Corvina, 1920 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1920-01-10 / 1. szám

mondta a postás a múltban és mondta az idén is. De amíg a múltban derék postásaink vicceskönyvet nyújtottak át az újév alkalmával, az idén — mert olyan jól megy a dolgunk — a postai díjszabás felemelésével kedveskednek. A postai díjszabás kérdése szakmánkat közelről érinti. Ha kartársaink e pillanatban még nem is éb­redtek ennek kellőkép tudatára, kell, hogy az egye­sület vezetőségét ez a kérdés komolyan foglalkoz­tassa. Vidéki, különösen megszállt területen lévő kartársaink, akik a fővárossal csak igen nehezen tudnak érintkezni, e pillanatban bizonyára még nem nagyon foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy mit jelent szakmánkra a folyó évi január l-jével életbe lépett postai díjszabás, hiszen az utazási en gedély, a demarkácionális vonalon való átkelés, a csomagoknak elszállítása, százasokba, sőt ezresekbe kerül, s így a felemelt postai díjszabáson feltünte­tett/ koronák és fillérek nem merednek rájuk olyan ijesztően, mint reánk, akik a normális gazdasági életbe való átmenet problémájával nap-nap után foglalkozunk. Az új postai díjszabás nem beszél a ,,könyv­megrendelési nyomtatvány" kedvezményéről. E nyomtatványt a múltban 5 fillérrel továbbíthat­tuk. A keresztkötés, mely a múltban nem csekély jelentőséggel bírt számunkra, a jövőben úgyszólván megszűnik, mert amíg alig néhány nappal ezelőtt egy 2 klg.-os keresztkötést 1 korona 52 fillérért to­vábbíhattunk, a jövőben ugyanennek a csomagnak portója 7 koronába kerül. Műkereskedőink és zene­műkiadóinktól a posta ,,göngy"-ben nem vesz fel keresztkötéses továbbításra küldeményt, holott erre égető szüksége van, nem is szólva arról, hogy a portó ezeket a szakmákat is horribilisán sújtja. Kérnünk kell, hogy a kedvezményes tarifa, amely az élelmiszerküldeményekre nézve fennáll, alkal­maztassék fontos Imlturális érdekből a könyvcso­magokra is. Szívesen vettük tudomásul, hogy az Egyesület vezetősége az ügy fontosságának tudatában már is összegyűjtötte mindazon jogos kívánalmainkat, amelyeknek orvoslására kell törekednünk és lépé­seket tesz az illetékes faktoroknál, hogy a mi szak­mánkat, melynek kulturális és nemzeti hivatása a jövőben még fokozottabban juttatandó érvényre, méltányos elbírálásban részesítsék. Meg vagyunk győződve arról, hogy illetékes helyen szakmánk nemzeti kulturális jelentőségének méltánylásával fogják a döntést meghozni. A karacsony előtti netek szakmank üzlet­menetére mindig nagyobb lendületet jelentettek. Ezért fogadtuk nagy érdeklődéssel azokat a vála­szokat, melyeket tagjainktól kaptunk fenti kér­désünkre. A könyvüzletekben csak a karácsonyt közvet­lenül megelőző néhány napon át volt élénk a for­galom. .•• Eimek valószinüleg az az oka, hogy a vá­sárló közönség sok kínos keresgélés után rájött végül is arra, hogy a mai viszonyok közt még min­dig a legolcsóbb és legjobb karácsonyi ajándék a könyv. Aránylag gyenge volt a karácsonyi vásár azoknál a kartársainknál, kiknek üzlete a város oly részein van, hol a lateiner, tisztviselő és munkás-osztály lakik tömegesen. Itt a nagy pénz­hiány állott a könyvvásár útjában. Egyébként az a véleménv szűrődött le: hogy az idei karácsonyi vásár — a tex-méí jclentésekkel szólva — gyenge közepes volt. Nagy munkák, többkötetes művek aránylag igen gyéren fogytak. Érdeklődés mutat­kozott klasszikus íróink iránt: Jókait, Mikszáthot sokan keresték. Azok a kartársaink, akiknek első­sorban külföldi szortimentjük van, árúhiányról panaszkodnak. Sok német, még több francia és angol könyvet tudtak volna eladni — ha lett volna. Feltűnő jelenség ellenben, hogy a magyarhoz ké­pest alig fogyott német ifjúsági irat. A legfiata­labb generáció inkább olvas már magyarul. Zeneműszakmabeli kartársainknál erősen érez­hető volt a középosztálybeli vásárló közönség el­maradása. Általában a klasszikus művek fogytak jóval erősebben, ha már sok pénzt kell kiadni,» a közönség abszolút értékű munkát akar beszerezni. Az alkalmi Karácsonyi Albumok jól mentek. Elnökségi ülés. Egyesületünk elnöksége december 30-ikán ülést tartott. Ranschburg Gusztáv könyvtárnok be­hatóan ismertette a könyvtárügy jelen állását. Az elnökség elhatározta, hogy a könyvtár mielőbbi fel­állítása érdekében megteszi a szükséges lépéseket. Az ügy intézésére könyvtári bizottságot küld ki, melynek tagjaiul könyvtárnokon kívül: Bárd Gyula, Lantos Adolf, Rényi Károly és dr. Szántó Andor választattak meg. Benkő Gyula előterjesztése alapján az elnök­ség tudomásul vette a segélypénztár szervezetéről ós működéséről szóló jelentést. A segélypénztári Milyen volt a karácsonyi vásár? B. u. é. k. A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK, ZENEMŰKIADÓK ÉS ZENEMŰKERESKEDOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : Budapest, VI., Andrássy-ú! 12. II. lépesd, II. em. 6. Telefon 111-96. A lap szellemi részére vonatkozó küldemények, valamint a hirdetések a fenti cimre küldendők SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: írd Gyula, a zeneműkiadó és zeneműkereskedő, intos Adolf, abpestl könyvkereskedő, Dr. Szántó idor, a könyvkiadó szakosztály megbízásából. Megjelenik hetenként egyszer pénteken a HIRDETÉSEINK DIJA : tgész oldal: 300 korona. Pét oldal: 160 korona, gyed oldal: 90 korona. Klshlrdeléselnk dl)a avanként 50 fill., a vastagabban szedett szavak d!|a : 1 korona, de legalább IS korona.

Next

/
Thumbnails
Contents