Corvina, 1901 (24. évfolyam, 1-36. szám)

1901-01-10 / 1. szám

XXIV. évfolyaM. Budapest, 1901. január 10. Z. szám CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 10., 20. É S 30 - Á N. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt kéziratok Petrik Gézához (Budapest, II., Zárda-utca 59.) küldendők. Az egylet tagjai in,gyen kapják, fllöfizetési ára egész évre 16 kor. HIRDETESEK ARA : 3 hasábos non­pareille soronkint tagoknak (! fillér, nemtagoknak 10 fillér. Hirdetmény. Az 1896. augusztus 23-án megtartott közgyűlés az évi tagdijat 20 koronára emelte föl. A választmányi határozat értelmében a tagdíj lát 10 koronás részletben is fizethető. Az első részlet (esetleg az egész évi tagdíj) január héban fizetendő, a második részlet pedig az Évkönyv elkül­désekor, mely ezúttal ingyen jár, szedetik be. Felkérjük tehát egyletünk vidéki tagjait,- líwgy bizo­mányosaikat a tagsági nyugták beváltására „ G haladéktalanul szíveskedjenek felhatalmazni; amennyiben pedig bizományosuk nincs, az első 10 korona tagdíjrészletet, vagy az egész egy évi 20 korona tagdíjat postautalványon küldjék el egyletünk pénztá­rosához (Franke Pál, Bpest, IV 7., Gróf Cziráky-palota.) Budapest, 1901 január havában. A magyar könyvkereskedők egylete: Ranschlmry Viktor Hoffmann Alfréd eayl. titkár. egyl. elnök. Újonnan megjelent könyvek* Mof/yar könyveli. Franklin-Társulat Budapesten. Budapesti Szemle. A magy. tudom. Akadémia megbízásából szerkeszti G-yulai Pál 289. szám, 1901. Január. (8-r. 160 I.) Bpesl, 1901. Franklin-Társulat 2 k. Herzig Miksa fiókja Budapesten. Nemzeti dicsőségünk. Fényes korszakok a magyar nemzet történetéből. 50 képpel (N. folio-alak 300 1.) Bpest, 1900. Herzig Miksa. Díszkötésben 200 k. Joerges A. özv. és fia Selmecbányán. Magyar Bányászíelör Kézi Könyvtára. Szerkeszti Lit schauer Lajos. VII-VIII. kötet. (8-r.) Selmecbánya, 1900 Joerges A. özv. és íia. Egy-egy kötet vászonba kötve 3 k. VII. kötet. LK. "hauer Lajos. Bányászati munkálatok külö­nös tek. 'öttel Magyarország bányászati viszonyaira. A bányász munkája a kőzeten, vagy a jövesztés munká­latai és szerszámai, (VII. 115 1.) VIII. kötet. Litschauer Lajos. Fejtéstan. Különös tenkin­tettel Magyarország bányászati viszonyaira (VIII. 150 1.) Kilián Frigyes utóda egyet, könyvkereskedése Buda­pesten. Malcomes Béla báró. Közhivatalnokaink vagyoni felelősségéről. (N. 8-r. 50 1.) Bpest, 1900. Kilián Frigyes utóda 1 k. Kókai Lajos Budapesten Kiss Áron. Közönséges, évfordulati és alkalmi egyházi beszé­dek. (N. 8-r. VIII. 192 1. Bpest, 1901 Kókai Lajos _ 2 k. 50 f. * Könyvészetünk teljessége érdekében felkéretnek a t. ki­adók, hogy kiadványaik egy-egy példányát megjelenés után azonnal címemre beküldeni szíveskedjenek. Rényi Károly (Grill-féle cs. és kir. udv. könyvkereskedésben). Lampel Róbert udv. könyvkereskedése Budapesten. Benedek Elek. Többsincs királyfi. Magyar népmese 3 felvonás­ban. (8-i. 99 1.) Bpest, 1901. Lampel Róbert. Kötve 3 k. Franczia könyvtár Szerkesztik Tlntisz Gvula dr. és Matskdss// József. 3. 10. kötet. (K. 8-r.) Rpest, 1901. Lampel Róbert, Egy-egy kötet 70 f. 3. kötet Sévigné, Madame de —. Lettres cboisies. Beve­zetéssel és jegyzetekkel ellátta Kemény Ferencz (XIV. 80 1.) 10. kötet. Corneille Pierre. Le Cid. Magvarázta Pékén Károly dr. (XIII. 99 1.) Iparosok olvasótára. Szerkeszti Mártonfy Márton. VII. évf. 4. szám. (N. 8-r.) Bpest, 1901. Lampel Róbert. Egy-egy sz. 10 f. 4. szám. Hankó Vilmos dr. Régi magyar tudósok, tudós eszközök és találmányok. (48 1.) Latin és görög iskolai classicusokhoz való praeparatio. Szerkeszti Dávid István. 10. füzet. (8-r.) Rpest, 1901. Lampel Róbert. Egy-egy füzet 50 f'. 10. füzet. P. Vergilii Maronis Aenaeis. Magyarázta Várkonifi Odilo dr. Harmadik füzet. Aeneis. 11. k. 1—620. Második kiadás. (97-144 1.) Lehmann Alfréd dr. Babona és varázslat. A legrégib időktől a jelen korig. Fordította Ranschburg. Pál dr. Átvizsgálta Laufenauer Károly dr. 2. kötet. I. 37 rajzzal, II. 38 rajzzal. (N. 8-r. VIII., 546, VI.. 412 1.) Bpest, 1900. Kiadja a m. k. Természettudományi Társulat. Lampel Róbert bizoin. Kötve 12 k. Nóvák Sándor, Győrffy János, Hortobágyi Antal, Szabó Lajos. Olvasókönyv. Az iparos-tanonciskolák 1. osztálya számára. Harmadik kiadás. (8-r. 237 1.) Bpest, 1901. Lampel Róbert. Kötve _ 1 k. 40 f. Spanyol téli esték. Verses legendák. Fordította és jegyzetek­kel kisérte Köriisi Albin. (8-r. 231 1.) Bpest, 1901. Lampel Róbert. _ 3 k. Szekula Jenö. Novemberi Éjszakák. Költemények. (K. 8-r. 781.) Bpest, 1901. Lampel Róbert ' 2 k. Veress Vilmos dr. Ipari számvetés. Az iparos-tanoncziskolák számára, I. füzet. Az I. osztály számára. A legújabb (8-r. 113 -1.) 72 i. miniszteri tanterv alapján Negyedik kiadás Bpesl, 1901. Lampel Róbert. Kötve MAGYAR tHMMA^y-S AKADÉMIA

Next

/
Thumbnails
Contents