Corvina, 1901 (24. évfolyam, 1-36. szám)

1901-01-10 / 1. szám

I9ÖÍ 3 fizetésen felül -3 hónap a kölcsönös fölmondás ideje. Ez világos rendelkezés, amelyen nem lesz többé mit találgatni. Nagy kedvezés az alkalmazottak szempontjá­ból, hogy tiz évi szolgálat után végkielégités jár nekik, ha a maguk hibáján kivül vesztik el az állásukat. A végkielégítést keveseljük ugyan ugy, amint kontemplálva van. Öt évi szolgálat után kellene félévi és 10 20 évi szolgálat esetére egész évi kielégítést biztosítani az alkalmazottnak. A gazdatisztekről szóló törvény is egy évi végkielé­gítésről rendelkezik tiz évi szolgálat után. Remél­jük, hogy az előadói tervezetnek ez a része az alkalmazottak javára meg fog változni a végleges szövegben. De igy is, amint van a javaslat, nagy dicső­sége a kereskedelmi miniszternek és jeles munka­társainak. ( Bp. H.) ! V EG Y ES. Párbaj. Súlyos kimenetelű kardpárbaj volt e napokban | a pozsonyi vizikaszárnya vívótermében Zerneck Ernő müegye­j temi hallgató és Stampfel Hugó könyvkereskedő, Stampfel j Károly tagtársunk fia közt. A párbajra Stampfelnek Zerneck 1 ellen elkövetett súlyos szóbeli sértése adott okot. A viadal | Zerneck nagyobb és Stampfel könnyebb mérvű megsebesülé­I sével végződön, i Szerkesztői posta. G. B., Bp. Nyilatkozatát csak akkor közöljük, ha megcá folja L. ur állítását. Az On nyilatkozata nem cáfolat, hanoin beismerés. — K. A «Csak szorosan» utolsó estélyén tartott fölolvasás szövegét már megsürgettük. Amint megkapjuk, közölni fogjuk. H1RDETESEK. Újdonság! i Gyönyörű szobadísz ó-ezüst fémlapból vert domborművű Madonnakép. értékes műtárgy, Pallas részvénytársaságnál Budapesten, Honvéd-utca 10. szám, valódi selyemplüss kerettel (vörös, kék és zöld színben) is kap­ható. Ára ord. 2 korona, netto készpénzért 1 korona 40 fillér. Tisztelt kartárs úr! Tekintve, hogy naptáraink nagyobb­részt fogytán vannak, kérjük a t. Kar­társ urakat, hogy a raktáron levő s remittálásra jogosult példányokat, külö­nösen a Családi, Hegeli!, Crust; Milder, Velky obrázkovy, Petiifi és Honvéd- nap tá­rakat mielőbb küldjék vissza. Budapest, 1901. január 5. Kartársi üdvözlettel Hozna Kálmán én neje könyvkiadóhivatala '2—1 2 Budapesten. Egy intelligens könyv-és papirkeres­kedő-segéd, ki a nyomtatványok felvé­tele és kezelésében teljesen jártas, — önálló munkaerő - állandó állást nyer­het. Az állás már január lü-én vagy február 1-én betölthető. Szíves ajánlatokat direkt kér Spitzer Sándor 3 könyvkeresk. Komárom. A Polafsek-féle könyvkereskedés Temesváron keres és ajánlatokat köz­vetlen kér : 1 Czike, művészeti anatómia. 4 1 Danica, szerb folyóirat 186 í —65. Horowitz Lajos Budapesten keres: 1 Harminczad-utasítás (Dreissigts­ordnung.) 5 Ügyes könyv- és papirkereskedő-segéd február hó 15-én történendő belépésre állást keres. Megkeresések «Sortiment» jelige alatt a kiadóhivatalba kéret­nek. 6 2 — 1 Sürgősen visszakérjük az alant fel­sorolt összes bizományba szállított nap­tárak példányait: Az Athenaeum Közigazgatási Kalen­dáriuma, 1 kor. 40 fill. Az Athenaeum Nagy Regélő Kalen­dáriuma, 70 fill. Az « Athenaeum» 7 könyvkiadó hivatala, Budapest. Ferenczi B. Miskolcon keres : 1 Krenner, A mammuth. Népszerű elő­adás. 8 s CLICHÉKET rjj hirdetések, Árjegyzékek, köny­vek. w/.nk- és liirlnp. egyaltnlAn iniiMleuneiiiü nyomtatvány képes k i á 11 • tásn s/.ji uin.ru legj o I) b k i v i te I ben és legolcsóbb árakon elvállal és készít FISCHER LIPÓT chemig-rafiai műiutézete Budapest. IV., Kossuth l.njos-iitcu 15. Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek Kerpel Izsó könyvkereskedése Aradon keres ódon, de jó karban : l Báró Eötvös J. összes müveit. 1 Gróf Daru, Velence tört. Ajánlatokat direkte kérek. 10 j W BraumUller & Sohn Hofbuch­handlung Wien, I., Graben 21, suchen : 1 Hutyra, Kórbonctani diagnosztika. Offerte direkt erbeten. 11 Könyvkereskedösegéd, ki a papir­xzáknmban is teljesen jártas, keres mielőbbi belépésre állást szerény igé­nyek mellett. Az illető hadmentes, a magyar és német nyelvet szóban és írás­ban bírja és jelenleg egy nagyobb vidéki üzletben mint első segéd van alkalmazva. Szíves megkeresések a kiadóhivatalba «Agilis» címen kérelnek. 12 2—1 Ritka alkalom. A 100,000 lakossal bíró Szegeden a város legszebb helyén igen jó forgalmú könyv-, papir-, zenemű- és antiquarium­üzletemet, miután kizárólag nyomdai és politikai napilap vállalatommal aka­rok foglalkozni, igen előnyös fizetési fel­tételei,• mellett eladom. 13 Gönczy József. Schwartz Soma könyvkereskedése Kecskeméten keres antiquarice, kevésbé jó állapotban is lehet, ajánlatokat direkte kér :' 1 Ohnet. Hiábavaló gazdagság I/II. 1 Transilon. Homokból font kötelék. 1 Beniczkyné, Nem ismerem a mull történetét. 1 Vértesi, Öngyilkosok I/II. 1 Bulla, Humoros elbeszélések. 1 Kock, Szerelmesek útja. 1 Vajda János, Magyar bors. 1 Jókai, Sárga rózsa. 1 « Föld felett. 1 « Kőszívű ember fiai. 1 « Milyenek a férfiak. 1 Vértesi. Tíz beszély. 1 Cherbuliez, Egy becsületes asszony története. 14 Az összes könyv- és papirkereskedöi teendőkben, a könyvvezetésben, a ma­gyar és német levelezésben tökéletesen jártas családos egyén, keres február 1-ére, esetleg későbbre, nagyobb vidéki városban önálló első segédi vagy üzlet­vezetői állást. Kívánságra esetleg 1000 korona óva­dékot hajlandó nyújtani. B. ajánlatok N. V. betűk alatt e lap kiadóhivatalához kéretnek. 15 2—1

Next

/
Thumbnails
Contents