Corvina, 1902 (25. évfolyam, 1-36. szám)

1902-01-10 / 1. szám

XXV. évfolyam. Budapest, 1902. január 10. 1. szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN Hü 1«., 20. ÉS 3ü - Á N. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt kéziratok Petrik Gézához (Budapest, II., Bimbó-utca 12.) küldendők. Az egylet tagjai ingyen kapják. Előfizetési ára egész évre 16 kor. HIRDETÉSEK ÁRA : 3 hasábos non­pareille soronkint tagoknak 6 fillér, nemtagoknak 10 fillér. Hirdetmény. Az 1896 augusztus 23-án megtartott közgyűlés az évi tagdíjat 20 koronára emelte föl. Választmányi határozat értelmében a tagdíj két 10 koronás részletben is űzethető. Az első részlet (esetleg az egész évi tagdíj) január hóban fizetendő, a második részlet pedig az Évkönyv elkül­désekor, mely ezúttal ingyen jár, szedetik be. Miután az év kezdetével az évi tagsági díj esedékes, föl­kérjük egyletünk vidéki tagjait, hogy bizományosaikat a tagsági nyugták beváltására haladéktalanul szíveskedjenek fölhatalmazni; amennyiben pedig bizományosuk nincs, az első 10 korona tagdíjrészletet, vagy az egész egy évi 20 korona tagdíjat, illetve hátralékaikat postautalványon küldjék el egyletünk pénztárosához (Franke Pál, Budapest, IV., gróf Cziráky-palota). Ugyanezt kérjük azon t. tagoktól, a kik többszöri fölszólításaink dacára sem egyenlítették ki tagdíjhátralékaikat, mert kénytelenek volnánk a hátralék le nem fizetése (ha részletfizetésképen is) esetében a «Corvina» folytatásának küldését a következő számtól kezdve beszüntetni. Budapest, 1902 január havában. A Magyar Könyvkereskedők Egylete: Hanschburcr Viktor Hoffmann Alfréd. egyl. főtitkár. egyl. elnök. Újonnan megjelent könyvek* Magyar tud. Akadémia könyvkiadóhivatala. Akaciémiai Értesítő. 144. füzet. A Magy. tud. Akadémia meg­bízásából szerkeszti Szily Kálmán. (N. 8-r. X., 501—614 1.) Bpest, 1901. Magy. tud. Akadémia 60 f. Archeológiai Értesítő. Új folyam. XXI. kötet. 5. szám A Magy. tud. Akadémia arch, bizottságának és az Orsz. régészeti s emb. társulatának közlönye. Szerkeszti Hampd József. (Lex. 8-r. XXXII., 385-448 1.) Bpest, 1901. Magy. tud. Akadémia 2 k. 40 f. Athenaeum. Philosophiai és államtudományi folyóirat. A Magy. tud. Akadémia megbízásából szerkeszti jPaner Imre dr. Tizedik évfolyam. Negyedik szám. (8-r. IV., 493—680 1.) Bpest, 1901. Magy. tud. Akadémia 3 k. Nyelvtudományi közlemények. XXX. kötet. IV. füzet. A Magy. tud. Akadémia nyelvtudományi bizottságának megbízá­sából szerkeszti Szinnyei József. (N. 8-r. IV., 365—172 1.) Bpest, 1901. Magy. tud. Akadémia 1 k. 50 f. Galantai Gyula Budapesten. Mayor Farkas. Francia négyes magyarázata. Francia és magyar értelemben. (24-r. 8 1.) Bpest, 1901. Galantai Gyula 50 f. Ráskai Ferenc. Ötlet és «Ansix» versek. (16-r. 64 1.) Komárom, 1901. Galantai Gyula Bpesten 50 f. Grimm Gusztáv Budapesten. Ajándékkönyvecske és naptár az 1902-ik évre. Negyedik év­folyam. Szerkeszti Monostori Károly. Jó gyermekeknek adja az «Országos Állatvédő-Egyesület» Budapesten. (K. 8-r. 64 1.) Bpest, 1902. Grimm Gusztáv bizom. 20 f. * Könyvészetünk teljessége érdekében felkéretnek a t. ki­adók, hogy kiadványaik egy-egy példányát meg'elenés után azonnal címemre beküldeni szíveskedjenek. Rényi Károly (Grill-féle cs. és kir. udv. könyvkereskedésben). Kilian Frigyes utóda egyet, könyvkereskedése Buda­pesten. Thanhoííer Lajos dr. Anatómia és divat. Három népszerű előadás. Száztizennégy ábrával és négy táblával. (8-r. VIII., 234 1.) Bpest, 1901. Kiadja a K. M. Természettudományi Társulat. Kilian F. utóda bizom. Vászonba kötve 5 k. Todd P. Dávid. Népszerű csillagászat. Fordította Daroai Móric dr .Az eredetivel összehasonlította Kövesligethi/ Radó dr. 323 rajzzal, 6 táblával. (8 r. VIII. 550 1.) Bpest, 1901. "Ki­adja a K. M. Természettudományi Társulat. Kilian F. utóda bizom. Vászonba kötve 12 k. Kókai Lajos Budapesten Sz. Kiss Károly. Bibliai képek. Rövid s népszerű bibliai magya­rázatok. (N. 8-r. 260 1.) Komárom, 1901. Kókai Lajos bizom. Bpesten 5 k. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) Budapesten. Deák Ferenc Emlékezete. Levelek. 1822—1875. (N. 8-r. 14, IV., 392 1.) Bpest, 1890. Lampel Róbert 7 k. 20 f., díszkötés­ben 10 k. 40 f., félbőrkötésben 11 k. 20 f. Gondolatok 1833- 1873. (N. 8-r. 520 1.) Bpest, 1889. U. o. 8 k., díszkötésben 11 k. 20 f., félbörkötésben 12 k. Iparosok olvasótára. VIII. évfolyam. 5—6. szám. Szerkeszti Mártonfg Márton. (N. 8-r.) Bpest, 1901. Lampel Róbert. Egy­egy szám 60 f. 5—6. szám. Hasznos olvasmányok. A közleményeket írták : Lörinczg György, Szmolléng Nándor, Seemann Gábor, Erdélyi Gyula, Várnai Sándor, Turczai György, Heller Richard, dr. Széchy Ákos és Kerekes György. (95 1.) Lévay István és Vida Aladár. Magyar-görög szótár. Főgymna­siumok használatára. Harmadik kiadás. (8-r. 188 1.) Bpest, 1902. Lampel Róbert 4 k., kötve 4 k. 60 f. Morva Rezső és Dobó I. Kézikönyv a vas- és fémek gyakor­lati megmunkálásához. Eszterga-, gyalu- és vésőgépeken.

Next

/
Thumbnails
Contents