Corvina, 1904 (27. évfolyam, 1-36. szám)

1904-01-10 / 1. szám

II évfolyam. Budapest, 1904. január 10. 1. szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 10., 20. ÉS 30 - Á N. 1 «CORVINA» szerkesztőségének szánt kéziratok Petrik Gézához (Budapest, II.. Bimbó-utca 12.1 küldendők. Az egylet tagjai ingyen kapják. HIRDETÉSEK ÁRA : 3 hasábos non ­pareille soronkint tagoknak 6 fillér, Előfizetési ára egész évre 16 kor. l| nemtagoknak 10 fillér. Jegyzőkönyv a Magyar Könyvkereskedők Egyletének 1903. dec. 16-án tartott választmányi üléséről. Jelen voltak : Bach János, Benkő Gyula, Franke Pál, Gabos Soma, Horovitz Lajos, Nádor Kálmán, Ranschburg Viktor, Révai Ödön, Toldi Lajos. Elnök : Benkő Gyula (elnökhelyettes). Jegyzőkönyvvezető: Ranschburg Viktor. 1. Elnökhelyettes sa jnálattal jelenti,hogy Hoffmann Alfréd úr gyengélkedése folytán a választmányi ülésen részt nem vehet, miért is ő foglalja el az elnöki széket. 2. Ranschburg Viktor jelenti, hogy az ez évi közgyűlés többféle előterjesztett kérdésnek érdem­leges elintézését a választmányra bízta, így első sorban Kemény Miksa tagtársnak azon indítványát, mely szerint az egyletünk lépéseket tegyen arra nézve, hogy a lipcsei Börsenverein-nel szemben ön­állóságot nyerjen és függetlensége a bécsi egylettől elismertessék. Benkő Gyula nézete szerint úgy ezen kérdés, mint sok más hasonló fontosságú egyleti ügy mind­addig nem lesz megoldható, míg az egyletnek fize­tett ügyésze nem lesz, aki ilyetén ügyek elintézésére ezen minőségénél fogva teljes figyelmet és gondot tartozik fordítani. Ajánlja, hogy az egylet ezen tisztséget, melyről alapszabályaink is gondoskodnak, dr. Ranschburg Nándor budapesti ügyvéddel töltse be. Többek hozzászólása után a választmány elhatá­rozza, hogy az egylet ügyészi teendőivel dr. Ransch­burg Nándor budapesti ügyvédet egyelőre egy évi időtartamra 600 korona évi tiszteletdíj mellett megbízza és fölkéri, hogy első sorban tegye tanul­mány tárgyává azt a kérdést, hogy mi kép lehetne a Magyar Könyvkereskedők Egyleté-nek viszonyát úgy a bécsi, mint a lipcsei egylettel szemben igé­nyeinknek és jogainknak megfelelően szabályozni. 3. Főtitkár előadja, hogy a közgyűlés a választ­mányhoz utalta elintézés végett Lévai Izsó tagtárs­nak azon indítványát is, mely szerint a vidéki tagok részére az egyleti üléseken való részvétel megkönyebbítése céljából kedvezményes, esetleg in­gyenes vasúti jegyek eszközöltessenek ki. Elnök indítványára ezen kérdésben teendő intézkedések­kel is az egylet ügyésze bizatik meg. 4. Főtitkár előadja, hogy a közgyűlés a Csak Szorosan egylet azon indítványát, mely szerint csakis oly tanonc alkalmaztassák szakmánkban, ki legalább is négy középiskolai osztály végzett, elvben magáévá tette és a szükséges intézkedésekkel a választmányt bízta meg. Elnök indítványára a választmány el­határozza, hogy elsősorban a bécsi könyvárusi tes­tülethez ír azon célból, hogy az ottani viszonyokat megismerhesse. 5. Elnök jelenti, hogy az Egylet küldöttsége Berzeviczy Albert vall. és közoktatásügyi miniszter úrnál miniszteri állásának elfoglalása alkalmából tisztelgett és a miniszter úrtól biztató kijelentést nyert arra nézve, hogy működésében az irodalom és könyvkereskedelem iránt meleg rokonszenvvel fog viseltetni. 6. Tagsági mozgalom. a) Preiszí J. Antal, Sopron, nem vétetik fel. b) Löwenstein Arnold, a Pallas irod. és nyomdai r.-t. igazgatója Budapesten, fölvétetik. c) Az Appollo irod. és nyomdai r.-t. által egy­leti tag gyanánt bejelentett Deák Marc ii fölvétetik. d) Rosenfeld Farkas, Barta Lajos budapesti könyvkereskedését megvette és a tagság átruházását i kéri. A választmány az alapszabályok 9. §-a alapján kimondja, hogy Rosenfeld Farkas mindaddig nem vétetik föl, mig elődének hátralékai a kiadóknál kiegyenlítve nincsenek. 7. Révai Ödön kijelenti, hogy az egylet könyv­tára részére helyiséget és könyvszekrényt bocsát rendelkezésre. Köszönettel tudomásul vétetik. 8. Főtitkár jelenti, hogy Th. Bindtner bécsi szál­lító cég egyletünk 25 éves fönnállása alkalmából a segélyegylet javára 50 korona adományt küldött. Köszönettel tudomásul vétetik. 9. Elnök jelenti malomszegi Légrády Károly könyvkiadónak elhunytát. A választmány elhatá­rozza, hogy részvétének jegyzőkönyvi kifejezést ad. 10. Franke Pál főpénztáros jelenti, hogy a Csak Szorosan egylet által föntartott tanonc-iskola ez évben 20 tanulóval működik, és pedig két külön tanfolyamban, melyek egyike októbertől januárig, a másik pedig januártól májusig tart és pedig a tanfolyamok előadóinak áldozatkészsége folytán az üzleti órák kímélése céljából reggeli 7—8 óráig. Örvendetes tudomásul vétetik. 11. Franke Pál főpénztáros fölhívja a választ­mány figyelmét az ujabb időben nagyon elszaporodó könyvbazárokra és a rabattviszonyok terén uralkodó állandó kihágásokra. Révai Ödön indítványára a választmány fölkéri Franke Pál urat, hogy a kérdés megoldása céljából igyekezzék a sortimenterek részé­ről konkrét indítványokat terjeszteni a kiadók elé. 12. Franke Pál főpénztáros előadja, hogy a Corvina hirdetési bevételei utóbbi időben megfogytak. A választmány elhatározza, hogy ezentúl az Évkönyv­ben is fölvesz hirdetéseket.

Next

/
Thumbnails
Contents