Corvina, 1925 (48. évfolyam, 1-52. szám)

1925-01-03 / 1. szám

XLVIII. évfolyam. 3069 Budapest, 1925. január 3. f. ) ) 1. szám, CORVINA A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK« ZENEMŰKIADÓK ÉS ZENEMÚKERESKEDOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : Budapest, VIII. kerUlet, Üllűi-út 16/b. félemelet. Telefon József 99-25 és József 99-26. A lep szellemi részére vonatkozó ktildeménvek, valamint a hirdetések a fenti címre küldendők. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : Dr. SZÁNTÓ ANDOR. Megjelenik hetenként egyszer. HIRDETÉSEINK D!|A Egész oldal 500000, •/, oldal 300000, 4, oldal 165000, •/• oldal 90000, '/,, oldal 50000, kis hirdetés dija petit soronként 5000,vastagabban szedett sorok dlja5500, keretezett kis hirdetésnél kUlön 8000 K. Meghívó. A KIADÓI EGYEZMÉNY pénteken 1925. évi január 9-én délután 5 órakor a VIII. ker., Ütlől-üt 16/B félemelet alatti egyesületi helyiségben össses tagülés t tart, melyre kérjük - a tárgy fontosságára való tekintettel - az Egyezmény valamenyi tagjának megjelenését. KUlön meghivót nem küldünk. Az ELNÖKSÉG. Szállítási zárlat. Az Egyesületnek 45. számában közzétett határo­zata értelmében szállítási zárlat áll fenn Martos Adolf ' budapesti könyvkereskedővel (V., Vilmos császár út 20.) szemben. Vele tehát sem kiadó, sem szortimenter tag­jaink sem közvetlenül, sem közvetve, semmiféle üzleti összeköttetésbe nem léphetnek, s természetes, hogy azzal szemben, aki e rendelkezés ellen vétene, kénytelen volna az Egyesület hasonló megtorlással élni. Az elnökség. Figyelmeztetés ! 1. Minthogy Fehér If/nác és Lu/,-ács Gyula a budapesti könyvkereskedői szakosztály tagjai sorából töröltettek, s így már nem egyesületi tagok, a követ­kezményekre való utalással figyelmeztetjük Egyesüle­tünk összes tagjait, hogy nevezettekkel üzleti össze­köttetésbe sem közvetlenül, sem közvetve nem léphetnek. 2. Minthogy továbbá a Béta irod. r.-t. ellen a paritásos bizottság múlt év október 26-án hozott, s a «Corvina» 43. és 51. számában közzétett határozata is fennáll, tagtársainkat felhívjuk e határozathoz való további szigorú alkalmazkodásra. Az elnökség. A kiadók szorzószámai. Az egyezménybe tartozó kiadók szorzószámai január 4-től a továbbiakig, úgy fűzött, mint a kötött könyvekre a kiadó által megállapított bolti árnál (Intern szorzószám) 6100, a könyvkereskedő által számított eladási árnál (extern szorzószám) 7000. W WVA VlVM W íY WWVY Wl WA WWSWWW V VA A zeneműkiadók szorzószáma. A Bárd- és Nádor-cégek szorzószáma S'300, a többi zeneműkiadóké 750©. Egyes cégek szorzószámai, amelyek hozzánk bekül­dettek és eltérnek ae egyezményes szorzószámtól (január 4-től továbbiakig) : Lantos r.-t. és Enciklopédia: intern 5400; extern 6200. Népszava könyvkeresk. : intern 4800 ; extern 5500. Rózsavölgyi és társa: fűzött könyvekre intern 6100, extern 7000 ; kötött könyvekre intern 8000, extern 8800. A német könyvek árszámítása. A német könyvek érszámltása 1924. évi dec. hó 15-től kezdve a következő: 1 aranymárka 18000 1 svájci frank 15000 1 osztrák korona ...... 105 koronával számítandó át, oiyképen azonban, hogy a kiadók által megállapított bolfi árhoz 20°/» felárat keli hozzáadni, amely összegben azután a 3°/o for­galmi adó is bennfoglaltatik. Ennek az átszámítási módnak a pontos betartása kcteSexö. Francia könyveknél 1 francia frank 4600 ma­gyar koronának számíttatik; ehhez járul költség­íelárképen 10 frank értékig 25°/o, 10 frankon felüli értéknél 20%, továbbá a forgalmi adó. EGYESÜLETI HÍREK. Rényi Károly szakoszt. elnökünk halála alkalmá­ból pótlólag fölemlítjük még, hogy ravatalára Egyesüle­tünk budapesti könyvkereskedői szakosztálya koszorút helyezett; a vidéki szakosztály nevében pedig Ferenczy Károly elnök meleghangú táviratban fejezte ki rész­vétét Egyesületünknek s a megboldogult családjának. A paritásos bizottság m. év december 30-án tartott ülésén Gárdos Aifréd emelkedett szavakban adott ki­fejezést a kartársak Rényi Károly váratlan elhunytán érzett mély fájdalmának és a megboldogult kiváló érdemeinek, amelyeket a szakma elöbbvitele, az Egye­sület munkálataiban és tárgyalásaiban nagy buzgóság­gal és objektivitása miatt mindig döntő súllyal való részvétele révén kivívott. A bizottság, elnöke indítvá­nyára, Rényi Károly emlékét jegyzőkönyvileg meg­örökítette, fájdalmának felállással is kifejezést adott s az elhunyt fiához és özvegyéhez meleghangú részvét­iratot intézett, teljes megnyugvásának adván egyszer­smind kifejezést, hogy a kiváló üzletet a család, illetve az elhunyt fia fogja a megboldogult nemes intenciói szellemében tovább vezetni. Halálozás. Derék kartársunk, Vesszösi József kiskúnfélegyházai könyvkereskedő, Egyesületünk tagja — mint őszinte részvéttel értesülünk — december 24-én élete 57. évében rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Özvegye, szül. Glück Magdolna, fia Béla és kiterjedt rokonság gyászolják. 1ST 4üw n,. t) \ ТЛЙА '

Next

/
Thumbnails
Contents