Corvina, 1883 (6. évfolyam, 1-35. szám)

1883-01-10 / 1. szám

S1 EG JELES 11С minden hó 10, 20 és 30-án. Az egylet tagjai ingyen tápját. Hirdetések ára : 3-hasábu petitaoron­kiüt tagoknak 2 kr., nem tagok­nak 5 kr. CORVINA. m A „CORVI NA"-nak szánt kéziratok (cikkek és hir­detések) Aigner T-ajos-hoz. Budapesten, (váci-utca I. sz.) küldendők. A MA&YAR KÖNYYKERESKEEOK EGYLETENEK KÖZLÖNYE. VI. évfolyam. BUDAPEST, 1883. január ÍO. 1. szám. Újonnan megjelent könyvek.*) AJ Magyar nyelven. Aigner Lajos Budapesten. Gelich Rikbárd. Magyarország függetlenségi harcza 1848—49­ben. I. füzet. Bpest, 1882. (N. 8-r. 64 1.) 40 kr. Buzárovits Gusztáv Esztergomban. Maszlagliy Ferencz. (K. 8-r. 248 I.) Epigonok. Beszélyek. Esztergom, 1883. 80 kr. Ifj. Csáthy Károly Debreczenben. Lukáes Ödön. Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imák szószéki hasz­nálatra. Debreczeu, 1883. (N. 8-r. 310 1.) Vászonkötásben 2 frt 40 kr., aranymetszéssel 2 frt 60 kr. Dobrowsky és Franke Budapesten. Einericzy Géza dr. és Kárpáti Endre. Vezérkönyv a népisko­lai számításban. Tanítók és tanítójelöltek számára. I. füzet. A népiskola 1-, 2- és 3-ik oszt. számára a miniszt. tanterv­ben megállapított .... tananyag. 2-ik, átn. kiadás. Buda­pest, 1883. (8-r. 171 1.) 1 frt. Einericzy Géza dr. és Somogyi Géza. Természetrajz a minden­napi és ismétlő népiskolák számára. Számos ábrával. 2-ik jav. kiadás. Bpest, 1882. (8-r. 138 1.) 50 kr. Kis tükör. Népiskolai kézikönyvek tára. (K. 8-r.) Tartalma: Kiss Aron dr. Hazai történelem és alkotmánytan. A népis­kolák számára. 2-ik kiadás. Bpest, 1882. (72 1.) Kötve 20 kr. Laky Dániel. Földrajz a népiskolák számára. 2-ik jav. ki­adás. Bpest, 1883. (55 1.) Kötve 16 kr. Losonczy László. Magyar nyelv- és irálytan, gyakorlati alapon. A népiskolák 11—VI. osztályai számára. 2 rész. 2-ik jav. kiadás. Budapest, 1883. (83 és 65 1.) Egy-egy rész kötve 20 kr. Laky Dániel. Földrajz a gymnásiumok számára. II. kötet. Európa (a magyar királyság ós a három déli félsziget ki­vételével) és Hátsó-Ázsia. A szöveg közé nyomott földrajzi és természetrajzi ábrákkal. Bpest, 1883. (N. 8-r. 152 1.) 90 kr Lengyel Sándor. Gyakorlati számoló könyv polgári iskolák használatára számos feladattal. I. rész. Az I. és II. osztály számára. Bpest, l883. (8-r. 128 1.) 60 kr. Lerniina Gyula. A bűnös nő. Regény. Fraucziából fordította Lipovniczky Aranka. 2 kötet. Budapest, 1882. (K. 8-r. 194 és 160 1.) 1 frt. Moutepin Xavér. Pénz ő felsége. Regény. 7 kötet. Francziából ford. M. V. Bpest, 1882. (К. 8-r. 7-szer 192 1.) 3 frt 50 kr. *) Könyvészetünk minél teljesebbé tétele végett felkéret­nek a kiadók, hogy kiadványaiknak egy-egy példányát, meg­jelenés után azonnal Makáry Gerőnek (Grimm Gusztáv könyvke­reskedésében) cim alatt beküldeni szíveskedjenek. Rákóczy Lajos. Földrajz a fővárosi népiskolák III. osztályának számára. Budapest és környéke Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun-me­gyével. Pályanyertes-imí. 2-ik kiadás. Budapest, 1882. (8-r. 35 1.) Kötve. 30 kr. Sue Jenő. A hét főbűn. Regény Francziából fordította F. F. 15 kötet. Bpest, 1882. (K. 8-r.) Tartalma : I—5. kötet. Egy herczegnő. (A kevélység.) 5 kötet. (5-ször 192 1.) 2 frt 50 kr. 6—8. kötet. Bastien Frigyes. (Az irigység.) 3 kötet. (192 176 és 184 1.) 1 frt 50 kr. 9—10. kötet. A pokol tüze. (A harag.) 2 kötet. (184 és és 176 i.) 1 trt. II—12. kötet. Madelaine. (A bujaság.) 2 kötet. (160 és 191 1.) 1 frt. 13. kötet. Mihály rokon. (A restség.) 1 kötet. (224 1.) 50 kr. 14. 15. kötet. A milliomok. (A fösvénység) 2 kötet. (160 és 152 1.) 1 fjt. Szabó József. A természettan alapvonalai és rövid kozinografia. Középiskolák számára. A szöveg közé nyomott 260 ábrá­val. 2-ik jav. kiadás. Bpest, 1882. (N. 8-r. 1921.) 1 frt 40 кr. Szőke István. Földrajz. Népiskolai használatra. Budapest, 1882. (K. 8-r. 36 1.) 8 kr. A magyarok története. Népiskolai használatra. 2-ik kiadás. Budapest, 1882. (K. 8-r. 32 1.) 8 kr. I — Természetrajz népiskolai használatra. 36 ábrával. 2-ik ki­adás. Bpest, 1882. (K. 8-r. 40 1.) 8 kr. — Természettan. Népiskolai használatra. 38 ábrával. 2-ik ki­adás. Bpest, 1883. (K. 8-r. 32 1.) 8 kr. Kilián Frigyes Budapesten. I Nemzetgazdasági Szemle. Havi folyóirat a nemzetgazdaság, pénzügy és statistika köréből. Szerkeszti György Endre. VI. évfolyam. 1882. Bpest, 1882. (N. 8-r. VI, 80, 88, 88, 96, 88, 88, 80, 88 és 88 1.) 7 frt 20 kr. — ugyanaz, IX. füzet. Deczember. (88 1.) 80 kr. L Ifj. Nagel Ottó Budapesten. Knorr Alajos. Önflgyvéd. 14—1С. füzet. Füzetje (N. 8-r. 545- 664 1.) 30 kr. Pfeifer Ferdinánd Budapesten. Codex diploniaticus comi tum Károlyi de Nagy-Károly. A nagy­károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. A család megbízá­sából kiadja gróf Károlyi Tibor, sajtó alá rendezte Géresi Kálmán. I. kötet. Oklevelek 1253—1413. Budapest, 1882. (N. 8-r. XX, 620 1. és 5 phototypikus melléklet.) Bizom. 5 frt. Nemzeti szinliáz könyvtára. 145. Heródiás. Dalmű 3 felvonás­ban és 6 képben. Zenejét irta Massanet, szövegét Millet, Gremont és Zanardini. Fordította Ábrányi Emil. Budapest, 1882. (8-r. 42 1.) 40 kr. MAGYAR TWOMA ÍYJS AKADÉMIA KÓ.-YVURA

Next

/
Thumbnails
Contents