Corvina, 1923 (46. évfolyam, 1-51. szám)

1923-01-05 / 1. szám

2 COR VINA 1923 való résztvétel díja személyenként 1000 korona. A kor­látolt számban rendelkezésünkre álló helyre való tekin­tettel is kérjük kartársainkat, hogy az ünnepélyen és vacsorán való résztvételi szándékukat, kötelező formá­ban, közöljék legkésőbb szerdáig a rendezőbizottság megbizottainak valamelyikével: Káldor Miksával (Ge­nius), Stemmer Ödönnel vagy Szabolcs Istvánnal (Singer és Wolfner). Később történő jelentkezéseket nem lesz módunkban tekintetbe venni. Politzer Adolf. 53 évet élt és úgy járt-kelt közöttünk hatalmas alakjával, erős fizikumával, mint aki valamennyi kar­társát túléli, s a kérlelhetlen halál mégis élte delén fiatalon szólította el körünkből. A halálos kór már évek óta őrölte, sorvasztotta. Nem hagyta magát könnyen leteperni. Küzdött, vias­kodott. véle, de végre is az győzedelmeskedett felette. Ilyen hatalmas viaskodás, ilyen szívós küzdelem volt egész élete. Még iskolába jár, alig 12 éves és már erős támasza atyjának, akit alig pár évvel követ sírjába. A Politzer cég akkor kezd nevezetessé válni, országos hírűvé lenni, mikor a fiatal gyerek fiatal emberré cseperedik és elsőnek kiadja az azóta is éven­ként megjelenő «Joghallgatók útmutatóját». Majd rövid időre áttér a jogi jegyzetek kiadására, hogy ezzel egy nagy jogi és társadalomtudományi kiadóvállalatnak vesse meg alapját. Mint könyvkiadónak sok bal előitélettel kellett megküzdenie. Nagy munkájába került, míg az egye­temi tanárokat kiadóvállalata körébe tudta vonzani. De sikerült. Általában siker koronázta minden mun­káját. A közelmúlt és a jelen minden neves jogásza felkereste őt műveivel, így: Angyal Pál, Buday Dezső, Csarada János, Fellner Frigyes, Földes Béla, Grecsák Károly, Grosschmid Béni, Jancsó György, Kérészy Zoltán, Navratil Ákos, Pikier Gyula, Somló Bódog, Szány Schwarz Gusztáv, Szentmiklósi Márton, Timon Akos, Vámbéry Rusztem és még számosan a jogász­világ jelesei közül nála adták ki müveiket. Kiadói tevékenységét a Társadalomtudományi könyvtár és a Grecsák féle Döntvénytár megindításá­sával tetőzte be, s utánna átadta az egészet a Grill­féle könyvkiadóvállalatnak, bogv helyébe egy nagy­arányú részletüzletet alapítson. Életerejének teljében szorgalmasan részt vett egyesületi életünkben, melynek egész haláláig választ­mányi tagja volt. Itt kissé zárkózottnak mutatkozott, de előttünk, barátai előtt megnyitotta meleg szivének egész kincsesházát és mindegyikünket szívesen önzet­lenül segített, támogatott, tanácscsal ellátott, ha arra rászorultunk. Fiatalon halt meg, halálát feleségén és négy ár­váján kívül igaz szívvel siratjuk mindazok, akik öt jól ismertük. Az életben az elsők közé tartozott, s a halál is azt a szomorú elsőséget adta meg számára, hogy az új esztendőben elsőnek távozott sorainkból. Béke ham­vaira. áldás munkájára. Acél Bertalan. Az általános kereseti adó. A Budapesti Közlöny december 24-ikén meg­jelent száma közli az általános kereseti adó végre­hajtási utasítását. Mi e nagyfontosságú rendelettel s a kereseti adó kérdésével ismételten kívánunk foglalkozni, de már ezúttal is tagjaink tájékoztatása végett a következőket közöljük : 1. Az általános kereseti adó csak az egyéni cégekre vonatkozik. Nem érinti tehát sem a részvény­társaságokat, sem a közkereseti és betéti társaságokat. Ezek társulati adó alá esnek. 2. Az alkalmazottak kereseti adójáért a főnök szavatol, már január 1-től kezdve. Az alkalmazott adója tehát vagy lehúzandó, vagy a munkaadó által térítendő. 3. A könyvvezetés módja ellen súlyos aggályaink vannak. Különösen sérelmesnek tartjuk azt, hogy aki viszontelárúsítóknak is ad el árút, raktárkönyvet tar­tozik vezetni. Ez a rendelkezés a könyvkereskedelem viszonyaira alkalmazliatatlan. Ez ügyben a legnyoma­tékosabban felemeljük szavunkat e tarthatatlan ren­delkezés megváltoztatása iránt. /yv^WVAV^/^ WNVW^WA W ^А^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Л IVVWW^AWAVN Felhívás a t. Kiadó és Bizományos urakhoz! Az 1921 —22. évek Magyar könyvészetet jövő év január havában nyomás alá adjuk. Felkérjük ezért a t. Eladó és Bizományos urakat, hogy mindazon 1921—22. években megjelent kiadványaikat (könyv, tankönyv, térkép, zenemű és folyóirat), amelyek a Corvinában még lajstromozva nem voltak, a Magyar Könyvészet szerkesztőségébe (V., Katona .Tózsef-u. 41.) legkésőbb január 10-ig beküldeni szívesek legyenek. A t. Kartárs uraknak elsőrendű érdeke, hogy a ma­gyar bibliográfia minél teljesebb legyen. AZ ELNÖKSÉG. Újonnan megjelent könyvek és zenemüvek.*) Jelmagyarázat: [] A szögletes zárójel közti rész a címlapon nem szerepei. — / A könyv nem került kezünk közé. Könyvek, folyóiratok, térképek. Grill Károly könyvkiadóváll. Budapesten Farkas Geiza. Démonok közt. Társadalom-lélektani tanulmány. (N. 8-r. 46 1.) Bp., 1928. [1922.] Grill 120' — A II. Vilmos német császár és porosz király nevét viselő cs. és kir. 7. huszárezred hadi emlékkönyve. 1914—18. Kiadja az Ezred tisztikara. [Számos képmelléklettel.] (4-r. 835 1.) Kp., 1923. [1922.1 Grill. Félvászonkötésben ' 3600" Táltos kiadóvállalat Budapesten P. Ábrahám Ernő. Bús király. Legendák dédapámról. A címlapot Jaschikné Müller Mária rajzolta. (16-r. 170 1.) Bp., 1923­[1922.] Táltos. Fűzve 350 —, kötve 450 — Donászy Ferenc. Tatárjárás. Történeti regény 2 részben. (1. A csúcs­hegyi vár. 2. Fulkó lovag.) [Uj cimlapkiad.] (N. 8-r. 123, 124 1.) Bp., 11922.1 Táltos. Kötve 60O' Pásztor József. Az ujraélök. Regény. (8-r. 256 1.) Bp., 1923. 11922. Táltos 1200' *) Könyvészetünk teljessége érdekében felkérjük a kiadókat és szerzőket, hogy kiadványaik egy-egy példányát megjelenés után a kővetkező címre azonnal beküldeni szíveskedjenek : Magyar Könyvészet Budapest. V. kerület, Katona József-utca 41. szám V. em 38. Könyvek átadása a, házfeliiyyelíínél. A könyveket lajstromozás után sértetlenül adjuk vissza.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents