Corvina, 1916 (39. évfolyam, 1-36. szám)

1916-01-10 / 1. szám

XXXIX. évfolyam. Budapest, 1916. január 10. 1. szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A „MAGYAR KÖNYVÉSZET" czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségé­nek szánt kéziratok Wiesner lakab szerkesztőhöz (Buda­pest, VI. ker., Andrássy-út 16.) küldendők. Megjelenik minden hó 10., 20. és 30-án. Az eg-ylettag-jaiing-yenkapják. Előfizetési ára eg-ész évre 16 korona. Újonnan megjelent magyar könyvek.*) Összeállítják : Kőhalmi Béla és Pikier Blanka. Jelmagyarázat: [] A szögletes zárójel azt jelenti, hogy a szerző neve a címlapon nem szerepel. — Felkiáltójel azt jelenti, hogy a könyv nem került kezünkbe. — A jel azt jelenti, hogy a könyv a Közp. Statisztikai hivatal köteles pél­dányai révén jutott csak kezünkhöz. Benkő Gyula Budapesten. Altorjay Sándor. Népfölkelők és egyévi önkéntesek könyve, llileles tájékoztató mindennemű hépfölkelési és egyévi önkéntesi kérdésben. 2. jav. és hőv. kiad. (8-r. 158 1.) Bp., 1916. Benkő ' 2 k. 40 f. Ribáry Géza. Richtbehelf für den 1. Batterierichtkreis. 2. Richtkreis-Transporteur und 4. Richtbussole. Kaligraphierl und ill. v. Joh. Szalag. (K. 8-r. 91 1.) Bp., 1915. Szerző (VI., Andrássy-út 2.) Benkő biz. 3 к. Franklin-társ illat Budapesten. Bánki Dónát. Energia-átalakulások folyadékokban. Bevezetés a hydrogépek, kompresszorok, gőzturbinák és aeroplánok gépszerkezettanába. 1. f. (Lex. 8-r. 208 1.) Bp., 1916. Franklin. Két füzetben 26 k. Faragó Jenő. Kis mesék a nagy háborúból. Képes olvasókönyv kis fiuk és kis lúnyok számára. 1914 -15. A képeket raj­zolta Gergely Imre, (N. 8-r. 164 1.) Bp., 1916. Franklin. Kötve 3 k. Szádeczky Kardoss Lajos. Przemysltöl Breszt-Litowszkig. Harctéri élemények és lengyel-magyar történeti emlékek. (N. 8-r. 117 1.) Bp., 1916. Franklin 3 k. Hornvánszky Viktor Budapesten. Janovecz Ludvik. Z vei' kej doby. (N. 8-r. VIII, 214 I.) Bp., 1915. Hornyánszky. Kötve 3 k. Hegedűs és Sándor Bebrecenben. Koncz Ákos és Herpay Gábor. Debrecen szab. kir. városi rangra emelésének története. (N. 8-r. 93 1.) Debrecen, 1915. Debrecen szab. kir. város könyvny. váll., Hegedűs és Sándor biz. 4 k. Kovács Lajos. Számtani gyakorló-könyv. Feladatok magán­foglalkozásra, az iskolában hallgatólagos vagy otthon leendő kidolgozás végett. 5. f. Elemi 5. és 6. oszt. számára. 32. jav. kiad. Átdolg. Sinka Lajos. (K. 8-r. 67 1.) Debrecen, 1915. Hegedűs és Sándor 50 f. Szolnoky Gerzson. Háborús idők imádságos könyve hadba­vonult katonák és azok családjai számára. 6. kiad. (16-r. 160 l.) Debrecen, 1915. Hegedűs és Sándor. Kötve 1 k. Kókai Lajos Budapesten. [Pröhle Henrik.] Útravaló az élei kenyeréből. Rövid áhitalos­ságok az esztendő minden napjára. (K 8-r. 161 I.) Pozsony, 1915. Diakonissza-int., Bp., Kókai biz. Kötve 1 k. 20 f. *)Könyvészetünk teljessége érdekében felkérjii к a kiadókat és szerzőket, hogy kiadványaik egy-egy példányát megjelenés után a következő címre azonnal beküldeni szíveskedjenek : Magyar Könyvészet Budapest, IV., Gr f Károlyi-u. 8. (Városi nyilvános könyvtár). A könyveket lajstromozás után sértetlenül küldjük vissza. A szerkesztők. Hirdetések ára : 3 hasábos nonpareille soron­kint : tagoknak 6 fillér, nemtagoknak ÍO « A «Corvina» hirdetési kéz­iratai csakis a kiadóhivatal czímére (Budapest, V., Honvéd-utcza IO. sz.) küldendők. Lain pel Róbert (Wodianer F. és tiai) rt. könyvkiadó­vállalata Budapesten. Fővárosi szinházak műsora. 344. (K. 8-r.) Bp., [1916.| Lampel. Egy-egy szám 30 f. 344. Lakatos László. A bécsi táncosnő. Történelmi víg­játék 1 feív. (31 1.) Lévai Lajos Óbecse. Bács-Bodrog vármegyei egyetemes naptár. Szerk. Lévai Aladár. 5. évf. 1916. (N. 8-r. 1281.) Óbecse, 1916. Lévai 1 k. Magyar tud. akadémia könyvkiadóliiv. Budapesten. A Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok köréből. A Magy. tud, akad. II. oszt. rendeletéből szerk. Fejér­patakg László. 1. k. 6. sz. (N. 8-r.) Bp., 1915. Magy. tud. akad. 1. 6. Földes Béla. A nemzetközi kereskedelem elméielé­hez. (275-346 1.) 2 k. A Magyar történelmi tár. Kiadja a Magy. tud. akad. Törté­nelmi biz. 27. k. (3. sor. 2. k.) (N. 8-r.) Bp., 1915. Magy. tud. akad. 27. Szádeczky K. Lajos. Bethlen Gábor levelei lllésházy Gáspárhoz. 1619—29. (XII, 132 1.) 4 k. Д Mathematikai és természettudományi közlemények von. a hazai viszonyokra. Kiadja a Magy. tud. akad. Mathe­matikai és természettud. állandó biz. Szerk. Méhelg Lajos. 33. k. 2. sz. (N. 8-r,) Bp., 1915. Magy. tud. akad. 33. 2. Szüts Andor, ifj. Л földi giliszta idegrendszerének finomabb szerkezete. 159—218 I. 2 t.) " 3 k. 50 f. M éh nor Vil s-féle köny vkiadóhivatal (Fraiiklin­liirsiilat) Budapesten. Honvéd naptár. 49 évf. 1916. (N. 8-r. 58, 16 1.) Bp., 1915. Méhner 70 f. Képes Kossuth naptár. 34. évf. 1916. ÍN. 8-r. 58, 16 1.) Bp., 1915. Méhner 70 f. Képes Petőli naptár. 26. évi. 1916. ÍN. 8-r. 58, 16 1.) Bp., 1915. Méhner 70 f. Méhner Vilmos mulattató képes naptára. 33. évf. 1916. (N. 8-r. 58, 16 1.) Bp., 1915. Méhner 70 f. «Pátria» iroii. és nyomdai r.-t. Budapestén. A Wlassics Tibor. Világok tusúján... 1914—15. Versek. (K 8-r. 77 1.) Bp., 1916. Pátria ' I К liáth Mól- Budapesten. Beck Lajos. A pénzintézeti reform. N. 8-r. 50 I.: Bp., 1916. Ráth l k. 40 I'. Rózsa Kálmán és neje Budapesten. Bucsánszky Alajos nagy képes naptára. 69. évf. 1916. (X. 8-r. 16Ö, XXIV. 16 I.' lip., 1915. Bózsa 80 f. Gondűző bácsi naptára. 9. évf. 1916. N. 8-r. 160, XXIV. 16 1.) Bp., 1915. Rúzsa .80 f. Jó magyar népünk képes naptára. 8. évf. 1916. (N. 8-r. 160, XXIV, 16 1.) Пр., 1915. Rózsa 80 f. Magyar iparosok naptára. 24. évf. 1916. (N. 8-r. 160, XXIV, 16 1) Bp., 1915. Rózsa 80 Г. Regélő naptár. 24. évf, 1916. (N, 8-r. 160, XXIV, 16 1.) Bp., 1915. Rózsa 80 f, Q K0NY V TÁRA/

Next

/
Thumbnails
Contents