Corvina, 1915 (38. évfolyam, 1-36. szám)

1915-01-10 / 1. szám

Újonnan megjelent magyar könyvek.*) Összeállítják : Kőhalmi Béla és Pikier Blanka. Jelmagyarázat: //A szögletes zárójel azt jelenti, hog a szerző neve a címlapon nem szerepel. — / Felkiáltójel az jelenti, hogy a könyv nem került kezünkbe. — A jel az jelenti, hogy a könyv a lvözp. Statisztikai hivatal köteles pél dányai révén jutott csak kezünkhöz. Athenaeum rt. Budapesten. Fáy András. Attila. Történeti regény. (8-r. 358 1.) lip., 1915 Athenaeum 5 к Hegedűs és Sándor I>ebreceubeii. Csurka István. Hajdumegye földrajza a megyében levő községei rövid történetével s Magyarország ismertetésével kapeso latban. A népiskolák 3. oszl. számára. 13. jav. kiad (K. 8-r. 47 1. 2 térk.) Debrecen, 1914 Telegdi utóda Eperjesy Hegedűs és Sándor biz. 40 1 — Természettan a vegytan elemeivel, gyakorlati példákbai ma^varázó kénekben. Elemi népiskolák 5—fi oszt számára! 4. kiad. (K. 8-r. 79 1.) Debrecen, 1914. Hegedű: és Sándor. Kötve 70 f Egyedy Sándor. Rövid bibliai történetek az ó- és újszövetség böl. Imák. A népiskola 2. oszt. számára. 26. kiad. IK. 8-r 32 1.) Debrecen, 1914. Hegedűs és Sándor 28 f daypál Benő. Az igazság áldozata nyereség. (K. 8-r. 46 1.) Bp. 1914. Szerző (II., Szilágvi Dezső-tér 3.) Debrecen, Hegedű; és Sándor biz. 60 f iis József. Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején Függ.: Néhány közönséges egyházi beszéd és imádság. (N 8-r. 126 1.) Pápa, 1914. Főisk. kny., Debrecen, Hegedűs és Sándor biz. 3 k. 40 f iovács Lajos. Számtani gyakorló-könyv. Feladatok magán foglalkozásra, az iskolában hallgatólagos vagy otthon leendő kidolgozás végett. 2. f. Elemi 2. oszt. számára, Áldolg. Sinka Lajos. 47. jav. kiad. (K. 8-r. 55 I.) Debrecen. 1914. Telegdi utóda Eperjesy, Hegedűs és Sándor biz. 40 f. iovács Lajos. Számtani gyakorló-könyv. Feladatok magán­foglalkozásra, az iskolában hallgatólagos vagy otthon leendő kidolgozás végett. 3. f. Elemi 3. oszt., számára. Átdolg. Sinka Lajos. 46. jav. kiad. (K. 8-r. 60 1.) Debrecen, 1914. Telegdi utóda Eperjesy, Hegedűs és Sándor biz. 30 f. iovács Lajos. Számtani gvakorló-könyv. Feladatok magán­foglalkozásra, az iskolában hallgatólagos vagy otthon leendő megfejtés végett. 4. f. Elemi 4. oszt. számára. 45. jav. kiad. Átdolg. Sinka Lajos. (Ii. 8-r. 55 1.) Debrecen, 1914.Telegdi utóda Eperjesy, Hegedűs és Sándor biz. 30 f. iovács Lajos. Számtani gyakorló-könyv. Feladatok magán­foglalkozásra, az iskolában hallgatólagos vagy otthon leendő kidolgozás végett. 5. f. Elemi 5—6. oszt. számára. Át­dolg. Sinka Lajos. 31. kiad. (K. 8-r. 67 1.) Debrecen, 1914. Telegdi utóda Eperjesy, Hegedűs és Sándor biz. 40 f. *)Iíönyvészetünk teljessége érdekében felkérjük a kiadókat s szerzőket, hogy kiadványaik egy-egy példányát megjelenés tán a következő címre azonnal beküldeni szíveskedjenek : Magyar Könyvészet iudapest, IV., Gróf Károlyi-u. 8. (Városi nyilvános könyvtár). A könyveket lajstromozás után sértetlenül küldjük vissza. A szerkesztők. Lévay Imre. Népiskolai magvai- nyelvtan. Az elemi népiskolák 2. oszt. számára. 5. kiad. (Ii. 8-r. 32 1.) Debrecen, 1914. Hegedűs és Sándor. Kötve 28 f. Lévay Imre. Népiskolai magyar nyelvtan. Az elemi népiskolák 3—6. oszt. számára. 7. jav. kiad. (K. 8-r. 154 1.) Debrecen, 1914. Hegedűs és Sándor. Kötve 70 f. Lévay Imre. Népiskolai magyar nyelvtan. Az elemi népiskolák 5—6. oszt. számára. 7. jav. kiad. (K. 8-r. 104 1. Debrecen, 1914. Hegedűs és Sándor. Kötve 48 f. Mocsári László. Bibliai történetek. A ref. népiskola 2. oszt. számára. 2. kiad. (K. 8-r. 19 1.) Debrecen, 1914. Hegedűs és Sándor 28 f. Ne sirj ! Útmutató a vigasztalás örök forrásához. (K. 8-r. 24 1.) Pécs, 1914. Bethánia egyl., Nyáry Pál ref. lelkész. Deb­recen, Hegedűs és Sándor biz., Rp, Bethánia iratterjesz­tése. (Fhg. Sáudor-u. 23/a.) Szabó Károly. Bibliai történetek. Ref. elemi népiskolák 2. oszl. számára." 2. kiad. (K. 8-r. 22 1.) Debrecen, [1914.] Hegedűs és Sándor. Kötve 40 f. Szoboszlai Pap István. Konfirmációra előkészítő káté. Refor­mátus növendékek számára. Közrebocsátotta Révész Bálint. Atdolg. S. Szabó József. 64. áidoig. kiad. (K. 8-r. 31 I.) Debrecen, 1914. Telegdi utóda Eperjesy, Hegedűs és Sándor biz. 30 f. Hornyánszky Viktor Budapesten. Protestáns családi könyvtár. Koszorú. 39—40. k. (K. 8-r. tört lapszám, 50 1.) Bp., [1914.] Magy. prot. irod. társ. Hornyánszky biz. Kötve. Egy-egy kötet 60 f. Kókai Lajos Budapesten. Harsányi Pál. Hétköznapi templomi imádságok, tek. a hábo­rúra és a téli évszakra. (N. 8-r. 46 1.) Mezőtúr, 1915. Török ny. Szerző (gyomai ref. lelkész). Bp., Kókai biz. 50 f. Kis József. Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején. Függ. : Néhány közönséges egyházi beszéd és imádság. (N. 8-r. 126 1.) Pápa, 1914. Főisk. kny. Bp., Kókai biz. 3 k. 40 f. Lanipel Róbert (Wodianer F. és liai) rt. könyvkiadó­vállalata Budapesten. Faylné Hentaller Mária. Leányévek. Elbeszélések. Tull Ödön rajzával. (N. 8-r. 287 1.) Bp, [1914.] Lampel. Kötve 4 k. 80 f. Fővárosi szinházak műsora. (K. 8-r.) 336—37. Bp, 1914. Lampel. Egy-egv szám 30 f. 336-37. Fernáls. Igen! Nem! Vígjáték 3 felv. Ford. Keltái Jenő. (83 1.) Magyar könyvtár. Szerk. Radó Antal. 750—51. (K. 8-r.) Bp, |1914.] Lampel. Egy-egv szám .30 f. 750—51. Sándor Szilárd. A modern háború eszközei. Új­kori tüzérség, harc, a tenger alatt. Archibald Williams nyomán átdolg. —. (86 1.) Szőllősi István. Német nyelvkönyv. Tanító- és tanítónőképzök számára. 3. r. A 3. oszt. anyaga beszédgyakorlatokban és olvasmányokban. (N. 8-r. 224 1.) Bp, 1914. Lampel 3 k. 20 f. Lévai Lajos Óbecse. Bács-Bodrog vármegyei egyetemes naptár. Szerk .Lévai Aladár. 4. évf. 1915. (N. 8-r. 176 1.) Óbecse, 1915. Lévai 1 k. à «CORVINA» szerkesztőségé­nek szánt kéziratok Wiesner Jakab szerkesztőhöz (Buda­pest, VI. ker, Aréna-út 84.) küldendők. Megjelenik minden hó 10, 20. és 30 án. As egylet tagjai ingyen kapják. aiSflsetáei án egées évre le koron*. Hirdetések ára: hasábos nonpareille soron­kint: igoknak в fillér, emtagoknak ÍO « 1 «Corvina» hirdetési ké» ratai csakis a kiadóhivatal zimére (Budapest, V> fonvéd-uteza 10. SB>) küldendők. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYEI A „MAGYAR KÖNYVÉSZET«' ezímü havi melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents