. 8-r.) 24 1.) Bpest, 1880. Nyom. Khör és Wein-nál. 5 kr. Weiszmann testvérek Budapesten. Szalay József, dr. A magyar nemzet története. 19. fűzet. III. kötet. 1—32 1. (4-r.) Bpest, é. n. 1880. Egy-egy füzet 30 kr. Szentesi Rudolf. Budapesti rejtelmek. 15. füzet. (N. 8-r. 693— 720 1.) Bpest, é. n. 1880. Egy-egy füzet 25 kr. Zifahy Sámuel Budapesten. Fischer Adolf. Egy új orrcsap az orrüreg kimosására, s egy új pöscsap a hólyag kiöblítésére. (N. 8-r. 7 1.) Bpest, 1879. Nyom. Wilckens F. C. és fia könyvny. Bizom- 20'kr. Hivatalos menetrend könyve. Közlekedési vállalatok —. Első magyar-német vasúti és gőzhajózási kalauz, — Das offi­cielle Coursbuch der ungarischen Verkehrsanstalten. Erster ungarisch-deutscher Eisenbahn- und Dampfschififahrts-Cou­rier. Főszerkesztő Mayer Arno J. VI. évfolyam. December. (Iv-rét IX és 128 1.) Bpest, 1879. 50 kr­— Ugyanaz : (K. 8-r 500 I.J 50 kr. I Kolosy Miklós, dr. Tanulmányok a közigazgatás köréből és egy kis statistika. (N. 8-r. 127 1.) Bpest, 1879. 1 frt. Müller Kálmán, dr. Létért való küzdelmünk és a társadalom. Irta és a magyar orvosok és természetvizsgálók XX-ik ván­dorgyűlésének 1879. évi augusztus hó 28-án tartott meg­nyitó nagygyűlésén előadta —. (N. 8-r. 24 1.) Bpest, 1879. 20 kr. Neumann Armin, dr. A kereskedelmi törvény magyarázata. Má­sodik kötet. (258—392. §§.) (N. 8-r. 556 1.) Bpest, 1880. 4 frt. Schvarcz Gyula. Az athenei alkotmányjog történelmének kor­szakairól. (N. 8-r. XII, 36 1.) Bpest, 1879. 1 frt. Zsögöd Benő. Öröklött s szerzett vagyon. Tanulmány újabb iro­dalmunkból. Függelékkel a kiskorúak utáni törvényes örök­lésről. (Különlenyomat a „Magyar Igazságügyiből.) (N. 8-r. IX és 167 1.) Bpest, 1879. 1 frt, 50 kr. Zsögöd Benő. Kiskorúak utáni törvényes öröklésről. (Különle­nyomat a „Magyar Igazságügyiből.) (N. 8-r. 67 1.) Bpest, 1879. 60 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents