Corvina, 1940 (63. évfolyam, 1-52. szám)

1940-01-06 / 1. szám

CORVINA 1940 hangzott ismertetést a maga valóságában olvashas­sák. Előbb heti egy, majd két óra, később négy óra szükségeltetett a kölesönzés, illetve cserék lebonyo­lítására. Minden könyvet, melyet a kiadók megküldték, ismertettünk és ismertetünk. Ha a statisztikán végignézünk, örvendetes javu­lást látunk évről-évre. Az első évben 257 kötet köl­csönződött ki. A másodikban 576, a harmadikban 942 és az elmúlt év folyamán közel 22UÜ kötet fordult meg a kartársak kezén. Ha már most arra vagyunk kíváncsiak, hogy miképpen oszlik meg az utóbbi év­ben olvasott könyvek hovátartozandósága, akkor ter­mészetesen a szépirodalom viszi el a pálmát. A ve­gyes tudományos irodalom, mely mindent magába fogiái ami nem a szakmára vonatkozik, 698 kötet, míg a tisztán szakmai munkák, sajnos, csak 30 kötettel szerepelnek a kimutatásban. Érdekes viszont, hogy például Cronin regényét 65 esetben kérték ki, Curiet 57-szer, Tamási 3 kötetes Ábelját 45-ször. Nyirő regényei is 30—40 között válta­kcizmlafc, Csermely Toprini nász 26-szor, a Két Mi­atyánk 39-szer, Karácsonyi Napos oldal, Idegen lé­gióból, Sárga kaszinó szintén 30-on felül fordult mac a kartársak kezén stb. Ugyanígy sorolhatnám fel a Pantheon, Palladis, Singer és Wolfuer stb. kiadók ki­adványait, akiktől mindég a megjelenéskor kapjuk újdonságaikat. így is van rendjén, hogy az alkalma­zott akkor foglalkozzon az újdonságok terjesztésével és ismertetésével, amikor az a munka várja a vevő­jét, Időik múltán, bármilyen lebilincselő, bármi ilyen szenzációs tartalmú legyen az a könyv, aktualitását veszti.. Emlékszem rá, amikor megjelent Surányi Tria­noni páva című regénye, akármerre járt-kelt az em­ber, mindenki cumi beszélt, ás ma? már idejét múlta, nem aktuális. Hiába akarom vagy akarnám aján­lani, dacára, hogy az elsők közé tartozik, mégsem kell. Ezért fontos, hogy a kiadók ne évek, vagy hóna­pok múlva küldjék el újdonságaikat, hanem megje­lenéskor, mert csak így tud az alkalmazott időt szen­telni, hogy elolvassa s ajánlhassa vevőkörének. A kiadó lássa, hogy fáradságának gyümölcse van. Végeredményben. az az egy példány, melyet könyv­tárunkhoz juttat, nem szabad, hogy számításba jöj­jön, hiszen a lapokhoz ismertetés véget! küldött pcl-__ ciányokat legtöbb esetben ki sem nyitják, hanem to­vább vándorolnak .az antiquáriushoz. Mi pedig amikor felajánljuk újra a közvetlen vevőközönséggel érintkező szolgálatunkat, megint csak azt ismételhetjük: kérjük az újdonságokat ide­jében, hogy kellő időben foglalkozhassunk azok tei> jesztésével. A be nem küldött könyvet nem ismer­hetjük, nem foglalkozhat az alkalmazott olyan inten­zíven vele, mert idegen előtte. Célunk felismerését kérjük megszívlelni, hogy munkánkkal meg legyen elégedve úgy a könyvkiadó, mint a könyvkereskedő. K, Szabó Béla Uönyvt áros. Az Egyesületi iroda hivatalos órái: délelőtt 9-től délután 2-ig. EGYESÜLETI IIIHEK. Felvétetett az Egyesületbe: A Vidéki Könyvkereskedők Szakosztályába: Ausländer Ignác, Huszt. Felvételét kéri az Egyesületbe: A Budapesti Könyvkereskedők Szakosztályába: „Nyilas" lap és könyvkiadó vállalat Rt., IV., Párisi-utca 6. A Vidéki Könyvkereskedők Szakosztályába: Centrum könyvkereskedés (Balla Géza), Paks. Töröltetett az Egyesületből (kilépés folytán): Vidéki Könyvkereskedők Szakosztályából: Jókai könyvkereskedés (Fö.ldes Soma), Ko­márom. „Virradat" Neuhauser Jenő, Komárom. A szerkesztésért és kiadásért felel: sz. NAGY EÓZSA. KERESLET.' FERENCZI B., Miskolc: 1 t Verebély: Sebészklinikai elő­adások I—V. complett, esetleg a II., lll-ik kötetet külön. 1 Kalevala ford. Vi kár Béla, két kötet. Jubileumi 11-ik kiadás. VÁMOS S„ Bpest, II., Fő-u. 22.: Alexander: Syblll. Bársony : Róna és az erdő. Csend. Balkay : A szarvas és vadászata. Sauvageot: Francia szótár I/II. Szilágyi: A székely neme.-irend. Tóth A.: Örökvirágok. Shakespeare: Szonettjei. 2 , KIR.ALYFALVY, Miskolcon: 1 Csorna : Abauj-Tornamegyo nemesi családjai. 1 Buday: Kórbonctan. 1 Fornet: Belgyógyászat I—V. 3 Móra emlékkönyv. 1 Dobó : Sporthorgászat. 3 1 Répássy : Az édesvízi halászat. HIRDETÉSEK lapunk részére felvétet­nek a kiadóhivatalban Budapest, IV., Magyar­utca 50. LANGER ANTIRVÁRIl'M, Budapest, IV., Múzeum korút 29. Bükk: Az aradi várban el Ítéltek névsora. Berké: A fel­dunai hadtest visszavonulása. Hogyesi: Segesvár Világos előtt. Hegyesi—Hontaller : Görgey bí­rálata Klapka és a régi honvéd nyilatkozat. Sziklay: Budavár ostroma. D'Elseaux: Budavár ostroma. Vahot: Honvédok könyve. Breit: Az isaszegi csata. Spengler Untergang des Abend­landes. Archivf. SiebenbUrgisehe Lan­deskunde. Ethnogr.iphia : Füzetek és év­folyamok. 4 Fiatal, keresztény könyv­és papfrlcoreskedő-segéd, ki a nyomdai munkák vállalását ön­állóan végzi, 3 éves segédi gya­korlattal, vidékre is, elhelyez­kedne. Címet a kiadóhivatal továbbit. 5 Fiata', keresztény könyvkeres­kedő-segéd állást változtatna. «Komoly» jeligére a kiadóba. 0 Könyv- és papírkereskedő, antik­várius, perfekt szakember, né­met nyelvtudással, őskeresztény, elhelyezkedést keres. Értesítést «Perfekt munkaeiő» jeligére a kiadóba kérek. O Fiatal könyvkereskedő-segéd, belvárosi gyakorla tal, elhelyez­kedést keres. Szíves megkeresé­seket «Nyelvtudás» jeligére a kiadóba kér. 0 Fiatal, keresztény könyv- és p ipirkeraskedő-segédet állandó alkalmazásra koresek. Nagy Lajos könyvkeresk., Szombathely. 6 MEGJELENT! or. POGAny BÉLA müegyet. ny. r. tanár Ára 30.- P, kve 33.- P. Kp. 30°/o-al FIZIKA gépészmérnökök részére második kiadása. 7 Németh József könyvkiadó, Bpest. Pallas irodalmi ós nyomdai r t., Budapest. V., ITonvéd-utca 10. Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents