Corvina, 1907 (30. évfolyam, 1-36. szám)

1907-01-10 / 1. szám

XXX. évfolyam. 1. szám.. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A „MAGYAR KÖNYVÉSZET" czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt kéziratok Wiesner Jakab szerkesztőhöz (Budapest, 11., Oszlop-u.4.) küldendők. Megjelenik minden hó 10., 20. és 30 án. Az egylet tagjai ingyen kapják. Előfizetési ára egész évre 16 korona. HIRDETÉSEK ARA: 3 hasábos non­pareille soronkint tagoknak (i fillér, nemtagoknak 10 fillér. Jegyzőkönyv hó a Magyar Könyvkereskedők Egyletének folyó 2-án este megtartott általános üléséről. Jelen vannak : Bach János, Benkö Gyula elnök, Franke Pál, Gabos Soma főtitkár (Ráth Mór czég), Hoffmann Béla (Eggenberger czég), Lantos Adolf (Dobrowsky Ágost és Társa czég), Noséda Tivadar (Kilián Frigyes utóda czég), Ranschburg Viktor elnökhelyettes, Ranschburg Gusztáv, dr. Ranschburg Nándor egyleti ügyész, Rényi Károly, Rozsnyai Károly. Szilágyi Béla, Tisza Béla (Tisza Testvérek czég), Weinberg Gyula (Lampel Róbert szórt. czég). Elfoglaltságuk miatt kimentették magukat: Gárdos Alfréd igazgató, Révai Ödön igazgató. Strasser Bertalan, Heumann Mór Szabadka, Kerpel Izsó Arad, Láng József Nagyvárad, Steiner Zsigmond Pozsony és Várnay Dezső Szeged. Elnök : Benkő Gyula. Jegyzőkönyvet vezeti : Gabos Soma főtitkár. Benkö Gyula elnök az általános ülést 9 órakor megnyitja és napirend előtt jelenti, hogy szemé­lyesen adta át a Magyar Könyvkereskedők Egyle­tének üdvözletét Pfeifer István úrnak, mint a Pfeifer Ferdinánd czég tulajdonosának abból az alkalomból, hogy a Pfeifer család 50 év óta bírja a Pfeifer Ferdinánd czég alatt fennálló könyv­kereskedést. Következik a rabattügy. Benkö Gyula elnök jelenti, hogy a mai ülés azért vált szükségessé, mert a mult év decz. 9-én megtartott általános ülésen a rabattügyben hozott határozatok a felmerült akadályok miatt némi módo­sításra szorulnak. Ugyanis Benkő Gyula elnök a 906. XII. 9-iki választmányi határozatok folytán azonnal érintkezésbe lépett az osztrák könyvkeres­kedő egylettel és tudatta velük a decz 9-iki ülésünk rabattügyben hozott határozatát. Az osztrák egylet örömmel vette ezt tudomásul, de figyelmeztette egyle­tünket, hogy a rabattügyben csupán olyan határo­zatokat léptessünk életbe, melyek az osztrák könyv­kereskedelemben is érvényben vannak. Ausztriában ugyanis a közönségnek és könyv­táraknak nyújtandó engedményekre nézve a követ­kező főbb megállapodások vannak érvényben : 1. Készpénzvevőknek csupán határozott kíván­ságra és lia a vásárolandó összeg legalább a 20 koronát meghaladja, legfeljebb 5°/ 0 engedmény nyújtható. 2. Évi vevőknek, ha számlájuk évente legalább 20 koronát meghalad és az összeg egy éren belül ki lesz egyenlítve,.kívánatra 5% adható. 3. Hatóságok, nyilvános könyvtárak, intézeti és iskolai könyvtáraknak, határozott .kívánságra vásárolásnál pedig legfeljebb ö%, 100 koronán 10°/ 0 enged­engedmény MAGYAR ÜWMÄNYA UADÉMIA KONY.5ft.7A 100 koronán aliT felüli vásárolás' , mény adható. 4. Újság' nál és folyóiratoknál egyáltalában em adható. Az osz J ak egylet tehát tigyelmeztetett ben­nünket, lio- y a könyvtárakra nézve ennél messzebb­menő mej szorításokat ne alkalmazzunk, mert ez által kit jhetjük magunkat az osztrák és német könyvkereskedők konkurrencziájának és tekintettel Ausztriában a könyvtárakra fennálló kivételes sza­bályokra, a Börsenverein ilyen esetekben nekünk védelmet alig nyújthat. Benkö Gyula elnök ennek folytán indítványozza, hogy fogadjuk el az Ausztriában fennálló rabatt­határozatokat és az 1906. XII. 9-én hozott határo­zatainkat akként módosítsuk. Az ülés ezen indítványt egyhangúlag elfogadta. Noséda Tivadarnak aggályai vannak az iránt, hogy ezen meghozott határozatok lelkiismeretesen bt: leszn'-h-c ti.rUa és kiváltja, hogy л legnagyobb szigort alkalmazzuk azok ellen, a kik a rabatt­konvencziót megszegik. Gabos Soma megnyugtatja Nosédát, a mennyi­ben kijelenti, hogy az elnökség azon czégek ellen, kik a rabattügyben hozott határozatokat megszegik, teljes szigorral fog eljárni és minden rendelkezésre álló eszközzel meg fogja torolni. Hisz azon czégek­nek, kik ezen határozatokat esetleg megszegnék, az elnökség feljelentésére nemcsak a lipcsei és bécsi társegyletek fogják azonnal elrendelni a szállítási zárlatot, hanem az összes budapesti kiadók is azonnal számlát fognak zárni. Ha tehát valamely kartársnak ilyen vissza­élés tudomására jutna, úgy kötelessége az esetet a Magyar Könyvkereskedők Egyleténél azonnal be­jelenteni, hogy azután az elnökség megtehesse a megtorló lépéseket. Szilágyi Béla indítványozza, hogy ha a^ elnökség esetleg valamely ellenszegülő czég ellen a számla­zárást elrendelné, úgy az egész eljárás a «Corvinád­ban is közzététessék. Az indítvány elfogadtatott. Franke Pál indítványozza, hogy a Magyar Könyvkereskedők Egylete által már szétküldött rabattfeltételek egy példánya az összes egyleti tagok által aláírassék. Az ülés tehát olyképen határoz, hogy a buda­pesti czégeknek az elnökség fog egy példányt alá­írás végett bemutatni, a vidéki tagok pedig fel­kéretnek, hogy a rabattfeltételeknek egy példányát aláírásukkal ellátva mielőbb küldjék be az elnök­ségnek. Az ilyen aláírt példányok azután össze­gyűjtve, az egylet levéltárában helyezendők eh

Next

/
Thumbnails
Contents