Corvina, 1908 (31. évfolyam, 1-36. szám)

1908-01-10 / 1. szám

. \ XX1. évfoíy a m. Budapest, 1908. .január 10. 1. szn т. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A „MAGÏAB KÖNYVÉSZET" czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt kéziratok Wiesner Jakab szerkesztőhöz (Budapest, II., Oszlop-u. 4.) küldendők. Megjelenik minden hó 10., 20. és 30 án. Az egylet tagjai ingyen kapják. Előfizetési ára egész évre 16 korona. HIRDETESEK ARA: 3 hasábos non­pareille soronkint tagoknak 6 fillér, nemtagoknak 10 fillér. Újonnan megjelent könyvek.*) Budapest székesfőváros házinyomdája. Ferenczi (Freund) Vilma. Vezérfonal a női kézimunkák taní­tásához. Az uj tanterv alapján. Elemi népiskolák számára. 18 ábrával és 1 rajz melléklettel. (8-r. 68 1.) Bpest, 1907. Székesfővárosi házinyomda 1 k. Grill Károly könyvkiadó vállalata Budapesten. Nagy László. Lidérczűzés. Költői beszély. (8-r. 173 1.) Bpest, 1908. Grill Károly kkv. 3 k. Kilián Frigyes utóda Budapesten. Gallovich Jenő dr. A leánykereskedelem. Különlenyomat a «Katholikus Szemlé»-ből. (8-r. 21 1.) Bpest, 1908. Kilián Fr. ut. biz. 50 f. Statisztikai évkönyv. Magyar —. Uj folyam. XIV. 1906. A kereskedelemügyi magyar kir. miniszter rendeletéből szer­keszti és kiadja a magyar kir. központi statisztikai hivatal. (Lex. 8-r. XVI, 523 1.) Budapest, 1907. Kilián Fr. ut. biz. Vászonba kötve 5 k. Statisztikai zsebkönyve. Budapest székesfőváros . Vili. év­folyam. 1905. Nemzetközi összehasonlításokkal. Szerkeszti Thirring Gusztáv dr. (32-r. 93 1.) Bpest, 1907. Kilián Fr. ut. biz. 30 f. Városi szemle. Közlemények a városi közigazgatás és statisztika köréből. Szerkesztik Harrer Ferencz dr. és Thirring Gusztáv dr. I. évfolyam 1. szám. 1908. január. (Lex. 8-r. 72 1.) Bpest, 1908. Kilián Fr. ut. biz. Külkereskedelmi forgalmának havi eredményei, A magyar szent korona országai —. 1907. november. A kereske­delemügyi magyar kir. miniszter rendeletéből szerkeszti és kiadja a magyar kir. központi statisztikai hivatal. (Lex. 8-r. 136 1.) Bpest, 1907. Kilián Fr. ut. biz. I k. Statisztikai közlemények, Magyar —. Uj sorozat. 23. kötet. A kereskedelemügyi magyar kir. miniszter rendeletéből szerkeszti és kiadja a magyar kir. központi statisztikai hivatal. (Lex. 8-r.) Budapest, 1907. Kilián Frigyes biz. Vászonba kötve. 23. kötet. Külkereskedelmi forgalma, A magyar szent korona országainak 1906. évi (27*, 878 1.) 10 k. Ifj, Klein Mór Aradon. Máday Mátyás. Gummi Náczi és társai. Mese. (16-r. 48 1.) Arad, 1908. Ifj. Klein Mór 4-0 f. Kókai Lajos Budapesten. Calais Theofil. Vasárnapról-vasárnapra. Rövid elmélkedések az év minden vasárnapjára és ünnepeire. Jogosított magyar kiadás. A franczia eredetiből szabadon fordította és a hazai viszonyokhoz alakította Szalóczy Pál. (8-r. 158 1). Bpest, 1908. Kókai Lajos biz. 4 k. 50 f. Szász Béla. A felsőbb ember és az embernek fia. Nietzsche és Jézus erkölcstana. (8-r. XVI, 142 1.) Szamosujvár, 1907. Kókai Lajos biz. Bpesten. 3 k. Magyar könyvviteli folyóirat Bpesten (IX., Mester-u. 27.) Könyvviteli folyóirat Magyar —. Havi folyóirat a könyvviteli ismeretek fejlesztésére, I. évfolyam. 1. szám. Főszerkesz­tők : Kárpáti Béla és Trautmann Henrik. Társszerkeszlők : Kuntner Róbert, Szél Jenő és Zzengeri Manó. (N. 8-r. 29 1.) Bpest. 1908. Magyar könyvviteli folyóirat. Egy-egy szám 80 f. *) Könyvészetünk teljessége érdekében fölkéretnek a t. ki­adók, hogy kiadványaik egy-egy példányát megjelenés után azonnal czímemre beküldeni szíveskedjenek. A könyveket lajstromozás után sértetlenül visszaküldöm. Rónyi Károly Budapest, V., Vigadó-utcza 1. (A fővárosi Vigadó épületében. Ifj. Nagel Ottó Budapesten. Füzetek. Klinikai —. XVII. évfolyam. 12. füzet. Előadások a gyakorlati orvostan összes ágaiból. A legkiválóbb szak­férfiak közreműködésével szerkeszti Donath Gyula dr. (8 r.) Bpest, 1907. Nagel Ottó. Egy egy füzet 90 f. 12. füzet. Gebhardt Ferencz dr. A chlorosisban szenvedők szívmegnagyobbodásáról és az anaemiás zörejekről. Első rész. Farkas Benő dr. Adatok a tüdővész ellem küzde­lemhez (339—3ó4 1.) Közleményei, A Magyar Társadalomtudományi Egyesület —. II. kötet. (8-r.) Bpest, 1907. Nagel Ottó biz. II. kötet. Szabadoktatás, A —.A Magyar Társadalom­tudományi Egyesület által 1907 évi szeptember 26-án és 27-én rendezeti szabadoktatási szakértekezlet tárgyalásai és az egyesületi tagok által a pécsi szabadtanítási országos kongresszuson október 4 én és 5-én tartott előadások és beszédek. (134 1.) ' 1 k. «Pátria» irod. vállalat és nyomdai r.-t. Budapesten. Andrássovich Géza. Házinyúltenyésztés és értékesítés. Har­madik, bővített kiadás, számos eredeti képpel. (8-r. 131 1.) Bpest, 1907. Patria r.-t. 2 k. Buday Barna. Magyar gazdák a német földről. (8-r. 268 1.) I Bpest, 19:>7 Pátria r.-t. 5 k Cserháti Sándor. Az alföld mezőgazdasági viszonyainak reformja. Az országos magyar gazdasági egyesület megbízásából. (8-r. 46 1,) Bpest. 1907. Pátria r.-t. 1 k. 50 f. Szövetkezeti és gazdasági évkönyv. VIII. évfolyam. 1908. Szerkesztik. Szilassy Zoltán és Buday Barna. (16-r. 1441.) Bpest, 1907. Pátria r.-t. 1 k. Zorád István. Mezőgazdasági iparnövények termelése, uj mező­gazdasági iparágak fejlesztése a délvidéken. A Temesvárott 1902. évi augusztus hóban megtartott Délvidéki Kiván­dorlási kongresszuson előadta Z. I. (8-r. 10 1.) Budapest, 1903. Pátria r.-t. 50 f. Radies Sándor Kolozsvár. Geréb Izsák. A hazai ipar és iparosok érdekében. Külön­lenyomat az «Újság» 1907. évi közgazdasági mellékletéből. (8-r. 70 1.) Kolozsvár, 1907. Radies Sándor biz. 1 k. 60 f. Schenk Ferenc Budapesten. Tábori Kornél és Székely Vladimir. A bűnös Budapest. Negye­dik ezer (8-r. 111 1.) Bpest, 1908. Schenk Ferencz 1 k. — Nyomorultak. Gazemberek. (8-r. 112 1.) Bpest, 1908. Schenk Ferencz 1 k. Stein János m. kir. egyetemi könyvk. Kolozsvárt. Barakonyi Ferencz, barakonyi —. költeményei. Sajtó alá rendezte Erdélyi Pál. (8-r. 184 1.) Kolozsvár, 1907. Stein János biz. 5 k. Szent István-Társulat Budapesten. Pécsi Gusztáv dr. A modern fizikai axiómák válsága. (8-r. 93 1.) Bpest, 1907. Szt István-Társulat biz. 1 k. Récsey Viktor dr. Keresztény templomépítés az ókorban. A legújabb kutatások nyomán. Tizenkilencz képpel. (8-r. 63, IX. 1.) Bpest, 1904. Szt. István-Társ. biz. 3 k. Szent István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának felolvasó üléseiből, A —. 63. szám. (8-r.) Budapest, 1907. Szent István-Társ. 63. szám. Hanuy Ferencz dr. A parthenogenesis első nyomai az őskeresztény írók müveiben (109 1.) 1 k.

Next

/
Thumbnails
Contents