Corvina, 1924 (47. évfolyam, 1-52. szám)

1924-01-05 / 1. szám

XLV1I. évfolyam. Budapest, 1924 május 10. 15—19 . szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK, ZENEMŰKIADÓK ÉS ZENEMŰKERESKEDOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : Budapest, VIII. kerület, Üllől-út 16/b. félemelet. Telefon József 99-25 és József 99-26. A lep szellemi részére vonatkozó küldemények, valamint a hirdetések a fenti cimre küldendők. SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: Bárd Gyula, a zeneműkiadó és zeneműkereskedő. Lantos Adolf, a bpesti könyvkereskedő, Dr. Szántó Andor, a könyvkiadó szakosztály megbízásából. Megjelenik hetenként egyszer. HIRDETÉSEINK DI|A; Egész oldal 80000, Va oldal 45000, »/< oldal 2500, V, oldal 12000, >/,« oldal 7000, kis hirdetés dija petit soronként 700, vastagabban szedett sorok dija 1300, keretezett kis hirdetésnél külön 1400 K. A kiadók szorzószámai. Az egyezménybe tartozó kiadók szorzószámai január 7-től továbbiakig, vigy a fűzött, mint a kötött könyvekre a kiadó által megállapított bolti árnál (Intern szorzószám) 1920, a könyvkereskedő által számított eladási árnál (extern szorzószám) 2200. Egyes cégek szorzószámai, amelyek hozzánk bekül­dettek és éltérnek az egyezményes szorzószámtól, (január 6-tól továbbiakig) : Genius könyvkiadó r.-t. : intern 2350 ; extern 2700. Németh József: intern 2000; extern 2300. Népszava könyvkeresk. : intern 1300; extern 1500. Nóvák Rudolf és társa: intern 1750; extern 2000. Rózsavölgyi és társa: főzött könyvekre, mint, az egyezményes szorzószám ; kötött könyvekre intern 2200: extern 2500; zeneművekre új alapárak mellett 2000. Stádium könyvkiadó: intern 1560; extern 1800, VAWWWAlVVrNA fV W/AVl M WV WW A zeneműkiadók szorzószáma. Zeneművekre új alapárak mellett 2200. Külföldi könyvek árszáinítása. A német könyvek eladási árára nézve egyesüle­tünk könyvkereskedői szakosztályéinak választmánya nov. hó 23-án tartott ülésében azt a határozatot hozta, hogy a német kiadók által most már svájci frank-, illetve aranymárka-alapon kifejezett bolti ár, továbbiakig, 7000-rél szorzandó, s az üyícép magyar koronában ki­fejezett árban már a felár is benfoglaltatik. Dollárban való számlázásnál 1 dollár ö'o sv. frank, s ebben a felár is benn van. Francia könyveknél 1 francia frank 2000 magyar koronának számíttatik ; ehhez járul költség felár képen 10 frank értékig 2o°/ 0, 10 frankon felüli értéknél 20%, továbbá a forgalmi adó. Újonnan megjelent könyvek és zenemüvek. Jelmagyarázat : [] A szögletes zárójel közti rész a címlapon cm szerepéi. — A könyv nem került kezünk közé. Könyvek, folyóiratok, térképek. Dick Miiiió könyvkereskedése Budapesten Pásztor Árpád. A színésznő férje. Regény. (8-r. 126 1Л Bp., [1923.1 Dick 5-_ Szeklü Gyula. A magyar állam életrajza. Történeti tanulmány. 2. kiad. (8-r. 239 1.1 Bp., [1923.] Dick 10 -1. Légrády nyomda és könyvkiadó r.-t. Budapesten Legjobb könyvek. Kiadja az Érdekes újság. Szerk. Schmittely József. 108. sz. (K. 8-r.) Bp., 1923. Légrády. Egy-egy szám T 2800 — 108. Acker Paul. Egy leány története. Ford. Csetényi Erzsi. (160 1.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Szántó Andor. Keresünk : 1 Széchenyi : Hitel. 1 — Vilás. 1 — Stadium. 1 Ajánlatokat közvetlenül kérünk. Somló Dezső és Tsa Budapest, VI., Andrássy-út 58. Intelligens megjelenésű, négy községi iskolát végzett, 18 éves könyv- és papirkereskedő-segéd január 15-rc vagy 20-ára állást keres lehetőleg vidékre. Szíves megkereséseket IJrbán Miklós, Jászapáti címen. 2 27 éves r. k. könyv- és papir­kereskedő-segéd mielőbbi be­lépésre állást keres. .Megkeresé­seket «Állandó» jeligére a kiadó­hoz kór. 3 Fiatat segédet keresünk, ki lehetőleg a raktári teendők­ben is jártas. Ajánlatokat fize­tési igények és eddigi működés megjelölésével kérünk. Hegedűs és Sándor r.-t. 1 Debrecen. Felkérem azon kiadókat, kik­nél valamilyen számlatartozá­som van, erről egy kivonatot küldeni szíveskedjenek, hogy ezt sürgősen kiegyenlíthessem. Nádudvary Mihály könyvkereskedő 5 Gyorna. Fiatat papirkeroskedő-segódet keresünk. 6 Traut) В. és Társa, Szeged.

Next

/
Thumbnails
Contents