Corvina, 1887 (10. évfolyam, 1-36. szám)

1887-01-10 / 1. szám

X. évfolyam Budapest, 1887. január 10. 7. szánt. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉ NE K KÖZLÖNYE a MEGJELENIK MINDEN HÓ 10. 20 ÉS 30-ÁN. f M.ACADE.MIA jtöjNYyr^jiA A «CORVINÁ»-nak szánt kéziratok (cikkek _ H IRDE! ÉSÉK AHA: lUTÍnsábu petit­és hirdetések) Aigner Lajoshoz Buda- Az egylet tagjai ingyen kapják. soronkint tagoknak 3 krajcár, nem­pesten ( Váci-utca I. sz.) küldendők. tagoknak •"> krajcár. Kérelem a kiadókhoz. A «Magyar könyvészet» lehető teljes szerkesztése érdekében ismételve felkérem úgy a t. kiadó urakat, mint a kiadó társulatokat, szíveskedjenek oda hatni, hogy a kiadásukban megjelenő müvek megjelenésük után azonnal felvétel végett hozzám beküldessenek. A müvek felvétel után sértetlen állapotban vissza küldetnek. Teljes tisztelettel Budapest, 1887. január 6-án. Zunft Antal, a könyvészet szerkesztője. Újonnan megjelent könyvek.*) Magyar Könyvek. Dobrowsky és Franke Budapesten. Daudet Alfonz. A véres árny. Regány. Francziából ford. K. M. 3 kötet. (8-r. 192. 192. 174 lap.) Budapest. 1884. 1 Irt 50 kr. Gaboriao Emil. A rendőr leánya. Regénv. Francziából ford. Ilona. 4 kötet. (8-r. 192, 192,100,90 lap.) Budapest. 1886. 2 frt. Kichebonrg Emil. A szép énekesnő. Regény. Fordította M. V. 3 kötet. (8-r. 192, 192, 94 lap.) Budapest. 1886. 1 frl 50 kr. Franklin-társulat Budapesten. Budapesti szemle. A magyar tud. Akadémia megbízásából szerkeszti Gyulai Pál. 121. szám. Január, 1887. ÍN. 8-r. XLIX. kötet." 1-160 lap.) Budapest, 1887. 1 frl. Qrill K. ndvari könyvkereskedése Budapesten. Hadi földleírás. Tankönyv a m. kir. honvédségi Ludovika Akadémia felsőbb tiszti tanfolyama számára. Mint kézirat kinyomatva. (N. 8-r. 82 lap.) Budapest, 1886. Bízom. 1 frt 10 kr. liarczászat. A in. kir. honvédségi Ludovika Akadémia szab. áll. tisztképző és egyévi önkéntesi tanfolyama számára. II. rész: Alkalmazott barczászat. Mint kézirat kinyomatva. (N. 8-r. IV. 68 lap.) Budapest. 1886. Bizoin. 26 kr. Jankovicli Gyula. Sziv és élet. Elbeszélés. (8-r. 141 lap.) Buda­pest. 1887. Rizom. 1 frt 50 kr. Kacziány Géza. Az egyévi önkéntes a közös hadseregben. A fölvételi föltételek pontos felsorolásával. Hiteles forrá­sokból (törvények, szabályzatok, rendeletek és utasítások­ból) állítva össze az egyévi önkéntes szolgálat előtt, alalt és után fölmerülő viszonyokra vonatkozó adatokat. 6 mel­léklettel. 2-ik olcsó (czím-)kiadás. (8-r. VIII. 156 lap.) Buda­pest.. é. n. (1886.) 50 kr. Tisztviselők helyzetéről. Az állami —. Kiadja a magyar liszt­viselők országos egyesülete. (N. 8-r. 193 lap.) Budapest, 1886. Bizom. 50 kr. Útmutatás harczászali és hadműveleti tartalmú írásbeli paran­csok és jelentések szerkesztésére. 8 ábra. 3 vázlat, 1 táb­lával. (8-r. V. 158 lap és 4 melléklet) Budapest. 1886. Bizom. 76 kr. Grimm Gusztáv Budapesten. Aiitisemita-párt naptár. Országos —. 1887. közöns. évre. IV. évf­Szerk. Nagy Imre. (8-r. 128, XXVI11 lap.) Budapest. Bizom. 50 kr. *) Könyvészetünk minél teljesebbé télele végett felkéretnek a t. kiadók, bogv kiadványaik egy-egy példányát megjelenés után azonnal a «Csak szorosan« egylet «Könyvészeti bizottsága» címe alatt beküldeni szíveskedjenek. Kanitzer G H.-M.-Vásárhelyen. Seit mann Lajos. A nő a talmudban. (8-r. 127 lap. i H.-M.-Vásár­hely, 1887. 1 frl 20 kr. Kilián Frigyes Budapesten. Nemzetgazdasági szemle. Havi folyóirat. Szerk. György Endre. X. évf. 1886. 10-ik füzet Deczernber. (8-r. 713—795 lap.) Budapest, 1886. 80 kr. Reichenhaller Kálmán dr. A műszaki vegytan egyes fejezetei. M. kir. pénzügyi közegek, gazdasági és iparintézetek szá­mára A szöveg közé nyomott 98 ábrával. (N. 8-r. 267 lap.) Budapest, 1887. Bizom.' 4 frt. Somhegyi Ferencz. Egyetemes világtörténet a k. középtauodák felsőbb osztályai számára. III. kötet: Újkor. 7-ik javitott kiadás. (N. 8-r. II. 260 lap.) Budapest. 1886. 1 frt' 20 kr. Straub Sándor. Gázmotorok elmélete, szerkezete, kezelése és üzletköltségei. Munkamérő eszközök. A szövegbe nyomott ábrával (N. 8-r. VII. 206 lap.) Badapest, 1887. 2 frt 50 kr. Útmutató. A magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos menetrendkönyve. Magyarország és Középeurópa vasúti tér­képeivel. Kiadja a «Vasúti és Közlekedési Közlöny» szer­kesztősége. VI. évfolyam 1887. I. füzet. Január—február. (8-r. XXVIII. 338 lap és 2 térkép.) Budapest, 1887. Bizom. 50 kr. Lampel R. (Wodianer F.) Bndapesten. Társalgó. A pesti müveit —. Nélkülözhetlen kézikönyv mind­azok számára, kik a társadalmi életben szerepelni akarnak, s a társaságokban magukat megkedveltetni kívánják. V. kiadás. (K. 8-r. 512 lap.) Budapest, é. n. (1887.) Kötve 1 frt 20 kr. Lehmann és Báldi Kolozsvártt. Lehmann Róbert. Váltó- bank- és tőzsdeisme. Kereskedelmi középiskolák második osztálya számára. Valamint magán­használatra a legújabb ministeri tanterv alapján. V szerző tulajdona. (N. 8-r. 256 lap.) Kolozsvár, 1887. Bizom. 2 frt 50 kr. Iiévai Mór Ungvárott. Hitszónok. Gör. szert. kath. — Szerk. Melles Emil I. évf. II. füzet: Melles Demeter egyházi beszédei. II. füzet. ÍN. 8-r. 81-144 lap. Ungvár. 1887. 60 kr. Nádor Kálmán Budapesten. Csikv Gergely. A királyfogás, operetle legkedveltebb dalai. (8-r. 8 lap.) Budapest, é. n. (1886.) 10 kr. Gilbert W. A. Mikádó vagy Titipu városa. Operette legkedvel­tebb dalai. Ford. Rákosi Jenő. (8-r. 8 lap.) Budapest, é. n. (1886.) 10 kr. Schnitzer Ignácz. A czigánybáró operette dallamainak szövege. Jókai Mór után. Ford. Gerő Károly és Radó Antal. II. kiad. (8-r. 29 lap.) Budapest, é. n. (1886.) 20 kr. Ifj. Nagel Ottó Bndapesten. Madarassy László. Eldorádó. Regény egy kötetben. Az amerikai életből. (8-r. 246 lap.) Budapest, 1887. 1 frt 60 kr. Singer es Wolfner Budapesten. Regénytár. Egyetemes II. évfolyam 7. kötet: Abonyi Lajos. Magduska örökségé. Regény. I kötet. (8-r. 146 lap.) Buda­pest, 1886. Vászonkötésben 50 kr. Országos statisztikai hivatal Budapesten. Czim- és névtára. Magyarország tiszti - . 1887. A nmélt. föld­művelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister ur rendeletéből kiadja az orsz. m. kir. statisztikai hivatal. (4-r. XII. 711 lap.) Budapest. 1887. Kötve 5 frt.

Next

/
Thumbnails
Contents