Corvina, 1922 (45. évfolyam, 1-52. szám)

1922-01-06 / 1. szám

CORVINA 1922 Béla ottani könyvkereskedő ellen még a nyár folya­mán bűnpör indult meg, mert a Budapestről vásárolt több ezer magyar könyv közül Beczássy Judit «Mari néni» cimű regényének nyolc példányában elrejtve magyar röpcédulát találtak, rajta az úgynevezett magyar hiszekegy gyei. A tárgyaláson Popa Konstantin rendőrprefektus előadta, hogy ő a Révész jóhiszeműségéről teljes mér­tékben meg van és meg volt győződve, de az eljárást hivatali állásánál fogva kötelességszerűen volt kény­telen megindítani. A könyvről és a benne levő röp­céduláról egyébként felesége útján szerzett tudomást, aki azt Révésztől vásárolta. Ghila alprefektus igazolta, hogy az inkriminált könyveket a nyomozáskor az üzletben a pultokon köz­szemlére kitéve találta, de tizennyolc közül röpcédula csak nyolcban volt. Stomatopol szigurancafőnök bizo­nyította, hogy a könyveket megérkezésük után hiva­talból átvizsgálták s annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy Révész valószinűleg jóhiszemű s politikai magatartását nem olyannak ismeri, hogy irredenta érzelemre következtethetne. Mindezek ellenére a biróság bebizonyítottnak találta, hogy Révész Béla a nyolc röpcédulát a köny­vekbe elrejtve, nyilvánosan abból a szempontból ter­jesztette, hogy a nemzetiségeket egymás elleni gyűlö­letre nyilvánosan és közvetlenül felhívja s emiatt őt a Btkv. 171. és 172. §-ba ütköző izgatás és felhívás miatt a 92. §. alkalmazásával egy hónapi államfogházra és 10.000 lei pénzbüntetésre itélte.-o Mi a fenti esetek kapcsán ugyanazt mondhatjuk, amit már e kérdésben nem egyszer hangoztattunk. Mi a magyarsághoz való tartozandóság legerősebb kapcsának a magyar könyvet tartjuk. Nincs ennél elevenebb erő, mely az összetartandóság tudatát ápolná. Mindaz, ami a könyv terjesztését nehezíti, a magyar könyvet ter­jesztő könyvkereskedő munkáját lehetetlenné teszi,súlyo­san árt a magyarság ügyének. Erre gondoljon mindenki, aki Magyarország határán kívül könyvet szállít. A fényűzési adó reformja ott szerepel Kállay pénzügyminiszter legelső adó­javaslatai között. Értesülésünk szerint arról van szó, hogy a fényűzési adó behajtása fog változást szen­vedni. Nem a közvetlen fogyasztó í'észére eladó keres­kedő, hanem a gyáros, illetve a külföldről hozott cikkeknél az, aki a behozott cikk vámját megfizeti, lesz köteles leróni a fényűzési adót. S ehhez képest szó van arról, liogy az eddigi 10 0/ 0-os kulcs 15%" ra fog emeltetni. Mi a magunk részéről már annak idején kifogásoltuk azt, hogy a közönségnek eladó, adminisztratív munkára be nem rendezkedett kereskedő legyen kénytelen a fényűzési adó kérdésével bajlódni. Ez ugyanis sok zavarra és nehézségre vezet agyakor­lati munkában. Most, lia az új tervezet életbelép, a Iciadó és az, aki külföldről hozza be a könyvet, fogja leróni az adót. Szükségét érezzük azonban annak, hogy mindazon kifogásainkat, amelyeket a fényűzési adóval szemben kulturális szempontból hoztunk fel, egész terje­delmében fenntartsuk és megujítsuk. A régi könyvek­nek fényűzési adóval való megterhelése kultur ellenes, mert elsősorban a tudományos kutatást bünteti, amellett a régi törvényben megállapított értékhatárok is lehe­tetlenül alacsonyak. A Nemzetközi Kiadói Kongresszus ideiglenes átszervezése ügyében a kongresszus vezetősége a következő közle­ményt küldte hozzánk : A Nemzetközi Kiadói Kongresszvxs állandó irodája Alfred Melly főtitkár úrnak 1920 junius 20-án történt váratlan elhunyta folytán, valamint egyéb körülmé­nyek következtében is, kénytelen volt működését be­szüntetni. Mindazonáltal a háborúban nem részes államok kiadó-egyesiiletei megőrizték ezen 1901-ben alapított intézmény iránt rokonszenvüket és pénzbeli hozzájárulásukat befizették. Ezen örvendetes tény alapján egyes kiadók, akik lelkesedéssel viseltettek ezen hajdan oly hasznos és oly nagy fejlődésnek örvendő intézmény iránt, ideig­lenes szervezetet létesítettek, amelynek az a feladata, hogy a Nemzetközi Kiadói Kongresszus irodájának fentartását lehetővé tegye addig az időig, amig a háború által teremtett helyzet megjavul, a fennálló ellentétek lassankint kiegyenlítődnek és a kiadóság és a könyv­kereskedelem nemzetközi viszonylataira újból jobb idők virradnak. Ezen átmeneti megoldás keresztülvitele céljából a kongresszus elnöke Ranschburg Viktor úr indíttatva érezte magát, hogy — az ügy érdekében — elnöki tisztségéről lemondjon. A kongresszus első alelnöke W. P. von Stockum úr Hágában pedig lekötelező módon késznek nyilatkozott a legfőbb vezetés átvételére. A Svájci Könyvkereskedők Egylete viszont kongresszusi delegátusa, H. Lichtenhahn úr (Basel) xitján titkári irodáját csekély megtérítés ellenében a kongresszus rendelkezésére bocsátotta. A Nemzetközi Kiadói Kongresszus állandó irodájának ügyeit a fenti egylet titkára dr. Robert von Stiirler ügyvéd úr Bern­ben fogja ellátni, aki tevékenységéről évenkint jelen­tést fog tenni. Felkérjük mindezeknél fogva a kongresszus tagjait, valamint a nemzetközi kiadói egyleteket, amelyek a kongresszus irodájáét igénybe venni kívánják, hogy ezentúl minden a kongresszust illető kérdésben a követ­kező címhez forduljanak: «An das staendige Bureau das internationalen Verleger Kongresses Bem, Theater­platz 2.», ahova az évi hozzájárulások is küldendők. Mindezen intézkedéseket a végrehajtóbizottságnak és a kongresszusi nagybizottságnak később egybe­hívandó gyűlése lesz hivatva jóváhagyni. Ezen gyűlés időpontját ma ugyan még nem álla­píthatjuk meg pontosan, de bizonyos tünetek remélni engedik, hogy ez nem nagyon távoli jövőben válhatik lehetségessé, amikor majd az alapszabályszerűleg meg­ejtendő választások útján a kongresszus ügyvitele újból rendes mederbe lesz terelhető. Bern, 1921 szeptember havában. (VVWWVWWVWVN ^ЛЛЛ^ЛЛЛЛЛЛ* ХАЛЛАЛЛАЛЛЛЛ^/УУЧЛ/УЧЛЛ Árváltozások német könyveknél. (E rovatunkat Kiss Adolf vezeti.) Márta Langonscheidt szótárak részes ... 24\— « « « egészvászon 28 "50 « « egybekötve — 45' — « « « egészvászon ... 51' — « Unterrichtsbriefe 135' — « Sachs Willate és Muret Sanders részenként 123'— « Metula Sprachführer ... ... 7'60 Goldschmiedt Bildertafel 18" Pornot nyelvtanok - — - 16' — Plate nyelvtanok I. és II. rész — ... 20 — Gaspey O. Sauor nyelvtanok 25' — Collins nyelvtanok I. rész - 20' —

Next

/
Thumbnails
Contents