Corvina, 1894 (17. évfolyam, 1-36. szám)

TARTALOM-JECYZEK. I. Hivatalos közlemények. t. Jegyzőkönyvek. Az 1894 évi közgyül. elnöki megnyitója..- 90, 91 « « « « évi jelentése ... ... ... . 91, 92 « « « « jegyzökönyve ... ... 97, 98 Az orsz. egyl. választm. ülés jegyzökönyve 1894 január 3-ról ' — ... — — — - ő U. az május 18-áról ... ... ... - 53 « julius 30 áról .. 82 « okt. 4-éröl - — — 115 A budapesti könyvkor. 1894 aug. 22-én tartott ülésének jegyzökönyve ... ... 89 2. Miniszt. rendeletek. Egyleti beadványok. Véle­mények stb. Előterjesztés a keresk. miniszterhez a vándoriparról és házalásról alkotott törv. végrehajt, tárgyában ... .. 103 Szabályzat az iparos- és keresk. tanonciskolák, az ipari tanműhelyek és szakiskolák, valamint állami iparis­kolák (közép-ipariskolák) tan- és segédkönyveinek meg­birálása és engedélyezése tárgyában 139, 145 A Szent-István társulat rabattügye .. ... . ... 144, 145 3. Hirdetmények és egyéb hivatalos nyil vánulások. A budapesti könyvker. hirdetménye az iskolakönyv-árusi­tókra és könyvjegyzékekre vonatkozólag ... ... ... 77 Hirdetmény a budapesti üzleti záróra tárgyában ... ... 127 « a «Corvina» szerkesztőségének változtatása iránt ... ... 147 Hirdetmény a kolozsv. Horátsik és Gibbon-cégek üzleti transactiója ügyében ... ... ... ... ... ... ... 17 Hirdetmény Gömöri Lajos szegedi cégének hasonló ügyé­ben ... - 81 Hirdetmény Heimlich S. volt beregszászi cégnek hasonló ügyében ... ... - — 115 A magyar könyvkereskedők Kossuth Lajosért ... ... ... 30 Köszönetnyilvánítás a «Csak szorosan» egyletnek 50 frtos adományáért a segélyalap javára ... 81 Köszönetnyilvánítás egy anonymusnak 200 koronás aján­dékáért ugyanerre a célra 101 Elnöki körlevél a debreceni orsz. tanszerkiállitás alkal­mával Debrecenben megtartandó évi közgyűlés tár­gyában, 1. melléklet a «Corvina» 1894. 17. számához. Közgyűlési meghívó napirenddel ... ... ... ... ... 77. 81 4. A «Corvina» könyvészete. a) Könyvek. Abonyi J. Jenő Budapesten .. ... ... 33, 49, 94 Aigner Lajos Budapesten— ... ... ... - ... 9 Akadémiai könyvkiadó hivatal Budapesten 17, 25, 33, 41, 57, 73, 77, 98, 101, 109, 119, 135, 143 «Athenaeum» Budapesten 1, 9, 13, 17, 21, 33. 37, 41, 49, 57, 61, 98, 101, 109, 116, 127, 135. 140, 143, 147 Baldi Károly Nagyenyeden ... ... ... 41, 82 Belgrader Zsigm. Budapesten L 16 Benedek Elek Budapesten ... ... 119 Berger Miksa M.-Szigeten ... .. 9 ifj. Berger Samu Nagyváradon ... ... ... — 37 Blay István Egerben ... ... ... 13, 21, 33, 37, 53, 61, 137 Buzárovits G. Esztergomban.. -A, 25, 131 Csáthy Fer. és tsa Debrecenben ... ... 85. 131 Darvai Ármin B.-Gyarmaton ... .. ... ... 17, 105 Deubler József Bécsben .. ._ ... 131 Deutsch Zsigm. és tsa Budapesten 6, 13. 65, 105, 116, 127. 140, 143, 147 Dobrowsky és Franke Budapesten 1. 9, 17, 21, 37, 41, 49, 53, 73. 94, 98, 99, 105, 127, 131, 135, 143, 147 Drodtleff Rezső Pozsonyban 6, 9, 77, 94, 101. 109, 135, 147 Eggenberger-féle könyvker. Budapesten 9, 13, 17, 37, 41, 49, 54, 57, 61, 65, 69, 73, 82, 85, 94. 105, 109, 119. 127, 131, 135, 140 Egyetemi nyomda Budapesten .. ... ... ... ... ... 131 Eisler G. Budapesten ... ... ... ... ... — 73, 127, 135 Endrényi Imre Szegeden ... ... ... ... ... .. ... 82 Engel Lajos Pécsett... .. ... ... ... ... ... 25, 57 Farkas J. Beregszászon ... ... 147 Fekete Mihály Kecskeméten ... ... ... ... 77, 131, 147 Ferenczi B. Miskolcon ... ... — 82 Fischel Fülöp N.-Kanizsán ... ... ... 85 Franklin-társulat Budapesten I, 13, 21,37, 49,65,85,101, 102, 109, 116. 117, 119, 135, 136, 140, 143 Gallia-féle könyvker. Kecskeméten ... ... 17, 31. 147 Gerö és Kostyál Budapesten 13, 37, 49, 61, 94, 119 Grill-féle udv. könyvker. Budapesten 9. 17, 37, 41. 54, 73, 99, 117, 119. 120, 127. 140, 147 Grosz G. és testv. Győrött ... ... 131 Györgyjakab Márton Csik-Szeredán 78 «Hazánk» Budapesten ..... 6 Hornyánszky Vikt. Budapesten 33, 54, 69, 73. 78, 99. 102, 143, 144. 147 Horowitz Adolf N.-Szombaton ... . ... ... 131 Horowitz Lajos Budapesten ... .. ... 105, 117, 120 Huszár István Nyitrán ... ... ... .. 78 Joerges Ág. özv. és fia Selmecen 82, 105, 120, 131 Katz tí. Budapesten ... ... ... .. ... 33 Kilián Frigyes Budapesten 21, 33, 4L 49, 57 , 61, 65, 69, 85, 102, 105, 120, 127, 128, 132, 140, 14-7 özv. Kirchner J. E. Versecen ... ... ... 73 Kiss Lőrinc Temesvártt ... ... ... ... ... 25, 102 Kis Tivadar Pápán — 82, 109, 110. 136 ifj. Klein Mór Aradon ... ... . ... ... 141 Koczányi és Vitéz Kassán ... ... .. 57, 85, 94, 105, 128 Kókai Lajos Budapesten ... ... .. 25, 54, 61, 120 Kollár A. Baján - - 65 «Könyves Kálmán» Budapesten . ... ... ... ... 61, 136 Köves és Boros Veszprémben... ... ... ... ... ... 78 Krausz A. fia Veszprémben.. ... ... 105, 117, 140 Kutasi D. N.-Váradon... ... ... ... 57 Lampel R.-féle könyvker. Budapesten 1, 6, 9, 13, 33, 37, 54, 57, 61, 73, 74, 85, 110, 111, 120, 128. 140 Lauffer Vilmos Budapesten ... ... ... 69. 120, 132, 144 Légrády testv. Budapesten 1. 49, 85, 117, 128, 132. 144. 147 Lehmann A. S. Kolozsvártt . .. . 54 Lendl Ad. Budapesten ... . ... 120 Lepage L. Békés-Csabán . 132 Lévai Mór Ungvártt ... 33, 49, 57, 78, 102. 128, 147 Lövy Adolf S.-A.-Űjhelyen ... ... . 136 Lövy József fia Miskolcon ... 65 Lövy Miksa Szatmáron... ... ... ... 9 Löw Minna Liptó-Szt.-Miklóson ... ... 136 «Magyar Compass» Budapesten 85 Magyar könyvker. egyl. Budapesten ... ... 74, 94 Magyar nyomda, Budapesten ... 74 Mangold Lipót N.-Becskereken .. ... ... 25 Maurer Adolf Kassán ... ... ... . 37, 49 Mayer és Berger M.-Szigelen ... ... ... ... 85 Máxa Fer. Győrött... — 65

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents