Corvina, 1940 (63. évfolyam, 1-52. szám)

1940-01-06 / 1. szám

LXIII. évfolyam. Budapest, 1940. január 27. 4. szám. CORVINA m A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest. IV. kerület, Magyar-utca 50. Tel.' 185-403. — Postaiak, csekkszámla : Magyar Könyvkiadók is Könyvkereskedők Országos Egyesülete, Budapest 58.786. A lap szellemi részére vonatkozó küldemények, valamint a hirdetések a fenti cimre küldendők. Kiadó A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik hetenként egyszer, tagilletményként. Előfizetési ára nincs. HIRDETÉSEINK DIJA: Egész oldal 60 pengő, > , oldal 33 P, i/ 4 oldal 18 P, i/, oldal 10 P, i n oldal 6 P, kis hirdetes díja pelit­soiónként 60 tillér, vastagabban szedett sorok díja 70 fill., keretezett kis hirdetésnél külön 1 P. Nem tagoknak 20% felár. Kínálat-Kereslet petit-soronként 30 fillér. Lapzárta minden cisüiörlökön déli 1 órakor. Boldog új esztendőt és nagy-nagy békességet kívánunk jóakaratú tag­társainknak, de minden jót kívánunk a könyvesek egész rendjének is. Nem tekintünk vissza, hanem ke­ményen előre nézünk éá fennen hirdetjük változat­lanul: Eaviménvi és gazdasási oóiokot conk olyan egye­sület valósíthat meg, amelyik egységes és erős. Az egyesület egységét ós erejét csak az egyesületi tagok öntudatos összefogása és a kicsinyes és pillanaton­ként változó magánérdek félretétele teszi lehetővé. Hiszen ez nálunk annál könnyebb volna, mert a könyves társadalmat közös értékítéletek, közös gon­dolkodásmód, közös erkölcsi felfogás, közös eszmé­nyek fűzik össze. Végső célkitűzésünk: a magyar kultúra szintjének emelése az egyik oldalon, a ma­gyar kultúra gyökereinek minél mélyebb rétegekbe való lebocsátása a másik oldalon, minden felelős magyar államférfinak is célja és álma. Ezen zászló alatt harcolunk mindannyian. Igazán csak eszmél­nünk kellene, liogy maradéktalanul megtaláljuk egymást. Ezekkel a gondolatokkal eltelve induljunk neki az új esztendőnek. Ejfy győri könyvesbolt 80 éve. „1940-ben kettős jubileumot ünnepel a Wolf-féle könyvesbolt. Nyolcvan éve, hogy alapját megvetet­ték és harmincöt éve, hogy jelenlegi tulajdonosa önállóan vezeti. Önmagához vél hű maradni a cég, amikor han­gos reklámakciók helyett ez alkalomból az üzlet múltjának és a végzett munkának rövid összefogla­lását a könyvek és a nyolcvan éves könyvesbolt igaz barátainak tisztelettel átnyújtva — csendben ün­nepel". Ezekkel a szavakkal küldte szét a győri Wolf­féle könyvkereskedés ízléses kis monográfiáját a 80 éves cégnek. 1860-tól 1940-ig írja le egy könyvesbolt történetét e kitűnő kis munka. Hálásan köszönjük Wolf Gyula figyelmét és szívből gratulálunk e szép évfordulóhoz. Csak Szorosan hírei. Könyvtárunk és a könyv kereskedelem. Hosszú idő után, amikor hangot adunk arról a nagyszabású kult úrmunkáról, melyet egyesületünk könyvtára végez minden dobszó nélkül — érdemes visszatekinteni az elmúlt esztendőkre, hogy össze­hasonlítást tegyünk a mult és jelen között. Az első egyesületi könyvtár, melynek Antalfy József (Debrecen) volt) ,a kezelője, scik érdekes s ma már nehezen összehozható anyagot tartalmazott. Az egész gyűjtemény nyom nélkül elkallódott, mind­össze egy nyomtatott jegyzék maradt róla, amely sajnos nincs birtokunkban. A második könyvtárt ugyanez a sors érte. Sem szervezőjét, sem anyagát nem ismerjük, mivel a for­"radalmak szele ismeretlen helyre száműzte. Ezután hosszabb szünet állott be. Tagjaink más egyesület védőszárnyai alatt kerestek menedéket, hogy a vihar előtt és alatt védelmet találjanak. Tíz éve lesz rÖA'idesen, hogy néhány kartársunk a hosszú tétlenséget felismerve, összehívta a kolle­gákat, hogy visszaállítsák a Csak Szorosan-t oda, ahová tartozik. A szózat visszhangra talált. Üj kartársak iíjú lángoló ereje megmozgatta a letargikus álomban levőket, hogy a jövő nagy fel­adataival — melyet maguk elé tűztek — felvehessék a harcot. A nagy álom teljesült. Pattanásig feszült izmok, csikorgó derekak, álomtalan éjszakák igazolják az akaratot, a. munkabírást. Egyik terv a másik után valósul meg. Ankétok, 150 kultúrelőadás, tanonc­képző tanfolyam, ünnepnapi záróra, nyaraltatási se­gély, sok díjazott dolgozat, színházjegy-akció. Kck­bovetve önálló könyvtárunk létesítése is komoly stá­diumba jutott. Előbb csak egy kis szekrény — ma már 3 hatalmas, összesen 13 pár ajtóval ellátott könyvszekrény őrzi az egyesület vagyonát: a könyv­tárt. Nehcz volna felidézni a kezdet nehézségeit. Puszta ígéret állott mögöttünk, melyre építeni vajmi keveset lehetett. A vezetőség azonban a tettek em­bere volt, kiadta a jelszót: legyen! És Tett. Már kezdetben is azt láttuk, hogy érdemes a könyvtárt felkarolni s így továbbfejlesztését tűztük ki célul. A könyvtárba beérkező újdonságok heten­kénti ismertető előadásaival tettük lehetővé, hogy a kartársak ne csak kívülről, hanem tartalmilag is is­merjék meg a kiadók legújabb termékeit. A könyvek rendszeres kölesönzése vált szükségessé, hogy az el-

Next

/
Thumbnails
Contents